Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine tulenevalt sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seadusest

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.08.2012
Avaldamismärge:RT I, 24.07.2012, 4

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine tulenevalt sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seadusest

Vastu võetud 19.07.2012 nr 58

Määrus kehtestatakse riikliku pensionikindlustuse seaduse § 27 lõike 4 ja § 50 lõike 2 ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 8 lõike 2 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 10. jaanuari 2002. a määruses nr 7 „Pensionistaaži arvestamise kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 punktid 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„2) riigi, kohaliku omavalitsuse üksuse või muu avalik-õigusliku juriidilise isiku poolt „Sotsiaalmaksuseaduse“ § 6 lõigetes 1 ja 11 sätestatud erijuhtudel makstava sotsiaalmaksu puhul – arvestatud sotsiaalmaks;

3) füüsilisest isikust ettevõtja poolt „Sotsiaalmaksuseaduse“ § 2 lõike 1 punktis 5 ja §-s 61 sätestatud juhtudel – makstud sotsiaalmaks, arvestades käesoleva määruse §-s 8 sätestatut.“;

2) paragrahvi 5 lõike 2 punktid 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„2) riigi, kohaliku omavalitsuse üksuse või muu avalik-õigusliku juriidilise isiku poolt „Sotsiaalmaksuseaduse“ § 6 lõike 1 punktides 1–5, 7 ja 10 ning lõikes 11 sätestatud erijuhtudel makstava sotsiaalmaksu puhul – arvestatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa;

3) füüsilisest isikust ettevõtja poolt „Sotsiaalmaksuseaduse“ § 2 lõike 1 punktis 5 ja §-s 61 sätestatud juhtudel – makstud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa, arvestades käesoleva määruse §-s 8 sätestatut.“;

3) paragrahvis 6 asendatakse sõna „Maksuamet“ sõnadega „Maksu- ja Tolliamet“ vastavas käändes;

4) paragrahvi 6 lõikes 1 asendatakse sõnad „„Maksumaksjate ja maksu kinnipidajate riikliku registri““ sõnadega „„Maksukohustuslaste registri““;

5) paragrahvi 7 lõigetes 1–3 asendatakse sõna „kuupalga“ sõnaga „töötasu“;

6) paragrahvi 7 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Riigi, kohaliku omavalitsuse üksuse või muu avalik-õigusliku juriidilise isiku poolt „Sotsiaalmaksuseaduse“ § 6 ja füüsilisest isikust ettevõtja poolt „Sotsiaalmaksuseaduse“ § 61 alusel makstava sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa võetakse pensionikindlustusstaaži arvestamisel arvesse samaväärselt sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa tasumisega töötasu alammääralt.“;

7) paragrahv 8 sõnastatakse järgmiselt:

§ 8. Füüsilisest isikust ettevõtja ja füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte tegevuses osaleva abikaasa pensionikindlustusstaaži arvestamine

(1) Füüsilisest isikust ettevõtja isikustatud sotsiaalmaksu ja selle pensionikindlustuse osa arvestamisel lähtutakse tema ettevõtlustulult tasumisele kuuluva sotsiaalmaksu kassapõhisest arvestusest.

(2) Füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte tegevuses osaleva abikaasa, kes on kantud „Maksukohustuslaste registrisse“ füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte tegevuses osaleva abikaasana „Maksukorralduse seaduse“ § 202 alusel (edaspidi füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte tegevuses osalev abikaasa), isikustatud sotsiaalmaksu ja selle pensionikindlustuse osa arvestamisel lähtutakse füüsilisest isikust ettevõtja poolt tasumisele kuuluva sotsiaalmaksu kassapõhisest arvestusest.

(3) Kui füüsilisest isikust ettevõtja või füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte tegevuses osaleva abikaasa eest maksab sotsiaalmaksu ka tööandja, arvestatakse pensionikindlustusstaaži § 7 ning käesoleva paragrahvi lõigete 1 ja 2 alusel.“.

§ 2. Vabariigi Valitsuse 18. jaanuari 2002. a määruses nr 28 „„Riikliku pensionikindlustuse registri“ pidamise põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse „Riikliku pensionikindlustuse seaduse“ § 50 lõike 2 alusel.“;

2) määruses asendatakse läbivalt sõnad „„Maksumaksjate ja maksu kinnipidajate riiklik register““ sõnadega „„Maksukohustuslaste register““ vastavas käändes;

3) määruses asendatakse läbivalt sõna „Maksuamet“ sõnadega „Maksu- ja Tolliamet“ vastavas käändes;

4) paragrahvi 12 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõnad „„Sotsiaalmaksuseaduse“ § 6 lõikes 1 sätestatud erijuhtudel“ sõnadega „„Sotsiaalmaksuseaduse“ § 6 lõigetes 1 ja 11 sätestatud erijuhtudel“;

5) paragrahvi 12 lõiget 2 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte tegevuses osaleva abikaasana „Maksukorralduse seaduse“ § 202 alusel „Maksukohustuslaste registrisse“ kantud füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte tegevuses osaleva abikaasa eest makstud sotsiaalmaks.“.

§ 3. Vabariigi Valitsuse 27. jaanuari 2006. a määruses nr 27 „Töötuna ja tööotsijana arvel olevate isikute ning tööturuteenuste osutamise registri pidamise põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõiget 2 täiendatakse punktiga 101 järgmises sõnastuses:

„101) füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte tegevuses osaleva abikaasana „Maksukorralduse seaduse“ § 202 alusel „Maksukohustuslaste registris“ registreeritud olemise aeg;“;

2) paragrahvi 10 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõnad „lõike 2 punktides 4–10“ sõnadega „lõike 2 punktides 4–101“;

3) paragrahvi 11 lõikes 4 asendatakse sõnad „paragrahvi 6 lõike 2 punktis 11 nimetatud andmete“ sõnadega „paragrahvi 6 lõike 2 punktides 101 ja 11 nimetatud andmete“.

§ 4. Määrus jõustub 1. augustil 2012. a.

Urmas Reinsalu
Kaitseminister peaministri ülesannetes

Hanno Pevkur
Sotsiaalminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json