Teksti suurus:

Piirkondlik mullakaitse toetus

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.04.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2035
Avaldamismärge:RT I, 18.04.2023, 19

Piirkondlik mullakaitse toetus

Vastu võetud 22.04.2015 nr 40
RT I, 24.04.2015, 9
jõustumine 27.04.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.04.2016RT I, 26.04.2016, 529.04.2016
19.04.2017RT I, 25.04.2017, 128.04.2017
22.12.2017RT I, 04.01.2018, 107.01.2018
29.08.2019RT I, 06.09.2019, 209.09.2019
27.03.2020RT I, 03.04.2020, 106.04.2020
03.02.2021RT I, 09.02.2021, 112.02.2021
26.04.2021RT I, 29.04.2021, 102.05.2021
17.05.2021RT I, 20.05.2021, 123.05.2021
27.12.2022RT I, 29.12.2022, 5301.01.2023
11.04.2023RT I, 18.04.2023, 121.04.2023

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” (edaspidi arengukava) meetme 10 „Põllumajanduse keskkonna- ja kliimameede” tegevuse liigi „Piirkondlik mullakaitse toetus” raames antava piirkondliku mullakaitse toetuse (edaspidi toetus) andmise tingimused ja kord.

§ 2.   Toetatav tegevus

  (1) Toetust antakse piirkondliku mullakaitselise tegevuse elluviimise eest järjepidevalt viie järjestikuse kalendriaasta jooksul toetusõiguslikul maal, mille kohta toetust taotletakse (edaspidi kohustus).

  (2) Toetusõigusliku maa suurus, mille kohta toetust taotletakse, võib viie järjestikuse kalendriaasta (edaspidi kohustuseperiood) jooksul muutuda üksnes määruses sätestatud ulatuses, kui Euroopa Liidu õigusaktis ei ole sätestatud teisiti.

§ 3.   Toetuse ühikumäär

  (1) Paragrahvi 2 lõikes 1 nimetatud toetuse ühikumäär ühe hektari põllumajandusmaa kohta kalendriaastas on 50 eurot.

  (2) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa enne §-s 16 sätestatud toetuse vähendamise otsustamist ületab tegevuse liigile eelarveaastaks määratud eelarve, vähendab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (edaspidi PRIA) Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 3 alusel lõikes 1 nimetatud toetuse ühikumäära ulatuses, mis on vajalik kõigi nõuetele vastavate taotluste rahuldamiseks maksimaalsel võimalikul määral.

§ 4.   Nõuded toetuse taotlejale

  Toetust võib taotleda põllumajandusliku tegevusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isik (edaspidi koos taotleja), kes kohustuseperioodi esimesel kalendriaastal taotleb ka arengukava alusel antavat keskkonnasõbraliku majandamise toetust.

§ 5.   Nõuded toetusõigusliku maa kohta

  (1) Toetust võib taotleda taotleja poolt kasutatava vähemalt 0,3 hektari suuruse:
  1) rohumaa kohta;
[RT I, 26.04.2016, 5 - jõust. 29.04.2016]
  2) põllumajandusmaa kohta, millel kasvatatakse viljapuid või marjapõõsaid.

  (2) Toetust võib taotleda maa kohta, mille andmed on kantud maakatastriseaduse §-s 14 nimetatud maa kvaliteedi hindamise kaardile ning nendest nähtub, et taotletaval maal on 90 protsendi ulatuses turvasmullad või erodeeritud ja deluviaalmuldade kompleks.

  (3) Toetust ei anta maa kohta, mille kohta antakse arengukava alusel muud pindalatoetust, välja arvatud mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus ning kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus.
[RT I, 29.12.2022, 53 - jõust. 01.01.2023]

  (4) Toetust ei anta püsirohumaa kohta, mis asub Natura 2000 võrgustiku alal ning mille muld on 100 protsendi ulatuses turvasmuld (edaspidi keskkonnatundlik püsirohumaa).
[RT I, 29.12.2022, 53 - jõust. 01.01.2023]

  (41) Toetust ei anta maa kohta, mis vastab maaeluministri 23. detsembri 2022. a määruse nr 79 „Perioodi 2023–2027 pärandniidu hooldamise toetus” §-s 5 sätestatud toetusõigusliku maa nõuetele.
[RT I, 29.12.2022, 53 - jõust. 01.01.2023]

