Teksti suurus:

Eriarsti lähtetoetuse taotlemise, maksmise ja tagasinõudmise kord

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 24.03.2022, 4

Eriarsti lähtetoetuse taotlemise, maksmise ja tagasinõudmise kord

Vastu võetud 26.08.2013 nr 28
RT I, 29.08.2013, 7
jõustumine 01.09.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.03.2022RT I, 24.03.2022, 101.04.2022

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 542 lõike 7 alusel.

§ 1.   Lähtetoetuse taotlemine

  (1) Lähtetoetuse taotlemiseks esitab tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 541 lõigetes 2–4 sätestatud tingimustele vastav arst kirjaliku taotluse Sotsiaalministeeriumile (edaspidi ministeerium).

  (2) Taotluses tuleb märkida:
  1) taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoht, telefoninumber ja pangakonto number;
  2) residentuuri lõpetamise aasta ja omandatud eriarstiabi eriala;
  3) taotleja tervishoiutöötajana registreerimise tõendi number;
  4) eriarstiabi erialal tööle või tegutsema asumise kuupäev või kuupäevad;
  5) taotleja nõusolek ministeeriumile lähtetoetuse taotlemise ja kasutamise aluseks olevate asjaolude kontrollimiseks kolmandatelt isikutelt andmete saamiseks;
  6) taotleja e-posti aadress ja märge lähtetoetuse andmise või lähtetoetuse andmisest keeldumise otsuse elektroonilise kättetoimetamisega nõustumise kohta, kui taotleja nõustub otsuse kättetoimetamisega elektrooniliselt.

  (3) Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 22 lõike 4 alusel kehtestatud haigla liikide nõuete kohaselt kesk-, üld-, või kohalikus haiglas kohustuslikult osutatava tervishoiuteenuse osutamiseks nõutaval eriarstiabi erialal töötav arst peab lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatule taotluses märkima:
  1) taotleja tööandja või tööandjate nime, aadressi ja kontaktandmed;
  2) taotleja töökoha või töökohad ja töökoormuse töökohal.

  (4) Peremeditsiini erialal perearsti nimistu alusel perearstina tegutsev arst peab lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatule taotluses märkima:
  1) perearstina tegutsemise õigusliku vormi vastavalt tervishoiuteenuste korraldamise seaduse §-le 12;
  2) taotleja tööandja või tööandjate nime, aadressi ja kontaktandmed, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtjana tegutseva perearsti puhul;
  3) füüsilisest isikust ettevõtjana tegutseva perearsti registreerimisnumbri äriregistris;
  4) taotlejale perearsti nimistu kinnitamise haldusakti andja, kuupäeva ja numbri;
  5) perearsti teeninduspiirkonna ja tegevuskoha.

  (5) Taotlusele tuleb lisada järgmised dokumendid:
  1) residentuuri lõputunnistuse koopia;
  2) taotleja tööandja või tööandjate kirjalik kinnitus või muu dokument, millest nähtub tööandja nimi, töösuhte alguskuupäev, töötamine lähtetoetuse saamise õigust andval erialal ja nimetatud erialal taotleja nädalane töökoormus tundides, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtjana perearsti nimistu alusel perearstina tegutseva taotleja puhul;
  3) füüsilisest isikust ettevõtjana perearsti nimistu alusel perearstina tegutseva taotleja kirjalik kinnitus või muu dokument, millest nähtub perearstina tegutsemise alguskuupäev ja taotleja perearstina tegutsemise nädalane töökoormus tundides.

  (6) Lähtetoetuse taotlemisel hiljem kui viis aastat pärast residentuuri lõpetamist tuleb taotluses märkida lähtetoetuse taotlemise õiguse pikenemist kinnitavad andmed emapuhkusel, isapuhkusel või vanemapuhkusel viibimise või ajateenistuskohustuse täitmise perioodi kohta. Taotlusele tuleb lisada taotlemise õiguse pikenemist tõendavate dokumentide koopiad.
[RT I, 24.03.2022, 1 - jõust. 01.04.2022]

§ 2.   Lähtetoetuse andmine ja maksmine

  (1) Ministeerium kontrollib taotleja vastavust lähtetoetuse saamiseks kehtestatud nõuetele ning taotluses esitatud andmete õigsust. Ministeeriumil on õigus vajaduse korral nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid, dokumente ja selgitusi.

