Teksti suurus:

Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri, korteriühistute registri ning kommertspandiregistri elektrooniliste andmete väljastamise eest võetava tasu suuruse ja nende isikute loetelu, kellele väljastatakse äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri, korteriühistute registri ning kommertspandiregistri elektroonilisi andmeid tasuta, kinnitamine

Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri, korteriühistute registri ning kommertspandiregistri elektrooniliste andmete väljastamise eest võetava tasu suuruse ja nende isikute loetelu, kellele väljastatakse äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri, korteriühistute registri ning kommertspandiregistri elektroonilisi andmeid tasuta, kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.07.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:24.01.2020
Avaldamismärge:RT I, 24.07.2019, 4

Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri, korteriühistute registri ning kommertspandiregistri elektrooniliste andmete väljastamise eest võetava tasu suuruse ja nende isikute loetelu, kellele väljastatakse äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri, korteriühistute registri ning kommertspandiregistri elektroonilisi andmeid tasuta, kinnitamine
[RT I, 23.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

Vastu võetud 30.11.1998 nr 55
RTL 1988, 354, 1493
jõustumine 10.12.1998

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.03.1999RTL 1999, 58, 73512.04.1999
14.02.2002RTL 2002, 31, 45003.03.2002
01.07.2003RTL 2003, 82, 121419.07.2003
13.04.2004RTL 2004, 45, 76230.04.2004
28.12.2006RTL 2006, 93, 172201.01.2007
20.03.2008RTL 2008, 26, 38105.04.2008
20.03.2008RTL 2008, 26, 38101.05.2008
22.06.2010RT I 2010, 36, 21501.07.2010
01.12.2010RT I, 29.12.2010, 16601.01.2011
29.11.2012RT I, 30.11.2012, 103.12.2012
21.12.2012RT I, 29.12.2012, 2301.01.2013
30.10.2013RT I, 08.11.2013, 1111.11.2013
26.03.2014RT I, 29.03.2014, 2201.04.2014, osaliselt 01.07.2014
17.10.2014RT I, 23.10.2014, 101.11.2014
03.12.2014RT I, 11.12.2014, 114.12.2014
03.12.2015RT I, 10.12.2015, 1001.01.2016
19.08.2016RT I, 30.08.2016, 302.09.2016
31.05.2017RT I, 05.06.2017, 108.06.2017
18.09.2017RT I, 22.09.2017, 201.10.2017
30.11.2017RT I, 23.12.2017, 101.01.2018, osaliselt 01.09.2018
18.07.2019RT I, 24.07.2019, 127.07.2019

Äriseadustiku § 70 lõigete 2 ja 4 ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 78 lõike 2 alusel määran:
[RT I, 23.12.2017, 1 - jõust. 01.09.2018]

Kinnitada „Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri, korteriühistute registri ning kommertspandiregistri elektrooniliste andmete väljastamise eest võetava tasu suuruse ja nende isikute loetelu, kellele väljastatakse äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri, korteriühistute registri ning kommertspandiregistri elektroonilisi andmeid tasuta” (juurde lisatud).
[RT I, 23.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

 

Kinnitatud
justiitsministri 30. novembri 1998. a
määrusega nr 55
[RT I, 24.07.2019, 1 - jõust. 27.07.2019]

  Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri, korteriühistute registri ning kommertspandiregistri elektrooniliste andmete väljastamise eest võetava tasu suurus ja nende isikute loetelu, kellele väljastatakse äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri, korteriühistute registri ning kommertspandiregistri elektroonilisi andmeid tasuta 
[RT I, 23.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

1. osa Üldsätted 

1. Rakendusala

(1) Käesoleva määrusega kehtestatud tasusid rakendatakse teenustasu võtmisel äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri, korteriühistute registri ning kommertspandiregistri elektrooniliste andmete väljastamise eest.
[RT I, 23.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