  (42) Toetust ei anta maa kohta, mille kohta antakse „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika Eesti strateegiakava aastateks 2023–2027” (edaspidi strateegiakava) alusel:
  1) keskkonnasõbraliku majandamise toetust;
  2) ökoalade toetust;
  3) mesilaste korjealade toetust;
  4) mulla- ja veekaitsetoetust;
  5) väärtusliku püsirohumaa toetust.
[RT I, 29.12.2022, 53 - jõust. 01.01.2023]

  (5) Toetusõigusliku maa määratlemisel lähtutakse põllumajandusministri 10. märtsi 2015. a määruse nr 22 „Põllumassiivi kaardi koostamise, põllumassiivi piiripunktide määramise, põllumassiivile unikaalse numberkoodi andmise, põllumassiivi toetusõigusliku pindala ning põllumassiivil asetsevate maastikuelementide määramise ja korra ning põllumassiivi kasutamise kohta esitatavad andmed ja nende esitamise kord” §-s 5 sätestatust.

  (6) Sellise maa püsirohumaaks muutumise arvestus, mis enne kohustuseperioodi algust ei olnud kasutuses püsirohumaana, jätkub pärast kohustuseperioodi lõppu.
[RT I, 26.04.2016, 5 - jõust. 29.04.2016]

§ 6.   Nõuetele vastavus

  (1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 549–607) artiklis 92 nimetatud toetuse saaja täidab oma põllumajanduslikus tegevuses ja kogu põllumajandusliku majapidamise maal põllumajandusministri 14. jaanuari 2015. a määruses nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded” sätestatud nõudeid ning Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 32 lõike 2 kohaselt avaldatud kohustuslikke majandamisnõudeid.

  (2) Toetuse saaja täidab lõikes 1 nimetatud nõudeid kogu kohustuseperioodi jooksul.

§ 7.   Baasnõuded

  (1) Taotleja säilitab püsirohumaa pindala ulatuses, mis on võrdne taotluse esitamise aastale eelnenud kalendriaastal esitatud ühtse pindalatoetuse taotlusele märgitud püsirohumaa pindalaga.

  (2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 45 lõikes 3 sätestatud juhul ei tohi püsirohumaa kasutusotstarvet muuta, sealhulgas püsirohumaa üleskündmise korral. Osutatud juhu esinemise alguse ja lõpu kohta annab PRIA peadirektor käskkirja, mis avalikustatakse viivitamata PRIA veebilehel.

  (3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 45 lõikes 3 sätestatud juhul määrab PRIA kindlaks põllumajandustootjad, kes peavad püsirohumaa tagasi rajama, lähtudes komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 639/2014 artiklis 44 sätestatust.

  (4) Püsirohumaa peab olema tagasi rajatud komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 639/2014 artikli 44 lõikes 3 sätestatud tähtpäevaks.

  (5) Tagasirajatava püsirohumaa kasutusotstarvet ei tohi muuta, sealhulgas püsirohumaa üleskündmise korral, alates püsirohumaa tagasirajamise kohustuse määramise aastale järgnevast aastast, arvestades komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 639/2014 artikli 44 lõikes 3 sätestatut.

  (6) Keskkonnatundliku püsirohumaa kasutusotstarvet ei tohi muuta ning nimetatud maad ei tohi üles künda.

  (7) Keskkonnatundliku püsirohumaa rohukamarat uuendada on lubatud üksnes pealtkülvi teel. Rohukamara uuendamisest tuleb PRIA-t eelnevalt teavitada.

  (8) Taotleja, kes on muutnud keskkonnatundliku püsirohumaa kasutusotstarvet või nimetatud püsirohumaa üles kündnud, peab nimetatud ala muutma tagasi püsirohumaaks komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 639/2014 artikli 42 alusel PRIA määratud tähtpäevaks.

  (9) Kui püsirohumaa antakse üle teisele põllumajandustootjale, läheb vastuvõtjale üle ka püsirohumaa säilitamise kohustus.

