Teksti suurus:

Käibemaksuseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2018
Avaldamismärge:RT I, 24.04.2018, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
17.04.2018 otsus nr 241

Käibemaksuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 04.04.2018

§ 1.  Käibemaksuseaduse muutmine

Käibemaksuseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 3 punkti 1 kolmas lause loetakse neljandaks lauseks ja punkti täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

„Ehitusmaana käsitatakse sellist kinnisasja tsiviilseadustiku üldosa seaduse tähenduses, millel ei asu ehitist, välja arvatud tehnovõrku või -rajatist, ja mis on projekteerimistingimuste, detailplaneeringu või riigi või kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu kohaselt ehitamiseks kavandatud või mille kohta on esitatud ehitusteatis või mille katastriüksuse sihtotstarve on üle 50 protsendi elamumaa või ärimaa või need ühiselt.”;

2) paragrahvi 11 lõikes 2 asendatakse sõnad „Ühendusesisene käive” sõnadega „Kauba ühendusesisene käive”;

3) paragrahvi 16 lõike 2 punkti 3 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Maksuvabastust ei kohaldata kinnisasjale, mille oluline osa on ehitis ehitusseadustiku tähenduses või ehitise osa ja mis võõrandatakse enne ehitise või selle osa esmast kasutuselevõttu, kinnisasjale, mille oluline osa on oluliselt parendatud ehitis või selle osa ja mis võõrandatakse enne ehitise või selle osa parendamisele järgnevat taaskasutuselevõttu, ega ehitusmaale.”;

4) paragrahvi 16 lõike 2 punkti 6 täiendatakse pärast sõnu „välja arvatud” tekstiosaga „kasvuhoonegaaside heitkoguse ühik atmosfääriõhu kaitse seaduse § 137 lõike 1 tähenduses ja selline”;

5) paragrahvi 16 lõike 21 punktis 7 asendatakse tekstiosa „§-s 2” tekstiosaga „§ 2 lõike 1 punktides 1–7”;

6) paragrahvi 16 lõike 21 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„8) käesoleva lõike punktis 7 nimetatud väärtpaberite emiteerimise ja müügiga seotud tehingud ja toimingud;”;

7) paragrahvi 411 lõike 2 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5) metalltooted KN koodidega 7208–7220 (välja arvatud tooted koodiga 721691, keevitustraat ja keevitusvardad), 7222, 7225, 7226, 7228 (välja arvatud keevitusvardad), 73011000, 730300–7306 (välja arvatud ventilatsiooni-, aspiratsiooni-, suitsu- ja vihmaveetorud), 73081000, 73082000, 73121061, 73121069, 731420 ja 73143900, mis on nimetatud komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 1754/2015, millega muudetakse tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühist tollitariifistikku käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa (ELT L 285, 30.10.2015, lk 1–926).”;

8) paragrahvi 411 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tehing peab olema arvel eraldi välja toodud koos märkega „pöördmaksustamine”. Kui arve esitamise ajaks ei ole käive vastavalt käesoleva seaduse §-le 11 täielikult toimunud, tuleb käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tehingu kohta väljastada eraldi arve koos märkega „pöördmaksustamine”.”;

9) paragrahvi 46 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2018. aasta 1. mail.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 punktid 1, 3 ja 9 jõustuvad 2018. aasta 1. oktoobril.

Enn Eesmaa
Riigikogu aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json