(2) Käesoleva määrusega kehtestatud tasusid ei rakendata, kui elektroonilisi andmeid, sealhulgas äri- või avaliku toimiku andmeid, väljastatakse:
1) riigiasutusele;
2) kohtule;
3) kohtutäiturile;
31) ajutisele haldurile ajutise halduri tegevuste ja pankrotihaldurile pankrotimenetluse läbiviimiseks vajalike andmete saamiseks;
[RT I, 24.07.2019, 1 - jõust. 27.07.2019]
4) notarile ja Notarite Kojale;
[RT I, 05.06.2017, 1 - jõust. 08.06.2017]
5) valla- või linnavalitsusele;
51) kohaliku omavalitsuse üksuste maakondlikele liitudele kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 61 lõikes 1 nimetatud ülesannete täitmiseks;
[RT I, 23.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]
6) avalik-õiguslikust juriidilisest isikust teadus- ja arendusasutusele seadusest tuleneva avalik-õigusliku ülesande täitmiseks;
61) spordiseaduse § 61 lõikes 4 nimetatud spordi andmekogu volitatud töötlejale;
[RT I, 08.11.2013, 11 - jõust. 11.11.2013]
7) elektrituruseaduse § 38 lõikes 2 nimetatud süsteemihaldurile;
[RT I, 29.12.2012, 23 - jõust. 01.01.2013]
8) väliskaubandus- ja ettevõtlusministri 09.03.2015. a määruse nr 20 „Starditoetus” § 5 lõikes 1 nimetatud maakondlikele arenduskeskustele;
[RT I, 10.12.2015, 10 - jõust. 01.01.2016]
9) Eesti Kultuurkapitalile;
[RT I, 30.08.2016, 3 - jõust. 02.09.2016]
10) ühistranspordiseaduse §-s 20 nimetatud lepingu alusel avaliku teenindamise kohustust täitvale vedajale TS Laevad OÜ liiniveol Kuivastu-Virtsu, Rohuküla-Heltermaa ja Sõru-Triigi parvlaevaliinidel;
[RT I, 30.08.2016, 3 - jõust. 02.09.2016]
11) metsaseaduse § 6 lõikes 3 nimetatud halduslepingu alusel sihtasutusele Erametsakeskus erametsanduse toetuste haldamise ülesannete täitmiseks;
[RT I, 05.06.2017, 1 - jõust. 08.06.2017]
12) kohalike omavalitsuste teenusportaali ja ruumilise planeeringu menetluste infosüsteemi volitatud töötlejale;
[RT I, 05.06.2017, 1 - jõust. 08.06.2017]
13) lepingu alusel korruptsiooni ennetamise ülesandeid täitvale isikule;
[RT I, 05.06.2017, 1 - jõust. 08.06.2017]
14) muule juriidilisele isikule, kes vajab andmeid riigi poolt seaduse või halduslepinguga pandud haldusülesande täitmiseks.
[RT I, 24.07.2019, 1 - jõust. 27.07.2019]

Tasumäärasid rakendatakse, kui tasuta saadud arvutiandmeid antakse edasi ning edasiandmine ei ole seadusest tulenev kohustus.

(21) Väärtpaberite registri pidamise seaduse § 8 lõike 2 ning äriseadustiku § 541 lõike 3 alusel toimuva registripidajate vastastikuse teabevahetuse eest Registrite ja Infosüsteemide Keskus tasu ei võta.
[RT I, 22.09.2017, 2 - jõust. 01.10.2017]

(22) [Kehtetu - RT I, 30.08.2016, 3 - jõust. 02.09.2016]

(23) Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse alusel hoolsusmeetmete kohaldamiseks väljastatakse kohustatud isikutele tegelike kasusaajate andmed tasuta.
[RT I, 23.12.2017, 1 - jõust. 01.09.2018]

(3) [Kehtetu - RTL 2006, 93, 1722 - jõust. 01.01.2007]

(31) Käesoleva punkti lõikes 2 nimetatud juhul tuleb Registrite ja Infosüsteemide Keskust teavitada, kes on päringuid tegevad isikud, ning viidata sättele, mille alusel tuleb elektroonilisi andmeid tasuta väljastada.
[RT I, 29.12.2012, 23 - jõust. 01.01.2013]

(4) Teabenõudja saab teha juriidilise isiku nime või registrikoodi alusel tasuta üksikpäringuid Internetis avaldatavale järgmisele teabele:
1) menetlusteave kohtu registriosakonnale esitatud kandeavalduste kohta (esitamise kuupäev, kohtumääruse ning kande tegemise kuupäev, lahendi ja kande liik, jõustumise aeg), samuti kohtu registriosakonnas tehtud trahvi- ja hoiatusmääruste kohta;
2) registrikaardi väljatrüki teave (äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning korteriühistute registri registrikaardi kehtivad kanded);
[RT I, 23.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]
3) sundlõpetamisteave (sundlõpetamise käik kuni registrist kustutamiseni);
4) teave kehtivate ärikeeldude kohta;
5) erakondade teave (sealhulgas liikmete nimekirjad).