  (10) PRIA peab arvestust püsirohumaa säilitamise kohustuse täitmise üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 45 kohaselt. Kui püsirohumaa absoluutväärtus on riigi tasemel vähenenud üle komisjoni rakendusmääruse (EL) 641/2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013 (millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad) rakenduseeskirjad (ELT L 181, 20.06.2014, lk 74–81), artiklis 11 sätestatud piirmäära ning püsirohumaa suhtarv on riigi tasemel võrdlusarvuga võrreldes vähenenud üle nelja protsendi, avalikustab PRIA sellekohase teabe oma veebilehel.
[RT I, 29.12.2022, 53 - jõust. 01.01.2023]

§ 8.   Toetatava tegevuse nõuded

  (1) Toetatava tegevuse nõudeid tuleb täita toetusõiguslikul maal, mille kohta toetust taotletakse.

  (2) Maa tuleb hoida rohukamara all, mis peab olema rajatud hiljemalt esimese kohustuseaasta 15. juuniks.

  (3) Maa rohukamara kahjustamine maa ülekarjatamise tõttu on keelatud.

  (4) Taotleja võib rohukamarat uuendada ainult otsekülvi ja pealekülvi teel. Turvasmuldadel rohumaa uuendamine on lubatud üks kord kohustuseperioodi jooksul randaalimise ja freesimise teel.

§ 9.   Põllumajandusliku majapidamise üleandmine

  (1) Põllumajandusliku majapidamise üleandmise korral kohaldatakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 rakenduseeskirjad seoses ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi, maaelu arengu meetmete ja nõuetele vastavusega (ELT L 227, 31.07.2014, lk 69–124), artiklis 8 sätestatut.

  (2) Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artikli 8 lõike 3 punktis a nimetatud ajavahemik algab 22. mail ja lõppeb 8. septembril.
[RT I, 29.12.2022, 53 - jõust. 01.01.2023]

§ 10.   Kohustuse üleandmine ja ülevõtmine

  (1) Kohustuse võib üle anda alates teisest kohustuseaastast. Esimesel kohustuseaastal võib kohustuse üle anda vääramatu jõu või erandlike asjaolude esinemise korral või põllumajandusliku majapidamise üleandmise korral vastavalt §-le 9.

  (2) Kohustuse ülevõtmise korral kohustused liidetakse ning kohustuseperioodi kestuseks loetakse lühemat aega kestnud kohustuse kestus.

  (3) Kui kohustuse võtab üle isik, kellel varem ei olnud kohustust, loetakse kohustuseperioodi kestuseks ülevõetud kohustuse kestus.

  (4) [Kehtetu - RT I, 04.01.2018, 1 - jõust. 07.01.2018]

§ 11.   Kohustuse suurendamine

  (1) Toetuse saaja võib kohustust suurendada kuni 20 protsenti tema esimese kohustuseaasta kohustuse aluse maa pindalast selle maa arvelt, mille kohta ei ole kohustust võetud. Sellisel juhul loetakse kohustuseperioodi kestuseks algse kohustuse kestus.

  (2) Kui kohustust suurendatakse rohkem kui 20 protsenti, algab uus kohustus, mille kestus on viis järjestikust kalendriaastat.
[RT I, 26.04.2016, 5 - jõust. 29.04.2016]

  (3) [Kehtetu - RT I, 04.01.2018, 1 - jõust. 07.01.2018]

  (4) Kohustuse suurendamisel peab rohumaa olema rajatud hiljemalt kohustuse suurendamise aasta 15. juuniks.
[RT I, 26.04.2016, 5 - jõust. 29.04.2016]

  (5) Ülevõetud kohustust ei saa suurendada.
[RT I, 26.04.2016, 5 - jõust. 29.04.2016]

§ 12.   Kohustuse vähendamine

  (1) Kohustusealuse maa pindala võib vähendada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 487–548) artikli 47 lõigetega 2–4.
[RT I, 26.04.2016, 5 - jõust. 29.04.2016]

  (2) [Kehtetu - RT I, 04.01.2018, 1 - jõust. 07.01.2018]

§ 13.   Kohustuse asendamine

  (1) Kooskõlas komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja kehtestatakse üleminekusätted (ELT L 227, 31.07.2014, lk 1–17), artikli 14 lõikega 1 võib kohustuse osaliselt või täielikult asendada arengukava alusel antava poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamiseks võetava kohustusega või piirkondliku veekaitse toetuse saamiseks võetava maa rohumaana hoidmise kohustusega.
[RT I, 25.04.2017, 1 - jõust. 28.04.2017]

