Teksti suurus:

Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.08.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2019
Avaldamismärge:RT I, 24.08.2018, 6

Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus

Vastu võetud 18.09.2015 nr 5
RT I, 22.09.2015, 4
jõustumine 25.09.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.10.2016RT I, 01.11.2016, 104.11.2016
09.10.2017RT I, 11.10.2017, 514.10.2017
12.06.2018RT I, 15.06.2018, 318.06.2018
22.08.2018RT I, 24.08.2018, 327.08.2018

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 ja § 82 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” (edaspidi arengukava) meetme 4 „Investeeringud materiaalsesse varasse” tegevuse liigi „Investeeringud põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks” raames antava keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetuse (edaspidi toetus) andmise ja kasutamise tingimused ning kord.

§ 2.   Riigiabi

  Toetus on regionaalabi komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 ELi aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 187, 26.06.2014, lk 1–78), artiklite 13 ja 14 tähenduses.

2. peatükk Toetuse saamiseks esitatavad nõuded ning toetuse määr ja suurus 

§ 3.   Toetuse taotleja
[RT I, 01.11.2016, 1 - jõust. 04.11.2016]

  (1) Toetust võib taotleda äriseadustiku tähenduses ettevõtja, kes:
  1) vastab komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 I lisa artikli 2 punktis 1 sätestatud keskmise suurusega ettevõtja nõuetele või
  2) on suurettevõtja, kellel oli taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal alla 750 töötaja ja kelle müügitulu nimetatud majandusaastal oli alla 200 miljoni euro.
[RT I, 15.06.2018, 3 - jõust. 18.06.2018]

  (2) Lõikes 1 nimetatud isiku (edaspidi taotleja) põhitegevusalaks on äriregistri andmetel taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” lisa 16 „Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator (EMTAK)” kohaselt toiduainete tootmine (EMTAK-i jao C alajagu 10), välja arvatud kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine (EMTAK-i jao C alajagu 102), või joogitootmine (EMTAK-i jao C alajagu 11).
[RT I, 15.06.2018, 3 - jõust. 18.06.2018]

  (3) Toetust ei saa taotleda maaeluministri 30. septembri 2015. a määruse nr 6 „Tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus” §-s 3 nimetatud tunnustatud tootjarühm või tunnustatud tootjarühma valitseva mõju all olev ettevõtja.
[RT I, 01.11.2016, 1 - jõust. 04.11.2016]

§ 31.   Nõuded taotlejale

  (1) Taotleja vastab järgmistele nõuetele:
  1) taotleja ei ole raskustes olev ettevõtja komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 punkti 18 tähenduses;
  2) taotlejal ei ole riikliku maksu võlga või riikliku maksu võla tasumine on ajatatud ning maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg, mille tasumise tähtaeg on möödunud, tasutud ettenähtud summas;
  3) taotleja kohta ei ole karistusregistrisse kantud karistusandmeid loomakaitseseaduse §-s 661, 662 või 666, väetiseseaduse §-s 37, jäätmeseaduse §-s 120, 1201, 125, 126, 1261 või 1266, toiduseaduse §-s 531, 532, 533, 535 või 536, söödaseaduse §-s 33, 34 või 35 ega karistusseadustiku §-s 522, 551, 209, 210, 211, 212, 213, 294, 296, 298, 2981, 3001, 364, 365, 372 või 375 sätestatud süüteo toimepanemise eest;
  4) taotleja ei ole saanud ega taotle samal ajal sama kulu kohta toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi;
  5) taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega nimetatud pankrotiseaduse kohaselt ajutist pankrotihaldurit või välja kuulutatud pankrotti.

