Teksti suurus:

Viisaregistri põhimäärus

Viisaregistri põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.10.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 25.10.2023, 4

Viisaregistri põhimäärus

Vastu võetud 10.12.2015 nr 71
RT I, 16.12.2015, 3
jõustumine 01.01.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.03.2017RT I, 28.03.2017, 331.03.2017
12.06.2017RT I, 20.06.2017, 101.07.2017
14.01.2019RT I, 18.01.2019, 228.02.2019, osaliselt 31.05.2019
08.03.2019RT I, 12.03.2019, 515.03.2019
22.07.2020RT I, 24.07.2020, 1101.08.2020
22.08.2022RT I, 26.08.2022, 129.08.2022
23.10.2023RT I, 25.10.2023, 128.10.2023

Määrus kehtestatakse välismaalaste seaduse § 102 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Andmekogu nimetus

  Andmekogu ametlik nimetus on viisaregister (edaspidi andmekogu).

§ 2.   Andmekogu pidamise eesmärk

  (1) Andmekogu pidamise eesmärk on tagada avalik kord ja riigi julgeolek välismaalaste Eestis ajutise viibimise seaduslike aluste ja tingimuste andmete töötlemise kaudu.

  (2) Andmekogu pidamise eesmärgi täitmiseks töödeldakse viisataotluste, viibimisaja pikendamise taotluste, tähtajalise elamisloa kehtivuse lõppemisest tuleneva Eestis viibimise õiguse pikaajalise viisana vormistamise taotluste, viibimisaja ennetähtaegse lõpetamise, viisade tühistamise, viisade kehtetuks tunnistamise ja viisade kooskõlastamise käigus saadud andmeid ning vastavate menetluste käigus antud haldusaktide ja sooritatud toimingute andmeid.
[RT I, 28.03.2017, 3 - jõust. 31.03.2017]

§ 3.   Andmekogu vastutav ja volitatud töötleja

  (1) Andmekogu vastutav töötleja on Politsei- ja Piirivalveamet (edaspidi vastutav töötleja).
[RT I, 12.03.2019, 5 - jõust. 15.03.2019]

  (2) Andmekogu volitatud töötlejad on Kaitsepolitseiamet, Välisministeerium ning Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (edaspidi volitatud töötleja).
[RT I, 12.03.2019, 5 - jõust. 15.03.2019]

§ 4.   Vastutava ja volitatud töötleja ülesanded

  (1) Vastutav töötleja:
  1) vastutab andmekogu toimingute õiguspärasuse eest;
  2) tagab andmekogu pidamise õigusaktides sätestatud nõuete järgi;
  3) otsustab ja tagab õigustatud isikutele juurdepääsu andmekogule;
  4) vastutab andmekogu andmete nõuetekohase väljastamise eest;
  5) tagab organisatsiooniliste ja tehniliste meetmete abil andmekogu andmete tervikluse, andmekogu andmete kaitse ja säilimise;
  6) vastutab isikuandmete töötlemise nõuete täitmise eest;
  7) korraldab koos volitatud töötlejaga andmekogu arendamist.

  (2) Kaitsepolitseiamet ja Välisministeerium:
[RT I, 12.03.2019, 5 - jõust. 15.03.2019]
  1) vastutavad andmekogu toimingute õiguspärasuse eest;
  2) tagavad andmekogu pidamise õigusaktides sätestatud nõuete järgi;
  3) vastutavad andmekogu andmete nõuetekohase väljastamise eest;
  4) tagavad organisatsiooniliste ja tehniliste meetmete abil andmekogu andmete tervikluse, andmekogu andmete kaitse ja säilimise;
  5) vastutavad isikuandmete töötlemise nõuete täitmise eest;
  6) teevad andmekogu vastutavale töötlejale ettepanekuid andmekogu arendamiseks.

  (3) Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus:
  1) tagab andmekogu pidamise õigusaktides sätestatud nõuete järgi;
  2) tagab Politsei- ja Piirivalveametile, Kaitsepolitseiametile ja Välisministeeriumile andmekogu andmete nõuetekohase väljastamise;
  3) tagab koos Politsei- ja Piirivalveameti, Kaitsepolitseiameti ja Välisministeeriumiga organisatsiooniliste ja tehniliste meetmete abil andmekogu andmete tervikluse, andmekogu andmete kaitse ja säilimise;
  4) vastutab koos Politsei- ja Piirivalveameti, Kaitsepolitseiameti ja Välisministeeriumiga isikuandmete töötlemise nõuete täitmise eest;
  5) teeb andmekogu vastutavale töötlejale ettepanekuid andmekogu arendamiseks;
  6) tagab andmekogu majutamiseks vajaliku infotehnoloogilise keskkonna ja selle tehnilise valmisoleku.

§ 5.   Andmekogu andmete õiguslik tähendus

  Andmekogusse kantud andmetel on õiguslik tähendus.

§ 6.   Kohaldamisala

  Andmekogusse kantavatele andmetele ja andmete andmekogusse kandmise alusdokumentidele kohaldatakse käesoleva määruse sätteid, kui välisleping ei sätesta teisiti.

