Teksti suurus:

Justiitsministri määruste muutmise määrus

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.07.2019
Avaldamismärge:RT I, 24.07.2019, 1

Justiitsministri määruste muutmise määrus

Vastu võetud 18.07.2019 nr 10

Määrus kehtestatakse äriseadustiku § 70 lõike 4 ning kinnistusraamatuseaduse § 7716 lõike 4 alusel.

§ 1.  Justiitsministri 30. novembri 1998. a määruse nr 55 „Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri, korteriühistute registri ning kommertspandiregistri elektrooniliste andmete väljastamise eest võetava tasu suuruse ja nende isikute loetelu, kellele väljastatakse äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri, korteriühistute registri ning kommertspandiregistri elektroonilisi andmeid tasuta, kinnitamine” muutmine

Justiitsministri 30. novembri 1998. a määruses nr 55 „Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri, korteriühistute registri ning kommertspandiregistri elektrooniliste andmete väljastamise eest võetava tasu suuruse ja nende isikute loetelu, kellele väljastatakse äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri, korteriühistute registri ning kommertspandiregistri elektroonilisi andmeid tasuta, kinnitamine” tehakse järgmised muudatused:

1) lisa punkti 1 lõiget 2 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

„31) ajutisele haldurile ajutise halduri tegevuste ja pankrotihaldurile pankrotimenetluse läbiviimiseks vajalike andmete saamiseks;”;

2) lisa punkti 1 lõiget 2 täiendatakse punktiga 14 järgmises sõnastuses:

„14) muule juriidilisele isikule, kes vajab andmeid riigi poolt seaduse või halduslepinguga pandud haldusülesande täitmiseks.”;

3) lisa punkti 1 lõiget 5 täiendatakse pärast sõna „sihtasutuse” sõnaga „, ühistu”;

4) lisa punkti 2 lõiget 1 täiendatakse pärast tekstiosa „1–4 ja 9–18” tekstiosaga „, maaparandusseaduse § 82 lõike 3 punktides 1–4, 11–13, 15 ja 16”;

5) lisa punkti 41 lõikeid 1 ja 2 täiendatakse pärast sõna „korteriühistu” sõnaga „, maaparandusühistu” vastavas käändes.

§ 2.  Justiitsministri 22. jaanuari 2001. a määruse nr 8 „Kinnistusraamatu andmetöötluskeskus” muutmine

Justiitsministri 22. jaanuari 2001. a määruse nr 8 „Kinnistusraamatu andmetöötluskeskus” § 6 lõiget 1 täiendatakse punktidega 10 ja 11 järgmises sõnastuses:

„10) asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 154 lõikes 1 nimetatud talumistasu maksma kohustatud tehnovõrgu või -rajatise omanikule;
11) muule juriidilisele isikule, kes vajab andmeid riigi poolt seaduse või halduslepinguga pandud haldusülesande täitmiseks.”.

Raivo Aeg
Minister

Tõnis Saar
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json