Teksti suurus:

Keskkonnainspektsiooni põhimäärus

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.08.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2012
Avaldamismärge:RT I, 24.08.2011, 4

Keskkonnainspektsiooni põhimäärus

Vastu võetud 31.03.2008 nr 12
RTL 2008, 27, 403
jõustumine 10.04.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.12.2009RTL 2009, 101, 152202.01.2010
19.08.2011RT I, 24.08.2011, 227.08.2011, osaliselt 1.09.2011

Määrus kehtestatakse«Vabariigi Valitsuse seaduse» § 42 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Keskkonnainspektsiooni staatus

  (1) Keskkonnainspektsioon (edaspidi inspektsioon) on Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus. Inspektsiooni põhiülesanne on teostada riiklikku järelevalvet ning kohaldada riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses. Keskkonnainspektsiooni ametlik ingliskeelne nimetus on Environmental Inspectorate.

  (2) Oma ülesannete täitmisel esindab inspektsioon riiki.

§ 2.   Inspektsiooni pitsat ja sümboolika

  (1) Inspektsioonil on sõõrikujuline väikese riigivapi kujutise ja oma nimega pitsat ning kehtestatud korras registreeritud sümboolika.

  (2) Inspektsiooni struktuuriüksusel võivad olla oma nimega dokumendiplangid ja pitsat, kui see on ette nähtud struktuuriüksuse põhimääruses.

  (3) Dokumendiplankide ja pitsatite kasutamise kord määratakse inspektsiooni asjaajamiskorras.

  (4) Inspektsioon kasutab sümbolitena embleemi ja lippu. Inspektsiooni embleem on kuldse äärisega sinine sõõr, millel väike riigivapp vesiroosil. Äärise ülaserval on tekst «KESKKONNAINSPEKTSIOON» ja allserval on tekst «ESTONIAN ENVIRONMENTAL INSPECTORATE» (lisa 1). Inspektsiooni lipul on kahe kollase pakuga sinine väli, millel on Keskkonnainspektsiooni tunnus (lisa 2).
[RT I, 24.08.2011, 2 - jõust. 27.08.2011]

§ 3.   Inspektsiooni asukoht

  Inspektsiooni aadress on Kopli 76, 10416 Tallinn. Inspektsiooni mujal asuva struktuuriüksuse asukoht ja postiaadress märgitakse struktuuriüksuse põhimääruses.

§ 4.   Inspektsiooni aruandekohustus

  Inspektsioon on aruandekohustuslik keskkonnaministri ees, kes suunab ja koordineerib inspektsiooni tegevust ja teostab tema üle teenistuslikku järelevalvet.

§ 5.   Inspektsiooni finantseerimine

  Inspektsioon on riigieelarvest finantseeritav asutus, millel on oma eelarve ja arvelduskontod Riigikassa kontsernikonto koosseisus.

2. peatükk TEGEVUSVALDKOND JA ÜLESANDED 

§ 6.   Inspektsiooni tegevusvaldkond

  Inspektsiooni tegevusvaldkonnaks on keskkonnajärelevalve teostamine«Keskkonnajärelevalve seaduse» tähenduses.

