Teksti suurus:

Eriolukorras Eesti Haigekassa kaudu hüvitiste ja teenuste eest maksmise tingimused ja kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.04.2021
Avaldamismärge:RT I, 24.04.2020, 13

Eriolukorras Eesti Haigekassa kaudu hüvitiste ja teenuste eest maksmise tingimused ja kord

Vastu võetud 23.04.2020 nr 28

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 52 lõike 13 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Vabariigi Valitsuse poolt 12. märtsil 2020. a välja kuulutatud eriolukorra ajal riigieelarvest Eesti Haigekassa kaudu hüvitiste ja teenuste eest maksmise tingimused ja kord.

§ 2.  Isikule 1.–3. haiguspäeva eest haigushüvitise maksmise tingimused ja kord

  (1) Eesti Haigekassa määrab haigushüvitise ja maksab seda isikule, kes on kindlustatud isik ravikindlustuse seaduse § 5 lõike 2 punktide 1, 2, 4, 5 ja 51 ning lõigete 3 ja 31 alusel.

  (2) Haigushüvitis määratakse ja seda makstakse haiguslehe esimesest kuni kolmanda päevani sellise kindlustusjuhtumi korral, mille puhul on tööst vabastamise aluseks sotsiaalministri 26. septembri 2002. a määruse nr 114 „Töövõimetuslehe andmekoosseis ja pabervorm ning töövõimetuslehe registreerimise, väljakirjutamise ja haigekassale edastamise tingimused ja kord” § 10 lõike 2 punktis 8 nimetatud põhjus number 1, 3, 4, 10, 18 või 19.

  (3) Haigushüvitise suurus arvutatakse ravikindlustuse seaduse §-s 54 sätestatud tingimustel ja korras.

  (4) Hüvitatava kalendripäeva keskmine tulu arvutatakse ravikindlustuse seaduse §-s 55 sätestatud tingimustel ja korras.

§ 3.  Tervishoiuteenuse osutajale ja kiirabibrigaadi pidajale eritingimustel teenuste eest tasumine

  (1) Üldarstiabi osutajale, sealhulgas esmatasandi valvekeskusele, hüvitatakse järgmised kulud:
  1) täiendav personalikulu;
  2) nimistuväliste patsientide teenindamise lisakulu;
  3) isikukaitsevahendite soetamise, desinfektsiooni ja jäätmekäitluse lisakulu;
  4) suurendatud võimsusega interneti ja muu sidekulu;
  5) kindlustamata isikutele osutatud vältimatu abi kulu;
  6) patsiendi seisundist tuleneva lisauuringu ja -protseduuri kulu;
  7) kaugteenuse osutamisega seotud kulu.

  (2) Perearsti nõuandeliini teenuse osutajale hüvitatakse kõnede arvu kasvust tingitud lisakulu.

  (3) Õendusabi osutajale hüvitatakse järgmised kulud:
  1) täiendav personalikulu;
  2) isikukaitsevahendite soetamise, desinfektsiooni ja jäätmekäitluse lisakulu;
  3) eriolukorrast tingitud ravi pikenemise kulu;
  4) patsientide ravimise lisakulu;
  5) valmisoleku lisakulu;
  6) kaugteenuse osutamisega seotud kulu.

  (4) Kiirabibrigaadi pidajale hüvitatakse järgmised kulud:
  1) täiendav personalikulu;
  2) isikukaitsevahendite soetamise, desinfektsiooni ja jäätmekäitluse lisakulu;
  3) lisabrigaadide teenuse osutamise kulu;
  4) valmisoleku lisakulu.

  (5) Eriarstiabi osutajale, välja arvatud hambaraviteenuse osutajale, hüvitatakse järgmised kulud:
  1) täiendav personalikulu;
  2) isikukaitsevahendite soetamise, desinfektsiooni ja jäätmekäitluse lisakulu;
  3) haiglaravimite lisakulu;
  4) raviosakondade töö ümberkorraldamise kulu;
  5) intensiivravi võimekuse suurendamise kulu;
  6) eriolukorra tingimustes kvaliteetse tervishoiuteenuse osutamiseks vajaliku inventari soetamise kulu;
  7) täiendav IT-kulu;
  8) plaanilise ravi ärajäämise tõttu teenuseosutaja finantsilise jätkusuutlikkuse säilitamise kulu;
  9) valmisoleku lisakulu;
  10) patsiendi seisundist tuleneva lisauuringu ja -protseduuri kulu;
  11) kaugteenuse osutamisega seotud kulu;
  12) kindlustamata isikutele osutatud vältimatu abi kulu.

  (6) Hambaraviteenuse osutajale hüvitatakse järgmised kulud:
  1) isikukaitsevahendite soetamise, desinfektsiooni ja jäätmekäitluse lisakulu;
  2) valmisoleku lisakulu.

§ 4.  Määruse rakendamine

  (1) Määruse § 2 rakendatakse ajavahemikus 13. märts 2020. a kuni eriolukorra lõppemiseni välja kirjutatud haiguslehtedele.

  (2) Määruse § 3 rakendatakse ajavahemikus 13. märts 2020. a kuni eriolukorra lõppemisele järgneva 60 kalendripäeva jooksul Eesti Haigekassaga kehtivat üldarstiabi rahastamise lepingut, ravi rahastamise lepingut, kiirabi rahastamise lepingut või nõuandetelefoni rahastamise lepingut omavate teenuseosutajate esitatud ja Eesti Haigekassa aktsepteeritud lisakulude aruannetele.

  (3) Määrus jõustub 1. mail 2020. a.

Jüri Ratas
Peaminister

Tanel Kiik
Sotsiaalminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json