Teksti suurus:

Lahustite kasutamisel välisõhku eralduvate lenduvate orgaaniliste ühendite heite piirväärtused ja heite piirväärtustele vastavuse hindamise kriteeriumid

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.07.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 24.07.2020, 5

Lahustite kasutamisel välisõhku eralduvate lenduvate orgaaniliste ühendite heite piirväärtused ja heite piirväärtustele vastavuse hindamise kriteeriumid1

Vastu võetud 21.06.2013 nr 44
RT I, 26.06.2013, 22
jõustumine 29.06.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.11.2018RT I, 27.11.2018, 1030.11.2018
21.07.2020RT I, 24.07.2020, 227.07.2020

Määrus kehtestatakse tööstusheite seaduse § 137 lõike 1 ja § 138 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse välisõhku eralduvate lenduvate orgaaniliste ühendite heite piirväärtused lahustite kasutamisel tööstusheite seaduse §-s 113 nimetatud tegevusaladel ning heite piirväärtustele vastavuse hindamise kriteeriumid.

§ 2.   Heite piirväärtuste arvutamise tingimused

  Heite piirväärtused arvutatakse standardtingimustel temperatuuril 273,15 kelvinit (K) ja rõhu juures 101,3 kilopaskalit (kPa).

§ 3.   Heite piirväärtused orgaanilisi lahusteid kasutatavatel tegevusaladel

  Heite piirväärtused tööstusheite seaduse § 113 lõikes 1 sätestatud orgaanilisi lahusteid kasutavatel tegevusaladel ning nende kohaldamise erisused tegevusalade kaupa on esitatud käesoleva määruse lisas 1.

§ 4.   Konkreetse riskilause või ohulausega tähistatud lenduvate orgaaniliste ühendite heite piirväärtused

  (1) Tööstusheite seaduse §-s 140 nimetatud lenduvate orgaaniliste ühendite keskkonda sattumisel, kui nende ühendite massivoogude summa on 10 g/h või suurem, on heite piirväärtuseks 2 mg/m3, mis arvestatakse erinevate lenduvate orgaaniliste ühendite massi summana.

  (2) Riskilausega R40 või R68 või ohulausega H341 või H351 määratud halogeenitud orgaaniliste lenduvate ühendite sattumisel välisõhku, kui sellist märgistamist põhjustavate ühendite massivoogude summa on 100 g/h või suurem, on heite piirväärtuseks 20 mg/m3, mis arvestatakse erinevate lenduvate orgaaniliste ühendite massi summana.

  (3) Lenduvate orgaaniliste ühendite massivoog on väljuvate lenduvate orgaaniliste ühendite kogus ajaühikus (massiühikut tunni kohta).

§ 5.   Heite piirväärtused sõidukite kattekihiga tööstuskatmisel

  (1) Heite piirväärtused uute autode, uute veoautokabiinide, uute furgoonide ja veoautode ning uute busside kattekihiga katmisel, kui lahustite tarbimine on 15 tonni aastas või enam, on esitatud käesoleva määruse lisas 2.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tööde juures, kui lahustite tarbimine on alla 15 tonni aastas, kehtivad käitises tekkivatele lenduvate orgaaniliste ühendite heitele käesoleva määruse lisa 1 punktis 5 sõidukite taasviimistlemisele kehtestatud piirväärtused.

§ 6.   Sõidukite kattekihiga tööstuskatmisel kehtiva piirväärtuse arvutamise metoodika

  (1) Sõidukite kattekihiga tööstuskatmisel loetakse toote pindala hulka käitises kattekihiga kaetava toote üldpind või kogu elektroforeesmenetlusel kaetud pind ja selliste detailide pind, mida võib kogupinnale lisada järgnevatel kattekihiga katmise etappidel, kui neid detaile kaetakse samade kattekihtidega, millega kaetakse põhitooted.

  (2) Sõidukite elektroforeesmenetlusel kaetud pindala arvutatakse järgmist valemit kasutades:

  2 × toote kesta summaarne mass / metall-lehe keskmine paksus × metall-lehe tihedus.

  Valemit kasutatakse ka teiste lehtmaterjalist valmistatud ja kattekihiga kaetud osade pindala arvutamisel. Arvuti abil koostatud mudeleid kasutades saab välja arvutada teiste, põhipinnale lisatud osade pindala ning käitises kattekihiga kaetud toote kogupindala.

  (3) Sõiduki kattekihiga tööstuskatmisel välisõhku eralduva heite summaarne piirväärtus kehtib ühe käitise tööprotsessi kõikide järkude kohta elektroforeesi- või muul menetlusel kattekihiga katmisest kuni pealiskattekihi vahatamise ja poleerimiseni, samuti seadmete, sealhulgas pihustamiskambrite ja teiste kinnitatud käitiste puhastamiseks kasutatavate lahustite kohta, seda nii tootmise ajal kui ka väljaspool seda. Summaarset heitkogust väljendatakse orgaaniliste ühendite summaarse massina grammides kattekihiga kaetud toote pinna ruutmeetri kohta ja kilogrammides kogu autokere kohta.

§ 7.   Heite piirväärtustele vastavuse hindamise kriteeriumid

  (1) Pideva seire korral loetakse heite piirväärtused täidetuks, kui:
  1) käitise normaalkäitamisel ükski mõõdetud 24 tunni keskmine heitkogus ei ületa heite piirväärtust;
  2) ükski mõõdetud keskmine ühe tunni heitkogus ei ületa heite piirväärtust rohkem kui 1,5 korda.

  (2) Perioodilise seire korral loetakse heite piirväärtused täidetuks, kui ühe seireperioodi jooksul:
  1) kõigi mõõtmistulemuste keskmine heitkogus ei ületa heite piirväärtust;
  2) ükski ühe tunni keskmine heitkogus ei ületa heite piirväärtust rohkem kui 1,5 korda.

  (3) Väljuva gaasi mahtu võib gaasi jahutamise või lahjendamise otstarbel suurendada, kui see on tehniliselt õigustatud, kuid seda ei arvestata väljuvas gaasis sisalduva saasteaine massikontsentratsiooni määramisel.

  (4) Tegelike heitkoguste vastavust sõidukite kattekihiga tööstuskatmisele sätestatud piirväärtustele tõestab kasutatavate lenduvate orgaaniliste ühendite massikontsentratsiooni summa. Kõigil teistel juhtudel tõestab seda vastavust orgaanilise süsiniku summaarne heide, kui käesoleva määruse lisas 1 ei ole sätestatud teisiti.


1 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2010/75/EL tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll) (ELT L 334, 17.12.2010, lk 17–119).

Lisa 1 Heite piirväärtused orgaanilisi lahusteid kasutavatel tegevusaladel
[RT I, 24.07.2020, 2 - jõust. 27.07.2020]

Lisa 2 Heite piirväärtused sõidukite kattekihiga tööstuskatmisel

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json