Teksti suurus:

Majandus- ja taristuministri 24. novembri 2017. a määruse nr 62 „Digitaalse sõidumeerikuga mootorsõiduki juhikaardi, ettevõttekaardi, töökojakaardi ja kontrollikaardi taotlemise ja väljastamise kord”, 25. mai 2018. a määruse nr 26 „Ohtlikku veost vedava autojuhi ADR-i kohase põhi-, eri- ja täienduskoolituse kord, ADR-i kohase põhi-, eri- ja täienduskoolituse õppekavad, eksami korralduse tingimused, nõuded autojuhi teadmistele ja oskustele ning ADR-i koolitustunnistuse vorm”, 18. septembri 2018. a määruse nr 53 „Ohtliku veose autoveo tingimused ja kord ning riikliku järelevalve korralduslikud nõuded”, 16. augusti 2019. a määruse nr 53 „Veose paigutamise, kinnitamise ja katmise tingimused ja kord ning liiklusjärelevalve teostaja kasutatavad kontrollimise meetodid” ning majandus- ja kommunikatsiooniministri 15. detsembri 2011. a määruse nr 114 „Politseiametniku poolt liiklusjärelevalve käigus sõiduki tehnonõuetele vastavuse kontrollimise ulatus ja kord” ja 28. märtsi 2013. a määruse nr 24 „Liiklusjärelevalve infosüsteemi põhimäärus” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.04.2020
Avaldamismärge:RT I, 24.04.2020, 1

Majandus- ja taristuministri 24. novembri 2017. a määruse nr 62 „Digitaalse sõidumeerikuga mootorsõiduki juhikaardi, ettevõttekaardi, töökojakaardi ja kontrollikaardi taotlemise ja väljastamise kord”, 25. mai 2018. a määruse nr 26 „Ohtlikku veost vedava autojuhi ADR-i kohase põhi-, eri- ja täienduskoolituse kord, ADR-i kohase põhi-, eri- ja täienduskoolituse õppekavad, eksami korralduse tingimused, nõuded autojuhi teadmistele ja oskustele ning ADR-i koolitustunnistuse vorm”, 18. septembri 2018. a määruse nr 53 „Ohtliku veose autoveo tingimused ja kord ning riikliku järelevalve korralduslikud nõuded”, 16. augusti 2019. a määruse nr 53 „Veose paigutamise, kinnitamise ja katmise tingimused ja kord ning liiklusjärelevalve teostaja kasutatavad kontrollimise meetodid” ning majandus- ja kommunikatsiooniministri 15. detsembri 2011. a määruse nr 114 „Politseiametniku poolt liiklusjärelevalve käigus sõiduki tehnonõuetele vastavuse kontrollimise ulatus ja kord” ja 28. märtsi 2013. a määruse nr 24 „Liiklusjärelevalve infosüsteemi põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 16.04.2020 nr 9

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 34 lõike 16, § 132 lõike 7, § 200 lõike 10 ja § 2001 lõike 4 ning autoveoseaduse § 35 lõigete 16 ja 17 ning § 39 lõike 6 alusel.

§ 1.  Majandus- ja taristuministri 24. novembri 2017. a määruse nr 62 „Digitaalse sõidumeerikuga mootorsõiduki juhikaardi, ettevõttekaardi, töökojakaardi ja kontrollikaardi taotlemise ja väljastamise kord” muutmine

Majandus- ja taristuministri 24. novembri 2017. a määruses nr 62 „Digitaalse sõidumeerikuga mootorsõiduki juhikaardi, ettevõttekaardi, töökojakaardi ja kontrollikaardi taotlemise ja väljastamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõike 2 esimene lause tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 4 täiendatakse lõigetega 21 ja 22 järgmises sõnastuses:

„(21) Taotluse alusel võib kaardi kätte toimetada lihtkirjaga Eesti postiaadressile.

(22) Kui taotleja ei ole kaarti lihtkirjaga kätte saanud kümne tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest, peab ta sellest Maanteeametit teavitama ning Maanteeamet tunnistab kaardi kehtetuks. Kaart väljastatakse uuesti taotleja allkirja vastu Maanteeametis.”.

§ 2.  Majandus- ja taristuministri 25. mai 2018. a määruse nr 26 „Ohtlikku veost vedava autojuhi ADR-i kohase põhi-, eri- ja täienduskoolituse kord, ADR-i kohase põhi-, eri- ja täienduskoolituse õppekavad, eksami korralduse tingimused, nõuded autojuhi teadmistele ja oskustele ning ADR-i koolitustunnistuse vorm” muutmine

Majandus- ja taristuministri 25. mai 2018. a määruses nr 26 „Ohtlikku veost vedava autojuhi ADR-i kohase põhi-, eri- ja täienduskoolituse kord, ADR-i kohase põhi-, eri- ja täienduskoolituse õppekavad, eksami korralduse tingimused, nõuded autojuhi teadmistele ja oskustele ning ADR-i koolitustunnistuse vorm” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Kui liiklusregistris või isikut tõendavate dokumentide andmekogus on olemas taotleja allkirjakujutis ja kuni viie aasta vanune foto või näokujutis, võib koolitustunnistust taotleda elektroonselt.”;

2) paragrahvi 10 lõiget 2 täiendatakse pärast tekstiosa „lõikes 1” tekstiosaga „või lõikes 11”.

