Teksti suurus:

Schengeni infosüsteemi riikliku registri põhimäärus

Schengeni infosüsteemi riikliku registri põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.03.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 24.03.2023, 19

Schengeni infosüsteemi riikliku registri põhimäärus
[RT I, 12.03.2019, 5 - jõust. 15.03.2019]

Vastu võetud 22.12.2009 nr 93
RTL 2009, 97, 1451
jõustumine 01.01.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.12.2011RT I, 29.12.2011, 7201.01.2012
12.04.2013RT I, 18.04.2013, 1521.04.2013, rakendatakse alates 09.04.2013
08.03.2019RT I, 12.03.2019, 515.03.2019
21.12.2020RT I, 29.12.2020, 3001.01.2021
07.12.2022RT I, 13.12.2022, 107.03.2023 - kuupäeval, mille Euroopa Komisjon määrab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1861 artikli 66 lõike 2 alusel vastu võetud otsuses ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1862 artikli 79 lõike 2 alusel vastu võetud otsuses Schengeni infosüsteemi kõnealuse määruse kohaselt toimima hakkamiseks; osaliselt 01.01.2023
22.03.2023RT I, 24.03.2023, 1827.03.2023

Määrus kehtestatakse politsei ja piirivalve seaduse § 20 lõike 2 alusel.
[RT I, 12.03.2019, 5 - jõust. 15.03.2019]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Schengeni infosüsteemi riikliku registri nimetus

  Andmekogu ametlik nimetus on „Schengeni infosüsteemi riiklik register“ (edaspidi register).
[RT I, 18.04.2013, 15 - jõust. 21.04.2013, rakendatakse alates 09.04.2013]

§ 2.   Registri vastutav töötleja

  Registri vastutav töötleja on Politsei- ja Piirivalveamet.
[RT I, 18.04.2013, 15 - jõust. 21.04.2013, rakendatakse alates 09.04.2013]

§ 3.   Registri volitatud töötleja

  Registri volitatud töötleja on Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus andmete töötlemiseks vajaliku riist- ja tarkvara nõuetekohase, tõrgeteta toimimise tagamise osas.

§ 4.   Registri pidamise eesmärk

  (1) Registri pidamise eesmärk on tagada turvalisus Euroopa Liidu vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneval alal, tagada kiire ja tõrgeteta teabevahetus liikmesriikide vahel, et tuvastada isikud, kes kujutavad ohtu avalikule korrale ja julgeolekule, ning kolmanda riigi kodanikud, kellele on kohtulahendiga või haldusaktiga pandud kohustus lahkuda Schengeni konventsiooni liikmesriikide territooriumilt või kelle suhtes on kehtestatud sissesõidukeeld, ning lihtsustada politseikoostööd ja kriminaalasjades tehtavat õigusalast koostööd.
[RT I, 13.12.2022, 1 - jõust. 07.03.2023]

  (2) Register on piiratud juurdepääsuga ja registrisse kantud andmed on ette nähtud asutusesiseseks kasutamiseks.
[RT I, 12.03.2019, 5 - jõust. 15.03.2019]

2. peatükk REGISTRI PIDAMINE JA KOOSSEIS 

§ 5.   Registri pidamise viis

  Registrit peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmekoguna kas paberkandjal või digitaalsel kujul registritoimikutena. Kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust.

§ 6.   Registritoimik

  (1) Registritoimik sisaldab käesoleva määruse §-des 9-141 nimetatud alusdokumente ning dokumente, mis tõendavad registrisse kantud ebaõigete andmete parandamisel parandatud andmete õigsust.
[RT I, 18.04.2013, 15 - jõust. 21.04.2013, rakendatakse alates 09.04.2013]

  (2) Registritoimikus võivad olla paberdokumendid ja digitaalsed dokumendid.

§ 7.   Registri andmete andmevahetus

  Register vahetab andmeid järgmiste andmekogudega:
  1) broneeringuinfo andmekogu;
  2) Eesti kodakondsuse saanud, taastanud või kaotanud isikute andmekogu;
  3) Eestis seadusliku aluseta viibivate ja viibinud välismaalaste andmekogu;
  4) elamislubade ja töölubade register;
  5) Infosüsteem POLIS (edaspidi politsei andmekogu);
  6) isikut tõendavate dokumentide andmekogu;
  7) liiklusregister;
  8) piirikontrolli infosüsteem (edaspidi piirikontrolli andmekogu);
  9) sissesõidukeeldude riiklik register;
  10) teenistus- ja tsiviilrelvade register;
  11) viisaregister;
  12) välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise andmekogu;
[RT I, 12.03.2019, 5 - jõust. 15.03.2019]
  13) migratsioonijärelevalve andmekogu.
[RT I, 24.03.2023, 18 - jõust. 27.03.2023]

§ 8.   Registri andmete turbeaste ja registri turvaklass

  Registri andmete turbeaste on kõrge ja registri turvaklass on K3T2S2.
[RT I, 12.03.2019, 5 - jõust. 15.03.2019]

3. peatükk REGISTRISSE KANTAVAD ANDMED, ANDMETE ESITAMINE JA REGISTRISSE KANDMINE 

§ 9.   Andmed loovutamise või väljaandmise eesmärgil tagaotsitava isiku kohta
[RT I, 18.04.2013, 15 - jõust. 21.04.2013, rakendatakse alates 09.04.2013]

  (1) Loovutamise või väljaandmise eesmärgil tagaotsitava isiku kohta kantakse andmete olemasolul registrisse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1862, milles käsitletakse Schengeni infosüsteemi (SIS) loomist, toimimist ja kasutamist politseikoostöös ja kriminaalasjades tehtavas õigusalases koostöös ning millega muudetakse nõukogu otsust 2007/533/JSK ja tunnistatakse see kehtetuks ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1986/2006 ning komisjoni otsus 2010/261/EL (ELT L 312, 07.12.2018, lk 56–106), artiklis 26 sätestatud eesmärgil:
  1) perekonnanimi;
  2) eesnimi;
  3) sünnijärgne nimi;
  4) varem kasutatud nimi ja varjunimi;
  5) eriline ja objektiive muutumatu füüsiline tundemärk;
  6) sünnikoht;
  7) sünniaeg;
  8) sugu;
  9) kodakondsus või kodakondsused;
  10) isikukood;
  11) isikut tõendava dokumendi liik;
  12) isikut tõendava dokumendi välja andnud riik;
  13) isikut tõendava dokumendi number;
  14) isikut tõendava dokumendi väljaandmise kuupäev;
  15) foto ja näokujutis;
  16) daktüloskoopilised andmed;
  17) isikut tõendava dokumendi koopia;
  18) teave, kas isik on relvastatud, on vägivaldne, hoiab õigusemõistmisest kõrvale või on põgenenud, on suitsiidne, kujutab endast ohtu rahvatervisele või on seotud tegevusega, millele on osutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2017/541 terrorismivastase võitluse kohta, millega asendatakse nõukogu raamotsus 2002/475/JSK ning muudetakse nõukogu otsust 2005/671/JSK (ELT L 88, 31.03.2017, lk 6–21), artiklites 3–14;
  19) hoiatusteate põhjus;
  20) hoiatusteate koostanud asutus;
  21) viide otsusele, mille alusel hoiatusteade sisestati;
  22) päringutabamuse korral võetav meede;
  23) lingid teistele hoiatusteadetele;
  24) süüteo liik;
  25) Euroopa vahistamismääruse koopia ja selle tõlge.
[RT I, 13.12.2022, 1 - jõust. 07.03.2023]

  (2) [Kehtetu -RT I, 18.04.2013, 15 - jõust. 21.04.2013, rakendatakse alates 09.04.2013]

  (3) Lõikes 1 nimetatud andmete registrisse esitamise aluseks on Euroopa vahistamismäärus või rahvusvaheline vahistamismäärus.

