Teksti suurus:

Sõidukite tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise leping nr 3.2-5/21/2342-1

Väljaandja:Transpordiamet
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.08.2021
Avaldamismärge:RT I, 24.08.2021, 1

Sõidukite tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise leping nr 3.2-5/21/2342-1

Vastu võetud 17.08.2021


Transpordiamet (Maanteeameti õigusjärglane)1, registrikoodiga 70001490, asukohaga Valge 4, 11413 Tallinn, mida volituse alusel esindab Transpordiameti sõidukite osakonna juhataja Märten Surva

ja

Vändra Tehno OÜ registrikoodiga 12313796, asukohaga Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Allikõnnu küla, Vändra kontor (edaspidi Teostaja), mida esindab juhatuse liige Priit Peterson,

Transpordiamet ja Teostaja, keda edaspidi nimetatakse eraldi „Pool” või koos „Pooled”,

võttes aluseks:
• „Liiklusseaduse” (edaspidi „LS”) § 191 lõike 1;
• majandus- ja kommunikatsiooniministri 18.07.2011. a määruse nr 77 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord” (edaspidi „Määrus 1”) § 4;
• majandus- ja kommunikatsiooniministri 08.06.2011. a määruse nr 39 „Traktori, liikurmasina ja nende haagiste tehnonõuded, nõuded varustusele ning tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord” (edaspidi „Määrus 2”) § 5,

Määrus 1 ja Määrus 2 nimetatakse edaspidi koos „Määrused”,

juhindudes ühtlasi „Halduskoostöö seadusest”,

sõlmisid käesoleva sõidukite tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise lepingu (edaspidi „Leping”) alljärgnevas:


1. MÕISTED JA LEPINGU LISAD

1.1. Lepingus kasutatakse järgmisi mõisteid järgmises tähenduses:
1.1.1. ülevaatus – sõiduki tehnonõuetele vastavuse kontrolli protsess, mis algab sõiduki andmete avamisega ülevaatuseks liiklusregistri infosüsteemis ja alles seejärel jätkub sõiduki kontrolliga Määrustes ettenähtud töömahus ja lõppeb ülevaatuse otsuse vormistamisega liiklusregistri infosüsteemis ja registreerimistunnistusel;
1.1.2. eriliigiline ülevaatus – ADR-sõiduki ülevaatus või tehnoülevaatuse rahvusvahelise tunnistuse väljastamine Määrus 1 mõttes;
1.1.3. ülevaataja – Teostajaga töö-, käsundus- või töövõtulepingu või muu sarnase teenuse osutamise lepingu sõlminud eriväljaõppega isik, kellele Transpordiamet on andnud õiguse kontrollida sõidukite tehnonõuetele vastavust ja kes omab kehtivat atesteerimistunnistust;
1.1.4. ülevaatuspunkt – Teostaja poolt kasutatavad Määruse 1 lisas 2 toodud nõuetele vastava varustusega ruumid ja territoorium sõidukite tehnonõuetele vastavuse kontrollimiseks;
1.1.5. salakood – konkreetsele ülevaatajale Transpordiameti poolt e-posti vahendusel või kirjalikult edastatud kasutajanimi ja ülevaataja poolt kasutusele võetud parool liiklusregistri infosüsteemi kasutamiseks;
1.1.6. Transpordiameti juhend – Transpordiameti peadirektori käskkirjaga kinnitatud ja Transpordiameti kodulehel avaldatud tegevusjuhend; Transpordiameti Lepingu kontaktisiku poolt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis väljastatud korraldus või informatsioon ülevaatuse teostamiseks;
1.1.7. salvestusseade – pilti ning sõiduki ülevaatusega seonduvaid asjaolusid töötlevate ja salvestavate seadmete kogum, mis võimaldab ülevaatuspunktis toimuvat tegevust jälgida ja salvestada;
1.1.8. andmeteatmik – andmekogum, mis sisaldab M1 ja N1 kategooria sõiduki valmistaja poolseid andmeid heitgaaside ja suitsususe mõõtmiseks. Need andmed on valmistaja poolsed heitgaaside piirnormid koos mõõtmiseks vajalike mootori tühi- ja kõrgendatud pööretega.

