Teksti suurus:

Kaitseväe ja Kaitseliidu sõidukite registri asutamine ja pidamise põhimäärus

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.04.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 24.04.2015, 5

Kaitseväe ja Kaitseliidu sõidukite registri asutamine ja pidamise põhimäärus

Vastu võetud 13.12.2011 nr 21
RT I, 16.12.2011, 2
jõustumine 19.12.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.04.2015RT I, 24.04.2015, 127.04.2015

Määrus kehtestatakse „Liiklusseaduse” § 185 lõike 2 alusel.

§ 1.   Registri asutamine ja nimi

  Määrusega asutatakse „Kaitseväe ja Kaitseliidu sõidukite register” (edaspidi register).

§ 2.   Registri vastutav ja volitatud töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Kaitseministeerium.

  (2) Registri volitatud töötleja on Kaitsevägi.

§ 3.   Registri eesmärk

  Registri eesmärk on liikluses osaleva Kaitseväe või Kaitseliidu kasutuses oleva mootorsõiduki ja selle haagise, sealhulgas maastikusõiduki ja selle haagise ning traktori, liikurmasina ja selle haagise või välisriigi relvajõudude poolt rahvusvahelise lepingu alusel Eestisse ajutiselt toodud sõiduki ja selle haagise (edaspidi koos sõiduk), mis ei ole kantud liiklusregistrisse, haldamise ja arvestuse pidamise korraldamine ning sõiduki kohta usaldusväärse teabe säilitamine.

§ 4.   Registri ülesehitus

  (1) Registrit peetakse ühetasandilise digitaalse andmekogu ja menetlustoimikutena, milleks kasutatakse automatiseeritud ning käsitsi andmetöötlust.

  (2) Register koosneb:
  1) sõidukite ning nende omanike ja kasutajate üle arvestuse pidamise digitaalsest andmekogust (edaspidi digitaalne andmekogu);
  2) paberkandjal menetlustoimikutest, mis sisaldavad registrisse kantud andmete ja paranduste õigsust tõendavaid alusdokumente;
  3) saabunud andmete uuenduste ning päringute alusel koostatud andmefailide üle arvestuse pidamisest;
  4) arhiivist.

§ 5.   Digitaalsesse andmekogusse kantavad andmed

  (1) Digitaalsesse andmekogusse kantakse teave sõiduki omaniku, riigivara korral märgitakse riigivara valitseja või volitatud asutuse, kelle valdusesse riigivara valitseja oma valitsemisel oleva vara on andnud (edaspidi koos omanik), sõiduki ja kasutaja kohta.

  (2) Teave sõiduki kohta esitatakse sõiduki registreerimis- ja tüübikinnituse digitaalsel kaardil, millele kantakse järgmised andmed:
  1) omaniku ja kasutaja nimi või nimetus;
  2) omaniku ja kasutaja isiku- või registrikood;
  3) omaniku ja kasutaja elu- või asukoht;
  4) esmase registreerimise kuupäev;
  5) sõidukile registreerimisel omistatud ja sõiduki riiklikule registreerimismärgile kantud tähtede ja numbrite kombinatsioon;
  6) ID-kood;
  7) registreerimistunnistuse number ja väljastamise kuupäev;
  8) sõiduki kategooria;
  9) sõiduki liik;
  10) sõiduki mark;
  11) sõiduki mudel või tüüp;
  12) sõiduki kere tüüp;
  13) sõiduki värvus;
  14) identifitseerimisnumber (VIN- või TIN-kood);
  15) sõiduki tootmisaasta;
  16) kütuse liik;
  17) mootori töömaht (cm3);
  18) mootori võimsus (kW);
  19) kandevõime (kg);
  20) täismass (kg);
  21) registrimass (kg);
  22) registri teljekoormus kõikidel telgedel (kg);
  23) telgede arv, sealhulgas juhttelgede ja veotelgede arv;
  24) telgede vahekaugused (mm);
  25) sõiduki mõõtmed – pikkus (mm), laius (mm), kõrgus (mm);
  26) rataste lubatud rehvimõõdud;
  27) piduriteta ja piduritega haagise lubatud suurim mass (kg);
  28) istekohtade arv koos juhikohaga;
  29) seisukohtade arv;
  30) kanderaamikohtade arv;
  31) tüübikinnituse number;
  32) haakeseadme tüüp;
  33) tehasetähise asukoha kirjeldus;
  34) sõiduki tehnoülevaatuse kehtivus (kuu ja aasta);
  35) registreerimise tähtaeg, selle kehtestamisel;
  36) muu teave, mis on vajalik sõiduki kasutusõiguse ja -kõlblikkuse tuvastamiseks.

