Teksti suurus:

Kaitseliidu relvade arvestuse pidamise kord

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.07.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.02.2017
Avaldamismärge:RT I, 24.07.2012, 18

Kaitseliidu relvade arvestuse pidamise kord

Vastu võetud 26.06.2001 nr 18
RTL 2001, 84, 1149
jõustumine 01.09.2001

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.04.2006RTL 2006, 37, 63401.05.2006
19.11.2008RTL 2008, 96, 132601.01.2009
24.07.2012RT I, 24.07.2012, 1227.07.2012

Määrus kehtestatakse «Kaitseliidu seaduse» paragrahvi 22 lõike 4 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus sätestab Kaitseliidu poolt riigieelarveväliste vahendite arvel soetatud või annetustena vastuvõetud ja riigi poolt Kaitseliidule kasutada antud relvade ning kaitseliitlase isiklike relvade (edaspidi relvad) arvestuse korra Kaitseliidus.
[RTL 2006, 37, 634 - jõust. 01.05.2006]

§ 2.   Kaitseliidu relvade ja laskemoona arvestuse dokumendid

  (1) Kaitseliidus peavad olema relvade ja laskemoona arvestuseks järgmised dokumendid:
[RT I, 24.07.2012, 12 - jõust. 27.07.2012]
  1) sissetulnud relvadokumentide registreerimise raamat (lisa 1);
[RT I, 24.07.2012, 12 - jõust. 27.07.2012]
  2) väljastatud relvadokumentide registreerimise raamat (lisa 2);
[RT I, 24.07.2012, 12 - jõust. 27.07.2012]
  3) relvade ja laskemoona saateleht (lisa 3);
[RT I, 24.07.2012, 12 - jõust. 27.07.2012]
  4) relvade ja laskemoona arvelevõtmise raamat (lisa 4);
[RT I, 24.07.2012, 12 - jõust. 27.07.2012]
  5) relvade numbrilise arvestuse raamat (lisa 5);
[RT I, 24.07.2012, 12 - jõust. 27.07.2012]
  6) relvade ja laskemoona väljaandmise raamat (lisa 6);
[RT I, 24.07.2012, 12 - jõust. 27.07.2012]
  7) relvaruumi tabel (lisa 7);
[RT I, 24.07.2012, 12 - jõust. 27.07.2012]
  8) relvakapis hoitavate relvade nimekiri (lisa 8);
[RT I, 24.07.2012, 12 - jõust. 27.07.2012]
  9) relvade ja laskemoona kontrollraamat (lisa 9);
[RT I, 24.07.2012, 12 - jõust. 27.07.2012]
  10) relva asenduskaart (lisa 10).
[RT I, 24.07.2012, 12 - jõust. 27.07.2012]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–10 nimetatud dokumendi võib koostada elektroonilises vormis.
[RT I, 24.07.2012, 12 - jõust. 27.07.2012]

§ 3.   Relvade arvestuse aluseks olevate dokumentide hoidmise kord

  (1) Kaitseliidus on relvade hoidmisel relvade üle arvestuse pidamise aluseks «Sissetulnud relvadokumentide registreerimise raamat», «Väljastatud relvadokumentide registreerimise raamat», «Relvade ja laskemoona arvelevõtmise raamat» ning «Relvade numbrilise arvestuse raamat».

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumendid registreeritakse ja neile antakse registreerimisnumber ning tehakse märge salastatuse kohta vastavalt «Riigisaladuse seaduse ja salastatud välisteabe seaduses» ja selle alusel kehtestatud õigusaktides toodud korras.
[RTL 2008, 96, 1326 - jõust. 01.01.2009]

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumentide lehed peavad olema nummerdatud, nööritud ja pitseeritud. Raamatu lõpus, pitsatiga kinnitatud lehel, peab olema relvade hoidmise eest vastutava isiku allkirjaga kinnitatud sissekanne «Raamatus on nummerdatud, nööritud ja kinnitatud pitsatiga . . . lehte».

  (4) «Sissetulnud relvadokumentide registreerimise raamatut», «Väljastatud relvadokumentide raamatut» ja «Relvade numbrilise arvestuse raamatut» säilitatakse 25 aastat, teisi käesoleva määruse paragrahvis 2 nimetatud dokumente 10 aastat alates viimase sissekande tegemise kuupäevast.

§ 4.   Sissetulnud ja väljastatud relvade ja laskemoona saatedokumentide registreerimine

  (1) Kaitseliitu sissetulnud relvade ja laskemoona saatedokumendid registreeritakse «Sissetulnud relvadokumentide registreerimise raamatus».

  (2) Kaitseliidust väljastatud relvade ja laskemoona saatedokumendid, samuti Kaitseliidu sisesed relvi ja laskemoona käsitlevad dokumendid (aktid, saatelehed jms) registreeritakse «Väljastatud relvadokumentide registreerimise raamatus».