1.2. Lepingul on sõlmimisel järgmised lisad:
1.2.1. Lisa 1 – Salvestusseadme nõuded.


2. LEPINGU EESMÄRK JA ESE

Lepinguga annab Transpordiamet Teostajale täitmiseks haldusülesande, mis seisneb ülevaatuste teostamises järgmistes ülevaatuspunktides tabelis nimetatud sõidukite kategooriatele:

Jrk.nr

Ülevaatuspunkti aadress

Lubatud sõiduki kategooriad

1.

Allikõnnu küla, Vändra vald

M, N, O, L, T, R, LM, C


3. LEPINGU DOKUMENDID

3.1. Lepingu dokumendid koosnevad Lepingust, Lepingu lisadest ja Transpordiameti juhenditest.

3.2. Pooled juhinduvad Lepingu täitmisel lisaks Lepingule ja selle lisadele ka Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, eeskirjadest ja standarditest ning vajadusel muudest vastava valdkonna tehnilistest dokumentidest.


4. TEOSTAJA KOHUSTUSED JA ÕIGUSED

4.1. Teostaja on kohustatud täitma haldusülesannet ja teostama ülevaatust vastavalt Lepingu dokumentidele ja õigusaktidele.

4.2. Teostaja peab juhinduma ülevaatuse teostamisel ka Transpordiameti juhenditest ja ajakohasest sõidukite andmeteatmikust.

4.3. Teostaja tagab haldusülesande täitmiseks kasutatava territooriumi ja ruumide, nende sisseseade, seadmete, vahendite ja mõõteriistade olemasolu ning nende töökorrasoleku vastavalt õigusaktidega ja Lepingu dokumentidega kehtestatud tingimustele.

4.4. Teostaja poolt ülevaatuse teostamisel kasutatavad seadmed peavad vastama õigusaktides kehtestatud nõuetele ja olema nendega kooskõlas kontrollitud.

4.5. Teostaja peab ülevaatuse teostamisel kasutama selleks ettenähtud Transpordiameti poolt välja töötatud liiklusregistri infosüsteemi. Teostaja peab tagama, et kolmandatel isikutel puuduks juurdepääs nimetatud infosüsteemidele.

4.6. Teostaja peab töökorralduslikult tagama oma arvutite ja salakoodide kaitstuse mistahes isikute eest, kellel puudub õigus nende kasutamiseks.

4.7. Teostaja kohustub tagama, et ülevaatust teostavad ainult ülevaatajad.

4.8. Teostaja teavitab Transpordiametit ühe tööpäeva jooksul kui lõpetab ülevaatajaga töösuhte.

4.9. Teostaja peab olema varustatud vajaliku koguse eriliigilise ülevaatuse tunnistustega (blankettidega) kui ta teostab eriliigilist ülevaatust.

4.10. Teostaja peab omama kliendi pretensiooni/kaebuse lahendamise korda.

4.11. Teostaja peab tagama kliendisõbraliku ja viisaka teenindamise.

4.12. Teostaja on kohustatud teavitama kliente Lepingu punktis 2 nimetatud ülevaatuspunkti(de) lahtiolekuaegadest.

4.13. Teostaja edastab Transpordiametile ülevaatuse andmed Lepingu punktis 4.5 nimetatud liiklusregistri infosüsteemi vahendusel.

4.14. Teostajal on lubatud väljastada ülevaatuse andmeid ainult sõiduki omanikule või sõiduki ülevaatusele esitajale.

4.15. Teostaja kohustub välja töötama ülevaatuse hinnakirja lähtudes majandus- ja taristuministri 14.12.2017 määrusest nr 71. Teostaja kohustub tagama, et sõidukit ülevaatusele esitada soovijal oleks võimalus nimetatud hinnakirjaga tutvuda.

4.16. Teostaja on kohustatud hoidma saladuses nii Lepingu kehtivuse ajal kui ka pärast Lepingu lõppemist tähtajatult talle haldusülesande täitmise käigus teatavaks saanud teavet, sh isikuandmeid ja sõidukite andmeid, välja arvatud juhul, kui sellise teabe avaldamise kohustus tuleneb seadusest.

