Teksti suurus:

Apteekri lähtetoetuse taotlemise, maksmise ja tagasinõudmise kord

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 24.03.2022, 3

Apteekri lähtetoetuse taotlemise, maksmise ja tagasinõudmise kord

Vastu võetud 13.08.2014 nr 51
RT I, 19.08.2014, 16
jõustumine 01.01.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.03.2022RT I, 24.03.2022, 101.04.2022

Määrus kehtestatakse ravimiseaduse § 621 lõike 7 alusel.

§ 1.   Lähtetoetuse taotlemine

  (1) Lähtetoetuse taotlemiseks esitab ravimiseaduse § 621 lõikes 2 sätestatud tingimustele vastav proviisor või farmatseut kirjaliku taotluse Sotsiaalministeeriumile (edaspidi ministeerium).

  (2) Taotluses tuleb märkida:
  1) taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoha aadress, e-posti aadress, telefoninumber ja pangakonto number;
  2) proviisori või farmatseudina tööle või tegutsema asumise kuupäev;
  3) üldapteegi tegevusloa number ja tegutsemiskoha aadress, kuhu taotleja on tööle asunud;
  4) taotleja töökoormus töökohal;
  5) taotleja nõusolek ministeeriumile lähtetoetuse taotlemise ja kasutamise aluseks olevate asjaolude kontrollimiseks kolmandatelt isikutelt andmete saamiseks;
  6) märge lähtetoetuse andmise või lähtetoetuse andmisest keeldumise otsuse elektroonilise kättetoimetamisega nõustumise kohta.

  (3) Taotlusele tuleb lisada taotleja tööandja kirjalik kinnitus või muu dokument, millest nähtub tööandja nimi, kui see on asjakohane, töösuhte või tegutsemise alguskuupäev ning taotleja nädalane töökoormus tundides.

  (4) Lähtetoetuse taotlemisel hiljem kui viis aastat pärast kutse omandamist tuleb taotluses märkida lähtetoetuse taotlemise õiguse pikenemist kinnitavad andmed emapuhkusel, isapuhkusel või vanemapuhkusel viibimise või ajateenistuskohustuse täitmise perioodi kohta.
[RT I, 24.03.2022, 1 - jõust. 01.04.2022]

§ 2.   Lähtetoetuse andmine ja maksmine

  (1) Ministeerium kontrollib taotleja vastavust lähtetoetuse saamiseks kehtestatud nõuetele ning taotluses esitatud andmete õigsust.

  (2) Lähtetoetuse andmise otsuses märgitakse lisaks ravimiseaduse § 621 lõikes 2 sätestatud tingimustel tööle või tegutsema asumise kuupäev ning proviisori või farmatseudi kohustus tagastada talle väljamakstud lähtetoetus, kui tema pidev töötamine või tegutsemine ravimiseaduse § 621 lõikes 2 sätestatud tingimustel lõpeb enne viie aasta möödumist lähtetoetuse saamisest, välja arvatud ravimiseaduse § 621 lõikes 6 sätestatud asjaoludel.

  (3) Lähtetoetuse andmise otsuses märgitakse proviisori või farmatseudi kohustus teavitada ministeeriumi:
  1) ravimiseaduse § 621 lõikes 2 sätestatud tingimustel pidevalt töötamise või tegutsemise lõppemisest enne viie aasta möödumist lähtetoetuse saamisest ning töötamise või tegutsemise lõppemise põhjusest;
  2) ravimiseaduse § 621 lõikes 2 sätestatud tingimustel töötamise staaži katkemisest rohkem kui kolmeks kuuks korraga viieaastase perioodi kestel lähtetoetuse saamisest;
  3) viibimisest vanemapuhkusel või ajateenistuskohustuse täitmisel, millega kaasneb proviisori või farmatseudina pidevalt töötamise või tegutsemise peatumine ning töötamise või tegutsemise kohustuse pikenemine nimetatud aja võrra;
[RT I, 24.03.2022, 1 - jõust. 01.04.2022]
  4) töökoha või tegutsemiskoha ja töökoormuse muutustest.

  (4) Ministeerium keeldub lähtetoetuse andmisest, kui:
  1) taotleja ei vasta lähtetoetuse saamiseks kehtestatud nõuetele;
  2) taotleja on esitanud valeandmeid.

  (5) Ministeerium teeb lähtetoetuse andmise või lähtetoetuse andmisest keeldumise otsuse taotlejale teatavaks kahe kuu jooksul vastavalt taotluses märgitud valikule väljastusteatega tähtkirjaga või elektrooniliselt taotluses märgitud e-posti aadressil.

§ 3.   Lähtetoetuse tagasinõudmine

  (1) Lähtetoetust saanud proviisor või farmatseut on kohustatud tagastama temale väljamakstud lähtetoetuse ravimiseaduse § 621 lõikes 6 sätestatud alustel.

  (2) Lähtetoetuse tagasinõudmiseks esitab ministeerium proviisorile või farmatseudile lähtetoetuse tagasimaksmise otsuse.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2015. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json