Teksti suurus:

Tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja ravijärjekorra pidamise nõuded

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.05.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 23.05.2023, 51

Tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja ravijärjekorra pidamise nõuded

Vastu võetud 27.12.2018 nr 73
RT I, 29.12.2018, 18
jõustumine 01.01.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.11.2020RT I, 26.11.2020, 129.11.2020, osaliselt 01.01.2022
24.12.2021RT I, 04.01.2022, 207.01.2022
18.05.2022RT I, 24.05.2022, 227.05.2022
08.05.2023RT I, 23.05.2023, 126.05.2023

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 56 lõike 1 punkti 4 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse nõuded tervishoiuteenuste kättesaadavusele ja ravijärjekorra pidamisele.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) tervishoiuteenuse kättesaadavus – vajamineva vältimatu abi, üldarstiabi, kiirabi, eriarstiabi, sealhulgas hambaarstiabi ja õendusabi õigeaegne ning kvaliteetne tagamine patsiendile, lähtuvalt tema meditsiinilisest vajadusest, tervishoiuteenuse osutaja erialasest pädevusest ja raviressursi olemasolust;
  2) ravijärjekord – tervishoiuteenuse osutaja infosüsteemis tervishoiuteenuse saamiseks registreeritud patsientide nimekiri;
  3) üleriigiline digiregistratuur – vastuvõtuaegade haldamise veebikeskkond, mis võimaldab registreerida, muuta ja tühistada aega ambulatoorsele vastuvõtule tervise infosüsteemi vahendusel;
[RT I, 04.01.2022, 2 - jõust. 07.01.2022]
  4) tervishoiuteenuse osutaja digiregistratuur – vastuvõtuaegade haldamise veebikeskkond, mis võimaldab registreerida, muuta ja tühistada aega eriarsti esmasele vastuvõtule;
  5) ambulatoorsete teenuste loetelu – tervise infosüsteemi klassifikaatori alusel koostatud loend nendest tervishoiuasutuses pakutavatest ambulatoorsetest teenustest koos teenuse osutamise asukohtadega, mille saamiseks on patsiendil, õigustatud isikul ja tervishoiutöötajal võimalik registreerida vastuvõtuaega;
  6) aadressiandmed – tänav, maja number, linn, sihtnumber ja riik;
  7) ootejärjekord – üleriigilises digiregistratuuris vastuvõtule registreerimist ootavate inimeste järjekord.
[RT I, 04.01.2022, 2 - jõust. 07.01.2022]

§ 3.   Tervishoiuteenuste kättesaadavuse üldnõuded

  (1) Tervishoiuteenust võib osutada ravijärjekorra alusel juhul, kui tervishoiuteenuse osutajal puudub võimalus tervishoiuteenust osutada kohe ning tervishoiuteenuse osutamise edasilükkamine kindlaksmääratud tähtajani ei põhjusta patsiendi terviseseisundi halvenemist, ei mõjuta haiguse kulgu ega halvenda haiguse hilisemat prognoosi.

  (2) Ravijärjekorda registreeritud patsient peab vajaliku tervishoiuteenuse saama minimaalse aja jooksul, lähtudes tervishoiuteenuse meditsiinilisest vajadusest ja järgmistest põhimõtetest:
  1) sarnase meditsiinilise vajadusega patsientidele osutatakse tervishoiuteenust samasugustel tingimustel;
  2) patsiendile tervishoiuteenuse saamiseks määratud tähtaeg sõltub tervishoiuteenuse meditsiinilisest vajadusest.

  (3) Tervishoiuteenuse osutaja tegevuskohas peab patsiendile nähtavas kohas olema välja pandud järgmine teave:
  1) vastuvõtuaegade info erialade kaupa;
  2) väljaspool vastuvõtuaega vältimatu abi vajaduse korral lähima tervishoiuteenuse osutaja kontaktandmed, kes vältimatut abi ööpäev osutab;
  3) tervishoiuteenuse kättesaadavusega seotud kaebuste ja ettepanekute esitamiseks märgitud tervishoiuteenuse osutaja kontaktidele lisaks Tervisekassa ja Terviseameti kontaktandmed.
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]

  (4) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud andmetele tuleb Tervisekassa lepingulistel partneritel esitada teave ravikindlustuse seaduse § 38 lõike 3 alusel Tervisekassa nõukogu poolt kinnitatud ravijärjekordade maksimumpikkuse kohta.
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]

§ 4.   Vältimatu abi ja kiirabi kättesaadavuse nõuded

  (1) Vältimatut abi osutab väljaspool haiglat kiirabi ning kohalikus haiglas, üldhaiglas, keskhaiglas ja piirkondlikus haiglas erakorralise meditsiini osakond.

