Teksti suurus:

Kaitseliidu liikmele eriolukorra ja erakorralise seisukorra lahendamisel osalemise eest ettenähtud tasu maksmise ulatus ja kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 24.04.2020, 14

Kaitseliidu liikmele eriolukorra ja erakorralise seisukorra lahendamisel osalemise eest ettenähtud tasu maksmise ulatus ja kord

Vastu võetud 23.04.2020 nr 29

Määrus kehtestatakse Kaitseliidu seaduse § 67 lõike 6 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  (1) Määrus reguleerib tasu maksmist Kaitseliidu liikmele, kes osaleb Kaitseliidu koosseisus eriolukorra väljakuulutamise põhjustanud hädaolukorra lahendamisel hädaolukorra seaduse § 34 lõike 1 või korrakaitseseaduse § 161 lõike 1 alusel või erakorralise seisukorra lahendamisel erakorralise seisukorra seaduse § 15 lõike 1 alusel.

  (2) Tasu võib maksta Kaitseliidu liikmele, kes täidab teenistuskohustusi Kaitseliidu üksuse koosseisus, mis on kaasatud eriolukorra väljakuulutamise põhjustanud hädaolukorra lahendamisse või erakorralise seisukorra lahendamisse (edaspidi kaasamisel osalemine).

  (3) Tasu ei maksta, kui tööandja säilitab Kaitseliidu liikmele teenistuskohustuste täitmise ajaks tema senise töötasu või palga.

§ 2.  Tasu ulatuse arvestus

  (1) Kaitseliidu liikmele makstakse tasu iga kaasamisel osalemise tunni eest.

  (2) Kaitseliidu liikme kaasamisel osalemise aja arvestamine algab, kui Kaitseliitu kaasav haldusorgan annab ülesande täitmise korralduse, ja lõppeb ülesande täitmise lõpetamise korraldusega.

  (3) Kaasamisel osalemise aja hulka ei arvestata puhkeaega.

  (4) Kaitseliidu liikme kaasamisel osalemise aja arvestust peab Kaitseliitu kaasav haldusorgan.

  (5) Kaitseliidu liikmele makstava tasu suurus arvutatakse tasu arvestamise kuule eelnenud viimase Statistikaameti avaldatud aasta keskmise brutotunnipalgamäära korrutamisel kaasamisel osalemise tundide arvuga.

§ 3.  Tasu taotlemine

  Tasu saamiseks esitab Kaitseliidu liige Kaitseliidule kirjaliku taotluse koos kinnitusega, et tal puuduvad tasu maksmist välistavad asjaolud.

§ 4.  Tasu maksmise kord

  (1) Kaitseliitu kaasanud haldusorgan edastab osalemise aja arvestuse Kaitseliidule kokkulepitud tähtajaks.

  (2) Tasu makstakse kümne tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest arvates.

  (3) Tasu makstakse Kaitseliidu liikme määratud arvelduskontole.

§ 5.  Nõudeõiguse tekkimine

  (1) Sellise asjaolu ilmnemisel, mis välistab käesoleva määruse alusel tasu maksmise, tekib Kaitseliidul nõudeõigus väljamakstud summa ulatuses.

  (2) Kaitseliidu liikmelt tagasi nõutud summa või Kaitseliidu poolt ekslikult välja makstud summa kantakse riigieelarvesse.

§ 6.  Tasu ulatus kuni 1. maini 2020. a

  Enne 1. maid 2020. a on tunnitasu suurus 10,20 eurot.

§ 7.  Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 1. mail 2020. a.

  (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 12. märtsist 2020. a.

Jüri Ratas
Peaminister

Jüri Luik
Kaitseminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json