Teksti suurus:

Maksustatava nafta kohta andmete esitamise kord, aruande vorm ja maksustatava nafta liikide näidisloetelu

Maksustatava nafta kohta andmete esitamise kord, aruande vorm ja maksustatava nafta liikide näidisloetelu - sisukord
Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.04.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2019
Avaldamismärge:RT I, 24.04.2013, 5

Maksustatava nafta kohta andmete esitamise kord, aruande vorm ja maksustatava nafta liikide näidisloetelu

Vastu võetud 22.04.2013 nr 10

Määrus kehtestatakse veeseaduse § 352 lõike 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse eelmisel kalendriaastal vastuvõetud naftareostusest põhjustatud kahju kompenseerimise rahvusvahelise fondi asutamise 1992. aasta konventsiooni tähenduses maksustatava nafta kohta andmete esitamise kord, aruande vorm ja maksustava nafta liikide näidisloetelu.

§ 2.   Aruande esitamine

  (1) Nafta vastuvõtja on kohustatud esitama andmed eelmisel kalendriaastal vastuvõetud maksustatava nafta kohta iga aasta 1. veebruariks, kasutades selleks käesoleva määruse lisas 1 esitatud aruandevormi või täites eelistatult vormi elektrooniliselt (leitav 1992. aasta rahvusvahelise konventsiooniga loodud naftareostuskahjude hüvitamise rahvusvahelise fondi veebilehel http://www.iopcfund.org/npdf/oilreportform_e.pdf).

  (2) Maksustatava nafta liikide näidisloetelu on toodud käesoleva määruse lisas 2. Mittemaksustatavaks naftaks loetakse saadusi, milles 50% kogusest destilleerub temperatuuril 340 °C ja vähemalt 95% kogusest destilleerub temperatuuril 370 °C, kui naftat testitakse ASTM meetodi D 86/78 või selle mis tahes muudetud versiooni abil.

  (3) Kui nafta vastuvõtja on võtnud vastu maksustatavat naftat veeseaduse § 353 lõikes 1 sätestatud viisil ja see nafta on pärast selle meritsi vedamist vastu võetud riigis, kes oli nafta vastuvõtmise ajal naftareostuskahjude hüvitamise rahvusvahelise fondi loomise 1992. aasta fondi rahvusvahelise konventsiooni osaline, kuid ei olnud selle konventsiooni 2003. aasta protokolli osaline, siis on nafta vastuvõtja kohustatud esitama selle nafta kohta eraldi aruande.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud aruanne esitatakse Keskkonnainspektsioonile esindusõigust omava isiku poolt allkirjastatuna e-posti teel ([email protected]) või posti teel kahes eksemplaris.

Keit Pentus-Rosimannus
Minister

Rita Annus
Kantsler

Lisa 1 Maksustatava nafta vastuvõtmise aruande vorm

Lisa 2 Maksustatava nafta liikide näidisloetelu

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json