  (2) Kiirabibrigaadi pidaja peab tagama teenuse kättesaadavuse ööpäev läbi ja lähtuma teenuse osutamisel tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 17 lõike 2 alusel kehtestatud kiirabi, haiglate ning pääste- ja politseiasutuste kiirabialase koostöö korrast ja väljakutse prioriteetidest.

  (3) Kiirabi piirkondliku kättesaadavuse, sealhulgas teeninduspiirkondade arvu ja paiknemise ning kiirabibrigaadide jaotumise teeninduspiirkondade kaupa, kinnitab Terviseamet tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 171 lõike 1 punkti 2 alusel, lähtudes järgmistest põhimõtetest:
  1) teeninduspiirkonnas, mille elanike keskmine asustustihedus on rahvastikuregistri andmete alusel alla 20 elaniku km² kohta, peab olema vähemalt üks kiirabibrigaad 15 000 kuni 20 000 elaniku kohta;
  2) teeninduspiirkonnas, mille keskmine asustustihedus on rahvastikuregistri andmete alusel üle 20 elaniku km² kohta, peab olema vähemalt üks kiirabibrigaad 30 000 kuni 35 000 elaniku kohta;
  3) Hiiu maakonnas peab olema üks kiirabibrigaad ja Saare maakonnas kolm kiirabibrigaadi.

§ 5.   Ravijärjekorra pidamise nõuded

  (1) Tervishoiuteenuse osutaja on kohustatud pidama ravijärjekorda. Ravijärjekorda peetakse tervishoiuteenuse osutaja infosüsteemis.

  (2) Ravijärjekorda saab registreerida patsient või tema nimel õigustatud isik, tervishoiutöötaja või tervishoiuteenuse osutaja poolt selleks volitatud töötaja järgmisel viisil:
  1) üleriigilises digiregistratuuris tervishoiuteenuse osutaja juurde, kes on sellega liitunud;
  2) tervishoiuteenuse osutaja digiregistratuuris, kui selline võimalus on loodud;
  3) sidevahendi teel;
  4) tervishoiuteenuse osutaja tegevuskohas.

  (3) Ravijärjekorda registreerimine käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1 ja 2 nimetatu kaudu peab olema tagatud ööpäev läbi ning punktides 3 ja 4 nimetatu kaudu kõigil tööpäevadel ajavahemikus kell 9.00–17.00.

  (4) Saatekirja alusel ravijärjekorda registreerimisel töödeldakse järgmisi andmeid:
  1) patsiendi isikuandmed (ees- ja perekonnanimi, isikukood või muu identifitseeriv tunnus);
  2) patsiendi kontaktandmed (aadress, telefon, e-posti aadress);
  3) saatekirja kinnitanud tervishoiutöötaja andmed (ees- ja perekonnanimi, registrikood, telefon, e-posti aadress);
  4) saatekirja kinnitanud asutuse andmed (nimi, registrikood, aadress, telefon, e-posti aadress);
  5) teenuse, uuringu, protseduuri või operatsiooni nimetus, millele patsient on suunatud;
  6) saatekirjal olev prioriteetsuse kood;
  7) suunamise eesmärk või soovitused registreerimiseks;
  8) asutuse ja tervishoiutöötaja andmed kuhu ja kelle juurde patsient suunati (nimi, registrikood, aadress, telefon, e-posti aadress, tegevuskoht, tervishoiutöötaja ees- ja perekonnanimi ning võimaluse korral registrikood) või patsiendi valikul käesoleva paragrahvi lõike 5 punktides 5–7 nimetatud andmed;
  9) osutatava teenuse aeg (päev, kuu, aasta, kellaaeg);
  10) muud saatekirja tehnilised andmed (unikaalne kood, koostamise aeg või kehtivuse ajavahemik).

