Teksti suurus:

Rahandusministri 6. oktoobri 2008. a määruse nr 29 "Maksu- ja Tolliameti põhimäärus" muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2019
Avaldamismärge:RT I, 24.04.2019, 1

Rahandusministri 6. oktoobri 2008. a määruse nr 29 "Maksu- ja Tolliameti põhimäärus" muutmine

Vastu võetud 17.04.2019 nr 18

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

§ 1. Rahandusministri 6. oktoobri 2008. a määruses nr 29 „Maksu- ja Tolliameti põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 2 asendatakse sõna „asjaajamiskorras“ sõnadega „teabehalduse korras“;

2) paragrahvi 2 lõike 5 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Maksu- ja Tolliameti teenistusmärk antakse ameti ametnikule ja töötajale (edaspidi teenistuja) pikaajalise laitmatu tööülesannete või teenistuskohustuste (edaspidi teenistuskohustused) täitmise eest iga viie teenistusaasta täitumise järel.“;

3) paragrahvi 9 lõiget 3 täiendatakse pärast sõna „peadirektorile“ sõnadega „või peadirektori asetäitjale“;

4) paragrahvi 9 lõikes 4 asendatakse sõnad „sätestatakse peadirektori käskkirjaga“ sõnadega „määratletakse vastavalt peadirektori või peadirektori asetäitja“;

5) paragrahvi 29 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõna „asetäitja“ sõnaga „asetäitjate“;

6) paragrahvi 29 punktis 2 asendatakse sõnad „,teabeosakonna ja uurimisosakonna tööd“ sõnadega „ja teabeosakonna tööd“;

7) paragrahvi 29 punktis 7 asendatakse sõna „asjaajamiskorra“ sõnadega „teabehalduse korra“;

8) paragrahv 30 sõnastatakse järgmiselt: 

§ 30. Peadirektori asetäitjad

(1) Peadirektoril on vahetult temale alluvad asetäitjad:
1) peadirektori asetäitja teenuste alal, kes juhib ja korraldab ameti avalike teenuste osutamist ja arendamist ning koordineerib, suunab ja kontrollib maksude osakonna ja teenuste osakonna tööd;
2) peadirektori asetäitja järelevalve alal, kes juhib ja korraldab ameti tegevusi riikliku järelevalve ja süüteomenetluse osas ning koordineerib, suunab ja kontrollib maksuauditi osakonna, tolliosakonna ja uurimisosakonna tööd.

(2) Peadirektori asetäitja avaliku võimu teostamise õiguse peatumisel võib peadirektor panna tema ülesanded ameti osakonnajuhatajale.

(3) Peadirektori asetäitja juhib ja korraldab oma vastutusvaldkonna ülesannete täitmist, koordineerib struktuuriüksuste koostööd oma vastutusvaldkonnas, annab oma pädevuse piires suulisi ja kirjalikke korraldusi, pärib aru temale alluvatelt osakonnajuhatajatelt ja oma vastutusvaldkonna teenistujatelt nende tegevuse kohta, juhib oma vastutusvaldkonnas vajalike eeskirjade, juhendite ja metoodikate rakendamist, esindab ametit peadirektorilt saadud volituste piires ning täidab muid õigusaktis sätestatud või peadirektori poolt antud ülesandeid.“;

9) paragrahvi 33 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt: 

„(1) Peadirektori avaliku võimu teostamise õiguse peatumisel toimub peadirektori asendamine allolevas järjekorras:
1) peadirektori asetäitja järelevalve alal;
2) peadirektori asetäitja teenuste alal;
3) peadirektori määratud ameti osakonnajuhataja.“;

10) paragrahvi 34 lõike 1 punktis 1 asendatakse tekstiosa „§ 30 lõike 3 punktist 1“ tekstiosaga „§ 30 lõikest 1“;

11) Määruse lisad 1 ja 2 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2. Määrus jõustub 2019. aasta 1. juunil.

Toomas Tõniste
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa 1 Maksu- ja Tolliameti teenistusmärk

Lisa 2 Maksu- ja Tolliameti aumärgi kirjeldus, andmise ja kandmise kord

/otsingu_soovitused.json