  (4) Lõikes 1 nimetatud andmete esitajaks on:
  1) Kaitsepolitseiamet;
  2) Maksu- ja Tolliamet;
  3) Politsei- ja Piirivalveamet;
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]
  4) prokuratuur;
  5) kohus kohtumenetluses olevates asjades;
  6) Justiitsministeerium jõustunud kohtuotsuste puhul.

  (5) Lõikes 1 nimetatud andmetele on juurdepääs:
  1) Politsei- ja Piirivalveametil politsei andmekogu, piirikontrolli andmekogu, viisaregistri, migratsioonijärelevalve andmekogu, Eestis seadusliku aluseta viibivate ja viibinud välismaalaste andmekogu, elamislubade ja töölubade registri, Eesti kodakondsuse saanud, taastanud või kaotanud isikute andmekogu, välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise andmekogu, broneeringuinfo andmekogu, teenistus- ja tsiviilrelvade registri ning politsei taktikalise juhtimise andmekogu kaudu politsei- ja piirikontrolliks;
[RT I, 24.03.2023, 18 - jõust. 27.03.2023]
  2) Maksu- ja Tolliametil politsei andmekogu kaudu politsei- ja tollikontrolli teostamiseks;
  3) Kaitsepolitseiametil politsei andmekogu kaudu politseikontrolli teostamiseks;
  4) prokuratuuril politsei andmekogu kaudu kohtueelse menetluse juhtimiseks;
  5) Rahapesu Andmebürool politsei andmekogu kaudu rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks;
[RT I, 29.12.2020, 30 - jõust. 01.01.2021]
  6) Kaitseväel politsei andmekogu kaudu merepiiri valvamiseks;
[RT I, 13.12.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]
  7) Justiitsministeeriumi vanglate osakonnal ja vanglal politsei andmekogu kaudu kinnipidamise korraldamiseks.
[RT I, 13.12.2022, 1 - jõust. 07.03.2023]

§ 10.   Andmed välismaalase kohta, kes ei ole Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi ega Šveitsi konföderatsiooni kodanik ning kellele on kehtestatud sissesõidukeeld
[RT I, 18.04.2013, 15 - jõust. 21.04.2013, rakendatakse alates 09.04.2013]

  (1) Välismaalase kohta, kes ei ole Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi ega Šveitsi Konföderatsiooni kodanik ning kellele on kehtestatud sissesõidukeeld, kantakse andmete olemasolul registrisse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1861, milles käsitletakse Schengeni infosüsteemi (SIS) loomist, toimimist ja kasutamist piirikontrolli valdkonnas ning millega muudetakse Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni ja määrust (EÜ) nr 1987/2006 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1987/2006 (ELT L 312, 07.12.2018, lk 14–55), artiklites 24 ja 25 ning artikli 41 lõikes 6 sätestatud eesmärkidel:
  1) perekonnanimi;
  2) eesnimi;
  3) sünnijärgne nimi;
  4) varem kasutatud nimi ja varjunimi;
  5) eriline ja objektiivne muutumatu füüsiline tundemärk;
  6) sünnikoht;
  7) sünniaeg;
  8) sugu;
  9) kodakondsus või kodakondsused;
  10) isikut tõendava dokumendi liik;
  11) isikut tõendava dokumendi välja andnud riik;
  12) isikut tõendava dokumendi number;
  13) isikut tõendava dokumendi väljaandmise kuupäev;
  14) foto ja näokujutis;
  15) daktüloskoopilised andmed;
  16) isikut tõendava dokumendi koopia;
  17) teave, kas isik on relvastatud, on vägivaldne, hoiab õigusemõistmisest kõrvale või on põgenenud, on suitsiidne, kujutab endast ohtu rahvatervisele või on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2017/541 artiklites 3–14 osutatud tegevusega;
  18) hoiatusteate põhjus;
  19) hoiatusteate koostanud asutus;
  20) viide otsusele, mille alusel hoiatusteade sisestati;
  21) päringutabamuse korral võetav meede;
  22) lingid teistele hoiatusteadetele;
  23) teave, kas isik on Euroopa Liidu kodaniku perekonnaliige või muu isik, kellel on vaba liikumise õigus, nagu on osutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1861 artiklis 26;
  24) teave, kas riiki sisenemise ja riigis viibimise keelu otsus põhineb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1861 artikli 24 lõike 2 punktis a osutatud varasemal süüdimõistmisel, artikli 24 lõike 2 punktis b osutatud tõsisel julgeolekuohul, artikli 24 lõike 2 punktis c osutatud riiki sisenemist ja seal viibimist käsitleva Euroopa Liidu või riikliku õiguse täitmisest kõrvalehoidmisel, artikli 24 lõike 1 punktis b osutatud sissesõidukeelul või artiklis 25 osutatud piiraval meetmel;
  25) süüteo liik.
[RT I, 13.12.2022, 1 - jõust. 07.03.2023]

  (2) [Kehtetu -RT I, 18.04.2013, 15 - jõust. 21.04.2013, rakendatakse alates 09.04.2013]

  (3) Lõikes 1 nimetatud andmete registrisse esitamise alus on väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse kohaselt lahkumisettekirjutus või Siseministeeriumi otsus, karistusseadustiku kohaselt kohtulahend või rahvusvahelise sanktsiooni seaduse kohaselt rahvusvahelise sanktsiooni kohaldamise otsus.
[RT I, 13.12.2022, 1 - jõust. 07.03.2023]

  (4) Lõikes 1 nimetatud andmete esitajaks on Politsei- ja Piirivalveamet.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

  (5) Lõikes 1 nimetatud andmetele on juurdepääs:
  1) Politsei- ja Piirivalveametil politsei andmekogu, politsei taktikalise juhtimise andmekogu, piirikontrolli andmekogu, broneeringuinfo andmekogu ning teenistus- ja tsiviilrelvade registri kaudu politsei- ja piirikontrolliks, viisaregistri, migratsioonijärelevalve andmekogu, Eestis seadusliku aluseta viibivate ja viibinud välismaalaste andmekogu, elamislubade ja töölubade registri ning välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise andmekogu kaudu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1861 artikli 34 lõike 1 punktides d, e ja f loetletud ülesannete täitmiseks ning Eesti kodakondsuse saanud, taastanud või kaotanud isikute andmekogu kaudu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1861 artiklis 40 nimetatud eesmärgi täitmiseks;
[RT I, 24.03.2023, 18 - jõust. 27.03.2023]
  2) Maksu- ja Tolliametil politsei andmekogu kaudu politsei- ja tollikontrolli teostamiseks;
  3) Kaitsepolitseiametil politsei andmekogu kaudu politseikontrolli teostamiseks;
  4) prokuratuuril politsei andmekogu kaudu kohtueelse menetluse juhtimiseks;
  5) Rahapesu Andmebürool politsei andmekogu kaudu rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks;
[RT I, 29.12.2020, 30 - jõust. 01.01.2021]
  6) Kaitseväel politsei andmekogu kaudu merepiiri valvamiseks;
[RT I, 13.12.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]
  7) Justiitsministeeriumi vanglate osakonnal ja vanglal politsei andmekogu kaudu kinnipidamise korraldamiseks.
[RT I, 13.12.2022, 1 - jõust. 07.03.2023]