  (2) Kui taotleja asendab arengukava alusel antava keskkonnasõbraliku majandamise toetuse kohase kohustuse selle määruse kohase kohustusega, algab uus kohustus, mille kestus on viis järjestikust kalendriaastat.
[RT I, 26.04.2016, 5 - jõust. 29.04.2016]

  (3) Kui lõikes 2 nimetatud kohustuse asendamise korral on taotlejal juba selle määruse kohane kohustus, liidetakse asendatud kohustuse aluse maa pindala taotleja olemasoleva kohustuse aluse maa pindalaga, ning algab uus kohustus, mille kestus on viis järjestikust kalendriaastat.
[RT I, 26.04.2016, 5 - jõust. 29.04.2016]

  (4) [Kehtetu - RT I, 04.01.2018, 1 - jõust. 07.01.2018]

  (5) Kohustuse asendamisel peab rohumaa olema rajatud hiljemalt kohustuse asendamise aasta 15. juuniks.
[RT I, 26.04.2016, 5 - jõust. 29.04.2016]

§ 14.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja PRIAle igal kohustuseaastal ajavahemikul 2. maist kuni 15. juunini elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu taotluse, mis sisaldab lõigetes 2–4 nimetatud andmeid.
[RT I, 29.12.2022, 53 - jõust. 01.01.2023]

  (11) Taotleja esitab komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artikli 15 lõike 1 kohased taotluse muudatused hiljemalt kohustuseaasta 15. juuniks.
[RT I, 20.05.2021, 1 - jõust. 23.05.2021]

  (2) Taotleja esitab järgmised andmed:
  1) maaeluministri 21. detsembri 2022. a määruse nr 71 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, põhisissetuleku toetus, ümberjaotav toetus ja noore põllumajandustootja toetus” § 10 lõikes 1, § 11 lõike 1 punktides 1–16 ja 19 ning lõigetes 2–4 ning §-s 12 nimetatud andmed;
[RT I, 29.12.2022, 53 - jõust. 01.01.2023]
  2) andmed selle kohta, millise põllu kohta taotleja toetust taotleb;
  3) andmed selle kohta, kas taotleja võtab kohustuse või jätkab sellega;
  4) paragrahvi 13 lõikes 2 nimetatud kohustuse selle määruse kohase kohustusega asendamise korral andmed selle kohta, et taotleja asendab § 13 lõikes 2 nimetatud kohustuse selle määruse kohase kohustusega;
[RT I, 04.01.2018, 1 - jõust. 07.01.2018]
  5) andmed selle kohta, kas taotleja valduses on naftasaaduste ehitis.
[RT I, 29.12.2022, 53 - jõust. 01.01.2023]

  (3) Kohustuse üleandmise korral esitab kohustuse üleandja järgmised andmed:
  1) kohustuse üleandja nimi ja registri- või isikukood;
  2) kohustuse ülevõtja nimi ja registri- või isikukood;
  3) põllu kohta, mille kohta kohustus üle antakse, põllumassiivi number, põllu number ja pindala;
  4) põllumassiivi kaardile märgitavad andmed selle põllu numbri ja piiri kohta, mille kohta kohustus üle antakse.
[RT I, 04.01.2018, 1 - jõust. 07.01.2018]

  (4) Kohustuse ülevõtmise korral esitab kohustuse ülevõtja andmed selle kohta, et ta võtab kohustuse üleandja esitatud andmete kohaselt kohustuse üle.
[RT I, 04.01.2018, 1 - jõust. 07.01.2018]

  (5) Kohustuse suurendamise või vähendamise korral esitab toetuse saaja toetuse taotlemiseks lõikes 1 sätestatud ajavahemikul ja viisil PRIAle lõikes 2 nimetatud andmed, arvestades kohustusealuse maa pindala suuruse muutumisega.
[RT I, 04.01.2018, 1 - jõust. 07.01.2018]

  (6) Toetuse saaja esitab selle määruse kohase kohustuse § 13 lõikes 1 nimetatud kohustusega asendamise kohta PRIAle lõikes 1 sätestatud ajavahemikul ja viisil andmed, mis esitatakse § 13 lõikes 1 nimetatud kohustuse puhul toetuse taotlemiseks.
[RT I, 04.01.2018, 1 - jõust. 07.01.2018]

