Teksti suurus:

Ohtlikku veost vedava autojuhi ADR-i kohase põhi-, eri- ja täienduskoolituse kord, ADR-i kohase põhi-, eri- ja täienduskoolituse õppekavad, eksami korralduse tingimused, nõuded autojuhi teadmistele ja oskustele ning ADR-i koolitustunnistuse vorm

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 24.04.2020, 3

Ohtlikku veost vedava autojuhi ADR-i kohase põhi-, eri- ja täienduskoolituse kord, ADR-i kohase põhi-, eri- ja täienduskoolituse õppekavad, eksami korralduse tingimused, nõuded autojuhi teadmistele ja oskustele ning ADR-i koolitustunnistuse vorm

Vastu võetud 25.05.2018 nr 26
RT I, 29.05.2018, 23
jõustumine 01.06.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.04.2020RT I, 24.04.2020, 101.01.2021

Määrus kehtestatakse autoveoseaduse § 39 lõike 6 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse ohtlikku veost vedava autojuhi ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppe (edaspidi ADR) kohase põhi-, eri- ja täienduskoolituse kord, ADR-i kohase põhi-, eri- ja täienduskoolituse õppekavad, eksami korralduse tingimused, nõuded autojuhi teadmistele ja oskustele ning ADR-i koolitustunnistuse vorm.

§ 2.   Ohtlikku veost vedava autojuhi põhilised teadmised ja oskused

  (1) Ohtlikku veost vedav autojuht peab teadma:
  1) ohtlike veoste veo korraldamise üldnõudeid;
  2) põhilisi ohuliike;
  3) keskkonnakaitse nõudeid jäätmete teisaldamisel;
  4) eri liiki ohtude ärahoidmise meetodeid ja ohutusabinõusid;
  5) ohumärgiseid ja ohu tähistamist;
  6) autojuhi lubatud ja keelatud tegevusi ohtliku veose autoveo ajal;
  7) sõiduki lisaseadmete otstarvet ja kasutamist;
  8) liitkoormana veo keelde samal sõidukil ja konteineris;
  9) ettevaatusabinõusid ohtliku veose peale- ja mahalaadimisel;
  10) pakendatud veose kinnitamise nõudeid;
  11) tsiviilvastutuse nõudeid;
  12) mitmeliigilise veo võimalusi;
  13) saadetise käsitsemise ja ladustamise nõudeid;
  14) liikluspiirangute korda tunnelis ja juhiseid tunnelis käitumiseks, eelkõige vahejuhtumite ennetamise korda, ohutuse nõudeid ning tulekahju, õnnetuse või ohuolukorras toimimise korda;
  15) veo turvalisuse jälgimise võimalusi.

  (2) Ohtlikku veost vedav autojuht peab oskama tegutseda õnnetusjuhtumi korral, eelkõige anda veose omadustest tuleneva ohuga seotud esmaabi, tagada liiklusohutus, oskama kasutada veoüksuse kohustuslikku varustust ja ADR-i kohastes kirjalikes ohutusjuhistes nimetatud varustust.

§ 3.   Paagis ohtlikku veost vedava autojuhi täiendavad teadmised

  Paagis ohtlikku veost vedav autojuht peab teadma:
  1) paaki või paakkonteinerit vedava veoüksuse ebastabiilset liikumist põhjustavaid tegureid ja nende mõju liiklusohutusele;
  2) lisanõudeid paaksõiduki ehitusele;
  3) üldnõudeid laadimisseadmete kohta;
  4) täiendavaid nõudeid paaksõiduki kasutamisele, eelkõige ohtliku veose autoveole lubamise tunnistusele, tehnilisele järelevalvele ja paaksõiduki markeerimisele.

§ 4.   Lõhkeainet vedava autojuhi täiendavad teadmised

  Lõhkeainet vedav autojuht peab teadma:
  1) ADR-i liigituse alusel klassi 1 (edaspidi klass 1) kuuluvate lõhke- ja pürotehniliste ainete ja neid sisaldavate esemete (edaspidi lõhkeained) ohte;
  2) täiendavaid nõudeid klassi 1 kuuluva lõhkeaine veo korraldamisel ja liitkoorma koostamisel.

§ 5.   Radioaktiivset materjali vedava autojuhi täiendavad teadmised

  Radioaktiivset materjali vedav autojuht peab teadma:
  1) ADR-i liigituse alusel klassi 7 (edaspidi klass 7) kuuluvate radioaktiivsete materjalide (edaspidi radioaktiivsed materjalid) ioniseerivast kiirgusest tulenevaid ohte;
  2) täiendavaid nõudeid radioaktiivse materjali pakkimisel, käsitsemisel, virnastamisel ja liitkoorma koostamisel;
  3) radioaktiivse materjali veol toimunud õnnetuse puhul tarvitusele võetavaid abinõusid.