(41) XML-vormingus väljastatakse tasuta rekvisiitide teenustega (edaspidi tasuta teenused) arvete andmed (ärinimi, registrikood, aadress ja käibemaksukohustuslasena registreerimise number), mis on vajalikud käibemaksuseaduse § 27 lõikes 1 nimetatud käibedeklaratsiooni lisa täitmiseks.
[RT I, 23.10.2014, 1 - jõust. 01.11.2014]

(42) Käesoleva punkti lõikes 41 nimetatud tasuta teenuste kasutamiseks tuleb sõlmida Registrite ja Infosüsteemide Keskusega päringusüsteemide kasutamise leping (edaspidi leping). Kui isik on Registrite ja Infosüsteemide Keskusega lepingu juba sõlminud, tuleb esitada avaldus tasuta teenuste avamiseks.
[RT I, 05.06.2017, 1 - jõust. 08.06.2017]

(5) Igaüks saab e-äriregistrist enda isikut identifitseerides tasuta kogu registriinfo endaga seotud ühingu, sihtasutuse, ühistu või filiaali kohta.
[RT I, 24.07.2019, 1 - jõust. 27.07.2019]

2. Üldandmed

(1) Üldandmed on käesoleva määruse tähenduses äriseadustiku §-s 63, § 64 punktides 1, 2, 7, 11, 13, 14, 16, 17,19 ja 20, § 387 punktides 1 ja 2, 4−8 ning 12 ja 13, mittetulundusühingute seaduse § 8 lõike 1 punktis 4, § 89 punktides 1–3, 9–13, 15 ja 16, sihtasutuste seaduse § 11 lõike 1 punktis 6 ja § 14 lõike 1 punktides 1–4 ja 9–18, maaparandusseaduse § 82 lõike 3 punktides 1–4, 11–13, 15 ja 16 ning korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 63 lõike 4 punktides 1–4, 12–14, 16 ja 17 nimetatud andmed.
[RT I, 24.07.2019, 1 - jõust. 27.07.2019]

(2) Üldandmeteks loetakse ka äriregistri keskandmebaasis märgitud registriasja menetlust ja pankrotimenetlust kajastavaid andmeid (välja arvatud andmed halduri ja tema esindusõiguse kohta) ning tegevusala andmeid.
[RTL 2006, 93, 1722 - jõust. 01.01.2007]

3. Kommertspandiandmed

Kommertspandiandmed on käesoleva määruse tähenduses kommertspandiseaduse §-s 14 nimetatud andmed.
[RT I, 29.12.2012, 23 - jõust. 01.01.2013]

4. Isikuandmed

Isikuandmed on käesoleva määruse tähenduses äriregistrisse, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse ning korteriühistute registrisse kantavad isikuandmed.
[RT I, 23.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

41. Esindusõiguse kontroll

(1) Esindusõiguse kontrolli on võimalik teostada ettevõtja, filiaali, mittetulundusühingu, korteriühistu, maaparandusühistu ja sihtasutuse esindusõiguslike isikute ja nende registrisse kantud esindusõiguse reeglite kohta äriregistri keskandmebaasist väljastatava infosüsteemiga liidestatava päringu kaudu, mille tulemusel saab kontrollida esindusõiguslike isikute ainuesindusõiguse olemasolu ja esindusõiguse registrisse kantud piiranguid.
[RT I, 24.07.2019, 1 - jõust. 27.07.2019]

 (2) Ainuesindusõiguse all mõeldakse isiku õigust esindada ettevõtjat, filiaali, mittetulundusühingut, korteriühistut, maaparandusühistut ja sihtasutust üksinda.
[RT I, 24.07.2019, 1 - jõust. 27.07.2019]

5. Aruandlusandmed

(1) Aruandlusandmed on käesoleva määruse tähenduses ühe raamatupidamise aastaaruande põhiaruanded ja lisad.
[RT I, 29.12.2012, 23 - jõust. 01.01.2013]

(2) Aruandlusandmete kirje on ühe raamatupidamise aastaaruande põhiaruannete või lisade üks rida.
[RT I 2010, 36, 215 - jõust. 01.07.2010]

51. Majandusaasta aruanne
[RT I, 11.12.2014, 1 - jõust. 14.12.2014]

Majandusaasta aruanne tehakse kättesaadavaks PDF-vormingus, DDOC-vormingus või BDOC-vormingus.
[RT I, 11.12.2014, 1 - jõust. 14.12.2014]

52. Põhikiri
[RT I, 11.12.2014, 1 - jõust. 14.12.2014]

Põhikiri on käesoleva määruse tähenduses äri- ja avaliku toimiku dokument, mis on tehtud kättesaadavaks äriseadustiku § 67 lõike 4 punkti 1 alusel kehtestatud määruse „Kohtule dokumentide esitamise kord” § 111 lõikes 3 nimetatud vormingus.
[RT I, 11.12.2014, 1 - jõust. 14.12.2014]

