Teksti suurus:

Põllumajandusministri 8. juuni 2010. a määruse nr 68 „Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.05.2011
Avaldamismärge:RT I, 24.05.2011, 1

Põllumajandusministri 8. juuni 2010. a määruse nr 68 „Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” muutmine

Vastu võetud 19.05.2011 nr 43

Määrus kehtestatakse „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 58 lõike 5, § 59 lõike 5 ja § 60 lõike 4 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud „Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013”.

Põllumajandusministri 8. juuni 2010. a määrust nr 68 „Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” (RT I, 23.11.2010, 50) muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 58 lõike 5, § 59 lõike 5 ja § 60 lõike 4 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud „Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013” (edaspidi arengukava).”;

2) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 81 järgmises sõnastuses:

„(81) Taotleja suhtes ei toimu likvideerimismenetlust ega ole tehtud pankrotiotsust.”;

3) paragrahvi 6 lõike 1 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Lisaks esitab taotleja PRIA-le vormikohase avalduse ja äriplaani elektroonselt Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus, välja arvatud juhul, kui ta esitab nimetatud dokumendid riigi infosüsteemi andmevahetuskihi (e-PRIA) kaudu.”;

4) paragrahvi 6 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 7 lõike 1 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 7 lõiget 1 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7) osaühingu kõikide osanike puhul, kes on taotluse rahuldamise ajaks füüsilisest isikust ettevõtjana tegelenud põllumajandusliku majandustegevusega üle 18 kuu, punktis 6 nimetatud dokumendid.”;

7) paragrahvi 7 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui füüsilisest isikust ettevõtja või osaühingu osanik on enne taotluse esitamist omandanud vähemalt kaks majandusaastat tegutsenud oma vanemale või vanavanemale kuulunud põllumajandusega tegeleva osaühingu kogu osaluse või vanemast või vanavanemast füüsilisest isikust ettevõtjale kuulunud kogu põllumajandusettevõtte (edaspidi omandamine), mille iga-aastane omatoodetud põllumajandussaaduste müügitulu ja omatoodetud põllumajandussaaduste töötlemisel saadud põllumajandustoodete müügitulu kas koos või eraldi oli omandamisele vahetult eelnenud kahel järjestikusel majandusaastal vähemalt 50% taotleja kogu müügitulust, kui taotleja peab „Raamatupidamise seaduse” kohaselt tekkepõhist raamatupidamise arvestust, või vähemalt 50% taotleja Maksu- ja Tolliametile esitatud residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklareerimise vormi E alusel arvutatud kogu müügitulust, kui taotleja peab „Raamatupidamise seaduse” kohaselt kassapõhist raamatupidamise arvestust, ning ületas 2400 eurot, kuid ei ületanud koos muude ärituludega 447 382 eurot, ning taotleja soovib saada hindepunkte lisas 4 kehtestatud hindamiskriteeriumi 5 põhjal, esitab ta lisaks lõikes 1 loetletud dokumentidele järgmised dokumendid:
1) osaühingu puhul omandamise aastale vahetult eelnenud vähemalt kahe järjestikuse majandusaasta kinnitatud majandusaasta aruande ärakiri, kui majandusaasta aruanne ei ole kättesaadav äriregistrist, või füüsilisest isikust ettevõtja puhul omandamise aastale vahetult eelnenud vähemalt kahe järjestikuse majandusaasta bilansi ja kasumiaruande ärakiri või „Raamatupidamise seaduse” kohaselt kassapõhist raamatupidamise arvestust pidava füüsilisest isikust ettevõtja puhul omandamise aastale vahetult eelnenud vähemalt kahe järjestikuse kalendriaasta kohta Maksu- ja Tolliametile esitatud residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklareerimise vormi E ärakiri;
2) ärakiri enda või oma vanema sünnitunnistusest;
3) ettevõtte esmakordse äriregistris või Maksu- ja Tolliametis registreerimise aega või üleantud ettevõtte põllumajandustootmisega alustamise aega tõendava muu dokumendi ärakiri ja kinnitus, et tema vanemad või vanavanemad on samal põllumajanduslikul tegevusalal oma tegevuse lõpetanud.”;

8) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Kui omandatud ettevõtte müügitulu vastab lõike 2 sissejuhatavas lauses sätestatud tingimustele ja taotleja soovib saada hindepunkte lisas 4 kehtestatud hindamiskriteeriumi 6 põhjal, kuid ei soovi saada hindepunkte lisas 4 kehtestatud hindamiskriteeriumi 5 põhjal, esitab ta lisaks lõikes 1 loetletud dokumentidele lõike 2 punktis 1 nimetatud dokumendid.”;

9) paragrahvi 9 lõiked 3 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 10 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui kõigi taotluste rahastamise summa ületab toetuse liigi rahastamise eelarve, hinnatakse „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 60 lõike 2 alusel taotlusi enne taotleja, taotluse ja kavandatava tegevuse nõuetele vastavuse kontrollimist lisas 4 kehtestatud hindamiskriteeriumide põhjal, andes taotlusele hindepunkte lisa 4 kohaselt.