4.17. Teostaja kohustub säilitama ülevaatuse käigus saadud heitgaasi sisalduse ja suitsususe, pidurdusjõudude, müra, pikkuste ja klaaside läbipaistvuse jms mõõtetulemusi vähemalt 2 aastat ülevaatuse teostamisest arvates ning väljastama need Transpordiameti nõudel. Teostaja kustutamisel äriregistrist või pankroti välja kuulutamisel annab Teostaja eelpool nimetatud dokumendid üle Transpordiametile.

4.18. Teostaja peab Lepingu sõlmimisel ja kogu Lepingu kehtivuse perioodil vastama LS § 192 lõikes 1 sätestatud nõuetele.

4.19. Teostaja on kohustatud teavitama Transpordiametit teadasaamise hetkest, kui ülevaatajale või Teostajale on esitatud süüdistus või kahtlustus kuriteo toimepanemises.

4.20. Teostajal ei ole lubatud haldusülesande täitmist edasi anda.

4.21. Teostajal on õigus saada Transpordiametilt haldusülesande täitmiseks vajalikku teavet.

4.22. Teostaja on kohustatud soetama ja paigaldama salvestusseadmed, mis vastavad Lepingu Lisa 1 nõuetele alates 1. juuli 2018. Salvestusseadmete kulu kaetakse tehnoülevaatuse eest võetavast avalik-õiguslikust tasust.

4.23. Teostaja kohustub salvestusseadmed paigaldama selliselt, et salvestistelt on takistamatult jälgitavad ülevaataja poolt ülevaatusruumis M, N, O3 ja O4 kategooria sõidukiga tehtavad tegevused selliselt, et sõiduk on nähtav eest, tagant ja külgedelt. Muuhulgas peavad salvestusseadmed olema paigaldatud selliselt, et salvestiselt on tuvastatav ka sõiduki registreerimismärk. Salvestusseadmete asukoht ja arv tuleb kooskõlastada Transpordiametiga.

4.24. Salvestised tuleb esitada Transpordiametile nõudmisel.

4.25. Salvestiste formaat peab ühilduma Transpordiameti infosüsteemiga.

4.26. Teostaja kohustub teostama M, N, O3 ja O4 kategooria sõidukile ülevaatust ainult lepingu punktis 2 nimetatud ülevaatuspunktis töötava salvestusseadme vaateväljas (v.a punktis 4.27 kirjeldatud juhtudel) ning säilitama ülevaatuse salvestist 3 kuud.

4.27. Salvestusseadme rikke korral, kui ülevaatuspunktis teostatav ülevaatus ei ole jälgitav, kooskõlastatakse edasine ülevaatuse teostamine kuni rikke kõrvaldamiseni Transpordiameti tehnoosakonna ülevaatuse eksperdiga. Väljaspool Transpordiameti tööaega asetleidvate salvestusseadme rikete korral on lubatud ülevaatuse teostamise jätkamine kuni kooskõlastuse saamiseni.

4.28. Teostaja kohustub mitte kasutama sõidukile teostatud mõõtmiste ja kontrollimise toimingute tulemusi kui need on tehtud enne ülevaatuse algust v.a õigusaktides sätestatud juhtudel.

4.29. Teostaja kohustub vormistama ülevaatuse otsuse liiklusregistri infosüsteemis enne sõiduki ülevaatuspunktist lahkumist.

4.30. Teostaja peab Transpordiameti nõudmisel teavitama Transpordiametit väljaspool ülevaatuspunkti läbiviidavast traktori, liikurmasina ja selle haagise ülevaatusest. Teostaja edastab Transpordiameti nõudmisel eespoolnimetatud ülevaatuste toimumisajad ja -kohad.

4.31. Juhul kui see on haldusmenetluse nõuetega kooskõlas ja avalikes huvides vajalik, on teostaja kohustatud tunnistama kehtetuks sellise ülevaatuse otsuse isiku kasuks või kahjuks, mis andmise ajal oli õigusevastane.