  (5) Saatekirjata ravijärjekorda registreerimisel töödeldakse järgmisi andmeid:
  1) patsiendi isikuandmed (ees- ja perekonnanimi, isikukood või muu identifitseeriv tunnus);
  2) patsiendi kontaktandmed (aadress, telefon, e-posti aadress);
  3) teenuse, uuringu, protseduur nimetus, millele patsient soovib registreeruda;
  4) kaebuse kirjeldus;
  5) ravijärjekorra alusel teenust osutava tervishoiutöötaja (ees- ja perekonnanimi, registrikood) või spetsialisti (ees- ja perekonnanimi, isikukood) andmed;
  6) ravijärjekorra alusel teenuse osutamise asukoha andmed (aadress, kabineti number või muu asukoha täpsustus);
  7) ravijärjekorra alusel teenust osutava tervishoiuteenuse osutaja asutuse kontaktandmed (aadress, telefon, e-posti aadress);
  8) osutatava teenuse aeg (päev, kuu, aasta, kellaaeg).

  (51) Nakkushaiguse epideemilise leviku korral on immuniseerimise ravijärjekorda registreerimiseks tervishoiuteenuse osutaja poolt selleks volitatud töötajal õigus töödelda tervise infosüsteemi edastatud immuniseerimise andmeid.
[RT I, 04.01.2022, 2 - jõust. 07.01.2022; lõiget rakendatakse tehnilise lahenduse valmimisel, kuid mitte hiljem kui 14. jaanuarist 2022. a.]

  (6) Registreeritud andmete muutmisel või tühistamisel töödeldakse järgmisi andmeid:
  1) käesoleva paragrahvi lõikes 4 või 5 nimetatud andmed;
  2) registreeringu muutja või tühistaja isikuandmed (ees- ja perekonnanimi, isikukood või muu identifitseeriv tunnus);
  3) registreeringu muutja või tühistaja kontaktandmed (e-posti aadress või telefon);
  4) muutmise korral käesoleva paragrahvi lõike 5 punktides 5–8 nimetatud andmed.

  (7) Vähi sõeluuringu programmi kutse alusel ravijärjekorda registreerimisel töödeldakse käesoleva paragrahvi lõike 4 punktides 3 ja 4 nimetatud andmete asemel järgmisi andmeid:
  1) sõeluuringule kutsuja andmed;
[RT I, 04.01.2022, 2 - jõust. 07.01.2022]
  2) sõeluuringu kutse koostaja andmed.
[RT I, 04.01.2022, 2 - jõust. 07.01.2022]

  (71) Immuniseerimise kutse alusel ravijärjekorda registreerimisel töödeldakse käesoleva paragrahvi lõike 4 punktides 3 ja 4 nimetatud andmete asemel järgmisi andmeid:
  1) immuniseerimisele kutsuja andmed;
  2) kutse koostaja andmed.
[RT I, 04.01.2022, 2 - jõust. 07.01.2022]

  (72) Viiruseuuringu kutse alusel ravijärjekorda registreerimisel töödeldakse käesoleva paragrahvi lõike 4 punktides 3 ja 4 nimetatud andmete asemel järgmisi andmeid:
  1) uuringule kutsuja andmed;
  2) kutse koostaja andmed.
[RT I, 24.05.2022, 2 - jõust. 27.05.2022]

  (8) Tervishoiuteenuse osutaja peab ravijärjekorda registreerimise andmeid säilitama viisil, mis võimaldab tuvastada patsiendi ravijärjekorda registreerimise, ravijärjekorra muutmise ja ravijärjekorrast kustutamise aega (päev, kuu, aasta, kellaaeg). Andmeid säilitatakse alates kande tegemisest viis aastat.

  (9) Kui patsient registreeritakse ravijärjekorda tervishoiuteenuse osutaja tegevuskohas või sidevahendi teel, peab tervishoiuteenuse osutaja andma patsiendile kirjaliku teatise või sidevahendi teel info, milles on esitatud tervishoiuteenuse osutamise aeg (päev, kuu, aasta), tervishoiutöötaja või spetsialisti ees- ja perekonnanimi, tervishoiuteenuse osutaja asutuse andmed (nimi ja registrikood) ning teenuse osutamise asukoha andmed (aadress, kabineti number või muu asukoha täpsustus).

  (10) Nii üleriigilise kui ka tervishoiuteenuse osutaja digiregistratuuri kaudu registreerides peab patsiendile olema veebikeskkonna kaudu kättesaadav järgmine info: teenuse osutamise aeg (päev, kuu, aasta), tervishoiutöötaja või spetsialisti ees- ja perekonnanimi, tervishoiuteenuse osutaja asutuse andmed (nimi ja registrikood) ning teenuse osutamise asukoha andmed (aadress, kabineti number või muu asukoha täpsustus).