§ 6.   Õppekava

  (1) Ohtlikku veost vedava autojuhi põhi- ja erikoolituse õppekava peab sisaldama õppeaineid ja ainevaldkondi, mis tagavad §-des 2–5 sätestatud teadmiste ja oskuste omandamise.

  (2) Täienduskoolituse õppekava peab sisaldama õppeaineid ja ainevaldkondi, mis tagavad autojuhi §-des 2–5 sätestatud teadmiste ja oskuste ajakohasuse kooskõlas valdkonnas toimunud muutustega.

  (3) Õppekava peab vastama täiskasvanute koolituse seaduse § 9 lõike 1 alusel kehtestatud määruses sätestatud nõuetele ning lisaks seal sätestatule sisaldama:
  1) õppeainete nimetusi ja õppeainet läbiviiva lektori nime;
  2) iga õppeaine kohta õppeaines käsitletavate teemade loetelu;
  3) iga õppeaine mahtu;
  4) tunniplaani.

  (4) Lõike 3 punktis 4 nimetatud tunniplaan tuleb avaldada koos õppekavaga koolituse korraldaja (edaspidi koolitaja) veebilehel ning hoida ajakohasena, sisaldades koolituse toimumise kohta, õppeaine nimetusi, läbiviimise kuupäevi ja tundide kellaaegu.

§ 7.   Koolituse mahud

  (1) Ohtlikku veost vedava autojuhi koolituse maht peab olema:
  1) põhikoolituse puhul koos praktiliste õppetundidega vähemalt 18 õppetundi;
  2) erikoolitusel paagis ohtlikku veost vedava autojuhi puhul koos praktiliste õppetundidega vähemalt 12 õppetundi;
  3) erikoolitusel lõhkeainet vedava autojuhi puhul vähemalt 8 õppetundi;
  4) erikoolitusel radioaktiivset materjali vedava autojuhi puhul vähemalt 8 õppetundi.

  (2) Täienduskoolituse maht põhikoolituse puhul peab olema vähemalt pool lõike 1 punktis 1 ette nähtud vastava põhikoolituse mahust ja täienduskoolituse maht erikoolituse puhul peab olema vähemalt pool lõike 1 punktides 2–4 nimetatud asjaomase erikoolituse mahust.

  (3) Isik võib põhikoolituse täienduskoolituse asendada põhikoolitusega ja erikoolituse täienduskoolituse asendada asjaomase erikoolitusega.

§ 8.   Koolituse korraldus

  (1) Ühe õppetunni kestus on 45 minutit.

  (2) Ühel koolituspäeval ei tohi toimuda rohkem kui kaheksa õppetundi, välja arvatud, kui tegemist on ainult põhikoolituse täienduskoolitusega.

  (3) Koolitaja ette nähtud iseseisvat ja elektroonilist õpet ei arvestata koolituse mahu hulka.

  (4) Koolitaja peab koolituse jooksul pidama ajakohast koolituse päevikut, mis sisaldab järgmisi andmeid:
  1) koolituse liik;
  2) koolituse algus- ja lõppkuupäev;
  3) tunniplaan, sealhulgas koolituse toimumise koht, õppeaine nimetus, läbiviimise kuupäev ja tundide kellaajad;
  4) õppetundide arv;
  5) õpilase ja lektori ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  6) õpilase ja lektori allkiri iga koolitusel toimunud päeva ja õppeaine kohta.

  (5) Koolituse päevikut tuleb säilitada viis aastat. Kui koolituse päevikut ei peeta elektroonselt, siis peab koolitaja pärast õppekursuse toimumist vormistama selle viisil, et seda oleks võimalik elektroonselt säilitada. Koolituse päeviku allkirjastab digitaalselt koolituse korraldamise eest vastutav isik kolm tööpäeva pärast õppekursuse lõpetamist.

  (6) Koolitaja esitab Maanteeametile õppekursuse lõppemisele järgneval päeval asjaomases Maanteeameti veebikeskkonnas autenditult koolituse liigi, koolituse lõppkuupäeva, koolituse lõpetanud isiku ees- ja perekonnanime ning isikukoodi.

§ 9.   Eksamineerimine

  (1) Maanteeamet korraldab eksami vastavalt ADR-i lisa B punktile 8.2.2.7.

  (2) Ohtlikku veost vedava autojuhi põhi-, eri- ja täienduskoolituse vastusevariantidega eksamil peab igal esitatud küsimusel olema vähemalt üks õige vastusevariant. Eksami tulemusi hinnates loetakse eksam edukalt sooritatuks, kui eksamineeritav vastab igas läbitud eksami osas esitatud küsimustest õigesti vähemalt 60 protsenti.

