Teksti suurus:

Õppelaenu tagasimaksmise ning kustutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.09.2020
Avaldamismärge:RT I, 24.04.2018, 11

Õppelaenu tagasimaksmise ning kustutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 25.08.2004 nr 284
RT I 2004, 63, 453
jõustumine 01.09.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.10.2005RT I 2005, 55, 44223.10.2005
30.07.2009RT I 2009, 42, 28507.08.2009, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.07.2009
19.04.2018RT I, 24.04.2018, 727.04.2018

Määrus kehtestatakse «Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse» § 18 lõigete 5 ja 6 alusel.
[RT I 2009, 42, 285 - jõust. 07.08.2009, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.07.2009]

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrus reguleerib õppelaenu tagasimaksmisel riigitagatise rakendumise ning riigi- või kohaliku omavalitsuse asutusse teenistusse või tööle või avalik-õigusliku juriidilise isiku juurde tööle asunud isiku õppelaenu kustutamise tingimusi ja korda.

§ 2.  Õppe lõpetamisest teavitamine

  Laenusaaja kohustub õppe lõpetamisest muul põhjusel kui õppekava täitmine täies mahus laenuandjale viivitamatult kirjalikult teatama. Kui laenusaaja õpib välisriigi õppeasutuses, kohustub ta laenuandjale viivitamatult kirjalikult teatama ka õppe lõpetamisest seoses õppekava täitmisega täies mahus.

§ 3.  Riigitagatise rakendumine

  (1) Riigi nõudeõiguse tekkimisest ja riigi poolt krediidiasutusele tasutud õppelaenult intressi arvestamisest teatab Riigi Tugiteenuste Keskus laenusaajale ja tema käendajale või pantijale kirjalikult kümne päeva jooksul alates nõudeõiguse tekkimisest ning annab võlgnevuse likvideerimiseks tähtaja vähemalt 30 päeva alates teatise väljasaatmisest.
[RT I, 24.04.2018, 7 - jõust. 27.04.2018]

  (2) Kui laenusaaja või tema käendaja või pantija soovib riigi poolt laenuandjale tasutud summat ja õppelaenult makstavat intressi riigile tasuda maksegraafiku alusel, esitab ta sellekohase põhjendatud taotluse Riigi Tugiteenuste Keskusele hiljemalt lõikes 1 nimetatud teatises märgitud tähtajaks.
[RT I, 24.04.2018, 7 - jõust. 27.04.2018]

  (3) Riigi Tugiteenuste Keskus teatab taotluse rahuldamisest või rahuldamata jätmisest taotlejale 30 päeva jooksul alates taotluse kättesaamisest.
[RT I, 24.04.2018, 7 - jõust. 27.04.2018]

  (4) Kui laenusaaja või tema käendaja või pantija ei täida riigi poolt krediidiasutusele tasutud summa tagasimaksmiseks ettenähtud tähtaja jooksul oma kohustust riigi ees või ei esita taotlust maksegraafiku kohaldamiseks, samuti kui laenusaaja või tema käendaja või pantija ei täida oma kohustust riigi ees vastavalt neile kohaldatud maksegraafikule, nõuab riik tema poolt laenuandjale tasutud summa ja sellelt summalt riigile tasumisele kuuluva intressi laenusaajalt või tema käendajalt või pantijalt sisse.
[RT I 2005, 55, 442 - jõust. 23.10.2005]

§ 4.  Õppelaenu kustutamine

  (1) Õppelaenu saanud isikul, kellel on kehtiv teenistus- või töösuhe riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse või avalik-õigusliku juriidilise isikuga, on õigus riigi tagatud õppelaenu summa tagasimaksmata osa kustutamisele riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse või avalik-õigusliku juriidilise isiku poolt, kui ta enne 1. juulit 2009. a on:
  1) olnud teenistuses või tööl riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuses või tööl avalik-õigusliku juriidilise isiku juures vähemalt 12 kuud ning
  2) esitanud riigi- või kohaliku omavalitsuse asutusele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule taotluse õppelaenu põhiosa kustutamiseks, kehtiva õppelaenulepingu koos selle kõikide lisadega ja dokumendi, mis tõendab laenusaaja eksmatrikuleerimist seoses õppekava täitmisega täies mahus või õpingute lõpetamist seoses õppekava täitmisega täies mahus.
[RT I 2009, 42, 285 - jõust. 07.08.2009, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.07.2009]

  (2) Lõikes 1 nimetatud isiku õppelaenu summa tagasimaksmata osa kustutatakse lõike 1 punktis 2 nimetatud dokumentide saamisest arvates. Kustutamine lõpetatakse, kui isiku teenistus- või töösuhe riigi- või kohaliku omavalitsuse asutusega või avalik-õigusliku juriidilise isikuga lõpeb.
[RT I 2009, 42, 285 - jõust. 07.08.2009, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.07.2009]

  (3) Uude töö- või teenistuskohta asumisel on lõikes 1 nimetatud isik kohustatud viivitamatult kirjalikult teatama ametisse nimetajale või tööandjale õigusest õppelaenu kustutamisele ning esitama lisaks lõike 1 punktis 2 nimetatud dokumentidele varasema riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse või avalik-õigusliku juriidilise isiku väljastatud tõendi, millest nähtub lõike 2 esimeses lauses nimetatud õppelaenu kustutamise alustamise kuupäev.
[RT I 2009, 42, 285 - jõust. 07.08.2009]

  (4) Asutus või isik kustutab laenusaaja õppelaenu vastavalt õppelaenulepingule. Ühel aastal kustutamisele kuuluv õppelaenu osa ei või ületada summat, mis saadakse õppelaenu kustutamise alustamisel õppe lõpetamise seisuga riigi tagatud laenusumma jagamisel «Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse» § 18 lõike 2 punktis 1 nimetatud õppelaenu tagasimaksmise maksimaalse perioodiga täisaastates. Pooleli jäänud teenistus- või tööaastal kustutatakse õppelaenu proportsionaalselt teenistuses oldud või töötatud täiskuude arvuga. Õppelaenu kustutamisel ei arvestata õppelaenu kustutamise alustamisele eelnenud riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuses teenistuses või tööl või avalik-õigusliku juriidilise isiku juures tööl oldud aega.

  (5) Riigiasutus, avalik-õiguslik juriidiline isik või valla- või linnavalitsus kannab summa, mis on võrdne õppelaenulepingus ettenähtud kvartali- või kuumakse suurusega, laenusaajale üle hiljemalt vastava kvartali või kuu viimasel tööpäeval.

§ 5.  Arvestuse pidamine

  Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud peavad arvestust oma teenistujate või töötajate kohta, kellel on seadusest tulenevalt õigus õppelaenu kustutamisele riigieelarve vahenditest.

§ 6.  Vahendite taotlemine õppelaenu kustutamiseks

  (1) Riigieelarve koostamiseks esitavad riigiasutused, avalik-õiguslikud juriidilised isikud ning valla- ja linnavalitsused taotlused oma teenistujate või töötajate õppelaenude kustutamiseks Rahandusministeeriumile kooskõlas «Riigieelarve seaduse» § 10 lõike 7 alusel kehtestatava rahandusministri määrusega.

  (2) Õppelaenude kustutamiseks ettenähtud vahendid kantakse üle vastavalt «Riigieelarve seaduse» § 32 lõike 1 alusel kehtestatud rahandusministri määrusele.

§ 7.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2004. a.

/otsingu_soovitused.json