  (11) Kui ravijärjekord on pikem kui kuus kuud, on tervishoiuteenuse osutaja kohustatud patsienti teavitama teenuse osutamise ajast ja kohast üks kuu enne tervishoiuteenuse osutamist.

  (12) Patsient ja tervisehoiuteenuse osutaja saab muuta või tühistada vastuvõtuaega tulenevalt teenuse eripärast.

  (13) Kui planeeritud ravi on edasi lükkunud patsiendi terviseseisundist tuleneval põhjusel või tervishoiuteenuse osutajast tuleneval põhjusel, peab tervishoiuteenuse osutaja ravivajaduse säilimisel võimaldama uue vastuvõtuaja mõistliku aja jooksul.

  (14) Kui ravijärjekorras muudatuse tegemine on tingitud tervishoiuteenuse osutajast tuleneval põhjusel, tuleb patsienti teavitada hiljemalt ühe tööpäeva jooksul muudatuse tegemisest.

  (15) Tervishoiuteenuse osutaja kohustub hoidma pakutavate ambulatoorsete teenuste loetelu tervise infosüsteemis ajakohasena ning edastama loetelus tehtavad muudatused kohe tervise infosüsteemi. Üldarstiabi ja hambaraviteenuse osutaja täidab nimetatud kohustusi juhul kui on liitunud üleriigilise digiregistratuuriga.
[RT I, 04.01.2022, 2 - jõust. 07.01.2022]

  (16) Tervishoiuteenuse osutaja kohustub edastama viivitamata teabe registreeritud tervishoiuteenuse osutamise aegade ning nende muutmise ja tühistamise kohta tervise infosüsteemi. Üldarstiabi ja hambaraviteenuse osutaja täidab nimetatud kohustusi juhul, kui on liitunud üleriigilise digiregistratuuriga.
[RT I, 04.01.2022, 2 - jõust. 07.01.2022]

  (17) Kui tervishoiuteenuse osutaja võimaldab üleriigilises digiregistratuuris tasuda visiiditasu või registreerida selliste teenuste saamiseks, mille eest tasub patsient ise, edastab tervishoiuteenuse osutaja tervise infosüsteemi käesoleva paragrahvi lõikes 16 nimetatud teabe ja maksetingimuste info.

§ 51.   Immuniseerimise ravijärjekord nakkushaiguse epideemilise leviku korral

  (1) Nakkushaiguse epideemilise leviku korral võib immuniseerimise kättesaadavuse tagamiseks lähtuda vastuvõtuaegade haldamisel nakkushaiguse epideemilise leviku tõkestamise kohta koostatud juhistest.

  (2) Immuniseerimise kättesaadavuse tagamiseks võib ravijärjekorda pidada ka üleriigilises digiregistratuuris.
[RT I, 04.01.2022, 2 - jõust. 07.01.2022]

§ 52.   Ootejärjekorra pidamise nõuded

  (1) Ootejärjekorda saab end lisada patsient või tema seaduslik esindaja üleriigilises digiregistratuuris.

  (2) Ootejärjekorras töödeldakse järgmisi andmeid:
  1) patsiendi isikuandmed (ees- ja perekonnanimi, isikukood või muu identifitseeriv tunnus);
  2) patsiendi kontaktandmed (aadress, telefon, e-posti aadress);
  3) teenuse, uuringu või protseduuri nimetus, millele patsient soovib registreeruda;
  4) patsiendi määratud ajavahemik, millal ta soovib teenust saada;
  5) vajaduse korral saatekirja andmed.

  (3) Üleriigilise digiregistratuuri kaudu ootejärjekorda lisades peab patsiendile olema veebikeskkonna kaudu kättesaadav järgmine info: teenuse, uuringu või protseduuri nimetus, millele patsient soovib registreeruda, ja patsiendi määratud ajavahemik, millal ta soovib teenust saada.
[RT I, 04.01.2022, 2 - jõust. 07.01.2022]

§ 6.   Aruandluse esitamine ravijärjekorra kohta

  [Kehtetu - RT I, 26.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2022]

§ 61.   Üleminekusäte

  Paragrahvi 5 lõiget 51 rakendatakse tehnilise lahenduse valmimisel, kuid mitte hiljem kui 14. jaanuarist 2022. a.
[RT I, 04.01.2022, 2 - jõust. 07.01.2022]

§ 7.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json