Teksti suurus:

Muuseumi relvakollektsiooni käitlemise ning relvakollektsiooni kuuluvate relvade ja laskemoona üle arvestuse pidamise kord

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.07.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 24.07.2020, 6

Muuseumi relvakollektsiooni käitlemise ning relvakollektsiooni kuuluvate relvade ja laskemoona üle arvestuse pidamise kord

Vastu võetud 21.07.2020 nr 18

Määrus kehtestatakse relvaseaduse § 271 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Määruse reguleerimisala ja kohaldamisala

  (1) Määrusega kehtestatakse muuseumi relvakollektsiooni (edaspidi relvakollektsioon) käitlemise ning relvakollektsiooni kuuluvate relvaseaduse §-des 19–20 ja 833 nimetatud relvade, tulirelva oluliste osade ja piiratud käibega padrunisalvede (edaspidi koos nimetatud relv) ning laskemoona üle arvestuse pidamise kord.

  (2) Relvakollektsiooni käitlemine on käesoleva määruse tähenduses relvade ja laskemoona soetamine, omamine, valdamine, hoidmine, hooldamine, vedu, sissevedu, väljavedu, võõrandamine ja hävitamine ning relvade parandamine, ümbertegemine, laskekõlbmatuks muutmine ja lammutamine.

  (3) Käesoleva määruse nõuded ei laiene relvaseaduse §-s 18 nimetatud relvale.

  (4) Laskekõlbmatule relvale ja demilitariseeritud sõjarelvale kohalduvad ainult käesoleva määruse § 2 ning § 3 lõiked 1–3 ja 9.

  (5) Kui relvakollektsiooni kuuluval relval ei ole komisjoni rakendusmääruse (EL) 2015/2403, millega kehtestatakse tulirelvade laskekõlbmatuks muutmise norme ja meetodeid käsitlevad ühised suunised, et tagada laskekõlbmatuks muudetud tulirelvade jäädav kasutuskõlbmatus, III lisas sätestatud laskekõlbmatust kinnitavat tõendit, eeldatakse, et tegemist on laskekõlbliku relvaga ning sellele kehtivad käesolevas määruses sätestatud nõuded.

  (6) Kui relvakollektsiooni kuuluval sõjarelval ei ole strateegilise kauba seaduse § 834 lõike 3 alusel kehtestatud vormile vastavat tunnistust, eeldatakse, et tegemist on laskekõlbliku sõjarelvaga ning sellele kehtivad käesolevas määruses sätestatud nõuded.

2. peatükk Relvakollektsiooni täiendamine, relva ja laskemoona soetamine, võõrandamine ja nende üle arvestuse pidamine ning relvade kasutamine ja hävitamine 

§ 2.  Relvakollektsiooni täiendamine ning relva ja laskemoona üle arvestuse pidamine

  (1) Relvakollektsiooni täiendamine ning sellega seotud toimingute vormistamine, samuti relvakollektsiooni kuuluvate relvade ja laskemoona üle arvestuse pidamine toimub muuseumiseaduse ja selle alusel antud kultuuriministri määruste alusel ja korras, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.

  (2) Relvi ja laskemoona ei ole lubatud arvata muuseumiseaduse § 2 lõikes 5 nimetatud abikogusse.

  (3) Relvakollektsiooni kuuluvaid relvi ei kanta teenistus- ja tsiviilrelvade registrisse ega sõjaväerelvade registrisse.

  (4) Relvakollektsiooni kuuluvat relva ja laskemoona ei markeerita relvaseaduse §-s 731 sätestatud korras. Relv ja laskemoon märgistatakse muuseumiseaduse § 6 lõike 3 alusel kehtestatud kultuuriministri määruses sätestatud korras.

§ 3.  Relva ja laskemoona soetamine ja võõrandamine

  (1) Teenistus- ja tsiviilrelvade registrisse kantud relva soetamine relvakollektsiooni vormistatakse muuseumi kirjaliku sooviavalduse alusel Politsei- ja Piirivalveameti pädeva ametniku juuresolekul Politsei- ja Piirivalveametis või relva asukohas. Muuseumi kirjalik sooviavaldus asendab relvaseaduse §-s 64 nimetatud soetamisluba.

