Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2016. a määruse nr 65 „Kalapüügieeskiri“ muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.04.2019
Avaldamismärge:RT I, 24.04.2019, 5

Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2016. a määruse nr 65 „Kalapüügieeskiri“ muutmine

Vastu võetud 18.04.2019 nr 38

Määrus kehtestatakse kalapüügiseaduse § 9 lõike 1 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2016. a määruse nr 65 „Kalapüügieeskiri“ muutmine

Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2016. a määruses nr 65 „Kalapüügieeskiri“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) mõrd – püünis, mis koosneb juhtaiast, vajaduse korral tiivast või tiibadest, mis moodustavad kariaia, ja ühe või mitme pujusega varustatud kuni kahest pealt kinnisest mõrrakerest. Merel ei ole kariaedade arv piiratud, kuid need peavad paiknema järjestikku juhtaia ühes otsas koos mõrrakeredega, mis võivad olla pealt lahti kuni mõrrasuupoolse esimese pujuseni. Võrtsjärvel ei ole mõrrakerede, kariaedade ja juhtaedade arv piiratud. Mõrra alaliigid on sätestatud lõikes 3 ja osa neist on näidatud joonisel lisas 1;“;

2) paragrahvi 15 pealkiri ja lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

§ 15. Kalaliikide osakaalu määramine traalnooda saagis

(1) Traalnooda saagist proovi võtmiseks ja selles kalaliikide osakaalu määramiseks kasutatakse juhusliku proovi võtmise ja kalaliikide osakaalu määramise meetodikat ning järgitakse lisa 4 kohaseid nõudeid.“;

3) paragrahvi 15 lõiked 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 16 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kaaspüügiarvestust peetakse laeva pardal, muus kala transportimiseks kasutatavas vahendis oleva või maale toodud kalasaagi kohta. Kaaspüügi koguse määramisel ei loeta kogusaagi arvestusse püüda keelatud kalaliike.“;

5) paragrahvi 16 lõiget 8 täiendatakse pärast sõna „teatada“ sõnaga „viivitamatult“;

6) paragrahvi 20 lõike 1 punktis 15 asendatakse sõnad „kastmõrra kohta kehtestatud räime“ sõnadega „püügivahendiga püütava sihtliigi püügivõimaluse või“;

7) paragrahvi 22 lõike 2 punkti 2 täiendatakse pärast tekstiosa „24º30.300“ tekstiosaga „'E,“;

8) paragrahvi 22 lõike 2 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

„7) lisas 12 loetletud jõgede ja ojade suudmele lähemal kui 1000 m, arvestades lõike 3 punktis 10 sätestatud erisust;“;

9) paragrahvi 22 lõiget 2 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

„8) Väikeses väinas, Tillunire oja suudmetele, mis asuvad koordinaatidel 58°34.133'N, 23°10.043'E ja 58°34.205'N, 23°09.880'E, lähemal kui 300 m kutselise kalapüügi vahenditega.“;

10) paragrahvi 22 lõike 3 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

„7) Matsalu siselahes Haeska sadama muuli lõunaotsast 58º46.659'N, 23º39.601'E, Lambarahu 58º45.483'N, 23º39.340'E ja Keemu sadama muuli põhjaotsa 58º44.830'N, 22º40.277'E ühendavast joonest ida pool – 1. märtsist 10. maini;“;

11) paragrahvi 22 lõike 3 punkt 10 sõnastatakse järgmiselt:

„10) lisas 12 loetletud jõgede ja ojade suudmele lähemal kui 1500 m – 1. septembrist kuni 31. oktoobrini;“;

12) paragrahvi 34 lõike 1 punkti 4 täiendatakse pärast sõnu „haugi, koha“ tekstiosaga „, tinti“;

13) paragrahvi 39 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järves tuleb täita järgmisi nõudeid:

