Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 08. juuni 2011. a määruse nr 39 "Traktori, liikurmasina ja nende haagiste tehnonõuded, nõuded varustusele ning tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord", majandus- ja kommunikatsiooniministri 13. juuni 2011. a määruse nr 42 "Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele" ning teede- ja sideministri 21. mai 2001. a määruse nr 51 "Suuremõõtmelise ja/või raskekaalulise autoveo eeskiri" muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.07.2012
Avaldamismärge:RT I, 24.07.2012, 1

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 08. juuni 2011. a määruse nr 39 "Traktori, liikurmasina ja nende haagiste tehnonõuded, nõuded varustusele ning tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord", majandus- ja kommunikatsiooniministri 13. juuni 2011. a määruse nr 42 "Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele" ning teede- ja sideministri 21. mai 2001. a määruse nr 51 "Suuremõõtmelise ja/või raskekaalulise autoveo eeskiri" muutmine

Vastu võetud 19.07.2012 nr 54

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 63 lõigete 3 ja 6, § 73 lõike 11, § 80 lõike 3 ja § 83 lõike 5 ning autoveoseaduse § 23 lõike 1 punkti 1 alusel.

§ 1. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 8. juuni 2011. a määruses nr 39 „Traktori, liikurmasina ja nende haagiste tehnonõuded, nõuded varustusele ning tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

„(8) Maanteeamet võib põhjendatud juhtudel lubada registreerida liiklusregistris suuremate mõõtmete, teljekoormuse või massiga masinaid.“;

2) lisa 1 täiendatakse koodiga 107 järgmises sõnastuses:

Kood 107. Laia masina tunnusmärk

Nõue: laia masina tunnusmärk peab vastama ja olema paigaldatud vastavalt autoveoseaduse § 23 lõike 1 punkti 1 alusel kehtestatud nõuetele.

Kontrollimine: vaatluse ja mõõtevahendiga.“;

3) lisa 1 täiendatakse koodiga 108 järgmises sõnastuses:

Kood 108. Kiiruspiirangu tunnusmärk

Nõue: kiiruspiirangu tunnusmärk on 150 – 200 mm läbimõõduga musta või punase äärisega kollane või valge ring, milles olev must number näitab tunnusmärki kandva masina lubatud suurimat kiirust. Äärise laius on 1/12 ringi läbimõõtu.

Kontrollimine: vaatluse ja mõõtevahendiga.“;

4) lisa 1 kood 503 nõue 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) roomik ja selle juhtkõrvad või vahelülid peavad vastama valmistaja poolt ettenähtule. Roomik peab olema elastsest materjalist või varustatud elastsete patjadega;”;

5) lisa 1 kood 503 nõuded 4, 5 ja 6 tunnistatakse kehtetuks;

6) lisa 1 kood 602 nõue 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„10) alates 1. juulist 2011. a liiklusregistrisse kantud liikurmasin peab olema ehitatud ja varustatud selliselt, et juhil oleks E-reegli nr 71 kohaselt 180°-se ettepoole suunatud vaatevälja ulatuses piisav nähtavus esi- ja külgsuunas;”;

7) lisa 1 kood 1001 nõue 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) traktori, liikurmasina ja haagise ning nendest koostatud masinrongi suurimad lubatud mõõtmed ja massid peavad vastama direktiivi 74/151/EMÜ või 89/173/EMÜ või 2009/63/EÜ või 2009/144/EÜ või käesoleva määruse nõuetele;“;

8) lisa 1 kood 1001 nõue 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) traktori ja liikurmasina mõõtmete määramine peab toimuma direktiivi 2009/144/EÜ metoodika kohaselt ning haagise, pukseeritava seadme ja vahetatava pukseeritava seadeldise mõõtmete määramine peab toimuma direktiivi 97/27/EÜ metoodika kohaselt. Masina, mis on varustatud topeltratastega, laiuse mõõtmisel ei arvestata välimiste rataste laiust, kui koos topeltratastega ei ulatu masina laius üle 3,00 m.“;