  (3) Eksam viiakse läbi üldjuhul eesti keeles. Eksamit võib vastu võtta Maanteeameti ja eksamineeritava kokkuleppel ka võõrkeeles, kasutades vajadusel Maanteeameti aktsepteeritud erapooletut tõlki, kelle kulud kannab eksamineeritav.

  (4) Eksami aja ja koha määrab Maanteeamet isiku eksamile registreerimisel.

  (5) Eksami aja muutmiseks peab isik teavitama Maanteeametit vähemalt kolm tööpäeva enne eksami toimumist kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis või § 8 lõikes 6 nimetatud veebikeskkonna kaudu.

  (6) Lõikes 5 sätestatud tähtaja mittejärgimisel on eksamiaega võimalik muuta juhul, kui hilisem teavitamine on tingitud isiku ootamatust haigestumisest või muust asjaolust, mida isik ei saanud mõjutada, ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud selle asjaoluga arvestamist või selle vältimist isikult oodata ning ta esitab selle kohta Maanteeametile asjakohase tõendi.

  (7) Kui eksamile registreerinud isik ei ilmu eksamile või ta ei ole eksamile mitteilmumisest nõuetekohaselt Maanteeametit teavitanud, siis loetakse eksam toimunuks ja vastu võetuks. Eksami mitteläbimise põhjuseks märgitakse „eksamile mitte ilmunud”.

  (8) Kui eksamineeritav ei sooritanud teooriaeksamit edukalt, siis korduseksamit võib ta sooritada Maanteeametis mitte varem kui järgmisel päeval arvates teooriaeksami mittesooritamisest.

§ 10.   Koolituse läbimist tõendava tunnistuse andmine

  (1) Koolitustunnistuse taotlemiseks esitatakse Maanteeametile:
  1) isikut tõendav dokument;
  2) juhtimisõigust tõendav dokument, kui liiklusregistris selle kohta andmed puuduvad;
  3) vajadusel lisadokument, mis tõendab isiku vastavust autoveoseaduse § 40 lõikele 1;
  4) autoveoseaduse § 39 lõike 4 kohane koolitustunnistus, kui isik on läbinud põhi-, eri- või täienduskoolituse ning liiklusregistris puuduvad andmed tunnistuse kohta;
  5) isikut tõendavate dokumentide seaduse § 15 lõike 7 alusel kehtestatud õigusakti nõuetele vastav foto või näokujutis, kui seda ei ole liiklusregistris või isikut tõendavate dokumentide andmekogus või kui see on nimetatud andmekogudes vanem kui viis aastat;
  6) allkirjakujutis, kui seda ei ole liiklusregistris või isikut tõendavate dokumentide andmekogus.

  (11) Kui liiklusregistris või isikut tõendavate dokumentide andmekogus on olemas taotleja allkirjakujutis ja kuni viie aasta vanune foto või näokujutis, võib koolitustunnistust taotleda elektroonselt.
[RT I, 24.04.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (2) Kui koolitustunnistuse taotlemine sisaldab ka eksami sooritamist, siis pärast lõikes 1 või lõikes 11 nimetatud taotluse esitamist registreeritakse isik eksamile.
[RT I, 24.04.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (3) Maanteeamet väljastab isikule määruse lisa kohase koolitustunnistuse kümne tööpäeva jooksul arvates eksami edukast sooritamisest või taotluse esitamisest.

  (4) Isiku taotluse alusel võib koolitustunnistuse kätte toimetada lihtkirjaga Eesti postiaadressile.

  (5) Maanteeametis koolitustunnistuse kättetoimetamisel kaotab varem välja antud koolitustunnistus kehtivuse uue koolitustunnistuse üleandmisel. Lihtkirjaga uue koolitustunnistuse kättetoimetamisel kaotab varem välja antud koolitustunnistus kehtivuse koolitustunnistuse valmimisele järgneval päeval. Kehtivuse kaotanud koolitustunnistus tuleb selle omanikul mõistliku aja jooksul kasutuskõlbmatuks muuta.

  (6) Kui isik ei ole koolitustunnistust lihtkirjaga kätte saanud kümne tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest, teavitab ta sellest Maanteeametit ning Maanteeamet tunnistab koolitustunnistuse kehtetuks. Uue koolitustunnistuse kättesaamiseks tuleb isikul pöörduda Maanteeametisse.

§ 11.   Üleminekusäte

  Kui isik on läbinud täienduskoolituse enne käesoleva määruse jõustumist ja esitab eksami sooritamise taotluse pärast käesoleva määruse jõustumist, peab koolitaja esitama Maanteeametile andmed läbitud koolituse liigi kohta.

§ 12.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2018. aasta 1. juunil.

Lisa Autojuhi ADR koolitustunnistuse vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json