Teksti suurus:

Nende piima ja piimatoodete loetelu, mille pakkumiseks koolipiimatoetust antakse, koolipiimatoetuse lisatoetuse määr, koolipiimatoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotluse vormid

Nende piima ja piimatoodete loetelu, mille pakkumiseks koolipiimatoetust antakse, koolipiimatoetuse lisatoetuse määr, koolipiimatoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotluse vormid - sisukord
Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.07.2015
Avaldamismärge:RT I, 24.07.2014, 6

Nende piima ja piimatoodete loetelu, mille pakkumiseks koolipiimatoetust antakse, koolipiimatoetuse lisatoetuse määr, koolipiimatoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotluse vormid

Vastu võetud 21.07.2010 nr 82
RT I 2010, 51, 321
jõustumine 31.07.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.11.2010RT I, 23.11.2010, 101.01.2011
22.12.2010RT I, 29.12.2010, 9201.01.2011
01.07.2011RT I, 06.07.2011, 409.07.2011
18.07.2014RT I, 24.07.2014, 101.08.2014

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 4 lõike 3, § 31 lõigete 1 ja 2 ning § 32 lõike 5, komisjoni määruse (EÜ) nr 657/2008, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses haridusasutuste õpilaste piima ja teatavate piimatoodetega varustamise puhul antava ühenduse abiga (ELT L 183, 11.07.2008, lk 17–26), artikli 3 lõike 1 ning artikli 11 lõigete 1 ja 2 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 671–854), artikli 217 alusel.
[RT I, 24.07.2014, 1 - jõust. 01.08.2014]

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse nende piima ja piimatoodete loetelu, mille pakkumiseks koolipiimatoetust antakse, koolipiimatoetuse lisatoetuse määr, koolipiimatoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotluse vormid.

§ 2.   Piim ja piimatooted

  Koolipiimatoetust võib taotleda komisjoni määruse (EÜ) nr 657/2008 I lisas sätestatud nõuete kohaselt järgmiste piima ja piimatoodete kohta:
  1) kuumtöödeldud piim;
  2) kuumtöödeldud maitsestatud piim;
  3) maitsestamata hapendatud piimatooted;
  4) maitsestatud hapupiim.

§ 3.   Koolipiimatoetuse lisatoetuse määr

  Komisjoni määruse (EÜ) nr 657/2008 artiklis 4 nimetatud toetusmäärale makstakse lisaks riigieelarve vahenditest § 2 punktides 1–3 nimetatud piima ja piimatoodete maksumuse piires 25,24 eurot 100 kg toote kohta.
[RT I, 06.07.2011, 4 - jõust. 09.07.2011]

§ 31.   Koolipiimatoetuse taotleja

  Koolipiimatoetust võib taotleda Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 32 lõikes 2 nimetatud taotleja.
[RT I, 24.07.2014, 1 - jõust. 01.08.2014]

§ 4.   Koolipiimatoetuse taotleja heakskiitmine

  (1) Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 32 lõikes 2 nimetatud koolipiimatoetuse taotleja esitab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) komisjoni määruse (EÜ) nr 657/2008 artiklis 7 sätestatud heakskiidu saamiseks lisas 1 toodud vormi kohase taotluse ning Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 32 lõikes 3 nimetatud kirjaliku kokkuleppe.
[RT I, 24.07.2014, 1 - jõust. 01.08.2014]

  (2) Koolipiimatoetuse taotleja andmed peavad olema kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 90 kohaselt.

  (3) Heaks kiidetud koolipiimatoetuse taotleja teavitab heakskiidutaotlusel esitatud andmete muutumisest viivitamata PRIA-t.

§ 5.   Koolipiimatoetuse taotlemine

  (1) Koolipiimatoetust võib taotleda kuni kuus korda aastas järgmiste taotlusperioodide kohta: 1. august – 30. september; 1. oktoober – 30. november; 1. detsember – 31. jaanuar; 1. veebruar – 31. märts; 1. aprill – 31. mai; 1. juuni – 31. juuli.
[RT I, 24.07.2014, 1 - jõust. 01.08.2014]

  (2) Taotlusperioodi kestel heaks kiidetud koolipiimatoetuse taotleja suhtes algab lõikes 1 nimetatud taotlusperiood heakskiidu saamisele järgneval päeval.

  (3) Koolipiimatoetuse taotlemiseks esitab taotleja PRIA-le lõikes 1 nimetatud taotlusperioodi kohta lisas 2 toodud vormi kohase taotluse.

  (4) Kui haridusasutuses on kehtestatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 24 lõike 7 alusel erinevad koolivaheajad, siis teavitab koolipiimatoetuse taotleja sellest PRIA-t õppeaasta alguses.
[RT I, 24.07.2014, 1 - jõust. 01.08.2014]

§ 6.   Dokumentide säilitamine

  Koolipiimatoetuse taotleja ja õppeasutus, mille lapsed tarbisid toetuskõlblikku piima ja piimatoodet, säilitavad koolipiimatoetuse taotlemisega seonduvaid dokumente seitse aastat.
[RT I, 24.07.2014, 1 - jõust. 01.08.2014]

§ 7.   Rakendussätted
[RT I, 06.07.2011, 4 - jõust. 09.07.2011]

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Paragrahvis 3 sätestatud koolipiimatoetuse lisatoetuse määra 25,24 eurot 100 kg toote kohta rakendatakse alates 1. maist 2011. a.
[RT I, 06.07.2011, 4 - jõust. 09.07.2011]

  (3) Kuni 1. augustini 2014 kehtinud taotlusperiood 1. juuli – 31. august lõpeb 31. juulil.
[RT I, 24.07.2014, 1 - jõust. 01.08.2014]

Lisa 1 Heakskiidutaotlus koolipiimatoetuse taotlemiseks
[RT I, 24.07.2014, 1 - jõust. 01.08.2014]

Lisa 2 Taotlus koolipiimatoetuse taotlemiseks
[RT I, 24.07.2014, 1 - jõust. 01.08.2014]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json