§ 101.   Andmed välismaalase kohta, kes ei ole Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi ega Šveitsi Konföderatsiooni kodanik ning kellele on lahkumisettekirjutuse või kohtulahendiga pandud lahkumiskohustus

  (1) Välismaalase kohta, kes ei ole Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi ega Šveitsi Konföderatsiooni kodanik ning kellele on lahkumisettekirjutuse või kohtulahendiga pandud lahkumiskohustus, kantakse andmete olemasolul registrisse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1860 Schengeni infosüsteemi kasutamise kohta ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmiseks (ELT L 312, 07.12.2018, lk 1–13) artiklites 3 ja 15 sätestatud eesmärkidel:
  1) perekonnanimi;
  2) eesnimi;
  3) sünnijärgne nimi;
  4) varem kasutatud nimi ja varjunimi;
  5) sünnikoht;
  6) sünniaeg;
  7) sugu;
  8) kodakondsus või kodakondsused;
  9) isikut tõendava dokumendi liik;
  10) isikut tõendava dokumendi välja andnud riik;
  11) isikut tõendava dokumendi number;
  12) isikut tõendava dokumendi väljaandmise kuupäev;
  13) foto ja näokujutis;
  14) daktüloskoopilised andmed;
  15) isikut tõendava dokumendi koopia;
  16) teave, kas välismaalane on relvastatud, on vägivaldne, hoiab õigusemõistmisest kõrvale või on põgenenud, on suitsiidne, kujutab endast ohtu rahvatervisele või on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2017/541 artiklites 3–14 osutatud tegevusega;
  17) hoiatusteate põhjus;
  18) hoiatusteate koostanud asutus;
  19) viide otsusele, mille alusel hoiatusteade sisestati;
  20) päringutabamuse korral võetav meede;
  21) lingid teistele hoiatusteadetele;
  22) teave, kas tagasisaatmisotsus on tehtud kolmanda riigi kodaniku kohta, kes kujutab endast ohtu avalikule korrale, avalikule julgeolekule või riigi julgeolekule;
  23) süüteo liik;
  24) vabatahtliku lahkumise tähtaja määramise korral selle viimane kuupäev;
  25) teave, kas tagasisaatmisotsuse täitmine on peatatud või edasi lükatud, sealhulgas edasikaebamise tulemusel;
  26) teave, kas tagasisaatmisotsuses on kehtestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1861 artikli 24 lõike 1 punkti b kohane sissesõidukeeld, mis on alus riiki sisenemise ja riigis viibimise keeldu käsitlevale hoiatusteatele.

  (2) Lõikes 1 nimetatud andmete registrisse esitamise alus on väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse alusel tehtud lahkumisettekirjutus, millega kohustatakse välismaalast lahkuma Schengeni konventsiooni liikmesriikide territooriumilt, või karistusseadustiku alusel jõustunud kohtulahend, millega kohustatakse välismaalast lahkuma Schengeni konventsiooni liikmesriikide territooriumilt.

  (3) Lõikes 1 nimetatud andmete esitaja on Politsei- ja Piirivalveamet.

  (4) Lõikes 1 nimetatud andmetele on juurdepääs:
  1) Politsei- ja Piirivalveametil politsei andmekogu, politsei taktikalise juhtimise andmekogu, piirikontrolli andmekogu, broneeringuinfo andmekogu ning teenistus- ja tsiviilrelvade registri kaudu politsei- ja piirikontrolliks, viisaregistri, migratsioonijärelevalve andmekogu, Eestis seadusliku aluseta viibivate ja viibinud välismaalaste andmekogu, elamislubade ja töölubade registri ning välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise andmekogu kaudu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1861 artikli 34 lõike 1 punktides d, e ja f loetletud ülesannete täitmiseks ning Eesti kodakondsuse saanud, taastanud või kaotanud isikute andmekogu kaudu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1860 artikli 14 lõikes 2 nimetatud eesmärgi täitmiseks;
[RT I, 24.03.2023, 18 - jõust. 27.03.2023]
  2) Maksu- ja Tolliametil politsei andmekogu kaudu politsei- ja tollikontrolliks;
  3) Kaitsepolitseiametil politsei andmekogu kaudu politseikontrolliks;
  4) prokuratuuril politsei andmekogu kaudu kohtueelse menetluse juhtimiseks;
  5) Rahapesu Andmebürool politsei andmekogu kaudu rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks.
[RT I, 13.12.2022, 1 - jõust. 07.03.2023]

§ 11.   Andmed isiku kohta, kes on kadunud või keda tema enda turvalisuse huvides või kaitseks ohu eest on vaja ajutiselt paigutada turvalisse paika
[RT I, 18.04.2013, 15 - jõust. 21.04.2013, rakendatakse alates 09.04.2013]

  (1) Kadunud isiku või isiku kohta, kes on vaja tema enda turvalisuse huvides või kaitseks ohu eest ajutiselt paigutada turvalisse paika, kantakse andmete olemasolul registrisse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1862 artiklis 32 sätestatud eesmärgil:
  1) perekonnanimi;
  2) eesnimi;
  3) sünnijärgne nimi;
  4) varem kasutatud nimi ja varjunimi;
  5) eriline ja objektiivne muutumatu füüsiline tundemärk;
  6) sünnikoht;
  7) sünniaeg;
  8) sugu;
  9) kodakondsus või kodakondsused;
  10) isikukood;
  11) isikut tõendava dokumendi liik;
  12) isikut tõendava dokumendi välja andnud riik;
  13) isikut tõendava dokumendi number;
  14) isikut tõendava dokumendi väljaandmise kuupäev;
  15) foto ja näokujutis;
  16) daktüloskoopilised andmed;
  17) DNA-profiilid;
  18) isikut tõendava dokumendi koopia;
  19) teave, kas isik on relvastatud, on vägivaldne, hoiab õigusemõistmisest kõrvale või on põgenenud, on suitsiidne, kujutab endast ohtu rahvatervisele või on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2017/541 artiklites 3–14 osutatud tegevusega;
  20) hoiatusteate põhjus;
  21) hoiatusteate koostanud asutus;
  22) viide otsusele, mille alusel hoiatusteade sisestati;
  23) päringutabamuse korral võetav meede;
  24) lingid teistele hoiatusteadetele;
  25) süüteo liik.
[RT I, 13.12.2022, 1 - jõust. 07.03.2023]

  (2) [Kehtetu - RT I, 18.04.2013, 15 - jõust. 21.04.2013, rakendatakse alates 09.04.2013]

  (3) Lõikes 1 nimetatud andmete registrisse esitamise aluseks on uurimisasutuse määrus isiku tagaotsitavaks kuulutamise kohta, kohtuotsus isiku liikumisvabaduse piiramiseks, kohtumäärus isiku tahtest olenematu psühhiaatrilise ravi kohaldamiseks või pädeva asutuse taotlus.

  (4) Lõikes 1 nimetatud andmete esitajaks on:
  1) Politsei- ja Piirivalveamet;
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]
  2) kohus kohtumenetluses olevates asjades.