(2) PRIA hindab taotlusi lisa 4 B-osas kehtestatud hindamiskriteeriumide põhjal, andes taotlusele hindepunkte lisa 4 B-osa kohaselt.

(3) Taotluste hindamiseks ja taotluste paremusjärjestuse koostamiseks moodustab PRIA peadirektor hindamiskomisjoni, kes hindab taotlusi lisa 4 A-osas kehtestatud hindamiskriteeriumide põhjal, andes taotlusele hindepunkte lisa 4 A-osa kohaselt.

(4) Taotluste paremusjärjestuse koostamiseks liidab PRIA lõigetes 2 ja 3 nimetatud hindamiste tulemuste põhjal saadud hindepunktid kokku.

(5) Taotluste paremusjärjestuse koostamisel loetakse paremaks kõrgema hindepunktide summa saanud taotlus.

(6) Võrdsete näitajatega taotluste puhul eelistatakse „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 60 lõike 3 alusel taotlust, mille on esitanud noorem füüsilisest isikust ettevõtja või osaühingu osanik, kui taotlejaks on ühe osanikuga osaühing. Kui taotlejaks on mitme osanikuga osaühing, võetakse aluseks osaühingu osanike vanuse aritmeetiline keskmine.”;

11) paragrahvi 13 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) tegema äriplaanis kavandatud põllumajandusliku tegevuse alustamiseks või arendamiseks vajalikud investeeringud, mille rahaline maht kokku on vähemalt 50% saadud toetuse mahust;”;

12) paragrahvi 13 lõiget 1 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

„9) lisas 4 kehtestatud hindamiskriteeriumi 6 põhjal hindepunktide saamise korral tegelema vähemalt viie majandusaasta jooksul taotluse esitamise aastast arvates piimakarjakasvatusega, mille puhul iga-aastane müügitulu omatoodetud piima ja selle töötlemisest saadud põllumajandustoodete müügist ning piimakarjakasvatusest kas koos või eraldi moodustab üle 50% omatoodetud põllumajandussaaduste müügitulust ja nende töötlemisel saadud põllumajandustoodete müügitulust.”;

13) paragrahvi 13 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Toetuse saaja esitab PRIA-le taotluse esitamise aastale järgneva kahe majandusaasta jooksul, kuid hiljemalt kahe kuu möödudes taotluse esitamise aastale järgneva teise majandusaasta lõppemisest arvates, lisas 3 toodud vormi kohase teatise lõike 1 punktis 1 nimetatud investeeringuga seotud kulude tegemise kohta koos järgmiste dokumentidega:
1) selle isiku, kellelt toetuse saaja tellis teenust või tööd või ostis kaupa, väljastatud arve-saateleht või arve ärakiri;
2) punktis 1 nimetatud arve-saatelehel või arvel märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse ärakiri või väljatrükk või arvelduskonto väljavõte;
3) ehitamise või rekonstrueerimise puhul tehtud töö üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi ärakiri;
4) kasutatud seadme ostmise korral selle isiku kirjalik kinnitus, kellelt toetuse saaja ostis seadme, et nimetatud seade vastab § 3 lõikes 3 sätestatud nõuetele.”;

14) paragrahvi 13 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Paragrahvi 2 lõikes 4 sätestatud põllumajandusalase hariduse või kutse omandamise nõude täitmise tõendamiseks esitab toetuse saaja PRIA-le kahe kuu jooksul alates 36 kuu möödumisest taotluse rahuldamise otsuse tegemise päevast lisas 5 toodud vormi kohase teatise ja omandatud põllumajandusalast haridust või kutset tõendava dokumendi ärakirja. Kui toetuse saaja ei täida § 2 lõikes 4 sätestatud põllumajandusalase hariduse või kutse omandamise nõuet ettenähtud tähtaja jooksul, esitab ta samuti lisas 5 toodud vormi kohase teatise, põhjendades selles § 2 lõikes 4 sätestatud põllumajandusalase hariduse või kutse omandamise nõude ettenähtud tähtaja jooksul täitmata jätmist.”;

16) lisad 3 ja 4 kehtestatakse uues sõnastuses ning määrust täiendatakse lisaga 5 (lisatud).

Helir-Valdor Seeder
Minister

Ants Noot
Kantsler

Lisa 3 

Lisa 4 

Lisa 5 

/otsingu_soovitused.json