  (7) Toetust taotletakse strateegiakava alusel antavate pindalatoetuste ning loomade pidamisega ja loomade heaolu soodustamisega seotud toetuste ühisel taotlusel.
[RT I, 29.12.2022, 53 - jõust. 01.01.2023]

  (8) Põllumajandusliku majapidamise üleandmise korral esitab põllumajandusliku majapidamise ülevõtja põllumajandusliku majapidamise ülevõtmisest teatamiseks ja toetuse maksmise taotlemiseks § 9 lõikes 2 sätestatud ajavahemikul PRIAle elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu teate, mis sisaldab:
  1) põllumajandusliku majapidamise üleandja nime ja registri- või isikukoodi;
  2) põllumajandusliku majapidamise ülevõtja nime ja registri- või isikukoodi;
  3) põllumajandusliku majapidamise üleandja ja ülevõtja kinnitust põllumajandusliku majapidamise üleandmise kohta;
  4) andmeid selle kohta, et põllumajandusliku majapidamise ülevõtja taotleb toetuse maksmist.
[RT I, 04.01.2018, 1 - jõust. 07.01.2018]

§ 15.   Taotleja, taotluse ja toetatava tegevuse kontrollimine

  (1) PRIA kontrollib toetuse saamise nõuetele vastavust, lähtudes komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artiklites 24–41 sätestatust.

  (2) Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 33 lõikes 1 nimetatud asutused kontrollivad §-s 6 sätestatud nõuetele vastavust, lähtudes komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artiklites 65–72 sätestatust.

  (3) Taotleja teeb lõigetes 1 ja 2 nimetatud asutustele teatavaks kõik taotluse rahuldamise otsustamiseks vajalikud asjaolud, sealhulgas näitab kohapealset kontrolli tegevale ametnikule vajaduse korral ette põllu piiri.

§ 16.   Toetuse vähendamine

  PRIA otsustab toetuse vähendamise Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1306/2013, komisjoni delegeeritud määruses (EL) nr 640/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1306/2013 ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi osas, otsetoetuste, maaelu arengu toetuse ja nõuetele vastavuse süsteemiga seoses kohaldatavatest maksetest keeldumise ja nende tühistamise tingimuste osas ning kõnealuste toetuste ja süsteemiga seotud halduskaristuste osas (ELT L 181, 20.06.2014, lk 48–73), ning komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 809/2014 sätestatud alustel ja korras.

§ 17.   Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) PRIA teeb taotluse osalise või täieliku rahuldamise otsuse või rahuldamata jätmise otsuse kohustuseaastale järgneva aasta 10. veebruariks.

  (2) PRIA teeb taotluse rahuldamata jätmise otsuse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1306/2013, komisjoni delegeeritud määruses (EL) nr 640/2014 ning Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses sätestatud alustel.

§ 18.   Toetuse maksmise otsustamine

  PRIA teeb toetuse maksmise otsuse või toetuse maksmisest keeldumise otsuse sellise tähtaja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole kohustuseaastale järgneva aasta 30. juuniks.

§ 181.   Kohustuste kohandamine

  Kui Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artiklis 48 nimetatud kohustuste kohandamine ei ole toetuse saajale vastuvõetav, siis kohustus lõppeb ja kohustuse kehtivusaja eest toetust tagasi ei nõuta.
[RT I, 04.01.2018, 1 - jõust. 07.01.2018]

§ 182.   Toetuse saaja andmete avalikustamine

  PRIA teavitab toetuse saajat tema andmete avalikustamisest Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 artiklite 111 ja 112 kohaselt ning nende töötlemisest Euroopa Liidu finantshuvide tagamise eesmärgil sama määruse artikli 113 kohaselt.
[RT I, 04.01.2018, 1 - jõust. 07.01.2018]

§ 19.   Rakendussätted

  (1) Paragrahvi 8 lõikes 4 nimetatud piirangud tegevustele kehtivad alates esimese kohustuseaasta 15. juunist.

  (2) 2015. aastal on § 14 lõikes 1 sätestatud ajavahemik 7. maist kuni 25. maini.

  (3) 2015. aastal on § 9 lõikes 2 sätestatud ajavahemik 26. maist kuni 1. septembrini.