2. peatükk Andmekogu ülesehitus ja andmekogu pidamise nõuded 

§ 7.   Andmekogu pidamise viis ja koosseis

  (1) Andmekogu peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmekoguna ja paberil menetlustoimikutena (edaspidi menetlustoimik).

  (2) Andmekogu koosseisu kuuluvad digitaalsed andmekogu kaardid (edaspidi andmekogu kaart), menetlustoimikud ja arhiveeritud andmekogu andmed (edaspidi arhiiviandmed).
[RT I, 25.10.2023, 1 - jõust. 28.10.2023]

  (3) Menetlustoimik koosneb käesoleva määruse §-s 16 nimetatud alusdokumentidest ning teistest haldusmenetluse käigus kogutud ning toimingu sooritamise aluseks olevatest dokumentidest ja tõenditest.

§ 8.   Andmekogus töödeldavate andmete kaitse

  (1) Andmekogus töödeldavate andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse vastavaid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.

  (2) Andmekogus töödeldavate andmete turvaklass on K2S2T2. Andmekogus töödeldavate andmete turbeaste on keskmine (M).

3. peatükk Andmekogusse kantavad andmed 

§ 9.   Viisataotluse andmed

  (1) Lennujaama transiidiviisa ja lühiajalise viisa taotleja kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
[RT I, 18.01.2019, 2 - jõust. 28.02.2019]
  1) eesnimi või -nimed;
  2) perekonnanimi või -nimed;
  3) sünnijärgne perekonnanimi või -nimed ning varasem perekonnanimi või -nimed;
  4) sünniaeg;
  5) isikukood, kui see on asjakohane;
  6) sünniriik ja -koht;
  7) kodakondsus või kodakondsused;
  8) sünnijärgne kodakondsus, kui see erineb praegusest;
  9) sugu;
  10) perekonnaseis;
  11) reisidokumendi liik ja number, väljaandmise kuupäev, kehtivuse lõppkuupäev, väljaandja riik ja asutus;
  12) elukutse, kellena taotleja töötab;
  13) tööandja nimi, aadress ja telefoninumber, üliõpilase ja õpilase puhul õppeasutuse nimi ja aadress;
  14) kodune aadress, telefoninumber ja e-posti aadress;
  15) seadusliku esindaja andmed, sealhulgas eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed, aadress, kui see erineb taotleja omast ja kodakondsus või kodakondsused;
  16) foto;
  17) sõrmejäljekujutised ja nende hõivamise kuupäev.

  (2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmetele kantakse lennujaama transiidiviisa ja lühiajalise viisa taotlemisel andmekogusse järgmised andmed:
[RT I, 18.01.2019, 2 - jõust. 28.02.2019]
  1) reisi sihtliikmesriik või -riigid;
  2) viisa liik;
  3) taotletavate sisenemiste arv;
  4) kavandatava viibimise või transiidi kestus päevades;
  5) viisad, mis on välja antud viimase kolme aasta jooksul, ja nende kehtivusaeg;
[RT I, 28.03.2017, 3 - jõust. 31.03.2017]
  6) Schengeni viisa taotlemisega seoses varasema daktüloskopeerimise kuupäev, kui see on asjakohane;
  7) loa olemasolu tagasipöördumiseks elukohariiki, kui taotleja elab muus riigis kui kodakondsusjärgses riigis, ning loa number ja kehtivusaeg;
  8) sissesõiduloa olemasolu sihtriiki, kui taotleja on läbisõidul, ning loa väljaandja nimi ja kehtivusaeg;
  9) varasemad viibimised Eestis või teistes Schengeni konventsiooni liikmesriikides;
  10) reisi peamine eesmärk või peamised eesmärgid;
  11) kavandatav Eestisse saabumise kuupäev ja Eestist lahkumise kuupäev;
  12) esimese sisenemise liikmesriik;
  13) selle isiku nimi, kes kannab reisi- ja elamiskulud;
  14) vahendid reisikulude katmiseks;
  15) hotelli või ajutise majutuskoha, kus taotleja peatub, nimi või nimed ning aadress, telefoni- ja faksinumber ning e-posti aadress;
  16) Eestis või muus Schengeni konventsiooni liikmesriigis elava külastatava eraisiku või ettevõtte ja sealse kontaktisiku eesnimi või -nimed ja perekonnanimi või -nimed ning aadress, telefoni- ja faksinumber ning e-posti aadress.