  (5) Lõikes 1 nimetatud andmetele on juurdepääs:
  1) Politsei- ja Piirivalveametil politsei andmekogu, politsei taktikalise juhtimise andmekogu, piirikontrolli andmekogu, viisaregistri, migratsioonijärelevalve andmekogu, Eestis seadusliku aluseta viibivate ja viibinud välismaalaste andmekogu, elamislubade ja töölubade registri, Eesti kodakondsuse saanud, taastanud või kaotanud isikute andmekogu ning välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise andmekogu, broneeringuinfo andmekogu ning teenistus- ja tsiviilrelvade registri kaudu politsei- ja piirikontrolli teostamiseks;
[RT I, 24.03.2023, 18 - jõust. 27.03.2023]
  2) Maksu- ja Tolliametil politsei andmekogu kaudu politsei- ja tollikontrolli teostamiseks;
  3) Kaitsepolitseiametil politsei andmekogu kaudu politseikontrolli teostamiseks;
  4) prokuratuuril politsei andmekogu kaudu kohtueelse menetluse juhtimiseks;
  5) Rahapesu Andmebürool politsei andmekogu kaudu rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks;
[RT I, 29.12.2020, 30 - jõust. 01.01.2021]
  6) Kaitseväel politsei andmekogu kaudu merepiiri valvamiseks;
[RT I, 13.12.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]
  7) Justiitsministeeriumi vanglate osakonnal ja vanglal politsei andmekogu kaudu kinnipidamise korraldamiseks.
[RT I, 13.12.2022, 1 - jõust. 07.03.2023]

§ 12.   Andmed tagaotsitava tunnistaja ja süüdistatava või süüdimõistetud isiku kohta
[RT I, 18.04.2013, 15 - jõust. 21.04.2013, rakendatakse alates 09.04.2013]

  (1) Tagaotsitava tunnistaja ja süüdistatava või süüdimõistetu kohta kantakse andmete olemasolul registrisse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1862 artiklis 34 sätestatud eesmärgil:
  1) perekonnanimi;
  2) eesnimi;
  3) sünnijärgne nimi;
  4) varem kasutatud nimi ja varjunimi;
  5) eriline ja objektiivne muutumatu füüsiline tundemärk;
  6) sünnikoht;
  7) sünniaeg;
  8) sugu;
  9) kodakondsus või kodakondsused;
  10) isikukood;
  11) isikut tõendava dokumendi liik;
  12) isikut tõendava dokumendi välja andnud riik;
  13) isikut tõendava dokumendi number;
  14) isikut tõendava dokumendi väljaandmise kuupäev;
  15) foto ja näokujutis;
  16) daktüloskoopilised andmed;
  17) isikut tõendava dokumendi koopia;
  18) teave, kas isik on relvastatud, on vägivaldne, hoiab õigusemõistmisest kõrvale või on põgenenud, on suitsiidne, kujutab endast ohtu rahvatervisele või on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2017/541 artiklites 3–14 osutatud tegevusega;
  19) hoiatusteate põhjus;
  20) hoiatusteate koostanud asutus;
  21) viide otsusele, mille alusel hoiatusteade sisestati;
  22) päringutabamuse korral võetav meede;
  23) lingid teistele hoiatusteadetele;
  24) süüteo liik.
[RT I, 13.12.2022, 1 - jõust. 07.03.2023]

  (2) [Kehtetu -RT I, 18.04.2013, 15 - jõust. 21.04.2013, rakendatakse alates 09.04.2013]

  (3) Lõikes 1 nimetatud andmete registrisse esitamise aluseks on uurimisasutuse või prokuratuuri määrus isiku tagaotsitavaks kuulutamise kohta või kohtuotsus või -määrus.

  (4) Lõikes 1 nimetatud andmete esitajaks on:
  1) Kaitsepolitseiamet;
  2) Maksu- ja Tolliamet;
  3) Politsei- ja Piirivalveamet;
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]
  4) prokuratuur;
  5) kohus kohtumenetluses olevates asjades.

  (5) Lõikes 1 nimetatud andmetele on juurdepääs:
  1) Politsei- ja Piirivalveametil politsei andmekogu, politsei taktikalise juhtimise andmekogu, piirikontrolli andmekogu, viisaregistri, migratsioonijärelevalve andmekogu, Eestis seadusliku aluseta viibivate ja viibinud välismaalaste andmekogu, elamislubade ja töölubade registri, Eesti kodakondsuse saanud, taastanud või kaotanud isikute andmekogu ning välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise andmekogu, broneeringuinfo andmekogu ning teenistus- ja tsiviilrelvade registri kaudu politsei- ja piirikontrolli teostamiseks;
[RT I, 24.03.2023, 18 - jõust. 27.03.2023]
  2) Maksu- ja Tolliametil politsei andmekogu kaudu politsei- ja tollikontrolli teostamiseks;
  3) Kaitsepolitseiametil politsei andmekogu kaudu politseikontrolli teostamiseks;
  4) prokuratuuril politsei andmekogu kaudu kohtueelse menetluse juhtimiseks;
  5) Rahapesu Andmebürool politsei andmekogu kaudu rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks;
[RT I, 29.12.2020, 30 - jõust. 01.01.2021]
  6) Kaitseväel politsei andmekogu kaudu merepiiri valvamiseks;
[RT I, 13.12.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]
  7) Justiitsministeeriumi vanglate osakonnal ja vanglal politsei andmekogu kaudu kinnipidamise korraldamiseks.
[RT I, 13.12.2022, 1 - jõust. 07.03.2023]

§ 13.   Andmed isiku, sõiduki, laeva, lennuki, konteineri, tulirelva, dokumendiplangi, isikut tõendava dokumendi ja mittesularahalise maksevahendi kohta varjatud, küsitlus- ja erikontrolli teostamiseks
[RT I, 13.12.2022, 1 - jõust. 07.03.2023]

  (1) Varjatud, küsitlus- või erikontrolli teostamiseks kantakse isiku kohta andmete olemasolul registrisse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1862 artiklis 36 sätestatud eesmärgil:
  1) perekonnanimi;
  2) eesnimi;
  3) sünnijärgne nimi;
  4) varem kasutatud nimi ja varjunimi;
  5) eriline ja objektiivne muutumatu füüsiline tundemärk;
  6) sünnikoht;
  7) sünniaeg;
  8) sugu;
  9) kodakondsus või kodakondsused;
  10) isikukood;
  11) isikut tõendava dokumendi liik;
  12) isikut tõendava dokumendi välja andnud riik;
  13) isikut tõendava dokumendi number;
  14) isikut tõendava dokumendi väljaandmise kuupäev;
  15) foto ja näokujutis;
  16) daktüloskoopilised andmed;
  17) isikut tõendava dokumendi koopia;
  18) teave, kas isik on relvastatud, on vägivaldne, hoiab õigusemõistmisest kõrvale või on põgenenud, on suitsiidne, kujutab endast ohtu rahvatervisele või on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2017/541 artiklites 3–14 osutatud tegevusega;
  19) hoiatusteate põhjus;
  20) hoiatusteate koostanud asutus;
  21) viide otsusele, mille alusel hoiatusteade sisestati;
  22) päringutabamuse korral võetav meede;
  23) lingid teistele hoiatusteadetele;
  24) süüteo liik;
  25) muu teave, mida taotleb hoiatusteate sisestanud liikmesriik.
[RT I, 13.12.2022, 1 - jõust. 07.03.2023]

  (2) Varjatud, küsitlus- või erikontrolli teostamiseks kantakse sõiduki kohta andmete olemasolul registrisse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1862 artiklis 36 sätestatud eesmärgil:
[RT I, 13.12.2022, 1 - jõust. 07.03.2023]
  1) varjatud või erikontrolli eesmärk, põhjus;
  2) soovitud tegevus kokkulangevuse korral;
  3) sõiduki liik;
  4) sõidukiga seotud märkused;
  5) värv;
  6) mark;
  7) mudel;
  8) tehasetähis (VIN-kood);
  9) registreerimismärk;
  10) riik, kus sõiduk on registreeritud;
  11) valmistamise aasta;
  12) kategooria;
  13) muud numbrid.
[RT I, 13.12.2022, 1 - jõust. 07.03.2023]

