Teksti suurus:

Märgistamise täpsemad nõuded kanamunade turustamise korral

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.04.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2035
Avaldamismärge:RT I, 24.04.2015, 2

Märgistamise täpsemad nõuded kanamunade turustamise korral

Vastu võetud 21.04.2015 nr 37

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 59 lõike 3, § 62 lõike 2 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 671–854), VII lisa VI osa III punkti alapunktide 1 ja 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 589/2008, milles sätestatakse nõukogu määruse (EL) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad munade turustusnormide kohta (ELT L 163, 24.06.2008, lk 6–23), artikli 2 lõigetes 1–4 sätestatud nõuete kohaste A- ja B-klassi kuuluvate kanamunade märgistamise täpsemad nõuded nende müügi eesmärgil hoidmise, sealhulgas nende müügiks pakkumise, ladustamise, pakkimise, tarnimise või muul viisil tasuta või tasu eest üleandmise korral (edaspidi turustamine).

§ 2.   Kanamunade märgistamine turustamise korral

  (1) Kanamunad märgistatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 VII lisa VI osa III punkti alapunktis 1 nimetatud tootjakoodiga, mis koosneb Vabariigi Valitsuse 26. juuni 2014. a määruse nr 103 „Põllumajandusloomade register” § 6 lõike 3 punkti 3 ja lõike 4 kohasest munakanade pidamiseks kasutatava ettevõtte või selle osa põllumajandusloomade registris registreerimise numbrist.

  (2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 VII lisa VI osa III punkti alapunktis 3 nimetatud märgistamise nõuet ei kohaldata isiku suhtes, kellel on kuni 50 munakana, kui kanamune turustatakse Eestis tarbijale sama määruse VII lisa VI osa I punkti alapunktis 2 nimetatud viisil.

  (3) Turustamine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 VII lisa VI osa I punkti alapunktis 2b nimetatud kohalikul turul võib toimuda tänava- või turukaubanduse korras ja avalikul üritusel müügipileti alusel või jaekaubandusettevõttes, kus kanamunad turustatakse tarbijale. Müügikohas peab olema esitatud teave lõikes 2 nimetatud isiku nime ning aadressi kohta.

  (4) Turustamine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 VII lisa VI osa I punkti alapunktis 2b nimetatud lävemüügina võib toimuda tarbija eluruumis, töökohas või nende vahetus läheduses.

  (5) Lõikes 1 nimetatud märgistamise nõuet ei kohaldata B-klassi kuuluvate kanamunade Eestis turustamise korral.

§ 3.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Põllumajandusministri 12. juuli 2010. a määrus nr 76 „Märgistamise täpsemad nõuded kanamunade turustamise korral” tunnistatakse kehtetuks.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Ants Noot
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json