  (21) Pikaajalise viisa taotleja kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) eesnimi või -nimed;
  2) perekonnanimi või -nimed;
  3) eelmised nimed;
  4) isanimi;
  5) sünniaeg;
  6) Eesti isikukood, kui see on teada;
  7) sünniriik ja -koht;
  8) sugu;
  9) kodakondsus või kodakondsused;
  10) sünnijärgne kodakondsus, kui see erineb praegusest;
  11) perekonnaseis;
  12) kontaktandmed, sealhulgas taotleja e-posti aadress ja telefoninumber, kodune aadress (tänav või talu, maja- ja korterinumber, küla või alev või linn, vald, maakond, riik, sihtnumber), majutuskoha liik, nimi ja aadress Eestis viibimise ajal (tänav või talu, maja- ja korterinumber, küla või alev või linn, vald, maakond, sihtnumber) ja majutuskoha e-posti aadress ja telefoninumber;
  13) reisidokumendi liik ja number, väljaandmise kuupäev, kehtivuse lõppkuupäev, väljaandja riik ja asutus;
  14) andmed välisriigi tööandja või õppeasutuse kohta, sealhulgas nimi, telefoninumber, aadress ja ametikoht;
  15) seadusliku esindaja andmed, sealhulgas eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed, kodakondsus või kodakondsused, sünniaeg, e-posti aadress, telefoninumber, kontaktaadress (tänav või talu, maja- ja korterinumber, küla või alev või linn, vald, maakond, riik, sihtnumber);
  16) foto;
  17) sõrmejäljekujutised ja nende hõivamise kuupäev.
[RT I, 18.01.2019, 2 - jõust. 28.02.2019]

  (22) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 21 nimetatud andmetele kantakse pikaajalise viisa taotlemisel andmekogusse järgmised andmed:
  1) viisa liik;
  2) reisi eesmärk;
  3) viisa soovitav alguskuupäev ja Eestist lahkumise kuupäev;
  4) kavandatava viibimise kestus päevades;
  5) andmed viimase viie aasta jooksul välja antud teise Euroopa Liidu liikmesriigi viisa või elamisloa kohta ning teise Euroopa Liidu liikmesriigi kehtiva viisa või elamisloa omamise kohta, sealhulgas viisa või elamisloa liik ja kehtivusaeg ning väljaandja riik;
  6) andmed viimase 59 kuu jooksul Eesti või Schengeni viisa taotlemisel võetud sõrmejälgede kohta, sealhulgas sõrmejälgede hõivamise kuupäev;
  7) andmed isiku kohta, kes kannab reisi- ja elamiskulud taotleja viibimise ajal;
  8) andmed elatusvahendite kohta Eestis viibimise ajal;
  9) Eestis elava külastatava eraisiku ees- ja perekonnanimi, sünniaeg või isikukood, e-posti aadress, telefoninumber ja aadress (tänav või talu, maja- ja korterinumber, küla või alev või linn, vald, maakond, sihtnumber);
  10) külastatava ettevõtte nimi, registrikood, e-posti aadress, telefoninumber, aadress (tänav või talu, maja- ja korterinumber, küla või alev või linn, vald, maakond, sihtnumber) ja sealse kontaktisiku eesnimi ja perekonnanimi, e-posti aadress ja telefoninumber, kui ettevõte ei ole registreerinud välismaalase lühiajalist Eestis töötamist.
[RT I, 18.01.2019, 2 - jõust. 28.02.2019]

  (3) Viisa taotleja Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsiooni kodanikust perekonnaliikme kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) eesnimi või -nimed;
  2) perekonnanimi või -nimed;
  3) sünniaeg;
  4) kodakondsus;
[RT I, 18.01.2019, 2 - jõust. 28.02.2019]
  5) reisidokumendi või isikutunnistuse number;
  6) sugulusside Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsiooni kodanikuga.

  (4) Viisataotluse kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) registreerimise number ja kuupäev;
  2) taotluse registreerinud ametniku eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed ja ametinimetus;
  3) taotluse esitamise koht linna täpsusega ja kuupäev;
  4) tasutud riigilõivu andmed või andmed riigilõivu vähendamise või selle tasumisest vabastamise kohta;
  5) väljastatud viisa liik, viisakleebise number, viisa kehtivuse algus- ja lõppkuupäev, kordsus ning viisaga lubatud viibimisaeg päevades;
  6) viisa väljastanud ametniku eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed ja ametinimetus;
  7) viisa andmisest keeldumise õiguslik alus ja selle andmisest keeldumise otsuse teinud ametniku eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed ja ametinimetus.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 12 ja 13 ning lõike 2 punktides 9–14 loetletud andmed Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikide või Šveitsi Konföderatsiooni kodanike perekonnaliikmete kohta kantakse andmekogusse nende olemasolul.

§ 10.   Viibimisaja pikendamise andmed

  (1) Viibimisaja pikendamise taotleja kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) eesnimi või -nimed;
  2) perekonnanimi või -nimed;
  3) eelmised nimed;
[RT I, 18.01.2019, 2 - jõust. 31.05.2019]
  31) isanimi;
[RT I, 18.01.2019, 2 - jõust. 31.05.2019]
  4) sünniaeg;
  5) sugu;
  6) sünniriik ja -koht;
  7) kodakondsus või kodakondsused;
  71) sünnijärgne kodakondsus, kui see erineb praegusest;
[RT I, 18.01.2019, 2 - jõust. 31.05.2019]
  8) perekonnaseis;
  9) kontaktandmed, sealhulgas taotleja e-posti aadress ja telefoninumber, kodune aadress (tänav või talu, maja- ja korterinumber, küla või alev või linn, vald, maakond, riik, sihtnumber), majutuskoha liik, nimi ja aadress Eestis viibimise ajal (tänav või talu, maja- ja korterinumber, küla või alev või linn, vald, maakond, sihtnumber) ja majutuskoha e-posti aadress ja telefoninumber;
[RT I, 18.01.2019, 2 - jõust. 31.05.2019]
  10) reisidokumendi liik ja number, väljaandmise kuupäev, kehtivuse lõppkuupäev, väljaandja riik ja asutus;
  11) seadusliku esindaja andmed, sealhulgas eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed ja kodakondsus või kodakondsused, sünniaeg, e-posti aadress, telefoninumber, kontaktaadress (tänav või talu, maja- ja korterinumber, küla või alev või linn, vald, maakond, riik, sihtnumber);
[RT I, 18.01.2019, 2 - jõust. 31.05.2019]
  12) foto;
  13) sõrmejäljekujutised ja nende hõivamise kuupäev.