  (2) Lisaks lõikes 1 sätestatule vastab taotleja järgmistele nõuetele:
  1) taotleja finantsnäitajate koondhinnang vastavalt lisas 1 esitatud majandusliku jätkusuutlikkuse hindamise mudelile on vähemalt 0,6155;
  2) taotleja on varem riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest saadud ja tagasimaksmisele kuulunud summa tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral tagasimaksed tasunud ettenähtud summas, sealhulgas komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 1 lõike 4 punktis a sätestatud juhul;
[RT I, 15.06.2018, 3 - jõust. 18.06.2018]
  3) [kehtetu - RT I, 15.06.2018, 3 - jõust. 18.06.2018]
  4) taotlejal on kaasomaniku kirjalik nõusolek, kui seade, mille kohta toetust taotletakse, paigaldatakse kaasomandis olevasse ehitisse.
[RT I, 01.11.2016, 1 - jõust. 04.11.2016]

§ 4.   Toetatavad tegevused

  (1) Toetust võib taotleda Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisaga hõlmatud põllumajandustoodetest I lisaga hõlmatud või I lisaga hõlmamata toodete töötlemiseks või nende toodete töötlemiseks ja turustamiseks vajaliku seadme ostmiseks.

  (2) Toetust antakse sellise investeeringu tegemiseks, mis vastab komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 punktis 49 ja artiklis 14 sätestatud nõuetele.

  (3) Alkoholi töötlemise korral toetatakse lõikes 1 nimetatud tegevusi üksnes siis, kui valmistatakse Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 2004. a määruse nr 134 „Alkoholi määratlemise, kirjeldamise ja müügiks esitlemise nõuded” §-s 5 või 10 nimetatud alkohoolseid jooke või põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi.

  (4) Kui investeeringuobjektiks on seade, mis paigaldatakse ehitisse või mida kasutatakse ehitises, peab ehitis olema taotleja omandis või on seatud taotleja kasuks kasutusvaldus või sõlmitud kirjalik üüri- või rendileping vähemalt viieks aastaks arvates Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (edaspidi PRIA) poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.

  (5) Kavandatava investeeringu tegemist ei või alustada varem ja sellega seotud siduvaid kohustusi ei või olla võetud varem ning investeeringu tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui taotluse esitamise päevale järgneval päeval.

§ 5.   Abikõlblikud kulud

  (1) Toetatava tegevuse abikõlbliku kulu moodustavad hinnapakkumuses esitatud investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ja investeeringuobjekti Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 84 kohaseks tähistamiseks tehtavate kulude käibemaksuta maksumus.

  (2) Paragrahvi 4 lõikes 1 nimetatud seadme abikõlbliku kulu moodustab:
  1) seadme ning selle paigaldamise, seadistamise või müüja poolt selle kasutamise väljaõppe maksumus;
[RT I, 01.11.2016, 1 - jõust. 04.11.2016]
  2) seadme kasutamiseks vajaliku tarkvara ja infotehnoloogilise seadme ning selle paigaldamise ja seadistamise maksumus.

  (3) [Kehtetu - RT I, 01.11.2016, 1 - jõust. 04.11.2016]

  (4) Abikõlblik kulu peab olema mõistlik, selge ja üksikasjalikult kirjeldatud, majanduslikult otstarbekas ja toetuse eesmärgi saavutamiseks vajalik. Taotleja tagab kasutatava toetusraha otstarbeka ja säästliku kasutamise.

