Teksti suurus:

Täpsustatud nõuded veekogu paisutamise, paisutamisega seotud keskkonnaseire, vee-elustiku kaitse, paisu, paisutuse likvideerimise ja veetaseme alandamise kohta ning ökoloogilise miinimumvooluhulga määramise metoodika

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.09.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2019
Avaldamismärge:RT I, 24.09.2014, 1

Täpsustatud nõuded veekogu paisutamise, paisutamisega seotud keskkonnaseire, vee-elustiku kaitse, paisu, paisutuse likvideerimise ja veetaseme alandamise kohta ning ökoloogilise miinimumvooluhulga määramise metoodika

Vastu võetud 19.09.2014 nr 40

Määrus kehtestatakse veeseaduse § 17 lõike 10 ja § 171 lõike 9 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse täpsustatud nõuded veekogu paisutamise, paisutamisega seotud keskkonnaseire, vee-elustiku kaitse, paisu, paisutuse likvideerimise ja veetaseme alandamise kohta ning ökoloogilise miinimumvooluhulga määramise metoodika.

§ 2.   Veekogu paisutamise nõuded

  (1) Paisutamist tuleb korraldada viisil, mis tagab vee erikasutusloaga määratud paisutustasemed ja ökoloogilise miinimumvooluhulga säilitamise vesiehitisest allavoolu looduslikus voolusängis.

  (2) Paisutamisega seotud kõrgeima, madalaima ja normaalpaisutustaseme absoluutkõrgus määratakse vee erikasutusloas.

  (3) Kui paisu konstruktsioon ja tehniline lahendus ei võimalda reguleerida paisutustaset, siis vee erikasutusloas võib määrata ainult normaalpaisutustaseme absoluutkõrguse.

§ 3.   Nõuded paisu kohta

  Vee erikasutusloaga määratakse:
  1) paisu hoolduse nõuded ning tehnilise seisukorra ülevaatamise sagedus, aeg ja tähtaeg;
  2) paisu hoolduse ja tehnilise seisukorra andmete säilitamise aeg ja esitamise sagedus.

§ 4.   Keskkonnaseire nõuded paisutamisel

  Vee erikasutusloa andja võib veeseaduse § 9 lõike 2 punkti 71 alusel määrata vastavalt vajadusele vee erikasutusloas:
  1) veetaseme ja vooluhulga seire viisi, sageduse ja aja;
  2) kalapääsu kaudu liikuvate kalade seire viisi, sageduse ja aja;
  3) paisutamise tõttu paisu taha tekkiva settekihi paksuse ja pindala seire viisi, sageduse ja aja.

§ 5.   Keskkonnaseire andmete säilitamine ja esitamine

  Keskkonnaseire andmete säilitamise aeg ja andmete esitamise sagedus ning tähtaeg määratakse vee erikasutusloaga.

§ 6.   Vee-elustiku kaitse nõuded veekogu paisutamisel

  (1) Veekogu paisutamisel hüdroenergia kasutamiseks või muul otstarbel vee kasutamisel tuleb vältida kalade sattumist turbiinidesse või nendesse rajatistesse, mille kaudu vett veekogust kõrvale juhitakse.

  (2) Kalade turbiinidesse või muudesse ehitistesse sattumise vältimiseks tuleb paigaldada võre, mille avade laius ei ületa 25 mm, või tagada kalade möödapääs turbiinidest või muudest ehitistest muu samaväärse meetmega. Muu samaväärse meetme tingimused sätestatakse vee erikasutusloas.

  (3) Nõuded kalade läbipääsu tagamise kohta paisul määratakse vee erikasutusloas.

§ 7.   Ökoloogilise miinimumvooluhulga tagamine vee elustiku kaitseks

  (1) Ökoloogiline miinimumvooluhulk tuleb tagada vesiehitisest allpool looduslikus voolusängis.

  (2) Keskkonnaamet täpsustab vee erikasutusloaga või otsusega ökoloogilise miinimumvooluhulga tagamise asukoha kirjelduse vesiehitisest allpool looduslikus voolusängis.

  (3) Looduskaitseseaduse § 51 lõike 2 alusel kinnitatud nimistus märgitud lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaigana kaitset vajavatel veekogudel või nende lõikudel peab ökoloogiline miinimumvooluhulk olema tagatud kogu ulatuses, välja arvatud paisu juurde rajatud kalapääsu väljavoolu ja paisu vahelisel vooluveekogu osal.

§ 8.   Ökoloogilise miinimumvooluhulga määramine

  Ökoloogiline miinimumvooluhulk määratakse jäävaba perioodi, mis kestab maist oktoobrini, kohta, arvutades 95% ületustõenäosusega kuu keskmise miinimumvooluhulga.

§ 9.   Veetaseme alandamise ja paisutuse likvideerimise nõuded

  (1) Veetaseme alandamine peab toimuma ühtlaselt ning mitte kiiremini kui 0,3 meetrit ööpäevas, kui vee erikasutusloas või Keskkonnaameti otsuses ei ole määratud teisiti.
12.08.2019 10:33
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus sõnas „teisiti“ Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel.

  (2) Veekogu veetaseme alandamisel ei tohi vooluhulga muutmisega kahjustada paisust allapoole jäävat voolusängi ja vee-elustikku.

  (3) Veetaseme alandamist tuleb korraldada viisil, millega välditakse setete ja risu juhtimist paisust allapoole jäävasse voolusängi.

  (4) Paisutuse likvideerimisel ja veetaseme alandamisel tuleb paisutusala korrastamiseks eemaldada endisest paisutusalast risu. Sõltuvalt olukorrast tuleb eemaldada ka sete.

§ 10.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Keskkonnaministri 27.07.2009 määrus nr 39 „Nõuded veekogu paisutamise, veetaseme alandamise ja veekogu tõkestamise ning paisu kohta” (RTL 2009, 63, 917) tunnistatakse kehtetuks.

Keit Pentus-Rosimannus
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json