  (3) Varjatud, küsitlus- või erikontrolli teostamiseks kantakse laeva kohta andmete olemasolul registrisse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1862 artiklis 36 sätestatud eesmärgil:
[RT I, 13.12.2022, 1 - jõust. 07.03.2023]
  1) varjatud või erikontrolli eesmärk, põhjus;
  2) soovitud tegevus kokkulangevuse korral;
  3) laeva liik;
  4) mark;
  5) mudel;
  6) valmistaja number;
  7) kere number;
  8) kerede arv;
  9) kere materjal;
  10) mudeli aasta;
  11) nimi;
  12) pikkus;
  13) purje number;
  14) mastide arv;
  15) väline identifikaator;
  16) registreerimise number;
  17) sertifikaadi number;
  18) mootorite arv;
  19) värv;
  20) laevaga seotud märkus;
  21) riik, kus laev on registreeritud;
  22) info laeva mootori kohta;
  23) kategooria;
  24) muud numbrid.
[RT I, 13.12.2022, 1 - jõust. 07.03.2023]

  (4) Varjatud, küsitlus- või erikontrolli teostamiseks kantakse lennuki kohta andmete olemasolul registrisse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1862 artiklis 36 sätestatud eesmärgil:
[RT I, 13.12.2022, 1 - jõust. 07.03.2023]
  1) varjatud või erikontrolli eesmärk, põhjus;
  2) soovitud tegevus kokkulangevuse korral;
  3) lennuki liik;
  4) mark;
  5) mudel;
  6) opereeriv firma;
  7) seerianumber;
  8) mootorite arv;
  9) mudeli aasta;
  10) lennuki nimi;
  11) pikkus;
  12) laius;
  13) Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) registreerimise number;
  14) lennukiga seotud märkus;
  15) riik, kus lennuk on registreeritud;
  16) kategooria;
  17) muud numbrid.
[RT I, 13.12.2022, 1 - jõust. 07.03.2023]

  (5) Varjatud, küsitlus- või erikontrolli teostamiseks kantakse konteineri kohta andmete olemasolul registrisse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1862 artiklis 36 sätestatud eesmärgil:
[RT I, 13.12.2022, 1 - jõust. 07.03.2023]
  1) varjatud või erikontrolli eesmärk, põhjus;
  2) soovitud tegevus kokkulangevuse korral;
  3) konteineri omanikku identifitseeriv kood (BIC-kood);
  4) muud numbrid;
  5) kõrgus;
  6) pikkus;
  7) konteineriga seotud märkus;
  8) muud numbrid.
[RT I, 13.12.2022, 1 - jõust. 07.03.2023]

  (51) Varjatud, küsitlus- või erikontrolli teostamiseks kantakse tulirelva kohta andmete olemasolul registrisse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1862 artiklis 36 sätestatud eesmärgil:
  1) tagaotsimise põhjus;
  2) soovitud tegevus kokkulangevuse korral;
  3) relva number;
  4) relva tüüp;
  5) relva mark;
  6) relva mudel;
  7) relva kaliiber;
  8) relva kategooria;
  9) muud numbrid.
[RT I, 13.12.2022, 1 - jõust. 07.03.2023]

  (52) Varjatud, küsitlus- või erikontrolli teostamiseks kantakse varastatud, ebaseaduslikult omastatud või kaotatud dokumendiplangi kohta andmete olemasolul registrisse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1862 artiklis 36 sätestatud eesmärgil:
  1) tagaotsimise põhjus;
  2) soovitud tegevus kokkulangevuse korral;
  3) dokumendi tüüp;
  4) dokumendi päritoluriik;
  5) dokumendi number;
  6) numbrivahemik, kuhu dokumendiplank kuulub.
[RT I, 13.12.2022, 1 - jõust. 07.03.2023]

  (53) Varjatud, küsitlus- või erikontrolli teostamiseks kantakse kehtetuks tunnistatud isikut tõendava dokumendi kohta andmete olemasolul registrisse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1862 artiklis 36 sätestatud eesmärgil:
  1) tagaotsimise põhjus;
  2) soovitud tegevus kokkulangevuse korral;
  3) dokumendi tüüp;
  4) dokumendi välja andnud riik;
  5) dokumendi kasutaja sünniaeg;
  6) dokumendi kasutaja isikukood;
  7) dokumendi kasutaja ees- ja perekonnanimi;
  8) dokumendi number;
  9) dokumendi kehtetuks tunnistamise aeg;
  10) dokumendi omaniku sugu;
  11) dokumendi väljaandmise koht või selle välja andnud asutus ja kuupäev.
[RT I, 13.12.2022, 1 - jõust. 07.03.2023]

  (54) Varjatud, küsitlus- või erikontrolli teostamiseks kantakse mittesularahalise maksevahendi kohta andmete olemasolul registrisse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1862 artiklis 36 sätestatud eesmärgil:
  1) tagaotsimise põhjus;
  2) soovitud tegevus kokkulangevuse korral;
  3) liik;
  4) valuuta;
  5) väärtpaberiga seotud märkus;
  6) rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber;
  7) nimiväärtus;
  8) väljaandmise kuupäev;
  9) seerianumber;
  10) väärtpaberi väärtust tagav asutus;
  11) panka identifitseeriv kood;
  12) registreerimise jurisdiktsioon;
  13) algne väärtpaberi väärtuse kogus;
  14) väärtpaberi arvuline kogus;
  15) kadumise või varguse kuupäev;
  16) arve number;
  17) aegumise kuupäev;
  18) välja andnud asutus;
  19) börsi nimi;
  20) numbrivahemik, kuhu väärtpaber kuulub;
  21) kategooria.
[RT I, 13.12.2022, 1 - jõust. 07.03.2023]

  (6) Lõigetes 1-5 nimetatud andmete registrisse esitamise aluseks on uurimisasutuse või Kaitsepolitseiameti taotlus eeldusel, et see on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1862 artikli 36 lõikes 2 ja 3 sätestatud eesmärgiga.
[RT I, 13.12.2022, 1 - jõust. 07.03.2023]

  (7) Lõigetes 1-5 nimetatud andmete esitajaks on:
  1) Kaitsepolitseiamet;
  2) Maksu- ja Tolliamet;
  3) Politsei- ja Piirivalveamet;
  4) prokuratuur.

