Teksti suurus:

Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.12.2014
Avaldamismärge:RT I, 24.09.2014, 4

Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” muutmine

Vastu võetud 19.09.2014 nr 27

Määrus kehtestatakse tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 601 lõike 5 ja § 336 lõike 3 alusel.

§ 1.  Justiitsministri 28. detsembri 2005. aasta määruses nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 203 lõike 11 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 241 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kuni 31. märtsini 2015. aastal võib e-toimiku süsteemi kasutama õppimise ja sellega harjumise eesmärgil tsiviil- ja halduskohtumenetluses käesoleva määruse § 203 lõikes 1 nimetatud menetlusdokumente elektrooniliselt esitada kohtutele e-toimiku süsteemi kaudu käesoleva määruse § 203 lõigetes 11 ja 2–5 sätestatud korras ning ka käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktis 1 sätestatud viisil. Sel ajal e-toimiku süsteemi kaudu saabunud dokumente menetletakse menetlusseadustikes ettenähtud korras.”;

3) paragrahvi 241 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Alates 1. aprillist 2015. aastal on tsiviil- ja halduskohtumenetluses käesoleva määruse § 203 lõikes 1 nimetatud menetlusdokumentide esitamine kohtutele e-toimiku süsteemi kaudu käesoleva määruse § 203 lõigetes 11 ja 2–5 sätestatud korras menetlusseadustikes sätestatud juhtudel kohustuslik.”.

§ 2.  Määrus jõustub 1. detsembril 2014. aastal.

Andres Anvelt
Minister

Norman Aas
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json