Teksti suurus:

Siseministri määruste muutmine seoses välismaalaste seaduse muutmise seadusega

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.08.2020
Avaldamismärge:RT I, 24.07.2020, 11

Siseministri määruste muutmine seoses välismaalaste seaduse muutmise seadusega

Vastu võetud 22.07.2020 nr 30

Määrus kehtestatakse välismaalaste seaduse § 101 lõike 1 punktide 1 ja 4, lõike 3 punkti 1 ning lõigete 5 ja 6, § 102 lõike 1, § 110 lõike 1 ja § 224 lõike 1 punkti 1 alusel.

§ 1.  Siseministri 18. detsembri 2015. a määruse nr 82 „Pikaajalise viisa andmise, viibimisaja vormistamise ja viibimisaja pikendamise kord, tähtajad, piisavate rahaliste vahendite ja tervisekindlustuslepingu kindlustussumma määr ning pikaajalise viisa ja viibimisaja pikendamise taotlemise vormid” muutmine

Siseministri 18. detsembri 2015. aasta määruses nr 82 „Pikaajalise viisa andmise, viibimisaja vormistamise ja viibimisaja pikendamise kord, tähtajad, piisavate rahaliste vahendite ja tervisekindlustuslepingu kindlustussumma määr ning pikaajalise viisa ja viibimisaja pikendamise taotlemise vormid” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Pikaajalise viisa andmise, viibimisaja vormistamise ja viibimisaja pikendamise kord ja tähtajad ning piisavate rahaliste vahendite määr”;

2) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse välismaalaste seaduse § 101 lõike 1 punktide 1, 2 ja 4, lõike 3 punkti 1 ning lõigete 5 ja 6 alusel.”;

3) paragrahvi 1 punktid 5 ja 6 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 2 lõikest 1 jäetakse välja sõna „vormikohase”;

5) paragrahvi 2 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Taotluse elektroonilisel esitamisel lisatakse käesolevas määruses sätestatud dokumendid taotlusele elektrooniliselt.”;

6) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:

„(61) Elektrooniliselt esitatav taotlus allkirjastatakse digitaalselt.”;

7) paragrahvi 5 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) taotlus;”;

8) paragrahvi 5 lõike 3 punktides 1 ja 2 asendatakse tekstiosa „6–9” tekstiosaga „6–10”;

9) paragrahvi 6 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Välismaalaste seaduse § 621 lõike 2, § 622 lõike 3, § 624 lõike 3 või § 625 lõike 5 alusel pikaajalist viisat taotlev abikaasa ja alaealine laps esitavad sugulussuhet või perekonnaseisu tõendava dokumendi.

(2) Välismaalaste seaduse § 621 lõike 2, § 622 lõike 3, § 624 lõike 3 või § 625 lõike 5 alusel pikaajalist viisat taotlev täisealine laps esitab sugulussuhet tõendava dokumendi ja terviseseisundit või puuet tõendava dokumendi.”;

10) paragrahvi 6 lõiked 4 ja 6 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:

„(61) Kui välismaalane taotleb pikaajalist viisat välismaalaste seaduse § 911 lõigete 1 ja 3 või lõigete 11 ja 3 alusel lisatakse taotlusele:
1) taotleja passikoopia kõikidest kannetega lehtedest;
2) selgitus Schengeni konventsiooni liikmesriigi territooriumi viibimiste kohta viimase 180 päevase perioodi jooksul;
3) omakäeline kirjalik selgitus, kui taotlust ei esitatud käesoleva määruse § 102 lõikes 1 sätestatud tähtaja jooksul.”;

12) paragrahvi 6 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„(11) Välismaalaste seaduse § 625 lõike 1 alusel viisa taotlemisel kaugtöö tegemiseks esitatakse:
1) dokumendid, mis tõendavad, et taotleja töö ei sõltu asukohast ja tal on võimalik kasutada telekommunikatsioonitehnoloogiat töökohustuste täitmiseks kaugtööna;
2) dokumendid, mis tõendavad, et taotleja jätkab töötamist välisriigis registreeritud tööandja heaks, kellega tal on lepinguline suhe, või äritegevust välisriigis registreeritud äriühingu heaks, milles tal on osalus, või teenuste pakkumist peamiselt klientidele, kelle tegevuskoht on välisriigis ja kellega tal on lepinguline suhe;
3) dokumendid, mis tõendavad taotleja legaalset sissetulekut taotluse esitamisele eelnenud kuue kuu jooksul ning milles on näidatud sissetuleku suurus, regulaarsus ja allikad;
4) õpingute- ja tööalase elukäigu kirjeldus.