  (2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmetele kantakse viibimisaja pikendamisel andmekogusse järgmised andmed:
  1) Eestis viibimise alus ja selle number, kehtivuse algus- ja lõppkuupäev, kordsus, lubatud viibimisaeg päevades, väljastamise kuupäev ja koht;
  2) kuupäev, milleni viibimisaja pikendamist taotletakse;
  3) viibimisaja pikendamise põhjus;
[RT I, 18.01.2019, 2 - jõust. 31.05.2019]
  31) Eestis elava külastatava eraisiku ees- ja perekonnanimi, sünniaeg või isikukood, e-posti aadress, telefoninumber ja aadress (tänav või talu, maja- ja korterinumber, küla või alev või linn, vald, maakond, sihtnumber);
[RT I, 18.01.2019, 2 - jõust. 31.05.2019]
  32) külastatava ettevõtte nimi, registrikood, e-posti aadress, telefoninumber, aadress (tänav või talu, maja- ja korterinumber, küla või alev või linn, vald, maakond, sihtnumber) ja sealse kontaktisiku eesnimi ja perekonnanimi, e-posti aadress ja telefoninumber, kui ettevõte ei ole registreerinud välismaalase lühiajalist Eestis töötamist.
[RT I, 18.01.2019, 2 - jõust. 31.05.2019]
  4) [Kehtetu - RT I, 18.01.2019, 2 - jõust. 31.05.2019]

  (3) Viibimisaja pikendamise taotleja esindaja kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) esinduse liik;
  2) eesnimi või -nimed;
  3) perekonnanimi või -nimed;
  4) endised nimed;
  5) isikukood;
  6) sünniaeg;
  7) sugu;
  8) isikut tõendava dokumendi liik, number ja selle väljaandnud riik;
  9) elukoha aadress Eestis ja telefoninumber.

  (4) Viibimisaja pikendamise taotluse kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) registreerimise number ja kuupäev;
  2) taotluse registreerinud ametniku eesnimi või -nimed ja perekonnanimi või -nimed;
  3) tasutud riigilõivu andmed või andmed riigilõivu vähendamise või selle tasumisest vabastamise kohta;
  4) viibimisaja pikendamise kleebise number, kehtivuse algus- ja lõppkuupäev, lubatud viibimisaeg päevades;
  5) viibimisaja pikendamise õiguslik alus ja otsuse teinud ametniku eesnimi või -nimed ja perekonnanimi või -nimed;
  6) viibimisaja pikendamisest keeldumise õiguslik alus ja selle pikendamisest keeldumise otsuse teinud ametniku eesnimi või -nimed ja perekonnanimi või -nimed.

§ 101.   Tähtajalise elamisloa kehtivuse lõppemisest tuleneva Eestis viibimise õiguse pikaajalise viisana vormistamise andmed
[RT I, 28.03.2017, 3 - jõust. 31.03.2017]

  (1) Tähtajalise elamisloa kehtivuse lõppemisest tuleneva Eestis viibimise õiguse pikaajalise viisana vormistamisel kantakse taotleja kohta andmekogusse järgmised andmed:
  1) eesnimi või -nimed;
  2) perekonnanimi või -nimed;
  3) isikukood;
  4) kontaktandmed;
  5) reisidokumendi liik ja number, väljaandmise kuupäev, kehtivuse lõppkuupäev, väljaandja riik ja asutus;
  6) taotluse esitamise kuupäev.

  (2) Tähtajalise elamisloa kehtivuse lõppemisest tuleneva Eestis viibimise õiguse vormistamisel kantakse taotleja esindaja kohta andmekogusse järgmise andmed:
  1) esinduse liik;
  2) eesnimi või -nimed;
  3) perekonnanimi või -nimed;
  4) isikukood või sünniaeg;
  5) isikut tõendava dokumendi liik ja number ning väljaandja riik;
  6) kontaktandmed.