§ 7.   Inspektsiooni ülesanded

  Inspektsioon:
  1) teostab riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses;
  2) on seadusega sätestatud juhtudel väärtegude kohtuväliseks menetlejaks;
  21) toimetab seadusega sätestatud juhtudel kuritegude kohtueelset menetlust;
[RT I, 24.08.2011, 2 - jõust. 01.09.2011]
  3) peab arvestust riigile inspektsiooni kaudu laekuvate rahaliste vahendite laekumise üle;
  4) korraldab keskkonnakaitse valveteenistust;
  5) osaleb keskkonda ohustavate avariitagajärgede likvideerimises koostöös teiste riigiasutuste ja kohalike omavalitsustega seaduses ja selle alusel sätestatud ulatuses ja korras;
  6) osaleb hädaolukorra lahendamisel Keskkonnaministeeriumi kriisireguleerimisplaanis ette nähtud juhtudel ja ulatuses;
  7) arendab volituste piires koostööd füüsiliste ja juriidiliste isikute, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ning välisriikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega;
  8) võtab vastu Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 1982. aasta 10. detsembri mereõiguse konventsiooni piirialade kalavarude ja pika rändega kalavarude kaitset ja majandamist käsitlevate sätete rakenduskokkuleppega ühinemise seaduse artiklis 21 ettenähtud teateid;
  9) lahendab märgukirjade ja avaldustega seotud küsimusi oma tegevusvaldkonnas;
  10) täidab teabe avalikustamise ja elanikkonna teavitamise kohustust õigusaktidega ettenähtud alustel ja ulatuses;
  11) kogub keskkonnajärelevalve andmeid, analüüsib oma tegevusvaldkonna õigusaktide toimet ja teeb ettepanekuid nende täiustamiseks, osaleb uute õigusaktide eelnõude koostamises ja kooskõlastamises;
  12) osaleb riiklike programmide, arengukavade ja finantsplaanide koostamises oma tegevusvaldkonnas;
  13) täidab temale«Keskkonnatasude seadusega» pandud ülesandeid;
  14) korraldab keskkonnajärelevalve alast koolitust;
  15) täidab muid ülesandeid, mis on talle õigusaktidega pandud.

3. peatükk INSPEKTSIOONI JUHTIMINE 

§ 8.   Inspektsiooni juht

  (1) Inspektsiooni juhib peadirektor, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist keskkonnaminister Keskkonnaministeeriumi kantsleri ettepanekul.

  (2) Inspektsiooni peadirektor:
  1) juhib inspektsiooni tööd ning korraldab peadirektori asetäitjate, struktuuriüksuste juhtide ja nõunike kaudu inspektsiooni ülesannete täitmist;
  2) koordineerib, suunab ja kontrollib regioonide ja personaliosakonna tööd;
  3) vastutab inspektsiooni tegevust korraldavate õigusaktide õigeaegse, täpse ja otstarbeka täitmise eest ning annab aru keskkonnaministrile;
  4) esindab inspektsiooni suhetes teiste riigiasutuste, äriühingute ja üksikisikutega ning annab volitusi inspektsiooni esindamiseks;
  5) sõlmib inspektsiooni nimel lepinguid;
  6) esitab keskkonnaministrile ettepanekuid inspektsiooni tulude ja kulude eelarve kohta ning vastutab eelarve täpse ja otstarbeka täitmise ning riigivara sihipärase kasutamise eest;
  7) esitab keskkonnaministrile kinnitamiseks inspektsiooni struktuuri ja teenistujate koosseisu ning teeb ettepanekuid inspektsiooni tegevusvaldkonna korraldamiseks;
  8) kinnitab inspektsiooni asjaajamiskorra, sisekorraeeskirja, struktuuriüksuste põhimäärused, raamatupidamise sise-eeskirja, arengukava, tööplaanid ja muud sisemist töökorraldust reguleerivad dokumendid, samuti palga- ja ametijuhendid;
  9) nimetab ametisse ja vabastab ametist inspektsiooni koosseisu kuuluvad ametnikud ja teised teenistujad, sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud;
  10) vastavuses õigusaktidega kinnitab ametnike ja teiste teenistujate palgad ja otsustab lisatasude maksmise, kohaldab ergutusi ja määrab distsiplinaarkaristusi;
  11) vastutab inspektsiooni sisekontrolli ja siseauditialase süsteemi rakendamise eest;
  12) nimetab inspektsiooni siseauditi eest vastutava isiku;
  13) teostab teenistuslikku järelevalvet vastavalt«Vabariigi Valitsuse seaduse» §-le 96;
  14) annab seaduste, Vabariigi Valitsuse määruste või korralduste ning ministri määruste või käskkirjade alusel ja neis sätestatud ülesannete täitmiseks teenistusalastes küsimustes käskkirju;
  15) vastutab inspektsiooni arengukava väljatöötamise ja rakendamise eest;
  16) viib vahetute alluvatega läbi arendusvestluseid;
  17) moodustab vajadusel komisjone ja töörühmi inspektsiooni pädevuses olevate ülesannete lahendamiseks kaasates vajadusel eksperte väljapoolt, määrab nende ülesanded ja töökorra;
  18) annab korraldusi, mis on kohustuslikud kõikidele inspektsiooni teenistujatele;
  19) teeb riikliku järelevalve teostamisel ettekirjutusi ja otsuseid;
  20) täidab muid õigusaktides ette nähtud ülesandeid.

