Teksti suurus:

Keskkonnaministri 31. märtsi 2008. a määruse nr 12 „Keskkonnainspektsiooni põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.08.2011
Avaldamismärge:RT I, 24.08.2011, 2

Keskkonnaministri 31. märtsi 2008. a määruse nr 12 „Keskkonnainspektsiooni põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 19.08.2011 nr 55

Määrus kehtestatakse „Vabariigi Valitsuse seaduse“ § 42 lõike 1 alusel.

§ 1. Keskkonnaministri 31. märtsi 2008. a määruses nr 12 „Keskkonnainspektsiooni põhimäärus” (RTL 2008, 27, 403; 2009, 101, 1522) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Inspektsioon kasutab sümbolitena embleemi ja lippu. Inspektsiooni embleem on kuldse äärisega sinine sõõr, millel väike riigivapp vesiroosil. Äärise ülaserval on tekst „KESKKONNAINSPEKTSIOON“ ja allserval on tekst „ESTONIAN ENVIRONMENTAL INSPECTORATE“ (lisa 1). Inspektsiooni lipul on kahe kollase pakuga sinine väli, millel on Keskkonnainspektsiooni tunnus (lisa 2).“;

2) paragrahvi 7 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

„21) toimetab seadusega sätestatud juhtudel kuritegude kohtueelset menetlust;“;

3) määrust täiendatakse lisadega 1 ja 2.

§ 2. Käesoleva määruse § 1 punkt 2 jõustub 1. septembril 2011.

Keit Pentus
Minister

Rita Annus
Kantsler

Lisa 1 Keskkonnainspektsiooni embleemi kujutis

Lisa 2 Keskkonnainspektsiooni lipu etalonkujutis

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json