Teksti suurus:

Siseministri määruste muutmine Häirekeskuse põhimääruse ja teenistuskohtade koosseisu muudatuste tõttu

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2017
Avaldamismärge:RT I, 24.05.2017, 2

Siseministri määruste muutmine Häirekeskuse põhimääruse ja teenistuskohtade koosseisu muudatuste tõttu

Vastu võetud 18.05.2017 nr 19

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1, § 49 lõike 1 punkti 11 ja avaliku teenistuse seaduse § 11 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1. Siseministri 3. oktoobri 2014. aasta määruse nr 43 „Häirekeskuse põhimäärus“ muutmine
Siseministri 3. oktoobri 2014. aasta määruses nr 43 „Häirekeskuse põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 10 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Peadirektorile allub vahetult peadirektori asetäitja arenduse alal, üldosakond, Põhja Keskus, Ida Keskus, Lääne Keskus, Lõuna Keskus ning abi- ja infokeskus.“;

2) paragrahvi 11 lõike 1 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:
„4) juhib vahetult peadirektori asetäitja tööd ja tema kaudu struktuuriüksuste tööd;“;

3) paragrahvi 12 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Häirekeskuse koosseisus on peadirektori asetäitja arenduse alal.
(2) Peadirektori asetäitjale arenduse alal allub arendusosakond.“;

4) paragrahvi 12 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 12 lõike 4 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:
„1) juhib arendusosakonna tööd;“;

6) paragrahvi 12 lõike 4 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 12 lõike 4 punktis 5 asendatakse läbivalt sõna „struktuuriüksuste“ sõnaga „allstruktuuriüksuste“;

8) paragrahvi 12 lõikes 6 asendatakse sõna „asetäitjate“ sõnaga „asetäitja“;

§ 2. Siseministri 18. septembri 2014. aasta määruse nr 38 „Häirekeskuse teenistuskohtade koosseis“ muutmine

Siseministri 18. septembri 2014. aasta määruse nr 38 „Häirekeskuse teenistuskohtade koosseis“ § 1 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Häirekeskuse teenistuskohtade koosseisu piirarvuks kinnitatakse 291, neist töökohti 39 ja ametikohti 252, sealhulgas päästeametniku ametikohti 251.“.

§ 3. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. juunil 2017. aastal.

Andres Anvelt
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json