4.32. Teostaja esitab iga aasta haldusülesande täitmisega seonduvate kulude ja tulude kohta majandusaasta aruande. Majandusaasta aruanne tuleb esitada Transpordiametile hiljemalt kuue kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu.


5. TRANSPORDIAMETI KOHUSTUSED JA ÕIGUSED

5.1. Transpordiametil on õigus koostada ja kehtestada ülevaatuse läbiviimist puudutavaid Transpordiameti juhendeid ning kohustus teavitada Teostajat nende juhendite kehtestamisest.

5.2. Transpordiamet võimaldab Teostajale ligipääsu Transpordiameti poolt väljatöötatud liiklusregistri infosüsteemile.

5.3. Transpordiametil on kohustus teavitada Teostajat viivitamatult kõigist asjaoludest, mis võivad mõjutada haldusülesande täitmist.

5.4. Transpordiametil on õigus teha Lepingu ja haldusülesande täitmise üle järelevalvet, lähtudes õigusaktidest ja Lepingu punktist 6.

5.5. Transpordiametil on õigus Teostajalt saadud või Transpordiameti enda salvestisi kasutada järelevalve teostamisel ja Lepingu täitmise kontrollimiseks.

5.6. Transpordiametil on lisaks Teostaja paigaldatud salvestusseadmetele õigus vastavalt LS § 191 lõikele 3 ka ise paigaldada ja kasutada ülevaatuspunktis tehnonõuetele vastavuse kontrolli jälgimiseks ja salvestamiseks tehnilisi vahendeid.

5.7. Transpordiamet võib teha Teostajale õigusaktides või Lepingus kehtestatud tingimuste rikkumisel ettekirjutuse ja nõuda selle täitmata jätmise korral sunniraha, samuti nõuda Teostajalt leppetrahvi ning kasutada muid sanktsioone ja õiguskaitsevahendeid Lepingus ja õigusaktides sätestatud korras.

5.8. Transpordiamet võib teostada liiklusregistri infosüsteemi hooldus- ja parandustöid. Transpordiamet teavitab Teostajat hooldus- ja parandustöödest, mis võivad takistada ülevaatuse teostamist, ette vähemalt 20 päeva. Erakorralistest parandustöödest ei pea ette teatama. Transpordiamet teavitab Teostajat erakorralistest parandustöödest.

5.9. Transpordiamet kohustub Teostajat teavitama sellest, kui piirkonnas, kus Teostaja sõidukite tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostab, hakatakse korraldama riigihanget sõidukite tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamiseks.


6. JÄRELEVALVE JA VASTUTUS

6.1. Teostaja, ülevaatuspunkti ja ülevaatuse läbiviimise ning selle kvaliteedi vastavust õigusaktides ja Lepingu dokumentides sätestatud nõuetele kontrollib Transpordiamet haldusjärelevalve teostajate kaudu kooskõlas mh LS §-dega 73–75 ja § 191 lõikega 3 ning Lepinguga.

6.2. Kui ülevaatuse läbiviimine või selle kvaliteet ei vasta õigusaktis või Lepingu dokumendis sätestatud nõuetele, on haldusjärelevalve teostajal õigus teha Teostajale täitmiseks kohustuslik ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks ja ülevaatuse õigusaktides või Lepingu dokumentides sätestatud nõuetele vastavusse viimiseks.

6.3. Transpordiamet võib haldusjärelevalve teostaja poolt tehtud ettekirjutuse täitmata jätmise korral nõuda Teostajalt sunniraha.

6.4. Kuni ettekirjutuse täitmiseni Teostaja poolt on Transpordiametil õigus haldusülesande täitmine peatada ning katkestada juurdepääs Lepingu p 4.5 nimetatud liiklusregistri infosüsteemile.

6.5. Kui Teostaja on rikkunud Lepingus või õigusaktides toodud kohustusi, on Transpordiametil alternatiivselt punktides 6.2 ja 6.3 toodule õigus nõuda Teostajalt ka Lepingu täitmist ja/või leppetrahvi kuni 9600 eurot.