§ 5.   Kaitseliidust relvade ja laskemoona väljastamine ja vastuvõtmine

  (1) Relvad ja laskemoon väljastatakse Kaitseliidust ja võetakse vastu «Relvade ja laskemoona saatelehe» alusel. Saatelehed vormistatakse vähemalt kahes eksemplaris, millest üks jääb väljastajale, teine vastuvõtjale. Sama kord kehtib relvade ja laskemoona Kaitseliidu sisesel ümberpaigutamisel.

  (2) Relvade ja laskemoona saatelehtede alusel tehakse vastav sissekanne «Relvade ja laskemoona arvelevõtmise raamatus». Vastuvõetud relvad registreeritakse viivitamatult «Relvade numbrilise arvestuse raamatus».

  (3) Relvade arvestust võidakse Kaitseliidu ülema otsuse alusel Kaitseliidus, Kaitseliidu Peastaabi ülema otsusel Kaitseliidu Peastaabis või maleva pealiku otsusel malevates pidada arvutis, kui on rakendatud meetmed arvestuse säilitamiseks ja vajaliku salastatuse tagamiseks.

§ 6.   Relvaruumis hoitavad dokumendid

  (1) Relvaruumis peab olema «Relvade ja laskemoona väljaandmise raamat», «Relvaruumi tabel» ja «Relvade ja laskemoona kontrollraamat».

  (2) »Relvakapis hoitavate relvade nimekiri» peab olema paigutatud relvakapi ukse siseküljele. Nimekirjale kirjutab alla relvade hoidmise eest vastutav isik.

§ 7.   Arvestuse pidamine relvaruumis olevate relvade ja laskemoona üle

  (1) Toimkondade vahetamisel võtab uus korrapidaja relvaruumi ja relvakappide võtmed, relvad ja laskemoona eelmiselt korrapidajalt vastu «Relvaruumi tabeli» ja «Relvakapis hoitavate relvade nimekirja» alusel. Laskemoon antakse üle ja võetakse vastu pitseeritud kastides. Korrapidamise üleandmise-vastuvõtmise raamatusse tehakse sissekanne, kus näidatakse relvade ja laskemoona kogus, mis on korrapidamise üleandmise momendil relvaruumis ja mis on välja antud. Sissekande õigsust kinnitavad üleandja ja vastuvõtja mõlemad oma allkirjaga.

  (2) Relvahoidla kontrollimisel teeb kontrolli läbiviija kontrollimise tulemuse kohta sissekande «Relvade ja laskemoona kontrollraamatusse». Relvade või laskemoona puudujäägi avastamisel on kontrolliv isik kohustatud sellest koheselt teatama Kaitseliidu ülemale, Kaitseliidu Peastaabi ülemale või Kaitseliidu maleva pealikule juurdluse alustamiseks.

  (3) Relvi ja laskemoona väljastab korrapidaja allkirja vastu «Relvade ja laskemoona väljaandmise raamatus», kuhu märgitakse väljaantud relva seeria ja number ning laskemoona liik ja kogus.

  (4) «Relvade ja laskemoona väljaandmise raamatusse» ei tehta sissekannet juhul, kui Kaitseliidu ülema või Kaitseliidu Peastaabis või malevates vastavalt kas Kaitseliidu Peastaabi ülema või maleva pealiku otsusel on lubatud «Relva asenduskaardi» kasutamine.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 märgitud asenduskaardi kasutamine tähendab seda, et asenduskaarti hoitakse väljastatud relva asemel relvahoidlas. «Relva asenduskaardile» kirjutab alla Kaitseliidu Peastaabis Kaitseliidu Peastaabi ülem või malevas maleva pealik või tema otsusel relvade hoidmise eest vastutav isik.

§ 8.   Relvade mahakandmine

  (1) Kõlbmatu relva mahakandmise aluseks on relva mahakandmise akt, milles märgitakse ära relva kõlbmatuks muutumise põhjus. Aktile kirjutab alla Kaitseliidu ülem, Kaitseliidu Peastaabi ülem või maleva pealik.

  (2) Lammutatud relva mahakandmise aluseks on Vabariigi Valitsuse 31. mai 2000. aasta määruse nr 179 «Kaitseliidu relvade ja laskemoona soetamise, relvade valmistamise, parandamise, ümbertegemise ja lammutamise kord ning relvade ja laskemoonaga lubatud tehingute liigid ning nende teostamise kord» paragrahvi 27 kohaselt koostatud relva lammutamise akt.

  (3) Riigile kuuluva relva mahakandmiseks esitab Kaitseliidu ülem lõikes 1 nimetatud relva mahakandmise akti Kaitseministeeriumile.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 1. septembril 2001. a.

Lisa 1 Sissetulnud relvadokumentide registreerimise raamat

Lisa 2 Väljastatud relvadokumentide registreerimise raamat

Lisa 3 Relvade ja laskemoona saateleht

Lisa 4 Relvade ja laskemoona arvelevõtmise raamat

Lisa 5 Relvade numbrilise arvestuse raamat

Lisa 6 Relvade ja laskemoona väljaandmise raamat

Lisa 7 Relvaruumi tabel

Lisa 8 Relvakapis hoitavate relvade nimekiri

Lisa 9 Relvade ja laskemoona kontrollraamat

Lisa10 Relva asenduskaart

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json