9) lisa 1 kood 1001 nõudeid täiendatakse punktiga 4 ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) veosega või veoseta masin, mille laius ületab 2,55 m või köetava-, termos-, külmik- või külmutushaagise korral ületab 2,60 m, peab olema tähistatud käesoleva määruse koodi 107 kohase laia masina tunnusmärgiga;“;

10) lisa 1 kood 1002 nõue 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) traktori suurim lubatud laius on 2,55 m;“;

11) lisa 1 kood 1002 täiendatakse nõudega 4 järgmises sõnastuses:

„4) liikurmasina suurim lubatud laius on 3,00 m.“;

12) lisa 1 kood 1003 nõuded 2 ja 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) haagise, pukseeritava seadme või vahetatava pukseeritava seadeldise suurim lubatud laius on 3,00 m;

 3) haagise, pukseeritava seadme, vahetatava pukseeritava seadeldise või masinrongi suurim lubatud kõrgus on 4,00 m.“;

13) lisa 1 täiendatakse koodiga 1009 järgmises sõnastuses:

Kood 1009. Veose lubatud suurimad mõõtmed

Nõue: veose laius ei tohi ületada 3,00 m, veose kõrgus ei tohi ületada 4,00 m ning veos ei tohi ulatuda masinast või masinrongist ette- ega tahapoole üle 2,00 m. Masina või masinrongi pikkus koos veosega ei tohi ületada käesoleva määruse koodides 1002 ja 1003 kehtestatud nõudeid.“.

§ 2. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 13. juuni 2011. a määruses nr 42 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) alates 1. juulist 2011. a kuni 1. jaanuarini 2013. a liiklusregistrisse kantud mopeedile kehtivad nõuded on toodud käesoleva määruse lisas 3;“;

2) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

„(8) Maanteeamet võib põhjendatud juhtudel lubada liiklusregistris registreerida suuremate mõõtmete, teljekoormuse või massiga sõidukeid.“;

3) paragrahvi 3 täiendatakse punktiga 128 järgmises sõnastuses:

„128) jagamatu veos on veos, mida ei saa jagada kaheks või enamaks osaks, ilma et sellega kaasneks tarbetu kulu või veose kahjustamise oht.“;

4) lisa 1 ja lisa 2 täiendatakse koodiga 112 järgmises sõnastuses:

Kood 112. Laia sõiduki tunnusmärk

Nõue: laia sõiduki tunnusmärk peab vastama ja olema paigaldatud vastavalt autoveoseaduse § 23 lõike 1 punkti 1 alusel kehtestatud nõuetele.

Kontrollimine: vaatluse ja mõõtevahendiga.“;

5) lisa 1 ja 2 täiendatakse koodiga 113 järgmises sõnastuses:

Kood 113. Kiiruspiirangu tunnusmärk

Nõue: kiiruspiirangu tunnusmärk on 150 – 200 mm läbimõõduga musta või punase äärisega kollane või valge ring, milles olev must number näitab märki kandva sõiduki lubatud suurimat kiirust. Äärise laius on 1/12 ringi läbimõõtu.

Kontrollimine: vaatluse ja mõõtevahendiga.“;

6) lisa 1 ja 2 täiendatakse koodiga 114 järgmises sõnastuses:

Kood 114. Lasterühma tunnusmärk

Nõue: lasterühma tunnusmärk on 200 – 300 mm küljepikkusega musta äärisega kollane ruut, milles on liiklusmärgi 173a kujund. Äärise laius on 1/12 ruudu külje pikkusest.

