Teksti suurus:

Jahikoerapassi taotlemise ja andmise kord ning passi vorm

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.07.2023
Avaldamismärge:RT I, 24.05.2013, 7

Jahikoerapassi taotlemise ja andmise kord ning passi vorm

Vastu võetud 21.05.2013 nr 20

Määrus kehtestatakse jahiseaduse § 29 lõike 4 alusel.

§ 1.  Jahikoerapass ja esmane jahikoerapass

  (1) Jahikoerapass on jahikoera omanikule antav dokument, mis tõendab temale kuuluva koera jahikõlblikkust. Jahikoerapass antakse tähtajatult.

  (2) Esmane jahikoerapass on jahikoera omanikule antav dokument, mis antakse kuni üheaastase jahikoera õpetamiseks ja katsetamiseks kehtivusega kuni üks aasta.

§ 2.  Jahikoerapassi andja

  Jahikoerapassi annab ja antud jahikoerapasside arvestust peab Keskkonnaamet või jahiseaduse § 10 lõike 1 alusel Keskkonnaministeeriumiga halduslepingu sõlminud isik (edaspidi passi andja).

§ 3.  Jahikoerapassi taotlemiseks vajalikud materjalid

  (1) Jahikoerapassi, välja arvatud esmase jahikoerapassi saamiseks tuleb passi andjale esitada järgmised materjalid:
  1) kirjalik taotlus;
  2) koopia jahikoera tõugu tõendavast dokumendist ja dokumendist, mis tõendab, et koer on osalenud passistamisülevaatusel või koertenäitusel;
  3) koopia dokumentidest, mis tõendavad andmeid koera kasvataja ja omaniku kohta;
  4) kaks fotot jahikoerast külgvaates suurusega 40×50 mm;
  5) esmane jahikoerapass selle olemasolu korral.

  (2) Taotlus peab sisaldama:
  1) taotleja ärinime, registrikoodi selle olemasolu korral, asukohta ja kontaktandmeid või nime, isikukoodi, aadressi ning kontaktandmeid;
  2) jahikoerapassi kättetoimetamise soovitavat viisi ning selleks vajalikke kontaktandmeid;
  3) taotluse esitamise kuupäeva ja taotleja allkirja.

§ 4.  Esmase jahikoerapassi taotlemiseks vajalikud materjalid

  Esmase jahikoerapassi saamiseks tuleb passi andjale esitada järgmised materjalid:
  1) kirjalik taotlus;
  2) koopia jahikoera tõugu tõendavast dokumendist;
  3) koopia jahikoera omamist tõendavast dokumendist selle olemasolu korral.

§ 5.  Jahikoerapassi taotlemiseks vajalikud materjalid passi kaotamise või kasutamiskõlbmatuks muutumise korral

  Jahikoerapassi kaotamise või kasutamiskõlbmatuks muutumise korral tuleb uue jahikoerapassi saamiseks esitada passi andjale lisaks käesoleva määruse § 3 lõikes 1 punktides 1, 2, 3 ja 5 loetletule järgmised materjalid:
  1) foto koerast külgvaates suurusega 40×50 mm;
  2) jahikoerapassi kasutamiskõlbmatuks muutumise korral kasutamiskõlbmatu pass.

§ 6.  Taotluse läbivaatamine

  (1) Jahikoerapassi andja registreerib jahikoerapassi taotluse kohe pärast selle saamist.

  (2) Jahikoerapassi andja kontrollib jahikoerapassi taotluse vastavust käesoleva määruse nõuetele ja taotluses esitatud andmete õigsust viie tööpäeva jooksul selle saamisest arvates.

  (3) Kui jahikoerapassi taotlemiseks vajalikud materjalid ei vasta käesoleva määruse nõuetele, määrab passi andja tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Kui puudusi ei ole tähtaja jooksul kõrvaldatud, võib passi andja jätta taotlemiseks esitatud materjalid uuesti läbi vaatamata ning saadab otsuse koopia materjalide läbivaatamata jätmise kohta 15 tööpäeva jooksul puuduste kõrvaldamiseks määratud tähtaja möödumisest.

§ 7.  Jahikoerapassi andmine

  (1) Jahikoerapass antakse vähemalt üheaastasele jahikoerale.

  (2) Jahikoerapassi kaotamise või kasutamiskõlbmatuks muutumise korral antakse või vahetatakse pass kümne tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse saamise päevast arvates.

  (3) Jahikoerapass väljastatakse jahikoera omanikule allkirja vastu või posti teel väljastusteatega ühe kuu jooksul nõuetekohase taotluse saamisest arvates.

  (4) Pärast jahikoera surma tagastab koera omanik jahikoerapassi ühe kuu jooksul passi andjale posti teel väljastusteatega või muul viisil.

§ 8.  Jahikoerapassi vorm

  (1) Määrus kehtestab jahikoerapassi vormi, mis on esitatud määruse lisas.

  (2) Jahikoerapass on:
  1) mõõtmetega 75×100 mm;
  2) trükitud paberile tekstiga mõlemal küljel.

  (3) Esmasele jahikoerapassile teeb passi andja märke «Esmane jahikoerapass».

§ 9.  Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2013. aasta 1. juunil.

Keit Pentus-Rosimannus
Minister

Rita Annus
Kantsler

Lisa JAHIKOERAPASSI VORM

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json