  (3) Tähtajalise elamisloa kehtivuse lõppemisest tuleneva Eestis viibimise õiguse vormistamise taotluse kohta kantakse andmekogusse järgmise andmed:
  1) registreerimise number ja kuupäev;
  2) taotluse registreerinud ametniku eesnimi või -nimed ja perekonnanimi või -nimed;
  3) tasutud riigilõivu andmed või andmed riigilõivu vähendamise või selle tasumisest vabastamise kohta;
  4) väljastatud viisa kleebise number, kehtivuse algus- ja lõppkuupäev, lubatud viibimisaeg päevades;
  5) tähtajalise elamisloa kehtivuse lõppemisest tuleneva Eestis viibimise õiguse pikaajalise viisana vormistanud ametniku eesnimi või -nimed ja perekonnanimi või -nimed.
[RT I, 28.03.2017, 3 - jõust. 31.03.2017]

§ 11.   Viisa tühistamise, kehtetuks tunnistamise või viibimisaja ennetähtaegse lõpetamise andmed

  Viisa tühistamisel, kehtetuks tunnistamisel või viibimisaja ennetähtaegsel lõpetamisel kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) otsuse number ja kuupäev;
  2) selle asutuse ja struktuuriüksuse nimetus, kelle ametnik otsuse tegi, arvestades riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduses sätestatut;
  3) otsuse teinud ametniku eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed ja ametinimetus, arvestades riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduses sätestatut;
  4) kuupäev, millest alates on viibimisaeg kehtetu;
  5) viisa saanud isiku eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed, sünniaeg ja reisidokumendi number;
  6) tühistatud või kehtetuks tunnistatud viisakleebise number, kehtivusaeg, kordsus, viibimisaeg päevades, viisa väljastanud asutus, väljastamise kuupäev ja viisa liik;
  7) viisa tühistamise või kehtetuks tunnistamise põhjus või viibimisaja ennetähtaegse lõpetamise põhjus ja selle õiguslik alus;
  8) viibimisaja ennetähtaegse lõpetamise puhul märge viisavabaduse kohta.

§ 12.   Piiripunktis erandina viisa andmise andmed

  Piiripunktis erandina viisa andmise kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) viisa andmise otsuse number ja kuupäev;
  2) viisa andmise otsuse teinud ametniku eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed ja ametinimetus;
  3) viisa saaja eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed, sünniaeg, sugu ja kodakondsus;
  4) viisa saaja foto, sõrmejäljekujutised ja sõrmejäljekujutiste hõivamise kuupäev;
  5) viisa saaja reisidokumendi liik ja number, väljaandja riik ja asutus, väljaandmise kuupäev ja kehtivuse lõppkuupäev;
  6) viisa saaja reisi eesmärk või eesmärgid;
  7) viisa saaja aadress ja telefoninumber Eestis või Schengeni konventsiooni liikmesriigis viibimise ajal;
  8) väljastatud viisa liik, viisakleebise number, viisa kehtivuse algus- ja lõppkuupäev ning viisaga lubatud viibimisaeg päevades;
  9) viisa andmise õiguslik alus ja viisa väljastanud ametniku eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed ja ametinimetus;
  10) taotluses märgitud riiki sisenemise kuupäev ja riigist lahkumise kuupäev;
  11) viisa väljastamisest keeldumise õiguslik alus ja keeldumise otsuse teinud ametniku eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed ja ametinimetus.

§ 13.   Viisa andmisest keeldumise, viisa tühistamise, viisa kehtetuks tunnistamise, viibimisaja pikendamisest keeldumise ja viibimisaja ennetähtaegse lõpetamise otsuse vaidlustamise avalduse andmed

  (1) Viisa andmisest keeldumise, viisa tühistamise, viisa kehtetuks tunnistamise, viibimisaja pikendamisest keeldumise ja viibimisaja ennetähtaegse lõpetamise otsuse (edaspidi käesolevas paragrahvis otsus) vaidlustaja kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) eesnimi või -nimed;
  2) perekonnanimi või -nimed;
  3) sünniaeg;
  4) kontaktandmed, sealhulgas postiaadress ja riik, telefoninumber, e-posti aadress.

  (2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmetele esitatakse avalduses järgmised andmed:
  1) selle haldusorgani nimi, kellele avaldus esitatakse;
  2) vaidlustatava toimingu liik ja number;
  3) märge selle kohta, kas otsus vaidlustatakse esimest või teist korda;
  4) avalduse esitamise põhjus.

  (3) Otsuse vaidlustaja esindaja kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) eesnimi või -nimed;
  2) perekonnanimi või -nimed;
  3) sünniaeg;
  4) kontaktandmed, sealhulgas postiaadress ja riik, telefoninumber, e-posti aadress.

  (4) Avalduse kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) registreerimise number ja kuupäev;
  2) selle asutuse ja struktuuriüksuse nimi, kelle ametnik avalduse registreeris, arvestades riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduses sätestatut;
  3) avalduse registreerinud ametniku eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed;
  4) avalduse kohta tehtud otsus ja otsuse tegemise kuupäev;
  5) otsuse teinud ametniku eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed ja ametinimetus, arvestades riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduses sätestatut;
  6) tasutud riigilõivu andmed, sealhulgas riigilõivu summa, riigilõivu laekumise kuupäev, riigilõivu tasunud isiku ees- ja perekonnanimi või -nimed või juriidilise isiku nimi.