  (2) Sõjaväerelvade registrisse kantud relva soetamine relvakollektsiooni vormistatakse muuseumi kirjaliku sooviavalduse alusel Kaitseministeeriumile.

  (3) Teenistus- ja tsiviilrelvade registrisse ning sõjaväerelvade registrisse mittekantud relva soetamisel peab muuseum kontrollima, et relva muuseumile pakkuval isikul on relvaluba või muu relva seaduslikku omamist tõendav dokument. Relvaloa või muu relva seaduslikku omamist tõendava dokumendi puudumisel teavitab muuseum viivitamatult Politsei- ja Piirivalveametit.

  (4) Relvaseaduse §-s 19 sätestatud relva ja selle laskemoona soetamisel teisest Euroopa Liidu liikmesriigist tuleb muuseumil taotleda relvaseaduse § 624 lõike 1 punktis 1 nimetatud eelluba Politsei- ja Piirivalveametilt.

  (5) Relvaseaduse §-s 19 sätestatud relva ja selle laskemoona võõrandamisel teise Euroopa Liidu liikmesriiki tuleb muuseumil taotleda relvaseaduse § 624 lõike 1 punktis 2 nimetatud luba.

  (6) Relvaseaduse §-s 19 sätestatud relva ja selle laskemoona soetamisel Euroopa Liidu välisest riigist tuleb muuseumil taotleda relvaseaduse § 59 lõikes 4 nimetatud eriluba Politsei- ja Piirivalveametilt.

  (7) Relvaseaduse §-s 19 sätestatud relva ja selle laskemoona võõrandamisel Euroopa Liidu välisesse riiki tuleb muuseumil taotleda luba strateegilise kauba komisjonilt.

  (8) Relvaseaduse §-s 20 või § 833 lõikes 1 sätestatud sõjarelva ja selle laskemoona soetamisel teisest riigist või võõrandamisel teise riiki tuleb muuseumil taotleda luba strateegilise kauba komisjonilt.

  (9) Relvakollektsiooni kuuluva relvaseaduse §-s 19 nimetatud relva võõrandamine füüsilisele või juriidilisele isikule, välja arvatud teisele muuseumile, vormistatakse muuseumi kirjaliku sooviavalduse alusel Politsei- ja Piirivalveameti pädeva ametniku juuresolekul. Muuseumi kirjalik sooviavaldus asendab relvaseaduse § 80 lõikes 1 nimetatud relva võõrandamise luba.

§ 4.  Relva kasutamine

  Tulirelva ja akustilise relva kasutamine ajalooliste sündmuste taasetendamisel või muul avalikul kultuuriüritusel, sealhulgas filmivõtetel ja etendustel, peab toimuma relvaseadusega kehtestatud tingimustel ja korras.

§ 5.  Relva ja laskemoona vedu

  (1) Relvakollektsiooni kuuluvate relvade ja laskemoona vedu võib teostada:
  1) muuseumi relvakollektsiooni eest vastutav isik,
  2) relvaluba omav isik või
  3) relvaseaduse § 66 lõike 1 punktides 1–2 või 5 nimetatud tegevusluba omav isik.

  (2) Relvi ja laskemoona peab vedama pakituna viisil, mis ei võimalda nende kohest kasutuselevõttu. Nende veol otsustab valve ja kaitse tagamise meetmete piisavuse üle relvakollektsiooni eest vastutav isik.

  (3) Enne sõjarelva vedu teavitab muuseum sellest Politsei- ja Piirivalveametit relvaseaduse §-s 8352 sätestatud tingimustel ja korras.

§ 6.  Relva ja laskemoona restaureerimine ja konserveerimine

  (1) Relvakollektsiooni kuuluvat relvaseaduse §-des 19 ja 20 sätestatud relva ja laskemoona võib restaureerida ja konserveerida relvaseaduse § 66 lõike 1 punktis 2 nimetatud tegevusluba omav isik.

