Teksti suurus:

Digitaalse sõidumeerikuga mootorsõiduki juhikaardi, ettevõttekaardi, töökojakaardi ja kontrollikaardi taotlemise ja väljastamise kord

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 24.04.2020, 2

Digitaalse sõidumeerikuga mootorsõiduki juhikaardi, ettevõttekaardi, töökojakaardi ja kontrollikaardi taotlemise ja väljastamise kord

Vastu võetud 24.11.2017 nr 62
RT I, 29.11.2017, 11
jõustumine 02.12.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.04.2020RT I, 24.04.2020, 101.01.2021

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 132 lõike 7 alusel.

§ 1.   Juhikaardi taotlemine

  (1) Juhikaardi taotlemiseks esitatakse Maanteeametile:
  1) taotlus;
  2) isikut tõendav dokument;
  3) kehtiv juhiluba, kui liiklusregistris selle kohta andmed puuduvad;
  4) isikut tõendavate dokumentide seaduse § 15 lõike 7 alusel kehtestatud õigusakti nõuetele vastav foto või näokujutis, kui seda ei ole liiklusregistris või isikut tõendavate dokumentide andmekogus või kui see on nimetatud andmekogudes vanem kui viis aastat;
  5) allkirjakujutis, kui seda ei ole liiklusregistris või isikut tõendavate dokumentide andmekogus.

  (2) Kui liiklusregistris või isikut tõendavate dokumentide andmekogus on olemas taotleja allkirjakujutis ja kuni viie aasta vanune foto või näokujutis, võib juhikaarti taotleda ka elektroonselt.

§ 2.   Töökojakaardi taotlemine

  (1) Töökojakaardi taotlemiseks esitatakse Maanteeametile taotlus, milles sisaldub:
  1) isiku, kelle nimele kaarti taotletakse, ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  2) töö- või võlaõigusliku lepingu sõlmimise kuupäev ja selle kehtivusaeg.

  (2) Lisaks taotlusele esitatakse Maanteeametile:
  1) isiku, kelle nimele kaarti taotletakse, kirjalik kinnitus kaardi taotlemiseks;
  2) isiku, kelle nimele kaarti taotletakse, kirjalik nõusolek, kui kaardi tegemisel soovitakse kasutada isikut tõendavate dokumentide andmekogus olevat fotot ja allkirjakujutist;
  3) isiku, kelle nimele kaarti taotletakse, isikut tõendavate dokumentide seaduse § 15 lõike 7 alusel kehtestatud õigusakti nõuetele vastav foto või näokujutis, kui seda ei ole liiklusregistris või isikut tõendavate dokumentide andmekogus või kui see on nimetatud andmekogudes vanem kui viis aastat;
  4) isiku, kelle nimele kaarti taotletakse, allkirjakujutis, kui seda ei ole liiklusregistris või isikut tõendavate dokumentide andmekogus;
  5) töökoja esindusõigusega isiku isikut tõendav dokument.

  (3) Kui isik, kelle nimele on väljastatud töökojakaart, on töösuhtes mitme töökojaga, võib isiku nimel olla iga töökoja kohta ainult üks kaart.

  (4) Kui liiklusregistris või isikut tõendavate dokumentide andmekogus on olemas isiku, kelle nimele töökojakaarti taotletakse, allkirjakujutis ja kuni viie aasta vanune näokujutis või foto, võib kaarti taotleda ka elektroonselt.

§ 3.   Ettevõttekaardi ja kontrollikaardi taotlemine

  Ettevõttekaardi ja kontrollikaardi väljastamiseks esitatakse Maanteeametile taotlus.

§ 4.   Kaardi esmakordne väljastamine

  (1) Juhi-, töökoja-, ettevõtte-, ja kontrollikaart (edaspidi üheskoos kaart) väljastatakse Maanteeameti teenindusbüroos isikut tõendava dokumendi esitamisel.

  (2) Kaardi võib väljastada kaardi taotlejale või isikule, kelle nimele kaarti taotleti.
[RT I, 24.04.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (21) Taotluse alusel võib kaardi kätte toimetada lihtkirjaga Eesti postiaadressile.
[RT I, 24.04.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (22) Kui taotleja ei ole kaarti lihtkirjaga kätte saanud kümne tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest, peab ta sellest Maanteeametit teavitama ning Maanteeamet tunnistab kaardi kehtetuks. Kaart väljastatakse uuesti taotleja allkirja vastu Maanteeametis.
[RT I, 24.04.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (3) Taotletud kaardi vastu võtmata jätmisel säilitab Maanteeamet kaarti kuus kuud pärast selle valmistamist. Pärast nimetatud tähtaega kaart hävitatakse. Uue kaardi saamiseks peab taotleja esitama uue taotluse.

§ 5.   Kaardi korduvväljastamine

  Kui uue kaardi saamiseks esitatakse taotlus vähemalt 15 tööpäeva enne kaardi kehtivuse lõppu, väljastab Maanteeamet uue kaardi enne kehtetuks muutuva kaardi kehtivuse lõppu.

§ 6.   Varastatud, kaotatud või defektsed kaardid

  (1) Kaardi varguse või kaotuse korral peab kaardi õiguspärane valdaja sellest Maanteeametit kirjalikult teavitama.

  (2) Kaotatud, varastatud või defektse kaardi asemele on võimalik taotleda asenduskaarti.

  (3) Asenduskaart väljastatakse asendatava kaardi kehtivusajani, välja arvatud juhul, kui asendatava kaardi kehtivusaja lõpuni jääb alla ühe aasta. Sellisel juhul väljastatakse uus kaart liiklusseaduse § 133 lõikes 1 sätestatud kehtivusajaga.

  (4) Maanteeamet väljastab asenduskaardi vastavalt käesoleva määruse §-s 4 sätestatule.

§ 7.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json