4. peatükk Andmete kandmine andmekogusse 

§ 14.   Andmeandja

  Andmekogusse andmeandjateks on:
  1) viisataotluse, viibimisaja pikendamise taotluse või käesoleva määruse §-des 101 ja 13 nimetatud avalduse esitanud välismaalane;
[RT I, 28.03.2017, 3 - jõust. 31.03.2017]
  2) Politsei- ja Piirivalveamet, Kaitsepolitseiamet ja Välisministeerium neile seadusega või seaduse alusel kehtestatud õigusaktiga pandud ülesannete piires.

§ 15.   Andmekogudevaheline andmevahetus

  (1) Andmekogu vastutaval töötlejal ning Kaitsepolitseiametil ja Välisministeeriumil on lubatud seadusega või seaduse alusel kehtestatud õigusaktiga neile pandud ülesannete täitmiseks esitada päringuid teistesse Euroopa Liidu riigi või kohaliku omavalitsuse andmekogudesse ja saada sealt andmeid.
[RT I, 12.03.2019, 5 - jõust. 15.03.2019]

  (2) Andmekogu vahetab biomeetrilisi andmeid automaatse biomeetrilise isikutuvastuse süsteemi andmekoguga.
[RT I, 26.08.2022, 1 - jõust. 29.08.2022]

§ 16.   Andmete andmekogusse kandmise alusdokumendid

  Andmete andmekogusse kandmise alusdokumendid on:
  1) viisataotlus koos otsusega viisa andmise või sellest keeldumise kohta;
[RT I, 24.07.2020, 11 - jõust. 01.08.2020]
  2) piiripunktis erandina viisa andmise otsus;
  3) viibimisaja pikendamise taotlus koos otsusega viibimisaja pikendamise või sellest keeldumise kohta;
[RT I, 24.07.2020, 11 - jõust. 01.08.2020]
  4) viisa tühistamise või kehtetuks tunnistamise otsus;
  5) viibimisaja ennetähtaegse lõpetamise otsus;
  6) viisa taotleja reisidokument;
  7) viibimisaja pikendamise taotleja reisidokument;
  8) viibimisaja pikendamise taotleja esindaja volikiri;
  9) viibimisaja pikendamise taotleja esindaja isikut tõendav dokument;
  10) välismaalase Eestis viibimise alus või selle pikendamine;
  11) riigilõivu tasumist tõendav dokument;
  12) riigilõivu tasumisest vabastamist või selle vähendamist tõendav dokument;
  13) viibimisaja pikendamise alust tõendav dokument;
  14) vormikohane avaldus koos otsusega vaide rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta;
  15) tähtajalise elamisloa kehtivuse lõppemisest tuleneva Eestis viibimise õiguse pikaajalise viisana vormistamise taotlus koos otsusega vormistamise kohta;
[RT I, 28.03.2017, 3 - jõust. 31.03.2017]
  16) muud esitatud dokumendid ja tõendid.
[RT I, 28.03.2017, 3 - jõust. 31.03.2017]

§ 17.   Andmete kandmine andmekogusse

  (1) Välismaalaste seaduses sätestatud tingimustel ja korras kannab andmekogusse:
  1) Politsei- ja Piirivalveamet käesoleva määruse §-des 9–13 loetletud andmed;
  2) Kaitsepolitseiamet käesoleva määruse §-des 11 ja 13 loetletud andmed;
  3) Välisministeerium käesoleva määruse §-des 9, 11 ja 13 loetletud andmed.

  (2) Andmed kantakse andmekogu kaardile viivitamata pärast andmete saamist.

  (3) Politsei- ja Piirivalveamet, Kaitsepolitseiamet ja Välisministeerium peavad digitaalselt või paberil arvestust andmete andmekogusse kandmise aja, andmete koosseisu ja andmeandjate üle.

§ 18.   Andmete õigsuse tagamine

  Andmeandja vastutab tema esitatud andmete ning alusdokumentidel olevate andmete õigsuse eest alusdokumendi esitamise ajal. Politsei- ja Piirivalveamet, Kaitsepolitseiamet ja Välisministeerium vastutavad, et nende poolt andmekogusse kantud andmed vastavad andmeandja esitatud andmetele.

§ 19.   Ebaõigete andmete parandamine

  Kui Politsei- ja Piirivalveamet, Kaitsepolitseiamet või Välisministeerium avastab andmekogus ebaõigeid andmeid või kui talle on nendest teada antud, korraldab ta andmete parandamise kolme tööpäeva jooksul ebaõigetest andmetest teadasaamisest arvates ning lisab võimaluse korral menetlustoimikule õigeid andmeid tõendava dokumendi või viite sellele dokumendile.

5. peatükk Juurdepääs andmekogu andmetele ning nende väljastamine andmekogust 

§ 20.   Juurdepääs andmekogu andmetele

  (1) Andmekogus sisalduvad andmed on juurdepääsupiiranguga ning on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks.

  (2) Juurdepääs andmekogusse kantud andmetele on vastutava töötleja ning Kaitsepolitseiameti ning Välisministeeriumi ametnikel ja töötajatel neile teenistus- või tööülesannete täitmiseks määratud ulatuses ning järelevalveasutusel neile seadusega pandud ülesannete täitmiseks.
[RT I, 12.03.2019, 5 - jõust. 15.03.2019]

  (3) Juurdepääs andmekogule on Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse töötajatel neile tööülesannete täitmiseks määratud ulatuses.