  (8) Lõikes 1 nimetatud andmetele on juurdepääs Politsei- ja Piirivalveametil riikliku viisaregistri, migratsioonijärelevalve andmekogu, Eestis seadusliku aluseta viibivate ja viibinud välismaalaste andmekogu ning töölubade registri, Eesti kodakondsuse saanud, taastanud või kaotanud isikute andmekogu ning välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise andmekogu kaudu politsei- ja piirikontrolli teostamiseks.
[RT I, 24.03.2023, 18 - jõust. 27.03.2023]

  (9) Lõigetes 1-5 nimetatud andmetele on juurdepääs:
  1) Politsei- ja Piirivalveametil politsei andmekogu, politsei taktikalise juhtimise andmekogu, piirikontrolli andmekogu, broneeringuinfo andmekogu ning teenistus- ja tsiviilrelvade registri kaudu politsei- ja piirikontrolli teostamiseks;
[RT I, 13.12.2022, 1 - jõust. 07.03.2023]
  2) Maksu- ja Tolliametil politsei andmekogu kaudu politsei- ja tollikontrolli teostamiseks;
  3) Kaitsepolitseiametil politsei andmekogu kaudu politseikontrolli teostamiseks;
  4) prokuratuuril politsei andmekogu kaudu kohtueelse menetluse juhtimiseks;
[RT I, 18.04.2013, 15 - jõust. 21.04.2013, rakendatakse alates 09.04.2013]
  5) Rahapesu Andmebürool politsei andmekogu kaudu rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks;
[RT I, 29.12.2020, 30 - jõust. 01.01.2021]
  6) Kaitseväel politsei andmekogu kaudu merepiiri valvamiseks;
[RT I, 13.12.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]
  7) Justiitsministeeriumi vanglate osakonnal ja vanglal politsei andmekogu kaudu kinnipidamise korraldamiseks.
[RT I, 13.12.2022, 1 - jõust. 07.03.2023]

§ 14.   Andmed arestimise, konfiskeerimise või kriminaalmenetluses asitõendi tagamiseks

  (1) Arestimise, konfiskeerimise või kriminaalmenetluses asitõendi tagamiseks kantakse mootorsõiduki, mille sisepõlemismootori töömaht on üle 50 cm3, haagise, mille tühimass on üle 750 kg või haagiselamu kohta andmete olemasolul registrisse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1862 artiklis 38 sätestatud eesmärgil:
[RT I, 13.12.2022, 1 - jõust. 07.03.2023]
  1) tagaotsimise põhjus;
  2) soovitud tegevus kokkulangevuse korral;
  3) sõiduki liik;
  4) sõidukiga seotud märkused;
  5) värv;
  6) mark;
  7) mudel;
  8) tehasetähis (VIN-kood);
  9) registreerimismärk;
  10) riik, kus sõiduk on registreeritud;
  11) valmistamise aasta;
  12) kategooria;
  13) muud numbrid.
[RT I, 13.12.2022, 1 - jõust. 07.03.2023]

  (2) Arestimise, konfiskeerimise või kriminaalmenetluses asitõendi tagamiseks kantakse laeva kohta andmete olemasolul registrisse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1862 artiklis 38 sätestatud eesmärgil:
  1) tagaotsimise põhjus;
  2) soovitud tegevus kokkulangevuse korral;
  3) laeva liik;
  4) mark;
  5) mudel;
  6) valmistaja number;
  7) kere number;
  8) kerede arv;
  9) kere materjal;
  10) mudeli aasta;
  11) nimi;
  12) pikkus;
  13) purje number;
  14) mastide arv;
  15) väline identifikaator;
  16) registreerimise number;
  17) sertifikaadi number;
  18) mootorite arv;
  19) värv;
  20) laevaga seotud märkus;
  21) riik, kus laev on registreeritud;
  22) info laeva mootori kohta;
  23) kategooria;
  24) muud numbrid.
[RT I, 13.12.2022, 1 - jõust. 07.03.2023]

  (3) Arestimise, konfiskeerimise või kriminaalmenetluses asitõendi tagamiseks kantakse lennuki kohta andmete olemasolul registrisse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1862 artiklis 38 sätestatud eesmärgil:
  1) tagaotsimise põhjus;
  2) soovitud tegevus kokkulangevuse korral;
  3) lennuki liik;
  4) mark;
  5) mudel;
  6) opereeriv firma;
  7) seerianumber;
  8) mootorite arv;
  9) mudeli aasta;
  10) lennuki nimi;
  11) pikkus;
  12) laius;
  13) Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) registreerimise number;
  14) lennukiga seotud märkus;
  15) riik, kus lennuk on registreeritud;
  16) kategooria;
  17) muud numbrid.
[RT I, 13.12.2022, 1 - jõust. 07.03.2023]

  (4) Arestimise, konfiskeerimise või kriminaalmenetluses asitõendi tagamiseks kantakse tööstusseadmete kohta andmete olemasolul registrisse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1862 artiklis 38 sätestatud eesmärgil:
  1) tagaotsimise põhjus;
  2) soovitud tegevus kokkulangevuse korral;
  3) tööstusseadmega seotud märkus;
  4) liik;
  5) värv;
  6) mark;
  7) mootori mark;
  8) tüüp;
  9) seerianumber;
  10) partii number;
  11) mootori number;
  12) mootori võimsus;
  13) riik, kus tööstusseade on registreeritud;
  14) registreerimise number;
  15) tehasetähis (VIN-kood);
  16) kategooria;
  17) muud numbrid.
[RT I, 13.12.2022, 1 - jõust. 07.03.2023]

  (5) Arestimise, konfiskeerimise või kriminaalmenetluses asitõendi tagamiseks kantakse laeva mootorite kohta andmete olemasolul registrisse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1862 artiklis 38 sätestatud eesmärgil:
  1) tagaotsimise põhjus;
  2) soovitud tegevus kokkulangevuse korral;
  3) seerianumber;
  4) liik;
  5) värv;
  6) mark;
  7) mudel;
  8) võimsus;
  9) valmistamise aasta;
  10) seerianumber;
  11) kütuse liik;
  12) kategooria;
  13) muud numbrid.
[RT I, 13.12.2022, 1 - jõust. 07.03.2023]

  (6) Arestimise, konfiskeerimise või kriminaalmenetluses asitõendi tagamiseks kantakse konteinerite kohta andmete olemasolul registrisse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1862 artiklis 38 sätestatud eesmärgil:
  1) tagaotsimise põhjus;
  2) soovitud tegevus kokkulangevuse korral;
  3) konteineri omanikku identifitseeriv kood (BIC-kood);
  4) muud numbrid;
  5) kõrgus;
  6) pikkus;
  7) konteineriga seotud märkus.

  (7) Arestimise, konfiskeerimise või kriminaalmenetluses asitõendi tagamiseks kantakse tulirelva kohta andmete olemasolul registrisse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1862 artiklis 38 sätestatud eesmärgil:
  1) tagaotsimise põhjus;
  2) soovitud tegevus kokkulangevuse korral;
  3) relva number;
  4) tüüp;
  5) mark;
  6) mudel;
  7) kaliiber;
  8) kategooria;
  9) muud numbrid.
[RT I, 13.12.2022, 1 - jõust. 07.03.2023]

  (8) Arestimise, konfiskeerimise või kriminaalmenetluses asitõendi tagamiseks kantakse varastatud, ebaseaduslikult omastatud või kaotatud dokumendiplangi kohta andmete olemasolul registrisse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1862 artiklis 38 sätestatud eesmärgil:
  1) tagaotsimise põhjus;
  2) soovitud tegevus kokkulangevuse korral;
  3) dokumendi tüüp;
  4) dokumendi päritoluriik;
  5) dokumendi number;
  6) numbrivahemik, kuhu dokumendiplank kuulub.

  (9) Arestimise, konfiskeerimise või kriminaalmenetluses asitõendi tagamiseks kantakse kehtetuks tunnistatud isikut tõendava dokumendi kohta andmete olemasolul registrisse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1862 artiklis 38 sätestatud eesmärgil:
  1) tagaotsimise põhjus;
  2) soovitud tegevus kokkulangevuse korral;
  3) dokumendi tüüp;
  4) dokumendi väljastanud riik;
  5) dokumendi kasutaja sünniaeg;
  51) dokumendi kasutaja isikukood;
[RT I, 13.12.2022, 1 - jõust. 07.03.2023]
  6) dokumendi kasutaja ees- ja perekonnanimi;
  7) dokumendi number;
  8) dokumendi kehtetuks tunnistamise aeg;
  9) dokumendi omaniku sugu;
  10) dokumendi väljaandmise koht või asutus ja kuupäev.