§ 6.   Mitteabikõlblikud kulud

  Abikõlblikud ei ole järgmised kulud:
  1) tasu taotleja enda või tema töötaja tehtud töö eest;
  2) toetuse taotlemiseks ettevalmistava töö tegemiseks tehtud kulud;
  3) veovahendi ja selle haagise ostmise kulud, välja arvatud veovahendile paigaldatava sellise seadme ostmise kulud, mille eripära tuleneb taotleja töödeldavast tootest;
  4) standardse tark- ja riistvara ning sidevahendi, sealhulgas mobiiltelefoni ostmise kulud;
  5) lepingu sõlmimisega või kindlustusega seotud kulud või intressikulud;
[RT I, 01.11.2016, 1 - jõust. 04.11.2016]
  6) liisingumakse, kui asja omandiõigus ei ole viie aasta möödudes arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 2023. aasta 30. juunil üle läinud toetuse saajale;
[RT I, 24.08.2018, 3 - jõust. 27.08.2018]
  7) tolli-, sisseveo- ja muu maks, mida hüvitatakse, tasaarveldatakse või kustutatakse mingil muul moel ning mis ei moodusta osa Eesti maksusüsteemist või mis on ebaproportsionaalselt suur kulutus tegevuse mis tahes osale;
  71) käibemaks, välja arvatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320-469), artikli 69 lõike 3 punktis c sätestatud juhul;
[RT I, 01.11.2016, 1 - jõust. 04.11.2016]
  8) rendi-, üüri-, kütuse-, koolitus- või sidekulud;
[RT I, 15.06.2018, 3 - jõust. 18.06.2018]
  9) veo- või sõidukulud, kui need ei ole seotud § 4 lõikes 1 nimetatud seadme paigaldamise, seadistamise või kohaletoimetamisega;
[RT I, 01.11.2016, 1 - jõust. 04.11.2016]
  10) sularahamakse, teenustasu pangatoimingu eest, tagatismakse ja finantsteenustega seotud muu kulu;
[RT I, 01.11.2016, 1 - jõust. 04.11.2016]
  11) maa ja olemasoleva ehitise ostmise ning üürimise või rentimise kulud;
  12) õigusteenuse ja raamatupidamisteenuse ning teostatavusuuringu kulud;
  13) reklaamikulud;
  14) notaritasu;
  15) riigilõiv, trahv, finantskaristus ja kohtumenetluse korral menetluskulud;
  16) keskkonnamõju hindamisega või detailplaneeringu koostamisega kaasnevad kulud;
  17) ehitustegevusega seotud kulud ehitusseadustiku tähenduses ja ehitise lammutamisega seotud kulud;
  18) kasutatud seadme ostmise kulud;
  19) muud kulud, mis ei ole tegevuse elluviimise või investeeringuobjektiga otseselt seotud.

§ 7.   Nõuded investeeringuobjekti hinnapakkumuse kohta

  (1) Hinnapakkumus peab sisaldama taotleja nime, hinnapakkuja nime, hinnapakkuja kontaktandmeid, hinnapakkumuse väljastamise kuupäeva ning kavandatava investeeringuobjekti käibemaksuta ja käibemaksuga maksumust.

  (2) Taotleja peab olema investeeringuobjekti kohta saanud vähemalt kolmelt asjakohast teenust osutavalt isikult võrreldavad hinnapakkumused koos tehniliste tingimuste loeteluga, mis osutavad tehnilisele spetsifikatsioonile.

  (3) Kui asjaomases valdkonnas on ainult üks teenuse pakkuja, peab taotleja olema investeeringuobjekti kohta saanud vähemalt ühe hinnapakkumuse.

  (4) Väljavalitud hinnapakkumus ei tohi olla põhjendamatult kõrge võrreldes tavaliselt sarnase investeeringuobjekti eest tasutava hinnaga. Taotleja peab väljavalitud hinnapakkumust põhjendama.

  (5) Hinnapakkumuses peab iga investeeringuobjekti hind olema eraldi välja toodud.

  (6) Kui taotleja ei ole saanud nõutud arvu hinnapakkumusi, peab ta seda põhjendama.

  (7) Taotleja ja hinnapakkuja ning nende osanik, aktsionär või juhtorgani liige ei tohi omada osalust üksteise äriühingus ega kuuluda üksteise juhatusse või nõukokku.

  (8) Hinnapakkuja ega hinnapakkuja osanik, aktsionär või juhtorgani liige ei tohi omada osalust teise hinnapakkuja äriühingus ega kuuluda teise hinnapakkuja juhatusse või nõukokku.

§ 8.   Toetuse määr ja suurus

  (1) Toetust antakse keskmise suurusega ettevõtjale kuni 35 protsenti ja suurettevõtjale kuni 25 protsenti toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.

  (11) Minimaalne toetuse määr on 15 protsenti toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.
[RT I, 01.11.2016, 1 - jõust. 04.11.2016]

  (2) Kui taotleja on saanud sama investeeringuobjekti kohta tagastatavat riigiabi või mis tahes muud riigiabi või vähese tähtsusega abi, ei tohi toetuse suurus kokku ületada lõikes 1 nimetatud maksimummäära, arvestades komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artiklis 8 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 65 lõikes 11 sätestatut.