  (3) Peadirektori ajutisel äraolekul asendab teda peadirektori asetäitja järelevalve alal, viimase äraolekul peadirektori asetäitja halduse alal.

§ 9.   Peadirektori asetäitjad

  (1) Inspektsiooni koosseisus on kaks vahetult peadirektorile alluvat peadirektori asetäitjat:
  1) peadirektori asetäitja järelevalve alal vastutab keskkonnajärelevalve planeerimise ja korraldamise eest, koordineerides, suunates ja kontrollides analüüsi ja planeerimise osakonna, kalakaitseosakonna, looduskaitseosakonna ja keskkonnakaitse osakonna tööd;
  2) peadirektori asetäitja haldusalal vastutab inspektsiooni valduses oleva vara haldamise, raamatupidamisarvestuse, õigusteeninduse toimimise, dokumendihalduse ja asjaajamise korraldamise eest, koordineerides, suunates ja kontrollides haldusosakonna, raamatupidamisosakonna, õigusosakonna ja kantselei tööd.
[RTL 2009, 101, 1522 - jõust. 02.01.2010]

  (2) Peadirektori asetäitjate täpsemad tööülesanded, õigused ja vastutus sätestatakse ametijuhendites.

4. peatükk INSPEKTSIOONI STRUKTUUR, STRUKTUURIÜKSUSTE JUHTIMINE JA PÕHIÜLESANDED 

§ 10.   Inspektsiooni struktuur

  (1) Inspektsiooni struktuuriüksusteks on osakonnad ja regioonid ning regioonide bürood.

  (2) Struktuuriüksuste ülesanded ja pädevus määratakse peadirektori poolt kinnitatava põhimäärusega.

§ 11.   Inspektsiooni osakonnad

  Inspektsiooni osakonnad on:
  1) personaliosakond;
  2) õigusosakond;
  3) analüüsi ja planeerimise osakond;
  4) raamatupidamisosakond;
  5) haldusosakond;
  6) kantselei;
  7) kalakaitseosakond;
  8) looduskaitseosakond;
  9) keskkonnakaitseosakond.

§ 12.   Inspektsiooni regioonid ja bürood

  Inspektsiooni regioonid ja bürood on:
  1) Põhja regioon tegevuspiirkonnaga Harju maakonnas;
  2) Lääne regioon tegevuspiirkonnaga Pärnu, Hiiu, Saare, Lääne, Rapla ja Järva maakonnas ning Hiiumaa büroo tegevuspiirkonnaga Hiiu maakonnas, Saaremaa büroo tegevuskohaga Saare maakonnas, Läänemaa büroo tegevuskohaga Lääne maakonnas, Raplamaa büroo tegevuskohaga Rapla maakonnas ja Järvamaa büroo tegevuskohaga Järva maakonnas;
  3) Lõuna regioon tegevuspiirkonnaga Tartu, Jõgeva, Viljandi, Valga, Põlva ja Võru maakonnas ning Jõgevamaa büroo tegevuspiirkonnaga Jõgeva maakonnas, Viljandimaa büroo tegevuskohaga Viljandi maakonnas, Valgamaa büroo tegevuskohaga Valga maakonnas, Võrumaa büroo tegevuskohaga Võru maakonnas ja Põlvamaa büroo tegevuskohaga Põlva maakonnas;
  4) Ida regioon tegevuspiirkonnaga Lääne- ja Ida-Viru maakonnas ning Lääne-Virumaa büroo tegevuspiirkonnaga Lääne-Viru maakonnas.