  (2) Relvakollektsiooni kuuluvat relvaseaduse §-s 833 sätestatud sõjarelva ja laskemoona võib restaureerida ja konserveerida relvaseaduse § 8333 lõike 1 punktis 2 nimetatud tegevusluba omav isik.

§ 7.  Relva hävitamine

  (1) Muuseumiseaduse alusel muuseumikogust välja arvatud relvaseaduse §-des § 19 ja 20 sätestatud relvad ning nende laskemoon tuleb hävitamiseks üle anda Politsei- ja Piirivalveametile.

  (2) Relvaseaduse § 833 lõikes 1 sätestatud sõjarelvad ja nende laskemoon tuleb hävitamiseks üle anda Kaitseväele.

3. peatükk Relvakollektsiooni hoiu- ja eksponeerimistingimused 

§ 8.  Relva ja laskemoona hoidmise üldnõuded

  Relva ja laskemoona tuleb hoida relvakapis või relvahoidlas. Nõuded relvakapile ja relvahoidlale on sätestatud relvaseaduse § 46 lõike 10 alusel kehtestatud korras.

§ 9.  Relva ja laskemoona hoidmine väljaspool relvahoidlat

  (1) Relva, mis mõõtmete tõttu relvahoidlasse ei mahu, võib hoida väljaspool relvahoidlat pideva tehnilise või mehitatud valve all.

  (2) Väljaspool relvahoidlat hoitav relv peab olema kaitstud tolmu ja ilmastikuolude eest. Kui see ei ole võimalik, peab olema tagatud relva piisav hooldatus ja säilimine.

§ 10.  Relvahoidlasse sisenemine

  (1) Relvahoidlasse tohib siseneda ainult relvaseaduse § 272 alusel määratud relvakollektsiooni eest vastutav isik või tema saatel teine muuseumitöötaja või külaline.

  (2) Kõik relvahoidla külastused registreeritakse.

  (3) Relvahoidla külastamise raamatusse või infosüsteemi tehtav sissekanne peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
  1) külastuse kuupäev;
  2) relvahoidlasse sisenemise ja sealt väljumise kellaaeg;
  3) saatja ees- ja perekonnanimi;
  4) külastajate arv, nimed ning nende isikukoodid või sünniajad;
  5) külastaja allkiri;
  6) sisenemise põhjus;
  7) külastatud ruumide nimekiri.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud sissekanne külastamise raamatus või infosüsteemis kinnitatakse saatva isiku allkirjaga nii sisenemisel kui ka väljumisel.

§ 11.  Relvade ja laskemoona eksponeerimine

  (1) Relvakollektsiooni kuuluvaid relvi ja laskemoona võib eksponeerida ruumis, mis on nii muuseumi külastusajal kui ka külastusaja välisel ajal mehitatud või tehnilise valve all.

  (2) Eksponeeritavad relvad peavad asuma lukustatud või mehaaniliste vahenditega suletud vitriinides või olema kindlalt kinnitatud põranda, seina või muu ehituskonstruktsiooni külge.

  (3) Eksponeeritavad padrunid peavad asuma lukustatud või mehaaniliste vahenditega suletud vitriinides.

§ 12.  Erinõuded suuremõõtmelistele ja iseliikuvatele sõjarelvadele

  (1) Relvakollektsiooni kuuluvat sõjarelva, mis mõõtmete tõttu relvahoidlasse ei mahu, võib Muinsuskaitseameti loa alusel hoiustada ja eksponeerida väljaspool relvahoidlat viisil, et seda ei oleks võimalik kohe kasutusele võtta. Muinsuskaitseamet kaasab loa andmise menetlusse valdkonna eksperdid.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud loaga määratakse tingimused sõjarelva hoidmiseks või eksponeerimiseks konkreetses asukohas.

4. peatükk Rakendussäte 

§ 13.  Rakendussäte

  Muuseumid peavad relvakollektsiooni hoiu- ja eksponeerimistingimused viima käesoleva määruse nõuetega kooskõlla 2021. aasta 1. juuniks.

Tõnis Lukas
Minister

Tarvi Sits
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json