  (3) Toetuse minimaalne suurus ühe taotluse kohta on 100 000 eurot ja toetuse maksimaalne suurus kogu arengukava programmiperioodi jooksul on kaks miljonit eurot ühe taotleja kohta.

  (4) Taotleja ja taotlejaga ühte kontserni kuuluvad ettevõtjad või konkurentsiseaduse § 2 lõike 4 tähenduses valitseva mõju kaudu üksteisega seotud ettevõtjad loetakse üheks ettevõtjaks, kes saavad kokku toetust taotleda lõikes 3 sätestatud ulatuses.

3. peatükk Toetuse taotlemine 

§ 9.   Taotluse esitamine ja taotluse esitamise tähtaeg

  (1) Toetuse saamiseks esitab taotleja selleks ettenähtud tähtajal PRIA e-teenuse keskkonna kaudu PRIA-le avalduse ning selles esitatud andmeid ja hindamiskriteeriumite täitmist tõendavad dokumendid (edaspidi koos taotlus).
[RT I, 15.06.2018, 3 - jõust. 18.06.2018]

  (2) [Kehtetu - RT I, 15.06.2018, 3 - jõust. 18.06.2018]

  (3) [Kehtetu - RT I, 15.06.2018, 3 - jõust. 18.06.2018]

  (4) PRIA teatab taotluse esitamise tähtaja ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja PRIA veebilehel.

  (5) Taotleja võib ettenähtud tähtajal esitada ühe taotluse, millega võib taotleda toetust rohkem kui ühe investeeringuobjekti kohta.

  (6) [Kehtetu - RT I, 15.06.2018, 3 - jõust. 18.06.2018]

§ 10.   Nõuded taotlusele

  (1) Taotleja esitab avalduses järgmised andmed:
[RT I, 15.06.2018, 3 - jõust. 18.06.2018]
  1) taotleja ärinimi, äriregistri kood, taotleja esindaja nimi ja kontaktandmed;
  2) kavandatava investeeringuobjekti eesmärk, sisu ja asukoht;
  3) kavandatava investeeringuobjekti kogumaksumus, abikõlblikud kulud;
  4) teave alginvesteeringu nõude täitmise kohta;
  5) teave energiakasutuse tõhususe kohta;
  6) teave, et taotleja vastab toetuse saamiseks esitatavatele nõuetele;
  7) teave, kas kavandatav investeeringuobjekt ostetakse liisingulepingu alusel;
  71) veebilehe aadress, kui taotlejal on veebileht;
[RT I, 01.11.2016, 1 - jõust. 04.11.2016]
  72) teave selle kohta, et kahe aasta jooksul enne taotluse esitamist ei ole toimunud sama või sarnase tegevuse või selle osa ümberpaigutamist komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 punkti 61a tähenduses ettevõttesse, kuhu tehakse investeering taotletava toetuse abil;
[RT I, 15.06.2018, 3 - jõust. 18.06.2018]
  73) teave selle kohta, kas taotleja on autonoomne ettevõtja, partnerettevõtja või seotud ettevõtja;
[RT I, 15.06.2018, 3 - jõust. 18.06.2018]
  74) teave taotleja kontserni liikmete ja taotleja üle lepingu või muul alusel valitsevat mõju omava ettevõtja kohta;
[RT I, 15.06.2018, 3 - jõust. 18.06.2018]
  75) teave taotleja olemasolevate töökohtade ja töötajate arvu kohta;
[RT I, 15.06.2018, 3 - jõust. 18.06.2018]
  76) teave küsitud hinnapakkumuste ja hinnapakkumuse valikukriteeriumite kohta;
[RT I, 15.06.2018, 3 - jõust. 18.06.2018]
  8) [kehtetu - RT I, 15.06.2018, 3 - jõust. 18.06.2018]
  9) muud andmed, mida on vaja taotleja nõuetele vastavuse kontrollimiseks või seireks ja hindamiseks.

