Teksti suurus:

Majandus- ja taristuministri 6. jaanuari 2016. a määruse nr 3 „Kaugküttesüsteemide investeeringute toetamise tingimused“ muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.04.2019
Avaldamismärge:RT I, 24.04.2019, 2

Majandus- ja taristuministri 6. jaanuari 2016. a määruse nr 3 „Kaugküttesüsteemide investeeringute toetamise tingimused“ muutmine

Vastu võetud 17.04.2019 nr 26

Määrus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 14 alusel.

Majandus- ja taristuministri 6. jaanuari 2016. a määruses nr 3 „Kaugküttesüsteemide investeeringute toetamise tingimused“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Projekti abikõlblikkuse periood on taotluse rahuldamise otsuses määratud ajavahemik, millal peab projekti tegevus algama ja lõppema ning projekti teostamiseks vajalikud kulud tekkima.

(2) Projekti abikõlblikkuse periood lõpeb hiljemalt 31. augustil 2023. aastal.“;

2) paragrahvi 8 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Toetuse saaja võib taotleda projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamist kuni 12 kuu võrra, kui projekti elluviimisel saavutatav tulemus ei vähene ning projekti tegevus lõpetatakse hiljemalt 31. augustil 2023. aastal.“;

3) paragrahvi 14 lõike 2 punkt 8 sõnastatakse järgmiselt:

„8) projekti tulemusena väheneva fossiilse CO2 kokkuhoiu arvutused vastavalt keskkonnaministri 27. detsembri 2016. a määrusele nr 86 „Välisõhku väljutatava süsinikdioksiidi heite arvutusliku määramise meetodid“;

4) paragrahvi 23 lõike 2 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Toetuse saaja esitab rakendusüksusele vahearuande 31. detsembri seisuga hiljemalt aruandluseperioodile järgneva kuu 15. kuupäevaks.“;

5) määruse lisa punkt 1.4 sõnastatakse järgmiselt:

1.4

Projekti kuluefektiivsus, mille raames hinnatakse investeeringu
maksumust planeeritava soojustorustiku jooksva meetri kohta

> 450 eurot/m

350–450 eurot/m

≤ 349 eurot/m

30

“.

Kadri Simson
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler

/otsingu_soovitused.json