Teksti suurus:

Ohtliku veose autoveo tingimused ja kord ning riikliku järelevalve korralduslikud nõuded

Ohtliku veose autoveo tingimused ja kord ning riikliku järelevalve korralduslikud nõuded - sisukord
Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.04.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 24.04.2020, 4

Ohtliku veose autoveo tingimused ja kord ning riikliku järelevalve korralduslikud nõuded

Vastu võetud 18.09.2018 nr 53
RT I, 21.09.2018, 5
jõustumine 24.09.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.04.2020RT I, 24.04.2020, 127.04.2020

Määrus kehtestatakse autoveoseaduse § 35 lõigete 16 ja 17 alusel.

§ 1.   Ohtliku veose autoveo tingimused ja kord

  (1) Kui ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppe (edaspidi ADR) nõuete kohaselt on ohutusnõuniku kasutamine kohustuslik, siis peab ohtlike veoste vedu maanteel toimuma kemikaaliseaduse nõuetele vastava ohutusnõuniku kontrolli all.

  (2) Kui ADR-i nõuetes on kohustuslik, siis sellise ohtliku veose autoveol kasutatav sõiduk peab vastama ADR-i punktide 9.2–9.8 nõuetele.

  (3) Autoveoseaduse § 35 lõikes 5 nimetatud sõiduki ohtliku veose autoveole lubamise tunnistuse väljastab lisas 1 sätestatud vormil Maanteeamet või liiklusseaduse § 191 lõikes 1 nimetatud äriühing, kellega Maanteeamet on sõlminud halduslepingu.

§ 2.   Järelevalve korralduslikud nõuded

  (1) Järelevalve läbiviimisel kasutatakse lisa 2 kohast kontrollkaarti.

  (2) Järelevalve teostamiseks valitud koht peab võimaldama nõuetele mittevastava sõiduki nõuetega vastavusse viimist või sõiduki kohapeale seisma jätmist liiklust ohustamata.

  (3) Raske ohtlikkuse tasemega on järgmised ohtliku veose autoveol kehtestatud nõuete rikkumised:
  1) veoks keelatud ainete vedamine;
  2) veose lekkimine;
  3) sobimatu veovahendi kasutamine;
  4) puistes veo teostamine kasutamiskõlbmatus konteineris;
  5) veo teostamine paaksõidukiga või lõhkeaineveokiga, millel puudub ohtlike veoste autoveole lubamise tunnistus;
  6) nõuetele mittevastava sõiduki kasutamine, kui sõiduki kasutamine kujutab otsest ohtu;
  7) nõuetele mittevastavata saadetise pakendi kasutamine;
  8) pakkimiseeskirjadele mittevastava saadetise pakendi kasutamine;
  9) segapakendamise erinõuete täitmata jätmine;
  10) veose valvamise ja hoiustamise nõuete täitmata jätmine;
  11) segalaadimise nõuete täitmata jätmine;
  12) lubatud paagi täiteastme ületamine;
  13) veoüksuses veetava suurima lubatava koguse piiri ületamine;
  14) veose ohtlikkuse varjamine, veodokumentide puudumine, sõiduki või saadetise tähistamata jätmine;
  15) veo teostamine tahvelmärgiste ja oranži värvi ohtliku veose tahvlitega tähistamata sõidukiga;
  16) veost puudutava teabe puudumine;
  17) ADR-i koolitustunnistuse puudumine;
  18) lahtise tule või leegi kasutamise nõuete eiramine;
  19) suitsetamiskeelu eiramine.

  (4) Keskmise ohtlikkuse tasemega on järgmised ohtliku veose autoveol kehtestatud nõuete rikkumised:
  1) veoüksuse koosseisus kasutatakse rohkem kui ühte täis- või poolhaagist;
  2) nõuetele mittevastava sõiduki kasutamine, kuid sõiduki kasutamisest ei tulene otsest ohtu;
  3) nõuetekohaste tulekustutusvahendite puudumine;
  4) sõiduki nõuetekohase lisavarustuse puudumine;
  5) saadetise pakendi, mahtlastkonteineri (edaspidi IBC) või suurpakendi katsetuse või kasutusaegade nõuete mittetäitmine;
  6) saadetise vigastatud pakendi, IBC või suurpakendi kasutamine;
  7) saadetise kasutamiskõlbmatus konteineris vedamine;
  8) paagi või paakkonteineri, tühja puhastamata paagi või paakkonteineri nõuete kohaselt sulgemata jätmine;
  9) kombineeritud pakendite vedamine, kui väline pakend ei ole korralikult suletud;
  10) nõuetele mittevastava märgistuse või tähistuse kasutamine, välja arvatud lõike 5 punktis 1 nimetatud juhtudel;
  11) ADR-i kohaste kirjalike juhiste puudumine;
  12) sõiduki valvamisele või parkimisele kehtestatud nõuete eiramine.

  (5) Väikese ohtlikkuse tasemega on järgmised ohtliku veose autoveol kehtestatud nõuete rikkumised:
  1) veovahendi suurel tahvelmärgisel või oranži värvi ohtliku veose tahvlil olevate tähtede või numbrite suurustele või sümbolite kujutistele kehtestatud nõuete eiramine;
  2) veodokumendis muu teabe puudumine, mis ei liigitu lõike 3 punkti 16 alla;
  3) autojuhi kehtiva ADR-i koolitustunnistuse kaasas kandmata jätmine.

§ 3.   Üleminekusäte

  Enne käesoleva määruse jõustumist välja antud sõiduki ohtlike veoste riigisisesele autoveole lubamise tunnistused kehtivad kuni nende kehtivusaja lõpuni.

§ 4.   Jõustumine

  Käesoleva määruse lisa 2 jõustub 2018. aasta 1. novembril.

Lisa 1 Sõiduki ohtlike veoste autoveole lubamise tunnistus
[RT I, 24.04.2020, 1 - jõust. 27.04.2020]

Lisa 2 Ohtliku veose kontrollkaart
[RT I, 21.09.2018, 5 - jõust. 01.11.2018]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json