  (4) 2017. aastast alates ei või võtta uut kohustust sellise maa kohta ega suurendada kohustust sellise maa arvelt, mis Harju, Rapla ja Pärnu maakonnas algatatud maakonnaplaneeringu kohaselt määratakse Rail Balticu raudtee trassi koridori asukohaks.
[RT I, 25.04.2017, 1 - jõust. 28.04.2017]

  (41) Lõiget 4 ei kohaldata 2021. ja 2022. aastal võetava kohustuse puhul.
[RT I, 29.04.2021, 1 - jõust. 02.05.2021]

  (5) Kohustuseperioodi, mis lõppeb 2019. aasta 31. detsembril, võib ühe kalendriaasta võrra pikendada. Kohustuseperioodi pikendamise korral esitab taotleja § 14 lõikes 1 sätestatud ajavahemikul ja viisil lisaks sama paragrahvi lõigetes 2–4 nimetatud andmetele andmed kohustuseperioodi pikendamise kohta.
[RT I, 06.09.2019, 2 - jõust. 09.09.2019]

  (6) 2020. aastal ei saa kohustust arengukava alusel antava piirkondliku veekaitse toetuse kohase maa rohumaana hoidmise kohustusega asendada.
[RT I, 03.04.2020, 1 - jõust. 06.04.2020]

  (7) 2020. aastal ei saa kohustust § 11 lõike 2 kohaselt suurendada.
[RT I, 03.04.2020, 1 - jõust. 06.04.2020]

  (8) 2020. aastal ei saa § 13 lõikes 2 nimetatud kohustust selle määruse kohase kohustusega asendada.
[RT I, 03.04.2020, 1 - jõust. 06.04.2020]

  (9) Kui taotleja suurendab 2021. või 2022. aastal § 11 lõike 2 kohaselt kohustust, mis on võetud enne 2021. aastat, algab uus kohustus, mille kestus on üks kalendriaasta.
[RT I, 09.02.2021, 1 - jõust. 12.02.2021]

  (10) 2021. ja 2022. aastal ei saa kohustust arengukava alusel antava piirkondliku veekaitse toetuse kohase maa rohumaana hoidmise kohustusega asendada.
[RT I, 09.02.2021, 1 - jõust. 12.02.2021]

  (11) 2021. ja 2022. aastal ei saa § 13 lõikes 2 nimetatud kohustust selle määruse kohase kohustusega asendada.
[RT I, 09.02.2021, 1 - jõust. 12.02.2021]

  (12) 2021. ja 2022. aastal võetud kohustuse puhul on kohustuseperiood, mille jooksul tuleb toetatavat tegevust ellu viia, üks kalendriaasta. Nimetatud kohustuseperioodi puhul on määruses sätestatud esimene kalendriaasta, esimene kohustuseaasta ja kohustuseaasta taotluse esitamise kalendriaasta.
[RT I, 09.02.2021, 1 - jõust. 12.02.2021]

  (13) Kohustust ei saa alates 2023. aastast suurendada.
[RT I, 29.12.2022, 53 - jõust. 01.01.2023]

  (14) Taotleja võib arengukava alusel antava piirkondliku mullakaitse toetuse kohase kohustuse lõpetada, kui ta võtab kogu sama maa kohta strateegiakava alusel antava turvas- ja erodeeritud mulla kaitse toetuse, põhjavee kaitse toetuse, pinnavee kaitse toetuse või pärandniidu hooldamise toetuse kohase kohustuse. Sellisel juhul arengukava alusel antava toetuse kohane kohustus lõpeb ja algab uus strateegiakava alusel antava toetuse kohane kohustus, mille kestus on viis järjestikust kalendriaastat.
[RT I, 29.12.2022, 53 - jõust. 01.01.2023]

  (15) Kui piirkondliku mullakaitse toetuse kohane kohustusealune maa ei vasta lõikes 14 sätestatud juhul kogu ulatuses strateegiakava alusel antava toetuse toetusõiguslikkuse nõuetele, siis piirkondliku mullakaitse toetuse kohane kohustus selle maa osas lõpeb.
[RT I, 29.12.2022, 53 - jõust. 01.01.2023]

  (16) 2023. aastal algab § 14 lõikes 1 sätestatud ajavahemik hiljemalt 22. mail.
[RT I, 18.04.2023, 1 - jõust. 21.04.2023]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json