53. Elektrooniline äri- ja avaliku toimiku dokument

Elektrooniline äri- ja avaliku toimiku dokument on käesoleva määruse tähenduses äri- või avalikku toimikusse kuuluv dokument, mis on tehtud kättesaadavaks äriseadustiku § 67 lõike 4 punkti 1 alusel kehtestatud määruses „Kohtule dokumentide esitamise kord” sätestatud vormingus.
[RT I, 29.03.2014, 22 - jõust. 01.07.2014]

6. [Kehtetu - RTL 2004, 45, 762 - jõust. 30.04.2004]

7. Päring

Päring on käesoleva määruse tähenduses äriregistrisse kantud ettevõtja või välismaa äriühingu filiaali, samuti mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud mittetulundusühingu või sihtasutuse ning korteriühistute registrisse kantud korteriühistu kohta tehtav päring, mille alusel väljastatakse andmekoosseis vastavalt punktidele 2–5.
[RT I, 23.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

8. Teenustasu tasumise aeg

Teenustasu tasutakse enne elektrooniliste andmete väljastamist, välja arvatud juhul, kui Registrite ja Infosüsteemide Keskusega sõlmitud päringusüsteemide kasutamise lepingus (abonendilepingus) on sätestatud teisiti.
[RT I, 23.10.2014, 1 - jõust. 01.11.2014]

2. osa Päringu teenustasud 
[RTL 2003, 82, 1214 - jõust. 19.07.2003]

9. Päringu teenustasu määrad

(1) Käesoleva määruse punktides 2–5 nimetatud andmete ja punktides 51−53 nimetatud dokumentide väljastamisel, sealhulgas XML- või XBRL-vormingus allalaadimisel, võetakse ühe päringu eest tasu eurodes vastavalt järgmisele tabelile:

Päring
Hind
Üldandmed
1 euro
Kommertspandiandmed
1 euro
Tegelike kasusaajate andmed
1 euro
Üld- ja isikuandmed
2 eurot
Kehtetud kaardiandmed
2 eurot
Aruandlusandmed
2 eurot
Majandusaasta aruanne
2 eurot
Põhikiri
2 eurot
Elektrooniline äri- ja avaliku toimiku dokument
2 eurot

[RT I, 23.12.2017, 1 - jõust. 01.09.2018]

(2) [Kehtetu - RTL 2006, 93, 1722 - jõust. 01.01.2007]

(3) [Kehtetu - RTL 2006, 93, 1722 - jõust. 01.01.2007]

(4) [Kehtetu - RT I, 29.12.2012, 23 - jõust. 01.01.2013]

(5) [Kehtetu - RT I, 29.12.2012, 23 - jõust. 01.01.2013]

(6) Registrite ja Infosüsteemide Keskus võib teabe väljastamise eest laekunud tasu kasutada Justiitsministeeriumi loal oma põhimäärusest tulenevate tegevuste kulude katmiseks.
[RT I, 11.12.2014, 1 - jõust. 14.12.2014]

10. [Kehtetu - RTL 2004, 45, 762 - jõust. 30.04.2004]

11. [Kehtetu - RTL 2002, 31, 450 - jõust. 03.03.2002]

12. Masintunnihinnaga päringud
[Kehtetu - RT I, 29.12.2012, 23 - jõust. 01.01.2013]

13. [Kehtetu - RTL 2002, 31, 450 - jõust. 03.03.2002]

14. [Kehtetu - RTL 2004, 45, 762 - jõust. 30.04.2004]

3. osa Päringu teenustasule liidetavad tasud 
[RTL 2003, 82, 1214 - jõust. 19.07.2003]

15. Postikulud
[Kehtetu - RT I, 29.12.2012, 23 - jõust. 01.01.2013]

16. Magnetkandja hind
[Kehtetu - RT I, 29.12.2012, 23 - jõust. 01.01.2013]

17. Abonenditasu
[Kehtetu - RT I, 29.12.2012, 23 - jõust. 01.01.2013]

18. Käibemaks
[Kehtetu - RT I, 29.12.2012, 23 - jõust. 01.01.2013]

4. osa Rakendussätted 
[RT I, 29.12.2012, 23 - jõust. 01.01.2013]

19. Kehtetute kaardiandmete väljastamise eest võetava tasu rakendamine

Kehtetute kaardiandmete väljastamise eest võetavat tasu rakendatakse alates 1. juulist 2013. aastast.
[RT I, 29.12.2012, 23 - jõust. 01.01.2013]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json