  (4) Juurdepääs käesoleva määruse §-des 9–13 sätestatud andmekogu andmetele ilma andmete muutmise õiguseta on julgeolekuasutuste seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks Välisluureameti ning julgeolekuasutuste seaduses ja kriminaalmenetluse seadustikus sätestatud ülesannete täitmiseks Kaitsepolitseiameti ametnikel ja töötajatel neile teenistus- või tööülesannete täitmiseks määratud ulatuses.
[RT I, 20.06.2017, 1 - jõust. 01.07.2017]

  (5) Andmekogule juurdepääsu õigus on andmekogu arendaval või hooldaval isikul arendus- või hoolduslepingus sätestatud ulatuses ja tingimustel.

  (6) Andmekogu vastutav töötleja otsustab kolmandatele isikutele infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu andmetele juurdepääsu andmise selleks seaduses sätestatud aluse olemasolu korral ning kooskõlas avaliku teabe seaduse ja isikuandmete kaitse seadusega. Vajaduse korral sõlmitakse andmete saajaga leping, milles sätestatakse nende andmete koosseis, millele juurdepääs võimaldatakse, ning andmetele juurdepääsu andmise õiguslik alus, eesmärk, tingimused, kord ja viis.

  (7) Kolmandatele isikutele võimaldatakse infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu andmetele juurdepääs tehniliste võimaluste piires mahus, mis ei takista vastutavale töötlejale, Kaitsepolitseiametile ning Välisministeeriumile pandud ülesannete täitmist.
[RT I, 12.03.2019, 5 - jõust. 15.03.2019]

  (8) Euroopa Liidu ühtsesse viisainfosüsteemi (edaspidi VIS) kantud andmetele võimaldatakse juurdepääs kooskõlas:
[RT I, 25.10.2023, 1 - jõust. 28.10.2023]
  1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 767/2008, mis käsitleb viisainfosüsteemi (VIS) ja liikmesriikidevahelist teabevahetust lühiajaliste viisade kohta (VIS määrus) (ELT L 218, 13.08.2008, lk 60–81) (edaspidi VIS määrus);
  2) nõukogu otsusega 2008/633/JSK, mis käsitleb liikmesriikide määratud ametiasutuste ja Europoli juurdepääsu viisainfosüsteemile (VIS) terroriaktide ja muude raskete kuritegude vältimise, avastamise ja uurimise eesmärkidel (ELT L 218, 13.08.2008, lk 129–136).

§ 21.   Andmekogust andmete väljastamine

  (1) Andmekogu vastutav töötleja, Kaitsepolitseiamet või Välisministeerium väljastab andmekogusse kantud andmeid:
[RT I, 12.03.2019, 5 - jõust. 15.03.2019]
  1) andmesubjektile või tema seaduslikule esindajale andmesubjekti kohta käivaid isikuandmeid;
  2) kolmandatele isikutele nende kirjaliku taotluse alusel, kui andmete väljastamiseks on seaduses sätestatud alus.

  (2) Andmekogu vastutav töötleja, Kaitsepolitseiamet või Välisministeerium väljastab VIS-i kantud andmeid andmesubjektile või tema seaduslikule esindajale andmesubjekti kohta käivaid isikuandmeid kooskõlas VIS määrusega.
[RT I, 12.03.2019, 5 - jõust. 15.03.2019]

  (3) Politsei- ja Piirivalveamet, Kaitsepolitseiamet ja Välisministeerium peavad arvestust andmete andmekogusse esitamise aja, andmete väljastamise aja, andmete koosseisu, andmeandjate ning andmete saajate üle.

  (4) Andmekogust väljastatakse andmeid tasuta.

§ 22.   Andmekogust VIS-i automaatselt edastatavad andmed
[RT I, 25.10.2023, 1 - jõust. 28.10.2023]

  (1) Viisataotluse kohta edastatakse VIS-i VIS määruse artiklis 9 nimetatud andmed.

  (2) Viisa väljastamise kohta edastatakse VIS-i VIS määruse artiklis 10 nimetatud andmed.

  (3) Viisataotluse läbivaatamise katkestamise kohta edastatakse VIS-i VIS määruse artiklis 11 nimetatud andmed.

  (4) Viisa andmisest keeldumise kohta edastatakse VIS-i VIS määruse artiklis 12 nimetatud andmed.

  (5) Viisa kehtetuks tunnistamise või tühistamise kohta edastatakse VIS-i VIS määruse artiklis 13 nimetatud andmed.

  (6) Viisaga määratud viibimisaja pikendamise kohta edastatakse VIS-i VIS määruse artiklis 14 nimetatud andmed.

  (7) Viisavaba viibimisaja pikendamise kohta edastatakse VIS-i VIS määruse artiklites 9 ja 10 nimetatud andmed.