  (2) Taotleja esitab bilansid ja kasumiaruanded, mis on vajalikud § 31 lõike 2 punktis 1 nimetatud koondhinnangu arvutamiseks, kui need ei ole kättesaadavad äriregistrist.
[RT I, 15.06.2018, 3 - jõust. 18.06.2018]

  (3) [Kehtetu - RT I, 15.06.2018, 3 - jõust. 18.06.2018]

  (4) [Kehtetu - RT I, 15.06.2018, 3 - jõust. 18.06.2018]

  (5) [Kehtetu - RT I, 01.11.2016, 1 - jõust. 04.11.2016]

  (6) Kui taotleja kuulub kontserni, esitab ta taotluse esitamisele vahetult eelnenud kuni kolme majandusaasta kinnitatud konsolideeritud aruannete ärakirjad, kui need ei ole kättesaadavad äriregistrist.
[RT I, 15.06.2018, 3 - jõust. 18.06.2018]

  (7) Taotleja esitab kavandatava investeeringu nõuetekohasust tõendavad järgmised dokumendid:
  1) paragrahvi 7 lõikes 2 nimetatud juhul vähemalt kolme hinnapakkuja investeeringuobjekti hinnapakkumuse ärakirjad;
  2) paragrahvi 7 lõikes 3 nimetatud juhul vähemalt ühe hinnapakkuja investeeringuobjekti hinnapakkumuse ärakiri;
  3) kirjaliku üüri- või rendilepingu või kasutusvalduse lepingu ärakiri, mille alusel tõendatakse § 4 lõikes 4 sätestatud nõude täitmist;
[RT I, 15.06.2018, 3 - jõust. 18.06.2018]
  4) kaasomaniku kirjalik nõusolek, kui seade paigaldatakse kaasomandis olevasse ehitisesse;
  5) [kehtetu - RT I, 15.06.2018, 3 - jõust. 18.06.2018]

  (8) [Kehtetu - RT I, 15.06.2018, 3 - jõust. 18.06.2018]

  (9) Taotleja esitab hindamiskriteeriumite täitmist tõendavate dokumentidena asjakohased lepingud ja müügiarved.

  (10) Kui § 4 lõikes 1 nimetatud tegevuse kohta on ehitusseadustiku kohaselt nõutud ehitusluba või ehitusteatis, peab see olema kättesaadav ehitisregistrist.
[RT I, 15.06.2018, 3 - jõust. 18.06.2018]

4. peatükk Taotluse menetlemine 

§ 11.   Taotluse vastuvõtmine

  PRIA kontrollib taotluse vastuvõtmisel nõutavate dokumentide olemasolu ja taotluse tähtaegset esitamist.

§ 12.   Taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollimine

  (1) PRIA kontrollib taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja ja kavandatava tegevuse vastavust Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses, arengukavas ja määruses sätestatud nõuetele.

  (2) Nõuetele vastavust kontrollitakse üksnes nende taotluste puhul, mis kuuluksid rahuldamisele hindamistulemuste alusel koostatud taotluste paremusjärjestuse kohaselt.

§ 13.   Taotluse hindamise kriteeriumid ja hindamise kord

  (1) PRIA hindab taotlusi lisas 2 sätestatud hindamiskriteeriumite alusel enne Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 77 lõike 4 alusel taotleja, taotluse ja kavandatava tegevuse nõuetele vastavuse kontrollimist.

  (2) Taotluste hindamiseks ja taotluste paremusjärjestuse koostamise kohta ettepaneku tegemiseks moodustab PRIA peadirektor hindamiskomisjoni.

  (3) Hindamistulemuste põhjal koostab PRIA taotluste paremusjärjestuse, milles loetakse paremaks suurema hindepunktide summa saanud taotlus.

  (4) Võrdsete hindepunktide summadega taotluste puhul eelistatakse taotlust, milles taotletav toetuse summa on väiksem. Kui ka taotletavad toetussummad on võrdsed, eelistatakse taotlejat, kellel oli taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal väiksem müügitulu.
[RT I, 15.06.2018, 3 - jõust. 18.06.2018]

§ 14.   Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ei ületa toetuseks ettenähtud vahendeid, rahuldatakse kõik nõuetele vastavad taotlused, mis on saanud vähemalt minimaalse hindepunktide summa, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 1 punkti 3 alusel.
[RT I, 01.11.2016, 1 - jõust. 04.11.2016]

  (2) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab toetuseks ettenähtud vahendeid, rahuldatakse taotluste hindamise tulemusel koostatud taotluste paremusjärjestuse alusel nõuetele vastavad taotlused, mis on saanud vähemalt minimaalse hindepunktide summa, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 1 punkti 2 alusel.