  (10) Arestimise, konfiskeerimise või kriminaalmenetluses asitõendi tagamiseks kantakse rahatähe kohta andmete olemasolul registrisse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1862 artiklis 38 sätestatud eesmärgil:
  1) tagaotsimise põhjus;
  2) soovitud tegevus kokkulangevuse korral;
  3) valuuta;
  4) rahatähega seotud märkused;
  5) seerianumber;
  6) fikseeritud number;
  7) rahatähe väärtus;
  8) numbrivahemik, kuhu rahatähe number kuulub.

  (11) Arestimise, konfiskeerimise või kriminaalmenetluses asitõendi tagamiseks kantakse varastatud, ebaseaduslikult omastatud, kaotatud või kehtetuks tunnistatud sõiduki registreerimistunnistuse kohta andmete olemasolul registrisse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1862 artiklis 38 sätestatud eesmärgil:
  1) tagaotsimise põhjus;
  2) soovitud tegevus kokkulangevuse korral;
  3) dokumendi tüüp;
  4) riik, kus dokument on väljastatud;
  5) sõiduki mark;
  6) sõiduki tüüp;
  7) sõiduki registreerimise number;
  8) dokumendi omaniku sünniaeg;
  9) dokumendi omaniku ees- ja perekonnanimi;
  10) dokumendi number;
  101) dokumendi olek;
[RT I, 13.12.2022, 1 - jõust. 07.03.2023]
  11) kadumise või varguse kuupäev;
  12) dokumendi omaniku sugu;
  13) dokumendi väljaandmise koht;
  14) dokumendi väljastamise kuupäev;
  15) sõiduki tehasetähis (VIN-kood).

  (12) Arestimise, konfiskeerimise või kriminaalmenetluses asitõendi tagamiseks kantakse varastatud, ebaseaduslikult omastatud, kaotatud või kehtetuks tunnistatud sõiduki registreerimismärgi kohta andmete olemasolul registrisse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1862 artiklis 38 sätestatud eesmärgil:
[RT I, 13.12.2022, 1 - jõust. 07.03.2023; käesoleva paragrahvi lõigetes 1-12 asendatud tekstiosa „otsuse 2007/533/JSK” tekstiosaga „Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1862”]
  1) tagaotsimise põhjus;
  2) soovitud tegevus kokkulangevuse korral;
  3) riik, kus registreerimismärk on välja antud;
  31) registreerimismärgi olek;
[RT I, 13.12.2022, 1 - jõust. 07.03.2023]
  4) kadumise või varguse kuupäev;
  5) sõiduki registreerimisnumber.

  (13) [Kehtetu - RT I, 13.12.2022, 1 - jõust. 07.03.2023]

  (14) Lõigetes 1–7 ja 10–13 nimetatud andmete registrisse kandmise aluseks on uurimisasutuse taotlus.

  (15) Lõigetes 8–9 ja 11–12 nimetatud andmete registrisse kandmise aluseks on Välisministeeriumi, Politsei- ja Piirivalveameti või Transpordiameti taotlus.
[RT I, 13.12.2022, 1 - jõust. 07.03.2023]

  (16) Lõigetes 1–13 nimetatud andmete esitajaks on:
  1) Politsei- ja Piirivalveamet;
  2) Välisministeerium lõigete 8 ja 9 osas (diplomaatilised passid);
  3) Transpordiamet lõigete 8 ja 9 (juhiload) ning lõigete 11 ja 12 osas.
[RT I, 13.12.2022, 1 - jõust. 07.03.2023]

  (17) Lõigetes 1–13 nimetatud andmetele on juurdepääs:
  1) Politsei- ja Piirivalveametil politsei andmekogu, politsei taktikalise juhtimise andmekogu ja piirikontrolli andmekogu kaudu politsei- ja piirikontrolli teostamiseks;
[RT I, 13.12.2022, 1 - jõust. 07.03.2023]
  2) Maksu- ja Tolliametil politsei andmekogu kaudu politsei- ja tollikontrolli teostamiseks;
  3) Kaitsepolitseiametil politsei andmekogu kaudu politseikontrolli teostamiseks;
  4) prokuratuuril politsei andmekogu kaudu kohtueelse menetluse juhtimiseks;
  5) Rahapesu Andmebürool politsei andmekogu kaudu rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks;
[RT I, 29.12.2020, 30 - jõust. 01.01.2021]
  6) Kaitseväel politsei andmekogu kaudu merepiiri valvamiseks;
[RT I, 13.12.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]
  7) Justiitsministeeriumi vanglate osakonnal ja vanglal politsei andmekogu kaudu kinnipidamise korraldamiseks.
[RT I, 13.12.2022, 1 - jõust. 07.03.2023]

  (18) Lõigetes 8 ja 9 nimetatud andmetele on juurdepääs Politsei- ja Piirivalveametil viisaregistri, migratsioonijärelevalve andmekogu, elamislubade ja töölubade registri, välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise andmekogu, Eestis seadusliku aluseta viibivate ja viibinud välismaalaste andmekogu, isikut tõendavate dokumentide andmekogu ning broneeringuinfo andmekogu kaudu politsei- ja piirikontrolli teostamiseks.
[RT I, 24.03.2023, 18 - jõust. 27.03.2023]

  (19) Lõigetes 1–3, 8, 9, 11 ja 12 nimetatud andmetele on juurdepääs Transpordiametil selleks, et kontrollida, kas talle registreerimiseks esitatud sõidukid on varastatud, ebaseaduslikult omastatud või kaotatud.
[RT I, 13.12.2022, 1 - jõust. 07.03.2023]

§ 141.   Lisaandmed isiku valesti tuvastamise vältimiseks

  (1) Isiku kohta, kelle isikuandmeid on kuritarvitatud, kantakse andmete olemasolul isiku enda nõusolekul registrisse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1862 artiklis 62 sätestatud eesmärgil:
  1) perekonnanimi;
  2) eesnimi;
  3) sünnijärgne nimi;
  4) varem kasutatud nimi ja varjunimi;
  5) eriline ja objektiivne muutumatu füüsiline tundemärk;
  6) sünnikoht;
  7) sünniaeg;
  8) sugu;
  9) foto ja näokujutis;
  10) daktüloskoopilised andmed;
  11) kodakondsus või kodakondsused;
  12) isikut tõendava dokumendi liik;
  13) isikut tõendava dokumendi välja andnud riik;
  14) isikut tõendava dokumendi number;
  15) isikut tõendava dokumendi väljaandmise kuupäev;
  16) aadress;
  17) isa nimi;
  18) ema nimi.
[RT I, 13.12.2022, 1 - jõust. 07.03.2023]

  (2) Lõikes 1 nimetatud andmete registrisse esitamise aluseks on asutuse, kelle esitatud andmetega seoses kuritarvitamine tekkis, taotlus.

  (3) Lõikes 1 nimetatud andmete esitajaks on asutus, kelle esitatud andmetega seoses on kuritarvitamine tekkinud.