Kontrollimine: vaatluse ja mõõtevahendiga.“;

7) lisa 1 ja lisa 2 kood 201 nõude 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) sõidukile on lubatud paigaldada ainult koodides 202–224 ja 1002 käsitletud valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmeid.”;

8) lisa 1 kood 205 ja lisa 2 kood 204 nõue 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) M ja N kategooria sõidukile võib vastavalt E-reegli nr 48 või direktiivi 76/756/EMÜ nõuetele paigaldada kaks E-reegli nr 87 või direktiivi 76/758/EMÜ nõuetele vastavat päevatulelaternat. L1e ja L3e kategooria sõidukile võib vastavalt E-reegli nr 53 nõuetele paigaldada ühe või kaks E-reegli nr 87 nõuetele vastavat päevatulelaternat. L2e, L4e, L5e, L6e ja L7e kategooria sõidukile võib vastavalt E-reegli nr 48 nõuetele paigaldada kaks E-reegli nr 87 nõuetele vastavat päevatulelaternat. Päevatulelaterna paigaldamine O kategooria sõidukitele on keelatud;“;

9) lisa 1 koodi 406 nõude 1 tabel 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Tabel 2

Sõiduki kategooria

Vähim lubatud rataste pidurdusjõudude summa suhe sõiduki massist teepinnale põhjustatud koormusesse

Sõiduki esmaregistreerimine

M2 ja M3

48 %

Enne 1. jaanuarit 1992. a

M2 ja M3

50 % (48 % – ABS piduriteta sõidukil)

Alates 1. jaanuarist 1992. a

N2 ja N3

43 %

Enne 1. jaanuarit 1988. a

N2 ja N3

45 %

Alates 1. jaanuarist 1988. a kuni 29. juulini 2010. a

N2 ja N3

50 %

Alates 29. juulist 2010. a

M1

50 %

Enne 29. juulit 2010. a

M1

58 %

Alates 29. juulist 2010. a

N1

45 %

Enne 1. jaanuarit 1988. a

N1

50 %

Alates 1. jaanuarist 1988. a

O3 ja O4

40 %

Enne 1. jaanuarit 1988. a

O3 ja O4

43 %

Alates 1. jaanuarist 1988. a kuni 29. juulini 2010. a

O3 ja O4

a) poolhaagised 45 %
b) täis- ja kesktelghaagised 50 %

Alates 29. juulist 2010. a

„;

10) lisa 1 ja 2 koodi 506 nõue 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) rehvi mõõtmed (E-reeglid nr 30, nr 54 ja nr 75) peavad vastama sõiduki valmistaja poolt ettenähtud näitajatele ja sõidukil kasutatava velje mõõtmetele. Rehvi kiiruskategooria (vaata tabel 4) peab olema vähemalt võrdne sõiduki valmistaja poolt ettenähtud näitajaga või vähemalt kiiruskategooriaga Q, kui sõiduki valmistaja on ette näinud sõiduki rehvidele suuremad kiiruskategooria väärtused. Koormusindeks (vaata tabel 5) peab rehvide üksikasetuse korral olema vähemalt võrdne 0,5 kordse suurima lubatud teljekoormusega või rehvide topeltasetuse korral vähemalt võrdne 0,25 kordse suurima lubatud teljekoormusega. Kui sõiduki valmistaja on ette näinud suuremad koormusindeksid, peab kasutama vähemalt valmistaja poolt ettenähtud suurusi.

Erandina võib O1 ja O2 kategooria sõidukile, mille valmistajakiirus ei ületa 100 km/h, paigaldatud rehvi koormusindeks olla rehvide üksikasetuse korral võrdne 0,45 kordse suurima lubatud teljekoormusega või rehvide topeltasetuse korral võrdne 0,24 kordse suurima lubatud teljekoormusega;“;

11) lisa 1 ja lisa 2 kood 702 nõue 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) mootorsõiduki toitesüsteem peab vastama valmistaja poolt ettenähtule. Erandina võib mootorsõiduki toitesüsteemi muuta õhu sissevõtu avast kuni õhufiltrini (kaasa arvatud);”;

12) lisa 1 kood 706 nõue 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5) sädesüütega mootoriga mootorsõiduki heitgaasitorustikust ei tohi ühelgi mootori töörežiimil või töösooja kompressioonsüütega mootoriga mootorsõiduki heitgaasitorustikust ei tohi ühelgi mootori püsival töörežiimil väljuda nähtavat suitsu, välja arvatud veeaur;“;