§ 13.   Personaliosakond

  Personaliosakonna põhiülesanded on:
  1) personalipoliitika väljatöötamine ja elluviimine, sealhulgas struktuuriüksuste personalialase tegevuse suunamine, koordineerimine ja kontrollimine;
  2) töökeskkonna ja tööohutuse meetmete väljatöötamine ning rakendamine;
  3) personaliarvestuse korraldamine ja sellega seotud tegevuste koordineerimine;
  4) täiendkoolitussüsteemi väljatöötamine ja koordineerimine ning koolituste korraldamine.

§ 14.   Õigusosakond

  Õigusosakonna põhiülesanded on:
  1) inspektsiooni õigusalane teenindamine;
  2) õigusalase konsultatsiooni andmine inspektsiooni juhtkonnale ja struktuuriüksustele;
  3) õigusaktide analüüsimine ning muudatusettepanekute tegemine;
  4) inspektsiooni esindamine kohtus.

§ 15.   Analüüsi ja planeerimise osakond

  Analüüsi ja planeerimise osakonna põhiülesanded on:
  1) keskkonnajärelevalve andmete koondamine, töötlemine ja analüüs;
  2) inspektsiooni arengukava, tegevuskava ja arendusülesannete koostamise põhimõtete väljatöötamine ning rakendamise korraldamine;
  3) inspektsiooni järelevalvetööga seotud andmekogude administreerimine;
  4) keskkonnajärelevalvega seotud projektide koordineerimine;
  5) keskkonnajärelevalve ressursivajaduse analüüsimine lähtudes strateegilise planeerimise vajadustest.

§ 16.   Raamatupidamisosakond

  Raamatupidamisosakonna põhiülesanded on:
  1) inspektsiooni eelarve planeerimises osalemine ja selle täitmise jälgimine;
  2) raamatupidamisarvestuse korraldamine ja teostamine;
  3) majandusaasta aruannete koostamine.

§ 17.   Haldusosakond

  Haldusosakonna põhiülesanded on:
  1) inspektsiooni valduses oleva riigivara ja muu vara haldamise korraldamine;
  2) hankekonkursside ja riigihangete korraldamine;
  3) struktuuriüksuste varustamine vajalike tehniliste vahenditega;
  4) inspektsiooni info- ja sidesüsteemide arendamine;
  5) inspektsiooni infotehnoloogiaalase teenindamise, varustamise, hoolduse ja andmeturbe korraldamine.

§ 18.   Kantselei

  Kantselei põhiülesanded on:
  1) inspektsiooni asjaajamise korraldamine ja piirkondlike osakondade asjaajamise koordineerimine ning kontrollimine;
  2) inspektsiooni arhiivitöö korraldamine ja piirkondlike osakondade arhiivitöö koordineerimine ning kontrollimine;
  3) dokumendihaldussüsteemi arendamise korraldamine ning administreerimine;
  4) dokumentide vormistamise vastavuse kontroll õigusaktides ja standardites kehtestatud nõuetele.

§ 19.   Kalakaitse-, keskkonnakaitse- ja looduskaitseosakond

  Kalakaitse-, keskkonnakaitse- ja looduskaitseosakonna põhiülesanded vastavalt oma valdkonnale on:
  1) keskkonnajärelevalve valdkondlike arengukavade väljatöötamine, keskkonnajärelevalve koordineerimine ja ühtlustamine inspektsioonis;
  2) keskkonnajärelevalve küsimustes regioonide nõustamine;
  3) õigusaktide toimimise ja mõju hindamine ning muudatusettepanekute koondamine;
  4) regioonide tegevuse kvaliteedikontrolli teostamine;

§ 20.   Regioon

  Regiooni põhiülesanded on:
  1) looduskeskkonna ja loodusvarade kasutamise ning kaitse alase järelevalve korraldamine ja teostamine ning seaduses sätestatud alustel ja ulatuses riikliku sunni kohaldamine;
  2) oma tööpiirkonnas inspektsiooni põhimäärusest tulenevate inspektsiooni ülesannete täitmise korraldamine.