  (3) Digitaalsesse andmekogusse kantakse sõiduki kuuluvus Kaitseväe sõjaaja struktuuridesse ja militaarse koormusklassi number.

  (4) Digitaalsesse andmekogusse võib kanda rahvusvahelise sõjalise koostöö raames või ajutise kasutuslepinguga seotud sõiduki andmed.

§ 6.   Arhiiv

  (1) Arhiivi peetakse digitaalsel kujul.

  (2) Arhiivi kantakse ja seal hoitakse digitaalsest andmekogust käesoleva määruse §-s 7 sätestatud korras kustutatud registriandmeid.

§ 7.   Andmete digitaalsest andmekogust kustutamine

  (1) Sõiduki andmed kustutatakse digitaalsest andmekogust ja kantakse arhiivi:
  1) sõiduki andmete liiklusregistrisse või välisriigi registrisse kandmisel;
  2) kui Kaitsevägi või Kaitseliit lõpetab sõiduki kasutamise oma ülesannete täitmisel;
  3) sõiduki võõrandamisel;
  4) sõiduki kasutamiskõlbmatuks muutumisel või lammutamisel;
  5) sõiduki kadumisel, kui sellest on möödunud kolm kuud;
  6) sõiduk ei kuulu registris registreerimisele;
  7) registreerimise tähtaja lõppedes.

  (2) Sõiduki andmeid ja nendega seotud alusdokumente säilitatakse 20 aastat andmete arhiivi kandmisest arvates. Sõiduki andmed ja alusdokumendid arhiveeritakse ja säilitatakse „Arhiiviseaduses” sätestatud korras.

§ 8.   Isikuandmete kaitse

  Registris peetakse arvestust andmete kandmise, muutmise ja kustutamise üle isikuandmete kaitse seaduses sätestatud korras ja ulatuses.

§ 9.   Registrist andmete väljastamine

  (1) Registrist väljastatakse andmeid elektroonilisel kujul või kinnitatud väljavõttena paberkandjal:
  1) sõiduki omaniku või kasutaja taotlusel;
  2) vastutava ja volitatud töötleja teenistujale põhjendatud teadmisvajaduse korral;
  3) valitsusasutusele, kui see on vajalik temale õigusaktidega pandud ülesannete täitmiseks;
  4) liikluskindlustuse seaduses sätestatud liikluskindlustuse fondile halduslepingust tulenevate ülesannete täitmiseks;
[RT I, 24.04.2015, 1 - jõust. 27.04.2015]
  5) kolmandale isikule, kellel on õigustatud huvi ja see ei ole vastuolus õigusaktidega.

  (2) Andmed väljastatakse registrist volitatud töötlejale esitatud kirjaliku avalduse alusel, milles on näidatud:
  1) andmed, mille väljastamist taotletakse;
  2) taotleja ees- ja perekonnanimi, elukoht või juriidilise isiku või ametiasutuse nimi, aadress ja registrikood. Juriidilise ja füüsilise isiku ning ametiasutuse esindaja esitab lisaks dokumendi, mis tõendab tema esindusõigust;
  3) andmete, millele juurdepääsu taotletakse, kasutamise eesmärk;
  4) soovitav andmete väljastamise viis;
  5) taotluse esitamise kuupäev;
  6) muu teave, mis on vajalik teabe väljastamiseks.