13) lisa 1 kood 708 nõude 3 tabel 19 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Tabel 19

Esmaregistreerimise aeg või mootoritüüp

Tühikäigul

Kõrgendatud pööretel vähemalt

2000 rpm

OBD

CO

CH

CO

CH

λ

Enne 01.01.1973. a

Ei piira

Alates 01.01.1973. a kuni 31.12.1986. a

 

4,5 %

1000 ppm

 

 

 

Alates 01.01.1987. a

 

3,5 %

600 ppm

 

 

 

Spetsiaalne heitgaaside kontrollsüsteem

 

0,5 %

100 ppm

0,3 %

100 ppm

1 ± 0,03 **

EÜ tüübikinnituse vastavalt direktiivile 98/69/EÜ*

Kontroll ***

0,3 %

100 ppm

0,2 %

100 ppm

1 ± 0,03 **

Alates 1. juulist 2002. a

Kontroll ***

0,3 %

100 ppm

0,2 %

100 ppm

1 ± 0,03 **

* Sõidukid, mille heitgaasides sisalduvate saasteainete heitkogused vastavad direktiivi 70/220/EMÜ (muudatuste direktiiv 98/69/EÜ või hilisem) I lisa punkti 5.3.1.4 tabeli A ja B reas esitatud piirväärtustele;

** Kui tootja pole määranud teisiti;

*** M1 ja N1 kategooria sõidukid, mille heitgaasides sisalduvate saasteainete heitkogused vastavad direktiivile 70/220/EMÜ (muudatuste direktiiv 98/69/EÜ või hilisem) ja mis on varustatud pardadiagnostika (OBD) seadmetega. Sellise juhul võib heitgaasisüsteemi nõuetekohast toimimist tühikäigul kontrollida OBD-seadme vastava näidu põhjal, kontrollides OBD-süsteemi nõuetekohast toimivust heitgaasi mõõtmise kohas.“;

14) lisa 1 kood 709 nõue 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“3) alates 1. jaanuarist 1980. a esmaregistreeritud mootorsõidukite puhul ei tohi suitsususe tase (korrigeeritud neeldumistegur K) ületada liiklusregistrisse kantud mootorsõiduki tootja poolt määratud suitsususe  taset. Kui see teave ei ole kätte saadav, siis ei tohi suitsususe tase ülelaadeta mootorite puhul ületada 2,5 m-1 ja turbomootorite puhul 3,0 m-1. Mootorsõidukite puhul, mille heitgaaside suitsusus vastab vähemalt direktiivi 70/220/EMÜ I lisa punkti 5.3.1.4 tabeli B reas esitatud piirväärtustele või vähemalt direktiivi 88/77/EMÜ  I lisa punkti 6.2.1 tabeli B1, B2 või C reas esitatud piirväärtustele või mis on esmaregistreeritud alates 1. juulist 2008, ei tohi suitsususe tase ületada 1,5 m-1.”;

15) lisa 1 kood 709 nõue 4 tunnistatakse kehtetuks;

16) lisa 1 ja lisa 2 kood 1101 nõue 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) veosega või veoseta M2, M3, N ja O kategooria sõiduki ning nendest koostatud autorongi suurimad lubatud mõõtmed ja massid peavad vastama direktiivide 96/53/EÜ ja 97/27/EÜ nõuetele ja M1 kategooria sõiduki suurimad lubatud mõõtmed ning massid peavad vastama direktiivi 92/21/EMÜ nõuetele või käesoleva määruse nõuetele;“;

17) lisa 1 kood 1101 nõue 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„9) veosega või veoseta sõiduk, mille laius ületab 2,55 m või köetava-, termos-, külmik- või külmutussõiduki või bussi korral ületab 2,60 m, peab olema tähistatud käesoleva määruse lisa 1 koodi 112 kohase laia sõiduki tunnusmärgiga;“;