6.6. Juhul kui Teostaja suhtes rakendatakse Lepingu punkti 6.2 või 6.5, siis avaldatakse Teostaja ja Lepingu rikkumise või ettekirjutuse andmed Transpordiameti kodulehel.

6.7. Haldusjärelevalve teostajal on vastavalt õigusaktidele ja Lepingule õigus:
6.7.1. takistamatult ja ette teatamata kontrollida ülevaatuse läbiviimist ja selle kvaliteeti ning ülevaatuspunkti vastavust õigusaktides ja Lepingu dokumentides sätestatud nõuetele;
6.7.2. kontrolli läbiviimiseks siseneda ülevaatuspunkti, nõuda ülevaatajalt ja Teostajalt vajalike dokumentide, andmete ja muude materjalide ning selgituste esitamist;
6.7.3. viibida ülevaatuse läbiviimise juures ja tutvuda selle korraldusega;
6.7.4. peatada järelevalvatav asjakohane töötaja ning teda küsitleda;
6.7.5. kontrollida mootorsõidukit ja selle haagist ülevaatusele õigusaktidega kehtestatud nõuete täitmise osas;
6.7.6. teha täitmiseks kohustuslikke ettekirjutusi Transpordiameti nimel;
6.7.7. kasutada salvestisi Lepingu täitmise kontrollimisel ja haldusjärelevalve teostamisel;
6.7.8. rakendada seaduses sätestatud muid haldusjärelevalve meetmeid.

6.8. Transpordiamet vastutab haldusjärelevalve teostamise käigus süülise kahju tekitamise eest.


7. POOLTE VASTUTUS

7.1. Pooled vastutavad ülevaatuse teostamisel õigusaktides ja Lepingu dokumentides sätestatud nõuete rikkumise eest.

7.2. Teostaja vastutab ülevaataja poolt ülevaatuse teostamisel toime pandud rikkumiste eest.

7.3. Pooled on kokku leppinud, et Teostaja kohustub hüvitama Lepingu täitmise käigus süülise rikkumisega tekitatud kahju kolmandatele isikutele.


8. LEPINGU MUUTMINE

8.1. Lepingut saab muuta Poolte kokkuleppel. Lepingu muudatused, mis ei ole vormistatud Lepinguga samas vormis, on tühised. Lepingu muudatused tuleb vormistada Lepingu lisana.

8.2. Transpordiamet võib Lepingut muuta ühepoolselt juhul, kui see on vajalik tulenevalt õigusakti sätte muutumisest või muudel seaduses sätestatud juhtudel, samuti juhul, kui see on avalikes huvides vajalik ülevaatuse kvaliteedi tõstmiseks. Lepingu ühepoolsest muutmisest peab Transpordiamet Teostajale ette teatama vähemalt 60 päeva.

8.3. Transpordiamet võib alternatiivselt punktis 8.2 nimetatud õiguskaitsevahendile Lepingut muuta ühepoolselt, eemaldades Lepingu punktis 2 toodud tabelisse kantud ülevaatuspunkti juhul, kui vastava ülevaatuspunkti tegevusega on rikutud oluliselt Lepingut.


9. LEPINGU KEHTIVUS JA LÕPETAMINE

9.1. Leping jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist ja kehtib kuni 30. juuni 2022.

9.2. Transpordiamet võib Lepingu erakorraliselt üles öelda, kui piirkonnas, kus Teostaja Lepingu alusel sõidukite tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostab, hakatakse sõidukite tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostama hankelepingu alusel. Lepingu lõpetamisest peab ette teatama 60 päeva. Piirkondadeks loetakse Tallinna linn ja maakonnad. Juhul kui Teostaja teostab sõidukite tehnonõuetele vastavuse kontrolli erinevates piirkondades, siis lõpetatakse Leping üksnes piirkonna osas, kus hankelepingu alusel hakatakse sõidukite tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostama.