  (3) Minimaalne hindepunktide summa taotluse rahuldamiseks on vähemalt 30 punkti hindamiskriteeriumite maksimumhinnete summast.
[RT I, 01.11.2016, 1 - jõust. 04.11.2016]

  (4) Taotlus on nõuetele vastav, kui taotleja, taotlus ja toetatav tegevus vastavad Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses, arengukavas ja määruses sätestatud nõuetele.

  (5) Kui taotluse nõuetele vastavuse kontrollimise käigus tehakse kindlaks, et taotleja, taotlus või toetatav tegevus ei vasta toetuse saamiseks esitatud nõuetele, teeb PRIA Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 4 alusel taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

  (6) Kui taotluse täies ulatuses rahuldamine ei ole põhjendatud taotluses sisalduvate mitteabikõlblike kulude tõttu, võib PRIA teha taotluse osalise rahuldamise otsuse, vähendades toetuse summat Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 6 alusel mitteabikõlblike kulude võrra.

  (7) PRIA teeb taotluse osalise või täieliku rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 80 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast.
[RT I, 15.06.2018, 3 - jõust. 18.06.2018]

5. peatükk Nõuded toetuse saajale ning toetuse maksmise tingimused ja kord 

§ 15.   Toetuse saaja kohustused

  (1) Toetuse saaja täidab toetuskõlblikkuse tingimusi, kui ta vastab § 31 lõike 1 punktis 5 sätestatud nõuetele vähemalt viis aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest (edaspidi sihipärase kasutamise periood).
[RT I, 01.11.2016, 1 - jõust. 04.11.2016]

  (2) Toetuse saaja viib tegevuse ellu ja võtab toetuse abil ostetud investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutusse kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest ning tagab tegevuse kestuse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 71 sätestatud tingimustel, sealhulgas säilitab investeeringuobjekti ja kasutab seda sihtotstarbeliselt kuni sihipärase kasutamise perioodi lõpuni.
[RT I, 01.11.2016, 1 - jõust. 04.11.2016]

  (3) Kui investeeringuobjekt ostetakse liisingulepingu alusel, võtab toetuse saaja toetuse abil ostetud investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutusse kahe aasta jooksul ja viib tegevuse ellu viie aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest ning tagab tegevuse kestuse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 71 sätestatud tingimustel, sealhulgas säilitab ja kasutab investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kuni sihipärase kasutamise perioodi lõpuni.
[RT I, 11.10.2017, 5 - jõust. 14.10.2017]

§ 151.   Toetuse saaja muud kohustused

  (1) Toetuse saaja täidab sihipärase kasutamise perioodi lõpuni järgmisi kohustusi:
  1) võimaldab teostada toetuse sihipärase ja tähtaegse kasutamise üle järelevalvet ja teha muud toetuse saamisega seotud kontrolli ning osutab selleks igakülgset abi, sealhulgas võimaldab viibida toetuse saaja kinnisasjal, ehitises ja ruumis ning läbi vaadata dokumente ja toetuse abil soetatud vara kohapeal;
  2) esitab järelevalve teostamiseks või muu kontrolli tegemiseks vajalikud andmed ja dokumendid määratud tähtaja jooksul;
  3) eristab selgelt oma raamatupidamises toetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest;
  4) esitab toetuse kasutamisega seotud seireks vajalikku teavet;
  5) säilitab toetusega seotud dokumente vähemalt sihipärase kasutamise perioodi lõpuni;
  6) teavitab PRIA-t taotluses esitatud või toetatava tegevusega seotud andmete muutumisest või tegevuse elluviimist takistavast asjaolust.
[RT I, 15.06.2018, 3 - jõust. 18.06.2018]

  (2) Toetuse saaja peab kuni PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmiseni vastama § 31 lõike 1 punktides 1–4 sätestatud nõuetele.