(12) Käesoleva paragrahvi lõikes 11 punktides 1 ja 2 nimetatud asjaolusid tõendavad dokumendid on:
1) taotleja kirjalik seletus viisa kaugtöö tegemiseks kasutamise kavatsuse kohta;
2) tööandja kirjalik kinnitus, et taotlejal on võimalik töökohustusi täita kaugtööna;
3) tööleping või muu võlaõiguslik leping;
4) taotleja asukohariigi pädeva ametiasutuse tõend asukohariigis kohustuslike riiklike või kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohta;
5) äriühingu asukohariigi pädeva ametiasutuse tõend, millest nähtub äriühingu nimi, asukoht, tegevusala, taotleja osalus äriühingus ja andmed äriühingu seaduslike esindajate kohta;
6) äriühingu asukohariigi pädeva asutuse väljastatud õiend asukohariigis kohustuslike riiklike või kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohta ning maksuvõlgnevuste puudumiste kohta;
7) muud dokumendid.”;

13) paragrahvi 7 lõige 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„7) taotlus;”;

14) paragrahvi 8 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 9 tekst loetakse lõikeks 1;

16) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Kui välismaalane taotleb pikaajalist viisat välismaalaste seaduse § 911 lõigete 1 ja 3 või lõigete 11 ja 3 alusel esitab välismaalane järgmised andmed:
1) taotleja asukoha riik taotluse esitamise hetkel;
2) viisakleebise kättesaamise koht.”;

17) paragrahvi 11 lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Välismaalaste seaduse § 911 lõikes 3 nimetatud juhul 30 päeva jooksul.”;

18) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Pikaajalise viisa andmise välismaalaste seaduse § 625 lõike 1 alusel või sellest keeldumise Eestis otsustab Politsei- ja Piirivalveamet 30 päeva jooksul taotluse menetlusse võtmisest arvates.”;

19) määruse 5. peatüki pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

5. peatükk
Piisavate rahaliste vahendite määr
”;

20) paragrahv 16 tunnistatakse kehtetuks;

21) määruse lisad 1–7 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Siseministri 12. jaanuari 2017. a määruse nr 7 „Tähtajalise elamisloa ja selle pikendamise ning pikaajalise elaniku elamisloa ja selle taastamise taotlemise kord ning legaalse sissetuleku määrad” muutmine

Siseministri 12. jaanuari 2017. a määruse nr 7 „Tähtajalise elamisloa ja selle pikendamise ning pikaajalise elaniku elamisloa ja selle taastamise taotlemise kord ning legaalse sissetuleku määrad” § 14 lõiget 4 ja § 34 lõiget 4 täiendatakse pärast sõna „ulatuses” sõnaga „välismaalase”.

§ 3.  Siseministri 10. detsembri 2015. a määruse nr 71 „Viisaregistri põhimäärus” muutmine

Siseministri 10. detsembri 2015. a määruse nr 71 „Viisaregistri põhimäärus” § 16 punktidest 1 ja 3 jäetakse välja sõna „vormikohane”.

§ 4.  Siseministri 4. detsembri 2015. a määruse nr 67 „Välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise kord” muutmine

Siseministri 4. detsembri 2015. a määruse nr 67 „Välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise kord” § 6 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „ulatuses” sõnaga „välismaalase”.

§ 5.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. augustil 2020. aastal.

Mart Helme
Siseminister

Piret Lilleväli
Varade, planeerimise ja tehnoloogia asekantsler kantsleri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json