18) lisa 1 kood 1102 nõue 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) mootorsõiduk, välja arvatud juhul, kui käesolevas koodis on ette nähtud teisiti, 12,00 m;“;

19) lisa 1 koodi 1102 täiendatakse punktiga 16 järgmises sõnastuses:

„16) Siseministeeriumi valitsemisala asutuse eriotstarbeline mootorsõiduk 15,00 m;

20) lisa 1 ja lisa 2 kood 1103 nõue 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) kõik sõidukid, välja arvatud juhul, kui käesolevas koodis on ette nähtud teisiti, 2,55 m;“;

21) lisa 1 ja lisa 2 kood 1103 nõue 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„9) pukseeritav seade 3,00 m;”;

22) lisa 1 ja lisa 2 koodi 1103 täiendatakse punktiga 10 järgmises sõnastuses:

10) jagamatu veose veoks või ühe kindla töö tegemiseks ettenähtud eriotstarbeline sõiduk 3,00 m.“;

23) lisa 1 ja lisa 2 kood 1104 nõue 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) kõik sõidukid ja autorongid, välja arvatud juhul, kui käesolevas koodis on ette nähtud teisiti, 4,00 m;”;

24) lisa 1 ja lisa 2 koodi 1104 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) Siseministeeriumi valitsemisala asutuse eriotstarbeline mootorsõiduk 4,40 m.“;

25) lisa 1 koodi 1104 märkus tunnistatakse kehtetuks;

26) lisa 1 ja lisa 2 täiendatakse koodiga 1121 järgmises sõnastuses:

Kood 1121. Veose lubatud suurimad mõõtmed

Nõuded: 1) veose (sealhulgas vahetatava kere ja standardiseeritud konteineri) laius ei tohi ületada 3,00 m, veose kõrgus ei tohi ületada 4,00 m ning veos ei tohi ulatuda sõidukist või autorongist ette- ega tahapoole üle 2,00 m, välja arvatud punktis 2 ja 3 toodud juhul. Sõiduki või autorongi pikkus koos veosega ei tohi ületada käesoleva määruse koodis 1102 kehtestatud nõudeid;

2) mootorsõidukite veol sihtotstarbelise autorongiga ei tohi veosega autorongi pikkus olla üle 2,00 m pikem käesoleva määruse koodis 1102 kehtestatud nõuetest;

3) veose veol Siseministeeriumi valitsemisala asutuse eriotstarbelise mootorsõidukiga ei tohi veose kõrgus ületada 4,40 m ning veose pikkus ei tohi ulatuda eriotstarbelisest mootorsõidukist tahapoole üle 2,50 m.

Kontrollimine: vaatluse ja mõõtevahendiga.“;

27) lisa 1 kood 1201 nõue 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) kahjulike ainete sisaldus heitgaasides peab vastama E-reegli nr 49 või direktiivi 88/77/EMÜ või 2005/55/EÜ nõuetele. Diiselmootoriga mootorsõiduki suitsususe tase (neeldumistegur K) ei tohi ületada tootja poolt mootorsõidukile kinnitatud andmesildil märgitud taset;”;

28) lisa 1 koodi 1201 nõude 1 tabelid 27 ja 28 tunnistatakse koos märkustega kehtetuks;

29) lisa 2 kood 506 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5) taastatud rehve ei ole lubatud kasutada mootorrataste ja mopeedide esiteljel/rattal;“;

30) lisa 2 kood 705 nõue 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6) sädesüütega mootoriga mootorsõiduki heitgaasitorustikust ei tohi ühelgi mootori töörežiimil või töösooja kompressioonsüütega mootoriga mootorsõiduki heitgaasitorustikust ei tohi ühelgi mootori püsival töörežiimil väljuda nähtavat suitsu, välja arvatud veeaur.“;