  (3) Lisaks lõigetes 1 ja 2 sätestatule peab:
  1) toetuse saaja esitama investeeringu elluviimist tõendavad dokumendid kuni kaheksas osas ühe taotluse kohta kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest;
  2) toetuse saaja esitama investeeringu elluviimist tõendavad dokumendid kalendriaastas kuni neljas osas ühe taotluse kohta viie aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 2023. aasta 30. juunil, kui investeeringuobjekt ostetakse liisingulepingu alusel;
[RT I, 24.08.2018, 3 - jõust. 27.08.2018]
  21) toetuse saaja kinnitama, et kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest ei toimu sama või sarnase tegevuse või selle osa ümberpaigutamist komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 punkti 61a tähenduses ettevõttest, kuhu on tehtud investeering saadud toetuse abil;
[RT I, 15.06.2018, 3 - jõust. 18.06.2018]
  3) toetuse saajal hiljemalt viimase maksetaotluse esitamise ajal olema ehitusregistris kasutusluba või kasutusteatis, kui see on nõutav ehitusseadustiku kohaselt.
[RT I, 01.11.2016, 1 - jõust. 04.11.2016]

§ 16.   Investeeringu tegemist tõendavate dokumentide esitamine

  (1) Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja pärast tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist PRIA e-teenuse keskkonna kaudu PRIA-le maksetaotluse koos järgmiste dokumentidega:
[RT I, 15.06.2018, 3 - jõust. 18.06.2018]
  1) selle isiku väljastatud arve-saatelehe või arve ärakiri, kellelt toetuse saaja tellis teenuse või töö või ostis vara;
  2) punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve ärakirjal märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendav maksekorralduse ärakiri või väljatrükk või arvelduskonto väljavõte.

  (2) Maksetaotluses esitab toetuse saaja järgmised andmed:
  1) toetuse saaja ärinimi, äriregistri kood ja selle taotluse viitenumber, mille kohta maksetaotlus esitatakse;
  2) teave elluviidud tegevuse maksumuse ja selle osalise või täieliku tasumise kohta;
  3) teave tegevuse elluviimist tõendavate dokumentide kohta;
  4) andmed investeeringuobjekti kogumaksumuse muutumise kohta;
  5) teave müüjale või teenuse osutajale vähemalt omafinantseeringuga võrdse summa tasumise kohta, kui toetust taotletakse § 18 kohaselt.

  (3) Toetuse väljamaksmiseks liisingulepingu alusel ostetud investeeringuobjekti puhul esitab toetuse saaja PRIA e-teenuse keskkonna kaudu PRIA-le maksetaotluse koos järgmiste dokumentidega:
[RT I, 15.06.2018, 3 - jõust. 18.06.2018]
  1) maksetaotluse esmakordse esitamise korral ning liisingulepingu või maksegraafiku muutumise korral liisinguandja ja toetuse saaja vahel sõlmitud liisingulepingu ärakiri, maksegraafiku ärakiri ja liisingueseme üleandmise akti ärakiri ning selle isiku väljastatud arve-saatelehe või arve ärakiri, kellelt liisinguandja ostis liisingueseme;
[RT I, 15.06.2018, 3 - jõust. 18.06.2018]
  2) maksetaotluse igakordse esitamise korral liisinguandja poolt toetuse saajale väljastatud arve-saatelehe või arve ärakiri;
  3) punktis 2 nimetatud arve-saatelehe või arve ärakirjal märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendav arvelduskonto väljavõte või maksekorralduse ärakiri või väljatrükk.

  (4) Liisinguandja peab olema krediidiasutuste seaduse alusel ja korras tegutsev krediidiasutus või tema konsolideerimisgruppi kuuluv finantseerimisasutus.

  (5) Lõike 1 punktis 1 ja lõike 3 punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve ärakirjal nimetatud üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi ärakirjal näidatud tehingu sisu peab vastama arve väljastanud isiku hinnapakkumusele.
[RT I, 15.06.2018, 3 - jõust. 18.06.2018]

  (6) [Kehtetu - RT I, 15.06.2018, 3 - jõust. 18.06.2018]

  (7) Investeeringu tegemist tõendavaid dokumente saab ühe taotluse kohta esitada kokku maksimaalselt 20 korda.