§ 21.   Inspektsiooni struktuuriüksuste ja nende allüksuste juhtimine

  (1) Inspektsiooni struktuuriüksuseid ja nende allüksuseid juhivad järgmised ametiisikud:
  1) osakonda juhib osakonnajuhataja, kes allub kas vahetult peadirektorile või peadirektori asetäitjale;
  2) regiooni juhib regiooni juhataja, kes allub vahetult peadirektorile;
  3) bürood juhib büroojuhataja, kes allub vahetult regiooni juhatajale.

  (2) Iga struktuuriüksuse juht tagab tema poolt juhitavale struktuuriüksusele pandud ülesannete täitmise ning struktuuriüksusele eraldatud ressursside sihipärase ja efektiivse kasutamise. Selleks struktuuriüksuse juht:
  1) vastutab tema juhitava struktuuriüksuse ülesannete õiguspärase, õigeaegse ja asjatundliku täitmise eest ning kontrollib alluvate teenistuskohustuste täitmist;
  2) osaleb arengukavade, tegevuskavade ja tööplaanide väljatöötamisel ning juhib struktuuriüksuse tööplaanide koostamist;
  3) annab alluvatele teenistujatele korraldusi struktuuriüksuse ülesannete täitmiseks;
  4) täidab temale kõrgemalseisva juhi poolt antud korraldused või teatab nende täitmise takistustest ning annab kõrgemalseisvale juhile aru struktuuriüksuse tegevusest;
  5) annab struktuuriüksuse nimel arvamusi ja kooskõlastusi juhtkonnale ja teistele struktuuriüksustele;
  6) teeb kõrgemalseisvale juhile ettepanekuid struktuuriüksuse struktuuri, koosseisu ja töökorralduse muutmiseks, struktuuriüksuse teenistujate edutamiseks ning struktuuriüksuse teenistujatele palga, lisatasude, toetuste või distsiplinaarkaristuste määramiseks või ergutuste kohaldamiseks;
  7) taotleb struktuuriüksuse ülesannete täitmiseks vajalikke vahendeid ning korraldab nende nõuetekohase hoidmise, hooldamise ja kasutamise;
  8) viib struktuuriüksuse teenistujatega läbi arendusvestluseid;
  9) hindab struktuuriüksuse töötajate koolitusvajadust;
  10) allkirjastab struktuuriüksuses koostatud kirjad ja dokumendid, millega ei võeta rahalisi ega muid varalisi kohustusi ning ei anta õigusi ega panda kohustusi ametivälistele isikutele, kui õigusaktiga ei ole sätestatud teisiti.

  (3) Struktuuriüksuste juhtide täpsemad tööülesanded, õigused ja vastutus sätestatakse ametijuhendites.

§ 22.   Struktuuriüksuse juhi asendamine

  Osakonnajuhataja, regiooni juhataja ja büroojuhataja äraolekul asendab teda peadirektori määratud teenistuja.

5. peatükk NÕUNIKUD JA MUUD VÄLJASPOOL STRUKTUURIÜKSUST ASUVAD AMETIKOHAD 

§ 23.   Nõunikud

  (1) Inspektsiooni struktuuri võivad kuuluda väljaspool struktuuriüksusi asuvad nõunikud, kes alluvad vahetult peadirektorile või peadirektori asetäitjale.

  (2) Nõuniku ülesanded, pädevus ja alluvus määratakse peadirektori käskkirjaga kinnitatud nõuniku ametijuhendis.

§ 24.   Muud struktuurivälised ametnikud

  (1) Inspektsiooni struktuuri võivad kuuluda väljaspool struktuuriüksusi asuvad ametnikud, kes alluvad vahetult peadirektorile või peadirektori asetäitjale.

  (2) Väljaspool struktuuriüksusi asuvate ametnike tööülesanded, alluvus, õigused ja vastutus sätestatakse peadirektori käskkirjaga kinnitatava ametijuhendiga.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 25.   Keskkonnaministri määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 26.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 1. aprillist 2008. a.

Lisa 1 

Lisa 2 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json