1) Peipsi järves ei tohi võrgujada pikkus ületada 700 m, kaldavõrkude ja nende jadade kaugus üksteisest ja teistest seisevpüünistest peab olema vähemalt 100 m ning avaveevõrkudel ja nende jadadel üksteisest ja teistest seisevpüünistest vähemalt 500 m. Jääalusel püügil, kaldast kaugemal kui 1 km, on kõigi seisevpüüniste kaugus üksteisest vähemalt 500 m;

2) Lämmi- ja Pihkva järves ei tohi võrgujada pikkus ületada 500 m, kaldavõrkude ja nende jadade vaheline kaugus üksteisest ja teistest seisevpüünistest peab olema vähemalt 100 m ning avaveevõrkudel ja nende jadadel üksteisest ja teistest seisevpüünistest vähemalt 500 m.“;

14) paragrahvi 51 lõike 1 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 51 lõiget 3 täiendatakse pärast sõna „paisudest“ tekstiosaga „ja lisas 13 nimetatud jugadest või joastikest“;

16) paragrahvi 51 lõiget 4 täiendatakse pärast sõna „kuid“ tekstiosaga „lisas 13 nimetatud jugadele või joastikele ja kõikidele“;

17) paragrahvi 51 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Erandina võib lõike 1 punktides 3–23 nimetatud piirkondades, kuid lisas 13 nimetatud jugadele või joastikele ning kõikidele paisudele mitte lähemal kui 100 m, püüda landi või rakisega varustatud spinninguga ning lendõngega juhul, kui valdkonna eest vastutav minister on kalapüügiseaduse § 29 lõike 7 alusel antud määrusega kehtestanud vastavad võimalused.“;

18) paragrahvi 52 lõike 1 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

19) paragrahvi 52 lõike 1 punkti 9 täiendatakse pärast sõnu „Narva jões Narva veehoidlast ülesvoolu“ tekstiosaga „, välja arvatud lihtkäsiõnge, käsiõngega,“;

20) paragrahvi 52 lõiget 1 täiendatakse punktiga 16 järgmises sõnastuses:

„16) Vasalemma jões Munalaskme oja suudmest Vanaveski paisuni 1. septembrist 31. jaanuarini.“;

21) paragrahvi 53 lõike 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) lõhet ja meriforelli siseveekogudes – 1. septembrist 30. novembrini;“;

22) paragrahvi 53 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Erandina võib lõike 1 punktis 2 nimetatud kalaliike püüda siseveekogudes või nende lõikudes nimetatud ajavahemikul landi või rakisega varustatud spinningu ning lendõngega juhul, kui valdkonna eest vastutav minister on kalapüügiseaduse § 29 lõike 7 alusel kehtestanud vastavad võimalused.“;

23) lisad 4, 8 ja 9 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

24) lisa 11 tunnistatakse kehtetuks;

25) määrust täiendatakse lisaga 12 (lisatud);

26) määrust täiendatakse lisaga 13 (lisatud).

§ 2. Rakendussäte

Paragrahvi 1 punktid 9, 13 ja 19 ning § 1 punktis 25 nimetatud lisa 12 rida nr 8 (Pudisoo jõgi / Pärlijõgi) jõustuvad 1. jaanuaril 2020. a.

Jüri Ratas
Peaminister

Siim Kiisler
Keskkonnaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

Lisa 4 Saagist proovide võtmise ja kalaliikide kaalulise osakaalu määramise metoodika ja nõuded

Lisa 8 Vooluveekogud, mille suudmele lähemal kui 500 m meres on kalapüük keelatud 1. märtsist 31. maini

Lisa 9 Vooluveekogud, mille suudmele lähemal kui 500 m meres on kalapüük keelatud 1. septembrist 30. novembrini

Lisa 12 Vooluveekogud, mille suudmele lähemal kui 1000 m on kalapüük meres keelatud aasta ringi, sealhulgas veekogud, mille suudmealal kehtib 1. septembrist 31. oktoobrini püügikeeld ka 1500 m raadiuses

Lisa 13 Joad või joastikud, millest allavoolu kuni 100 m on kalapüük keelatud

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json