Teksti suurus:

Ettevõtluslaenude andmise tingimused

Väljaandja:Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.04.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 24.04.2020, 11

Ettevõtluslaenude andmise tingimused

Vastu võetud 22.04.2020 nr 10

Määrus kehtestatakse ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse § 4 lõike 2 alusel.

§ 1.  Ettevõtluslaenu saajad

  Ettevõtluslaenu saajaks (edaspidi laenusaaja) võib olla Eesti Vabariigi äriregistrisse kantud ettevõtja.

§ 2.  Ettevõtluslaenu andmise üldised põhimõtted

  (1) Ettevõtluslaenu andjaks on ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse § 51 lõikes 1 nimetatud sihtasutus (edaspidi sihtasutus).

  (2) Sihtasutus annab ettevõtluslaenu enda välja töötatud meetmete alusel, mis lähtuvad vastava valdkonna arengudokumentidest, riigieelarvest meetme rahastamiseks eraldatud vahendite kohta sõlmitavast või rahastamisvahendi lepingust ning arvestavad finantseerimisasutuste pakutavaid teenuseid.

  (3) Sihtasutus kooskõlastab lõikes 2 nimetatud meetmed enne nende rakendamist Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga.

  (4) Informatsiooni lõikes 2 nimetatud meetmete kohta avaldab sihtasutus oma veebilehel.

§ 3.  Ettevõtluslaenude andmise isetasuvuse nõue

  (1) Sihtasutus tagab oma ettevõtluslaenude alase tegevuse korraldamisel ettevõtluslaenude andmisega seotud tulude ja kulude tasakaalu pikema perioodi vältel.

  (2) Lõiget 1 ei kohaldata, kui see tuleneb riigieelarvest meetme rahastamiseks eraldatud vahendite kohta sõlmitavast lepingust.

§ 4.  Ettevõtluslaenude piirsumma laenusaaja kohta

  (1) Sihtasutuse antavatest ettevõtluslaenudest tuleneva krediidiriski piirmääraks on 15 miljonit eurot laenusaaja kohta.

  (2) Lõiget 1 ei kohaldata, kui see tuleneb riigieelarvest meetme rahastamiseks eraldatud vahendite kohta sõlmitavast lepingust.

  (3) Ettevõtluslaenudest tuleneva krediidiriski maksimaalne määr on 5 miljonit eurot laenusaaja kohta, kui sihtasutuse antav ettevõtluslaen on allutatud teiste võlausaldajate nõuetele.

  (4) Kui sihtasutuse krediidirisk ettevõtluslaenude andmisel hõlmab ühe ettevõtjaga seotud ettevõtjate gruppi, kehtib lõigetes 1–3 sätestatud piirang ettevõtjate grupi kohta.

§ 5.  Ettevõtluslaenu andmise otsus ja ettevõtluslaenulepingu tingimused

  (1) Ettevõtluslaenu andmise otsustamisel lähtub sihtasutus laenusaaja võimest täita taotletava laenu tagastamisega seotud kohustusi. Ettevõtluslaenu andmise otsuse teeb sihtasutus vastavalt enda kehtestatud korrale.

  (2) Riigieelarvest ettevõtluslaenu meetme rahastamiseks eraldatud vahendite kohta sõlmitava lepinguga võib ette näha ettevõtluslaenu andmise täpsemaid tingimusi.

  (3) Ettevõtluslaenu andmise otsuses sätestatakse olulised laenutingimused, milleks on muuhulgas laenusumma, laenu tagasimaksmise kohustus, intressimäär ning laenu- ja intressimaksete tasumise tähtajad. Laenutingimused peavad arvestama sihtasutuse poolt finantseeritava laenuprojektiga võetud riske, laenusaaja isikut ja tema maksevõimet ning sihtasutuse kasuks antud tagatisi.

  (4) Ettevõtluslaenulepingus fikseeritakse lõikes 3 nimetatud olulised laenutingimused, muud olulised andmed ja tingimused, mis võivad mõjutada laenu tagasimaksmist ja sihtasutuse nõuete rahuldamist ning vajadusel laenusaaja krediidivõimelisuse hindamiseks kohase aruandluse esitamise kohustus.

§ 6.  Sihtasutuse ettevõtluslaenude andmise sihtfondi kuuluvad omavahendid

  (1) Sihtasutuse ettevõtluslaenude andmise sihtfondi kuuluvad järgmised omavahendid (edaspidi omavahendid):
  1) ettevõtluslaenude andmiseks eraldatud kapital;
  2) sihtotstarbelised annetused;
  3) tagastatavad sihtotstarbelised eraldised.

  (2) Omavahendite hulka võib asutajaõiguste teostaja loal täiendavalt arvata allutatud laenud ja muud sarnased kohustused. Allutatud laenude omavahendite hulka arvamisel rakendatakse ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse § 11 lõigetes 3–6 sätestatut.

§ 7.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. augusti 2006. a määrus nr 74 „Ettevõtluse riikliku toetamise ja ettevõtluslaenude andmise tingimused ning mittesihipäraselt kasutatud toetuste tagastamise kord” tunnistatakse kehtetuks.

Raul Siem
Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister

Ando Leppiman
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json