§ 3.  Majandus- ja taristuministri 18. septembri 2018. a määruse nr 53 „Ohtliku veose autoveo tingimused ja kord ning riikliku järelevalve korralduslikud nõuded” muutmine

Majandus- ja taristuministri 18. septembri 2018. a määruse nr 53 „Ohtliku veose autoveo tingimused ja kord ning riikliku järelevalve korralduslikud nõuded” lisa 1 „Sõiduki ohtlike veoste autoveole lubamise tunnistus” kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 4.  Majandus- ja taristuministri 16. augusti 2019. a määruse nr 53 „Veose paigutamise, kinnitamise ja katmise tingimused ja kord ning liiklusjärelevalve teostaja kasutatavad kontrollimise meetodid” muutmine

Majandus- ja taristuministri 16. augusti 2019. a määruse nr 53 „Veose paigutamise, kinnitamise ja katmise tingimused ja kord ning liiklusjärelevalve teostaja kasutatavad kontrollimise meetodid” § 7 täiendatakse lõigetega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

„(5) Kui veose paigutamise, kinnitamise ja katmise nõuetele vastavuse kontrollimise käigus avastatakse rikkumine, siis vormistab riikliku järelevalve teostaja majandus- ja kommunikatsiooniministri 15. detsembri 2011. a määruse nr 114 „Politseiametniku poolt liiklusjärelevalve käigus sõiduki tehnonõuetele vastavuse kontrollimise ulatus ja kord” (edaspidi määrus nr 114) lisade 1 ja 2 kohase kontrollkaardi.

(6) Kui määruse nr 114 kohase kommertssõiduki veose paigutamise, kinnitamise ja katmise nõuetele vastavuse kontrollimise käigus rikkumisi ei tuvastatud, siis vormistab riikliku järelevalve teostaja määruse nr 114 lisa 6 kohase kontrolliakti.”.

§ 5.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 15. detsembri 2011. a määruse nr 114 „Politseiametniku poolt liiklusjärelevalve käigus sõiduki tehnonõuetele vastavuse kontrollimise ulatus ja kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 15. detsembri 2011. a määruses nr 114 „Politseiametniku poolt liiklusjärelevalve käigus sõiduki tehnonõuetele vastavuse kontrollimise ulatus ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse lisa 1 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollkaart” kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

2) määruse lisa 2 „Kontrollitavate detailide loetelu” kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 6.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. märtsi 2013. a määruse nr 24 „Liiklusjärelevalve infosüsteemi põhimäärus” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. märtsi 2013. a määruse nr 24 „Liiklusjärelevalve infosüsteemi põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõike 1 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) sõiduki registreerimismärk, riigi tunnusmärk, mark, kaubanduslik nimetus, kategooria ja valmistajatehase tähis (VIN- või TIN-kood), sealjuures liiklusregistris registreeritud sõiduki kohta kantakse lisaks nimetatud andmetele ka esmase registreerimise kuupäev ja keretüüp;”;

2) paragrahvi 5 lõiget 1 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

„31) läbisõidumõõdiku näit;”;

3) paragrahvi 5 lõike 1 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) vedu teostava ettevõtja nimi, äriregistri kood, aadress ja ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakirja või tõestatud koopia number või juhul, kui ei ole tegemist ettevõtjaga, sõiduki omaniku nimi ja aadress;”;

4) paragrahvi 5 lõike 1 punktid 6‒8 sõnastatakse järgmiselt:

„6) märge sõiduki kontrollitud, kontrollimata ja nõuetele mittevastavate tehniliste osade ja sõlmede ning veose kinnitamise nõude kontrollimise ja nõudele mittevastavuse kohta;
7) märge kontrollitud detailil avastatud väheolulise (VO), olulise (OV) või ohtliku (EOV) rikke või puuduse kohta;
8) avastatud rikke või puuduse ja veose kinnitamise nõudele mittevastavuse kirjeldus, märkused ning teave lisatud failide kohta;”;

5) määruse § 5 lõike 2 sissejuhatavas lauseosas asendatakse arv „31” arvuga „49”;

6) määruse § 5 lõike 2 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 7.  Määruse jõustumine

  (1) Määruse §-d 1 ja 2 jõustuvad 1. jaanuaril 2021. a.

  (2) Määruse §-d 4‒6 jõustuvad 1. mail 2020. a.

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler

Lisa 1 Sõiduki ohtlike veoste autoveole lubamise tunnistus

Lisa 1 Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollkaart

Lisa 2 Kontrollitavate detailide loetelu

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json