§ 17.   Toetuse maksmine ja toetuse maksmisest keeldumine

  (1) Toetus makstakse välja üksnes abikõlblike kulude hüvitamiseks ja üksnes siis, kui toetuse saaja on tegevused nõuetekohaselt ellu viinud.

  (2) PRIA teeb toetuse saaja esitatud maksetaotluse alusel toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates §-s 16 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest.

  (3) PRIA teeb toetuse maksmisest keeldumise otsuse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 81 lõikes 3 sätestatud juhtudel 25 tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmisest keeldumise aluseks olevast asjaolust teadasaamisest.

  (4) Toetuse maksmisest keeldumise otsuse tegemise korral tunnistab PRIA taotluse rahuldamise otsuse täielikult või osaliselt kehtetuks.

§ 18.   Toetuse väljamaksmine enne kulutuste tegemist

  (1) Toetuse võib Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 82 lõike 1 punkti 2 kohaselt riigieelarvelistest vahenditest maksta välja pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist enne töö või teenuse tellimise või vara ostmise eest tasumist tagatist nõudmata, kui töö või teenus on lõpetatud või vara on üle antud ning toetuse saaja on selle vastu võtnud ja selle eest tasunud vähemalt omafinantseeringuga võrdse summa ning kui toetuse saaja on piisavalt usaldusväärne. Nimetatud rahastamisviisi ei kohaldata liisingulepinguga ostetava vara puhul.

  (2) Lõike 1 kohaselt toetuse väljamaksmist sooviv toetuse saaja esitab pärast tegevuse täielikku või osadena elluviimist PRIA e-teenuse keskkonna kaudu PRIA-le maksetaotluse koos §-s 16 nimetatud dokumentidega.
[RT I, 15.06.2018, 3 - jõust. 18.06.2018]

  (3) PRIA teeb toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et nimetatud otsuse alusel makstav raha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates lõikes 2 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest.

  (4) Paragrahvi 16 lõike 1 punktis 1 nimetatud arve-saatelehel või arvel märgitud toetatava tegevuse abikõlblike kulude eest peab olema tasutud ja rahalise kohustuse tasumise teatis koos § 16 lõike 1 punktis 2 nimetatud dokumendiga peab olema esitatud PRIA-le seitsme tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmise otsuse alusel makstud raha laekumisest.

  (5) [Kehtetu - RT I, 15.06.2018, 3 - jõust. 18.06.2018]

§ 19.   Dokumentide säilitamine

  Määruse alusel esitatud dokumente taotlejale ei tagastata. Nimetatud dokumente säilitab PRIA kuni 2032. aasta 31. detsembrini.

6. peatükk Rakendussäte 
[RT I, 11.10.2017, 5 - jõust. 14.10.2017]

§ 20.   Rakendussäte
[RT I, 11.10.2017, 5 - jõust. 14.10.2017]

  Toetuse saaja, kelle taotlus on rahuldatud enne 2016. aasta 31. oktoobrit ning kes on kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest esitanud PRIA-le toetuse väljamaksmiseks maksetaotluse koos investeeringu tegemist tõendavate dokumentidega, millest nähtub, et toetuse saaja on viinud toetatavast tegevusest ellu osa, mille maksumus moodustab vähemalt 45 protsenti kogu tegevuse abikõlblikust maksumusest, võib:
  1) viia tegevuse ellu ja võtta toetuse abil ostetud investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutusse ning esitada investeeringu tegemist tõendavad dokumendid 30 kuu jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest;
  2) võtta toetuse abil ostetud investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutusse 30 kuu jooksul ning viia tegevuse ellu ja esitada investeeringu tegemist tõendavad dokumendid viie aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kui investeeringuobjekt ostetakse liisingulepingu alusel.
[RT I, 11.10.2017, 5 - jõust. 14.10.2017]

Lisa 1 Majandusliku jätkusuutlikkuse hindamise mudel

Lisa 2 Hindamiskriteeriumid
[RT I, 15.06.2018, 3 - jõust. 18.06.2018]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json