Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 3. septembri 1996. a määruse nr 226 „Maa riigi omandisse jätmise korra kinnitamine“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.07.2012
Avaldamismärge:RT I, 24.07.2012, 2

Vabariigi Valitsuse 3. septembri 1996. a määruse nr 226 „Maa riigi omandisse jätmise korra kinnitamine“ muutmine

Vastu võetud 19.07.2012 nr 56

Määrus kehtestatakse maareformi seaduse § 29 alusel.

Vabariigi Valitsuse 3. septembri 1996. a määrusega nr 226 kinnitatud „Maa riigi omandisse jätmise korras“ tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 4 täiendatakse pärast sõna „ministeeriumid“ sõnaga „, Maa-amet“;

2) punkti 5 alapunkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) keskkonnaminister, kui maa jäetakse riigi omandisse maareformi seaduse paragrahvi 31 lõike 1 punktides 2, 3, 6 ja 9 nimetatud otstarbel; keskkonnaminister või Maa-ameti peadirektor, kui maa jäetakse riigi omandisse maareformi seaduse paragrahvi 31 lõike 1 punktis 8 nimetatud otstarbel, välja arvatud käesoleva punkti alapunktis 8 sätestatud juhtudel;“;

3) punkti 5 alapunkti 7 täiendatakse pärast sõna „Keskkonnaministeerium“ sõnadega „või Maa-amet“;

4) punkti 7 alapunkti 4 täiendatakse pärast sõnu „volitatud isiku“ sõnadega „või Maa-ameti“;

5) korra kolmandat osa täiendatakse punktiga 171 järgmises sõnastuses:

„171. Kui otsustaja on minister, on riigi omandisse jäetud maa valitseja vastav ministeerium. Kui otsustaja on Maa-ameti peadirektor, on riigi omandisse jäetud maa valitseja Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Maa-amet. Kui maa riigi omandisse jätmise otsustab maavanem, täidab riigivara valitseja ülesandeid maavalitsus.“;

6) punkti 18 alapunkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) riigivaraseaduse paragrahvi 4 lõikes 2 nimetatud riigivara valitseja või maavalitsus riigivara valitseja ülesannetes, kelle valitsemisel olevate riigi omandisse jäetud hoonete ja rajatiste alune ning nende teenindamiseks vajalik maa (maareformi seaduse paragrahvi 31 lõike 1 punkt 1) jäetakse riigi omandisse;“;

7) punkti 18 alapunktis 2 asendatakse sõnad „alapunktides 7 ja 9 sätestatud juhtudel“ sõnadega „alapunktis 7 sätestatud juhul“;

8) punkti 18 alapunkti 3 täiendatakse pärast sõnu „maa asukohajärgne maavalitsus“ sõnadega „riigivara valitseja ülesannetes“;

9) punkti 18 alapunkti 6 täiendatakse pärast sõnu „maa asukohajärgne maavalitsus“ sõnadega „riigivara valitseja ülesannetes“;

10) punkti 19 täiendatakse pärast sõna „valitseja“ sõnadega „või volitatud asutus“;

11) punkt 20 sõnastatakse järgmiselt:

„20. Maareformi seaduse paragrahvi 31 lõikes 2 nimetatud maa valitsejaks (edaspidi riigimaa ajutine valitseja) on maa asukoha järgne maavanem.“;

12) punkt 21 sõnastatakse järgmiselt:

„21. Riigimaa ajutine valitseja täidab järgmisi riigivara valitseja ülesandeid:

1) võtab vastu otsuseid ja teeb toiminguid kohaliku omavalitsusega eelnevalt kooskõlastatud tehnovõrgu või -rajatise rajamise eesmärgil riigimaa piiratud asjaõigusega koormamisega seotud küsimustes;

2) annab loa asjaõigusseaduse paragrahvis 147 nimetatud tegevusteks, samuti sotsiaal-kultuurilise olemusega objekti paigaldamiseks ning ühekordse ürituse korraldamiseks ja vajaduse korral määrab tähtaja;

3) annab maaüksuse omanikuna loa ehitise lammutamiseks;

4) annab loa tegevuseks, mis on vajalik inimeste ohutuse tagamiseks;

5) annab loa muuks ajutise iseloomuga tegevuseks, kui sellega ei muudeta maa senist kasutusotstarvet või ei takistata maa sihipärast kasutamist;

6) esindab riiki kohtus tsiviilkohtumenetluse seadustiku 611. peatükis sätestatud avalikult kasutatavale teele juurdepääsu ja tehnorajatise talumise asjades.“;

13) korda täiendatakse punktiga 211 järgmises sõnastuses:

„211. Maareformi seaduse paragrahvi 31 lõikes 2 nimetatud maa puhul, mille riigi omandisse jätmise menetluse käigus on välja selgitatud teiste isikute taotluste puudumine, täidab riigivara valitseja ülesandeid valitsusasutus, kellele läheb maa valitsemise õigus üle pärast maa riigi omandisse jätmise otsustamist.“.

Urmas Reinsalu
Kaitseminister peaministri ülesannetes

Keit Pentus
Keskkonnaminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json