  (3) Andmeid väljastatakse liikluskindlustus fondile perioodiliselt temaga liikluskindlustuse seaduse § 69 lõike 1 alusel sõlmitud halduslepingust tulenevate ülesannete täitmiseks. Andmete väljastamise perioodi lepivad vastutav ja volitatud töötleja ning liikluskindlustus fond kokku kirjalikult.
[RT I, 24.04.2015, 1 - jõust. 27.04.2015]

  (4) Volitatud töötlejal on õigus keelduda sõiduki andmete väljastamisest, kui küsitud teave on käsitletav asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabena ning isikul puudub teadmisvajadus.

§ 10.   Vastutava töötleja ülesanded

  Vastutava töötleja ülesanded on:
  1) registri tegevuse korraldamine seoses registri haldamise ja registritoimingute teostamisega;
  2) järelevalve teostamine registri pidamise üle.

§ 11.   Volitatud töötleja ülesanded

  Volitatud töötleja ülesanded on:
  1) registri andmete haldamine;
  2) registris registreeritud sõidukite tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamine;
  3) registris registreeritud sõiduki ümberehitusloa väljastamine ja ümberehituse liiklusohutusele vastavuse kontroll kooskõlas tehnoseisundile esitatavate nõuetega;
  4) sõidukite registreerimiseelse ülevaatuse teostamine;
  5) sõiduki tüübikinnituste vormistamine;
  6) sõiduki registreerimine registris;
  7) registreeritavale sõidukile registreerimisnumbri andmine ja registreerimismärgi väljastamine;
  8) registreerimistunnistuse väljastamine;
  9) registrist andmete väljastamine vastavalt käesoleva määruse §-s 9 toodule.

§ 12.   Vastutava töötleja vastutus

  Vastutav töötleja:
  1) tagab registri pidamise vastavalt õigusaktides sätestatud nõuetele;
  2) tagab organisatsiooniliste ja tehniliste meetmetega registriandmete terviklikkuse ja autentsuse, registriandmete kaitse, säilimise ning arhiveerimise;
  3) vastutab koos volitatud töötlejaga isikuandmete töötlemise nõuete täitmise eest.

§ 13.   Volitatud töötleja vastutus

  Volitatud töötleja vastutab:
  1) registri andmete õigsuse eest;
  2) registrikannete teostamise õiguspärasuse eest;
  3) registrist andmete väljastamise nõuetele vastavuse eest;
  4) isikuandmete töötlemise nõuete täitmise eest;
  5) sõiduki tehnoseisundile vastavuse kontrolli teostamise eest;
  6) väljastatud lubade alusel teostatud ümberehituste tehnonõuetele vastavuse eest;
  7) kasutuselt kõrvaldatud registreerimistunnistuse hävitamise eest;
  8) registreerimistunnistuse plankide sihipärase kasutamise eest.

§ 14.   Järelevalve teostamine

  (1) Vastutaval töötlejal on õigus teenistusliku järelevalve korras teostada järelevalvet registri volitatud töötleja tegevuse üle registri pidamisel.

  (2) Andmekaitsealast järelevalvet registri pidamise seaduslikkuse üle teostab Andmekaitse Inspektsioon vastavalt oma pädevusele.

  (3) Järelevalvet teostaval isikul on õigus oma pädevuse piires:
  1) tutvuda registrisse kantud andmete ja nende alusdokumentide või nende koopiatega;
  2) siseneda ruumidesse, kus andmeid töödeldakse või kus paiknevad nende töötlemiseks kasutatavad seadmed;
  3) saada volitatud töötlejalt teavet andmete registrist väljastamise ja kasutamise kohta;
  4) kontrollida registri pidamise vastavust seadustele ja muudele õigusaktidele.

  (4) Registri pidamisel tekkinud puuduste ilmnemisel on vastutav ja volitatud töötleja kohustatud puudused likvideerima järelevalvet teostanud isiku ettekirjutuses määratud tähtajaks.

§ 15.   Rakendussätted

  (1) Registris olevad andmed viiakse vastavusse käesolevas määruses toodud nõuetega hiljemalt 2012. aasta 31. detsembriks.

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json