Teksti suurus:

Vanglatega seotud justiitsministri määruste muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.08.2019
Avaldamismärge:RT I, 24.07.2019, 2

Vanglatega seotud justiitsministri määruste muutmine

Vastu võetud 19.07.2019 nr 11

Määrus kehtestatakse vangistusseaduse § 5 lõike 3, § 16 lõike 5, § 19 lõike 2, § 20 lõike 3, § 28 lõike 1, § 68 lõike 4 ning § 109 lõike 2 alusel.

§ 1.  Justiitsministri 14. mai 2008. a määruse nr 21 „Kinnipeetava individuaalse täitmiskava koostamise ja rakendamise juhend” muutmine

Justiitsministri 14. mai 2008. a määruses nr 21 „Kinnipeetava individuaalse täitmiskava koostamise ja rakendamise juhend” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 31 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„(31) Avavanglasse paigutatud kinnipeetava täitmiskava tegevuste ja abinõude kavandamisel karistuse kandmise ajal (edaspidi sekkumised) peab inspektor-kontaktisik lisaks lõigetes 21 ja 3 sätestatule arvestama järgmisi asjaolusid:”;

2) paragrahvi 3 lõikest 5 jäetakse välja sõnad „(edaspidi sekkumised)”;

3) paragrahvi 8 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu „planeeritud tegevuse” sõnaga „alustamisest,”;

4) paragrahvi 8 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Täitmisperioodi möödumisel vaadatakse üle täitmisperioodiks planeeritud sekkumiste rakendamine ja viiakse täitmiskava täitmist mõjutavate uute asjaolude ilmnemisel läbi korduv riskihindamine käesoleva määruse §-s 3 sätestatud korras.”;

5) paragrahvi 8 lõike 3 esimesest lausest jäetakse välja sõnad „kümne tööpäeva jooksul arvates riskihinnangu koostamisest”;

6) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Inspektor-kontaktisik viib läbi korduva riskihindamise ja planeerib sekkumised järgmiseks täitmisperioodiks 15 tööpäeva jooksul arvates täitmisperioodi möödumisest.”;

7) paragrahvi 8 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Täitmiskava täitmist mõjutavate uute asjaolude ilmnemisel viib inspektor-kontaktisik läbi uue riskihindamise ja vajaduse korral muudab koostatud täitmiskava 15 tööpäeva jooksul arvates uute asjaolude ilmnemisest.”;

8) paragrahvi 8 lõike 6 punkti 1 täiendatakse pärast sõna „kohtuotsuse” sõnadega „või kohtuvälise menetleja otsuse”.

§ 2.  Justiitsministri 5. septembri 2011. a määruse nr 44 „Järelevalve korraldus vanglas” muutmine

Justiitsministri 5. septembri 2011. a määruses nr 44 „Järelevalve korraldus vanglas” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 31 lõike 1 teist lauset täiendatakse pärast tekstiosa „Justiitsministeeriumi ametnikku,” sõnadega „vangla direktorit,”;

2) paragrahvi 31 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Vangla direktor võib kehtestada nimekirja vangla teenistuskohtadest, millel töötavaid isikuid ei pea tööülesannete täitmisega seoses vanglasse sisenemisel läbi otsima. Direktori loal võib läbi otsimata jätta ka kinnipeetavat saatva ametniku.”.

§ 3.  Justiitsministri 25. märtsi 2008. a määruse nr 9 „Täitmisplaan” muutmine

Justiitsministri 25. märtsi 2008. a määruses nr 9 „Täitmisplaan” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõiget 1 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

„„Vangistusseaduse” § 20 lõikes 1 sätestatud alusel, mille kohaselt on kinnipeetava suhtes piisavalt alust oletada, et ta ei pane toime uusi õigusrikkumisi, kinnipeetava avavanglasse või avavanglaosakonda ümber paigutamata jätmise otsustab vangla direktor.”;

2) paragrahvi 3 lõike 1 punkti 4 täiendatakse pärast sõna „alaealine” sõnaga „meessoost”;

3) paragrahvi 3 lõiget 1 täiendatakse punktiga 41 järgmises sõnastuses:

„41) alaealine naissoost vahistatu paigutatakse Tallinna Vanglasse, sõltumata tema suhtes kriminaalmenetluses vahistamist kohaldanud kohtust;”;

4) paragrahvi 3 lõike 1 punkti 5 täiendatakse pärast sõna „paigutamisega” sõnadega „või tervishoiuteenuse osutamise ajaks”;

5) paragrahvi 5 lõike 2 punktid 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„1) Tallinna Vanglasse paigutatakse kinnipeetav, kelle elukoht on Harju, Lääne, Hiiu, Saare, Järva, Pärnu või Rapla maakonnas;
2) Tartu Vanglasse paigutatakse meessoost kinnipeetav, kelle elukoht on Tartu, Jõgeva, Viljandi, Valga, Võru või Põlva maakonnas;”;

6) paragrahvi 17 lõike 1 punkti 2 täiendatakse pärast sõna „karistusajast” sõnadega „või eluaegset vangistust kandev kinnipeetav on karistusajast ära kandnud vähemalt 23 aastat”;

7) paragrahvi 172 lõike 4 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Teates märgitakse ümberpaigutatava kinnipeetava ees- ja perekonnanimi, isikukood või selle puudumise korral sünniaeg ning lisatakse kinnipeetava arvamus ja vastuväited ümberpaigutamise kohta, kui need on esitatud, ning vangla seisukoht nende kohta.”;

8) paragrahvi 236 täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

„(4) Vastuvõtuosakonnas viibiv kinnipeetav, kelle elukoht on Järva või Pärnu maakonnas ning kes ei ole 2019. aasta 1. augustiks paigutatud vanglasse vangistuse täideviimiseks, paigutatakse vanglasse 2. peatüki 2. jao kohaselt.

(5) Kinnipeetav, kelle elukoht on Järva või Pärnu maakonnas, kuid kes on 2019. aasta 1. augustiks täitmisplaani alusel paigutatud vanglasse vangistuse täideviimiseks, jätkab karistuse kandmist samas vanglas.”.

§ 4.  Justiitsministri 20. veebruari 2019. a määruse nr 3 „Vangla saatemeeskonna ülesanded ja töökord” muutmine

Justiitsministri 20. veebruari 2019. a määruse nr 3 „Vangla saatemeeskonna ülesanded ja töökord” § 3 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Saatemeeskonna liikmeks võib määrata naissoost ametniku, kes ei vasta käesoleva paragrahvi lõikes 2 viidatud määruse lisa 5 punktis 3 sätestatud kehalise ettevalmistuse nõuetele. Naissoost saatemeeskonna liikme kehaline ettevalmistus peab vastama vanglateenistuse juhendmaterjalis sätestatud kehalistele nõuetele.”.

§ 5.  Justiitsministri 30. novembri 2000. a määruse nr 72 „Vangla sisekorraeeskiri” muutmine

Justiitsministri 30. novembri 2000. a määruse nr 72 „Vangla sisekorraeeskiri” § 48 lõige 6 ja määruse lisa 12 „Vaide vorm” tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. augustil 2019. aastal.

Raivo Aeg
Minister

Tõnis Saar
Kantsler

/otsingu_soovitused.json