9.3. Teostaja võib Lepingu üles öelda, teatades sellest Transpordiametile vähemalt 60 päeva ette.

9.4. Kui Teostaja rikub oluliselt Lepingut, õigusakte või kui Teostaja on jätnud täitmata Transpordiameti poolt tehtud ettekirjutuse ja/või tasumata Lepingu rikkumise eest määratud leppetrahvi, võib Transpordiamet Lepingu erakorraliselt üles öelda ja Teostajalt Lepingu punktis 2 nimetatud õiguse ära võtta. Transpordiamet võib Lepingu erakorraliselt üles öelda ka muudel seaduses sätestatud juhtudel.

9.5. Pooled on kokku leppinud, et oluliseks Lepingu rikkumiseks loetakse muu hulgas, kuid mitte ainult järgmisi asjaolusid:
9.5.1. korduv mõõtmine ettenähtud korras kontrollimata seadme või mõõtevahendiga;
9.5.2. korduv ülevaatuspunkti ruumi, sisseseade või territooriumi mittevastavus ettenähtud nõuetele;
9.5.3. korduv puudus ülevaatuse läbiviimisel ja/või kvaliteedis;
9.5.4. Lepingu tingimuste korduv mittetäitmine või mittenõuetekohane täitmine ülevaatuspunktis;
9.5.5. Teostaja ei vasta vähemalt ühele „Halduskoostöö seaduse” § 12 lg 2 punktides 1–3 või LS § 192 lõikes 1 loetletud tingimustele ega ole võimeline ettenähtud tähtaja jooksul vastavat puudust kõrvaldama;
9.5.6. Teostaja ülevaataja suhtes on jõustunud kohtuotsus haldusülesande täitmise ajal, millega on teda karistatud Teostajaga töösuhtes olemise ajal ülevaatuse teostamise nõuete rikkumise eest (sh altkäemaksu võtmine);
9.5.7. salvestusseadme vaatevälja varjamine ja/või salvestusseadme töö häirimine.

9.6. Leping loetakse automaatselt lõppenuks, kui Teostaja kustutatakse äriregistrist või kuulutatakse välja Teostaja pankrot.


10. POOLTE KONTAKTISIKUD

Poolte kontaktisikud on:

10.1. Transpordiameti poolt: Helari Holm, tehnoosakonna ülevaatuse ekspert, tel. 6201239, e-post: helari.holm@mnt.ee;

10.2. Teostaja poolt: Priit Peterson, juhataja, tel. 5154935, e-post: info@vandratehno.ee.

10.3. Poolte kontaktisiku äraoleku ajaks on õigus määrata asendav kontaktisik.

10.4. Poole kontaktisiku muutumisel tuleb sellest koheselt teist Poolt teavitada.


11. LÕPPSÄTTED

11.1. Leping on sõlmitud elektroonilises vormis. Leping allkirjastatakse Poolte poolt digitaalselt. Pooltevaheline asjaajamiskeel on eesti keel.

11.2. Lepingu sisu on avalik teave, kui seadusest ei tulene teisiti.

11.3. Transpordiamet võib edastada ülevaatusega seonduvat informatsiooni, sh Transpordiameti juhendeid ja soovitusi ning kontaktisiku tegevusjuhendeid Teostaja kontaktisiku e-posti aadressile ning see loetakse kättesaaduks selle saatmise päeval.

11.4. Informatiivset teadet võib edastada ka näiteks suuliselt, telefoni, e-posti vms teel.

11.5. Pooled kohustuvad rakendama kõiki kohaseid meetmeid, et lahendada Lepingust tulenevad vaidlusküsimused läbirääkimiste teel, mitte kahjustades seejuures Poolte Lepingust ja seadusest tulenevaid õigusi ega huve. Kui kokkulepet nimetatud viisil ei saavutata, lahendatakse kõik Lepingust tulenevad vaidlused Eesti Vabariigi õigusaktide kohaselt Transpordiameti asukohajärgses kohtus.

11.6. Kõigis küsimustes, mis ei ole reguleeritud Lepinguga, juhinduvad Pooled Eesti Vabariigi õigusaktidest.


12. ALLKIRJAD

Transpordiamet

Teostaja

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/

1 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (Lennuameti, Maanteeameti ja Veeteede Ameti ühendamine), RT I, 10.12.2020, 1.

 

Lisa 1 Salvestusseadme nõuded

/otsingu_soovitused.json