31) lisa 2 kood 1101 nõue 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„8) veosega või veoseta sõiduk, mille laius ületab 2,55 m või köetava-, termos-, külmik- või külmutussõiduki korral ületab 2,60 m, peab olema tähistatud käesoleva määruse lisa 2 koodi 112 kohase laia sõiduki tunnusmärgiga;“;

32) lisa 2 kood 1102 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood 1102. Lubatud suurim pikkus

Nõuded: 1) mootorsõiduk, välja arvatud juhul, kui käesolevas koodis on ette nähtud teisiti, 12,00 m;

2) täis- ja kesktelghaagis 12,00 m;

3) poolhaagis (haagise veopolditeljest kuni selle tagaseinani) 12,00 m;

4) liigendbuss 18,75 m;

5) L kategooria sõiduk 4,00 m;

6) L kategooria sõiduki haakes olev haagis 2,50 m;

7) veduk haakes poolhaagisega 16,50 m;

8) veduk haakes täis- või kesktelg- ja tugihaagisega ning kaksikautorong (reguleeritava pikkusega tiisli puhul pikimas asendis) 18,75 m;

9) kui poolhaagis on esmaregistreeritud enne 1. jaanuarit 1991. a ja ei täida nõuet 3 või tema veopoldi telje kaugus poolhaagise esiosa mis tahes punktist horisontaalselt mõõdetuna on üle 2,04 m, võib autorongi pikkus olla 15,50 m;

10) kaheteljeline buss 13,50 m;

11) kolme- või enamateljeline buss 15,00 m;

12) pukseeritav seade 12,00 m;

13) mootorsõiduk haakes pukseeritava seadmega 18,75 m;

14) Siseministeeriumi valitsemisala asutuse eriotstarbeline mootorsõiduk 15,00 m.

Kontrollimine: vaatluse ja mõõtevahendiga.“;

33) lisa 3 pealkirja muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

NÕUDED ALATES 1. JUULIST 2011. A KUNI 1. JAANUARINI  2013. A LIIKLUSREGISTRISSE KANTUD MOPEEDILE“;

34) lisa 7 tabelit (Direktiivide ja määruste nimekiri) muudetakse ja tabeli lõppu lisatakse järgmised read:

Määrus (EL) nr 19/2011

01.02.2011

Valmistaja andmesilt ja valmistajatehase tähis

Määrus (EL) nr 407/2011

01.05.2011

ÜRO reeglite lisamine

Määrus (EL) nr 458/2011

02.06.2011

Üldine ohutus

Määrus (EL) nr 459/2011

03.06.2011

Jalakäijate ja teiste vähem kaitstud liiklejate kaitse

Määrus (EL) nr 566/2011

19.06.2011

Sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavus

Määrus (EL) nr 582/2011

15.07.2011

Raskeveoki heitmed, EURO VI

Määrus (EL) nr 678/2011

04.08.2011

Direktiivi 2007/46/EÜ muudatus

Määrus (EL) nr 1235/2011

30.05.2012

Rehvide märgistamine

Määrus (EL) nr 64/2012

03.02.2012

Raskeveoki heitmed (EURO VI)

Määrus (EL) nr 65/2012

20.02.2012

Käiguvahetuse näidikud

Määrus (EL) nr 130/2012

26.02.2012

Sõidukisse pääs ja sõiduki manööverdamisvõime

Määrus (EL) nr 249/2012

11.04.2012

Valmistaja andmesilt

Määrus (EL) nr 347/2012

11.05.2012

Hädapidurdussüsteem

Määrus (EL) nr 351/2012

13.05.2012

Sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatussüsteem

Määrus (EL) nr 523/2012

09.07.2012

ÜRO reeglite lisamine

 „.

§ 3. Teede- ja sideministri 21. mai 2001.a määruses nr 51 „Suuremõõtmelise ja/või raskekaalulise autoveo eeskiri“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahv 71 tunnistatakse kehtetuks.

Helir-Valdor Seeder
Põllumajandusminister majandus- ja kommunikatsiooniministri ülesannetes

Eero Pärgmäe
Asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json