6. peatükk Andmekogu andmete säilitamine, järelevalve andmekogu pidamise üle, andmekogu pidamise rahastamine ja andmekogu likvideerimine 

§ 23.   Andmekogu andmete säilitamine

  (1) Andmekogu andmeid säilitatakse andmekogu infotehnoloogilises andmekogus aktiivselt viis aastat alates:
  1) viisa kehtivusaja lõppemisest;
  2) pikendatud viibimisaja lõppemisest;
  3) taotluse läbi vaatamata jätmise, viisa andmisest keeldumise, viisa tühistamise, viisa kehtetuks tunnistamise, viibimisaja pikendamisest keeldumise või viibimisaja ennetähtaegse lõpetamise otsusest või selle vaidlustamise käigus tehtud otsusest.
[RT I, 25.10.2023, 1 - jõust. 28.10.2023]

  (2) Käesoleva määruse § 9 lõike 1 punktis 16 nimetatud foto ja punktis 17 nimetatud sõrmejäljekujutised, § 9 lõike 21 punktis 16 nimetatud foto ja punktis 17 nimetatud sõrmejäljekujutised, § 10 lõike 1 punktis 12 nimetatud foto ja punktis 13 nimetatud sõrmejäljekujutised ning § 12 punktis 4 nimetatud foto ja sõrmejäljekujutised, mis on kantud andmekogu infotehnoloogilisse andmekogusse, kustutatakse viivitamata pärast isiku tuvastamise või isikusamasuse kontrollimise võrdlusuuringu tegemist.
[RT I, 26.08.2022, 1 - jõust. 29.08.2022]

  (3) Pärast käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud säilitustähtaja möödumist kantakse andmed andmekogu arhiiviosasse, kus neid säilitatakse 50 aastat.
[RT I, 25.10.2023, 1 - jõust. 28.10.2023]

  (4) Andmekogu arhiiviosale kehtestatakse juurdepääsupiirangud.
[RT I, 25.10.2023, 1 - jõust. 28.10.2023]

  (5) Vastutav töötleja määrab oma ametniku või töötaja andmekogu peakasutajaks, kes vastutab andmete õigeaegse arhiveerimise ja arhiiviandmetele juurdepääsu andmise eest. Vastutav töötleja määrab ametniku või töötaja, kellel on õigus pääseda arhiiviandmetele ligi ulatuses, mis on vajalik tema ameti- või tööülesannete täitmiseks.
[RT I, 25.10.2023, 1 - jõust. 28.10.2023]

  (6) Politsei- ja Piirivalveamet, Kaitsepolitseiamet ning Välisministeerium võivad säilitada menetlustoimikut kuni viis aastat pärast menetlust lõpetava alusdokumendi andmekogu infotehnoloogilisse andmekogusse kandmist. Pärast säilitustähtaja möödumist võib viia menetlustoimiku arhiiviseaduse alusel üle arhiivi või otsustada selle hävitamise.
[RT I, 25.10.2023, 1 - jõust. 28.10.2023]

§ 231.   Andmete logimine

  (1) Andmekogu kasutamise õiguspärasust kontrollitakse tarkvaraga ja organisatsiooniliste meetmetega. Andmekogusse või VIS-i tehtud päringu või kande kohta säilitatakse vähemalt järgmised logiandmed:
  1) päringu või kande tegija ees- ja perekonnanimi ning isikukood või asutus, arvestades riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduses sätestatut;
  2) päringu või kande tegemise kuupäev ja kellaaeg;
  3) päringu eesmärk;
  4) toimingu ja andmete liik.

  (2) Nõukogu otsuse 2008/633/JSK alusel tehtud päringu kohta säilitatakse selle otsuse artikli 16 lõikes 1 sätestatud logiandmed.

  (3) Andmekogu logiandmeid säilitatakse kümme aastat pärast päringu või kande tegemist.

  (4) VIS-i tehtud päringu või kande logiandmeid säilitatakse VIS määruse artikli 34 lõikes 2 sätestatud tähtaja lõpuni.
[RT I, 25.10.2023, 1 - jõust. 28.10.2023]

§ 24.   Järelevalve andmekogu pidamise üle

  Järelevalvet andmekogu pidamise üle teostatakse VIS määruse, isikuandmete kaitse seaduse ning avaliku teabe seaduse kohaselt.

§ 25.   Andmekogu rahastamine

  (1) Andmekogu hooldustöid ja pidamist rahastatakse riigieelarvest vastutavale töötlejale ning Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskusele selleks otstarbeks eraldatud rahalistest vahenditest.

  (2) Andmekogu arendustöid rahastatakse riigieelarvest vastutavale töötlejale, Kaitsepolitseiametile, Välisministeeriumile ning Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskusele selleks otstarbeks eraldatud vahenditest.
[RT I, 12.03.2019, 5 - jõust. 15.03.2019]

§ 26.   Andmekogu likvideerimine

  (1) Andmekogu likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus valdkonna eest vastutava ministri ettepanekul. Registri likvideerimisel otsustatakse andmete teise andmekogusse, riiklikusse registrisse või riiklikusse arhiivi üleandmine või andmete hävitamine ja nende üleandmise või hävitamise tähtaeg.

  (2) Andmekogu likvideeritakse kooskõlas arhiiviseaduses ja avaliku teabe seaduses sätestatud nõuetega.

7. peatükk Rakendussäte 

§ 27.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016. aastal.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json