  (2) Ministeerium otsustab lähtetoetuse andmise või lähtetoetuse andmisest keeldumise ja maksab lähtetoetuse taotluses märgitud arsti pangakontole hiljemalt tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 542 lõikes 2 sätestatud tähtajaks.

  (3) Lähtetoetuse andmise otsuses märgitakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 541 lõigetes 2–4 sätestatud tingimustel eriarstina tööle või tegutsema asumise kuupäev ning arsti kohustus tagastada talle väljamakstud lähtetoetus, kui arsti pidev töötamine või tegutsemine tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 541 lõigetes 2–4 sätestatud tingimustel lõpeb enne viie aasta möödumist lähtetoetuse saamisest, välja arvatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 542 lõigetes 5 ja 6 sätestatud lähtetoetuse tagastamist välistavatel asjaoludel.

  (4) Lähtetoetuse andmise otsuses märgitakse arsti kohustus teavitada ministeeriumi:
  1) tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 541 lõigetes 2–4 sätestatud tingimustel eriarstina pidevalt töötamise või tegutsemise lõppemisest enne viie aasta möödumist lähtetoetuse saamisest ning töötamise või tegutsemise lõppemise põhjusest;
  2) tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 541 lõigetes 2–4 sätestatud tingimustel eriarstina töötamise staaži katkemisest rohkem kui kolmeks kuuks korraga viieaastase perioodi kestel lähtetoetuse saamisest;
  3) arsti viibimisest vanemapuhkusel või ajateenistuskohustuse täitmisel, millega kaasneb eriarstina pidevalt töötamise või tegutsemise peatumine ja arsti töötamise või tegutsemise kohustuse pikenemine nimetatud aja võrra;
[RT I, 24.03.2022, 1 - jõust. 01.04.2022]
  4) töökoha ja töökoormuse muutustest;
  5) nimistuga perearst teeninduspiirkonna või tegevuskoha muutustest.

  (5) Ministeerium keeldub lähtetoetuse andmisest, kui:
  1) taotleja ei vasta lähtetoetuse saamiseks kehtestatud nõuetele;
  2) taotleja on esitanud teadlikult valeandmeid.

  (6) Ministeerium teeb lähtetoetuse andmise või lähtetoetuse andmisest keeldumise otsuse taotlejale teatavaks kahe kuu jooksul vastavalt taotluses märgitud valikule väljastusteatega tähtkirjaga või elektrooniliselt taotluses märgitud e-posti aadressil.

§ 3.   Lähtetoetuse tagasinõudmine

  (1) Lähtetoetust saanud arst on kohustatud tagastama talle väljamakstud lähtetoetuse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 542 lõikes 5 sätestatud alustel.

  (2) Lähtetoetuse saaja peab ministeeriumi nõudel võimaldama kontrollida lähtetoetuse tagastamise aluseks olevaid asjaolusid ning esitama ministeeriumi nõudel selgitusi ja võimaldama tutvuda dokumentidega.

  (3) Lähtetoetuse tagasinõudmiseks esitab ministeerium arstile lähtetoetuse tagasimaksmise teatise.

  (4) Lähtetoetus tuleb tagasi maksta tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 542 lõikes 5 sätestatud osades ja tähtaegadeks.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Arstile, kellel on 2013. aasta 1. septembriks tekkinud õigus lähtetoetusele, kuid kellel ei ole õigust lähtetoetusele alates 2013. aasta 1. septembrist kehtiva tervishoiuteenuste korraldamise seaduse redaktsiooni kohaselt, ning kes esitab taotluse lähtetoetuse saamiseks hiljemalt 2013. aasta 1. oktoobriks, otsustatakse lähtetoetuse andmine lähtetoetuse õiguse tekkimise ajal kehtinud alustel.

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2013. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json