  (4) Lõikes 1 nimetatud andmetele võib juurde pääseda valesti tuvastamise vältimiseks ainult asutus, kellel on lõikes 1 toodud andmetega seotud määruse §-des 9–12 ja § 13 lõikes 1 nimetatud andmetele juurdepääs.
[RT I, 18.04.2013, 15 - jõust. 21.04.2013, rakendatakse alates 09.04.2013]

§ 142.   Registri andmete kasutamine muul eesmärgil

  Registrisse määruse §-de 9 ja 11–14 alusel kantavaid andmeid võib kasutada muul eesmärgil, mis ei ole eesmärk, milleks need SIS II sisestati, ainult selleks eelnevalt teate sisestanud liikmesriigi loal Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1862 artikli 56 lõikes 5 sätestatud eesmärgil.
[RT I, 13.12.2022, 1 - jõust. 07.03.2023]

§ 143.   Registrisse esitatud andmete vahelised seosed

  Andmete esitaja võib vajaduse korral luua seoseid tema poolt registrisse esitatud andmete vahel.
[RT I, 18.04.2013, 15 - jõust. 21.04.2013, rakendatakse alates 09.04.2013]

§ 15.   Registriandmete õiguslik tähendus

  Registriandmetel on informatiivne tähendus, õiguslik tähendus on neil seaduses sätestatud ulatuses.

§ 16.   Andmete õigsuse tagamine

  Andmete esitaja vastutab tema poolt esitatud andmete ning alusdokumentidel olevate andmete õigsuse eest alusdokumendi esitamise ajal.

§ 17.   Ebaõigete andmete parandamine

  Registris ebaõigete andmete avastamise korral teavitab andmete esitaja sellest vastutavat töötlejat, kes on kohustatud andmed 24 tunni jooksul parandama.

§ 18.   Konsulteerimine

  Vastutaval töötlejal on õigus registrisse kantud isiku või eseme andmete täpsustamiseks või vajadusel lisaandmete esitamiseks teise riigi Schengeni infosüsteemi riigisisese osa eest vastutava keskasutuse taotlusel nõuda registriandmete esitajalt täiendavat teavet ja edastada see taotluse esitanud riigile. Täiendavat teavet ei kanta registrisse.
[RT I, 18.04.2013, 15 - jõust. 21.04.2013, rakendatakse alates 09.04.2013]

§ 19.   Andmete arvestus

  Vastutav töötleja peab digitaalselt arvestust:
  1) andmete vastuvõtmise aja, andmete koosseisu ja andmete esitajate üle;
  2) andmete väljastamise aja, andmete koosseisu ja andmete saajate üle.

§ 20.   Registri arendus- või hooldustöid teostava isiku juurdepääs registrile

  Registrile, välja arvatud registriandmetele, on juurdepääsu õigus ka isikul, kes teostab arendus- või hooldustöid vastavalt vastutava töötlejaga sõlmitud lepingus sätestatud tingimustel, ulatuses ja korras.

4. peatükk ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED 

§ 21.   Andmesubjekti õigus saada temaga seotud andmeid

  (1) Andmesubjektil on õigus pöörduda registri vastutava töötleja poole temaga seotud andmete saamiseks registrist.

  (2) Registri vastutav töötleja väljastab andmed andmesubjektile, välja arvatud juhul, kui see on seadusega keelatud.

  (3) Kui andmed on registrisse esitanud teine Schengeni infosüsteemiga ühinenud riik, peab vastutav töötleja enne andmete väljastamist küsima vastava riigi Schengeni infosüsteemi riigisisese osa eest vastutava keskasutuse seisukohta.
[RT I, 18.04.2013, 15 - jõust. 21.04.2013, rakendatakse alates 09.04.2013]

§ 22.   Andmete väljastamise õiguspärasus

  (1) Andmesubjektile andmete väljastamise või sellest keeldumise õiguspärasuses kahtlemise korral küsib registri vastutav töötleja Andmekaitse Inspektsiooni seisukohta.

  (2) Andmesubjektile andmete väljastamisest keeldumist peab kirjalikult põhjendama.

5. peatükk REGISTRI ANDMETE SÄILITAMINE, JÄRELEVALVE REGISTRI PIDAMISE ÜLE, REGISTRI RAHASTAMINE JA LIKVIDEERIMINE 

§ 23.   Andmete säilitamine

  (1) Määruse §-de 9–141 alusel registrisse kantud andmeid hoitakse ainult niikaua kui see on vajalik nende eesmärkide saavutamiseks, milleks andmed on esitatud.

  (2) Kolme aasta jooksul andmete registrisse sisestamisest arvates kontrollitakse määruse §-des 9–12 nimetatud andmete edasise hoidmise vajadust. Määruse § 13 lõike 1 alusel registrisse kantud andmete puhul kontrollitakse andmete edasise hoidmise vajadust ühe aasta jooksul andmete sisestamisest arvates.

  (3) Kui pärast lõikes 2 nimetatud kontrollimist selgub, et andmete edasine säilitamine registris on vajalik eesmärgi saavutamiseks, milleks need registrisse kanti, laienevad andmete säilitamisele uuesti lõikes 2 nimetatud tähtajad. Kui edasine säilitamine ei ole vajalik, kustutakse andmed lõikes 2 nimetatud tähtaja möödudes automaatselt.

  (4) Määruse § 141 nimetatud andmed kustutakse koos sellega seotud määruse §-des 9–12 ja § 13 lõikes 1 nimetatud andmete kustutamisega või varem, kui isik seda taotleb.

  (5) Määruse § 13 lõigete 2–5 alusel registrisse kantud andmeid säilitatakse kuni viis aastat, määruse § 14 alusel registrisse kantud andmeid säilitatakse kuni 10 aastat.

  (6) Lõikes 5 nimetatud säilitamisaegu võib pikendada, kui andmete säilitamine registris on vajalik eesmärgi saavutamiseks, milleks andmed registrisse kanti. Sellisel juhul laienevad andmete säilitamisele uuesti lõikes 5 nimetatud tähtajad.

  (7) Määruse § 11 alusel registrisse kantud andmed kustutatakse kohe, kui andmete esitajale saab teatavaks, et isik on omandanud sellise riigi kodakondsuse, mille alusel on tal ühenduses vaba liikumise õigus.
[RT I, 18.04.2013, 15 - jõust. 21.04.2013, rakendatakse alates 09.04.2013]

§ 24.   Järelevalve registri pidamise üle

  (1) Isikuandmete töötlemise seaduslikkuse üle teostab järelevalvet Andmekaitse Inspektsioon ja registri haldamise üle teostab järelevalvet Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium või majandus- ja kommunikatsiooniministri volitatud ministeeriumi valitsemisalasse kuuluv asutus.

  (2) Registri üle järelevalvet teostama volitatud isikutel on õigus tutvuda registrisse kantud andmete ja nende alusdokumentidega, siseneda ruumidesse, kus andmeid töödeldakse või kus paiknevad nende töötlemiseks kasutatavad seadmed, ja saada teavet andmete väljastamise ja kasutamise kohta.

  (3) Registri pidamisel tekkinud puuduste ilmnemisel on vastutav ja volitatud töötleja kohustatud likvideerima järelevalvet teostanud isiku ettekirjutuses kajastatud puudused määratud tähtajaks.

  (4) Politsei- ja Piirivalveamet tagab sisemiste järelevalvemeetmetega vastutava töötleja kohustuste täitmise vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustele (EL) 2018/1860, (EL) 2018/1861 ja (EL) 2018/1862.
[RT I, 13.12.2022, 1 - jõust. 07.03.2023]

§ 25.   Registri pidamise finantseerimine

  Registri pidamist finantseeritakse riigieelarvest sihtotstarbeliste summadena Politsei- ja Piirivalveameti eelarverealt.

§ 26.   Registri likvideerimine

  Registri likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus. Registri likvideerimine toimub kooskõlas «Arhiiviseaduse» nõuetega.

6. peatükk MÄÄRUSE JÕUSTUMINE 

§ 27.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2010. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json