Teksti suurus:

Naftasaaduse, põlevkiviõli, selle saaduse või biokütuse hoidla ehitamise ja kasutamise nõuded ning kuja täpsustatud ulatus

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT I, 24.09.2019, 10

Naftasaaduse, põlevkiviõli, selle saaduse või biokütuse hoidla ehitamise ja kasutamise nõuded ning kuja täpsustatud ulatus

Vastu võetud 20.09.2019 nr 42

Määrus kehtestatakse veeseaduse § 142 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Määruse reguleerimis- ja kohaldamisala

  (1) Määrusega kehtestatakse naftasaaduse, põlevkiviõli, selle saaduse või biokütuse hoidla (edaspidi hoidla) ehitamise ja kasutamise nõuded ning kuja täpsustatud ulatused, et kaitsta inimese tervist, vältida vee saastumist või selle ohtu.

  (2) Määrust ei kohaldata üldkasutatavatele autokütusetanklatele, kemikaali hoiu-, peale-, maha- ja ümberlaadimiskohtadele ning teistele kemikaali käitlemiseks vajalikele ehitistele sadamas, autoterminalis, raudteejaamas ja lennujaamas.

§ 2.  Hoidla suurus

  Hoidlad jagunevad sõltuvalt mahust:
  1) väikesed hoidlad, mille maht on 3 kuni 10 m³;
  2) keskmised hoidlad, mille maht on üle 10 m³ ja kuni 5000 m³;
  3) suured hoidlad, mille maht on üle 5000 m³.

2. peatükk Hoidla ehitamise nõuded 

§ 3.  Hoidla lekkekindlus ja nõuded torustike kohta

  (1) Hoidlad ja selle seadmed peavad olema lekkekindlad.

  (2) Hoidla torustikud peavad olema kaitstud korrosiooni ning mehaaniliste vigastuste eest.

§ 4.  Suure ja keskmise hoidla piiride või reservmahuti olemasolu nõue

  (1) Suure ja keskmise hoidla maapealsed mahutid peavad olema ümbritsetud piirdega, mis takistab piirde sisse jäävatest mahutitest väljavoolava naftasaaduse, põlevkiviõli, selle saaduse või biokütuse laialivalgumist.

  (2) Üksiku hoidla või ühise kaitsevalliga ümbritsetud mitme hoidla piirde sisse jääv ala peab mahutama naftasaadusi, põlevkiviõli, selle saadusi või biokütust 1,1 korda suuremas mahus kui on suurima hoidla projektijärgne maht. See ala peab olema betoneeritud või kaetud vett, naftasaadusi, põlevkiviõli, selle saadusi või biokütust mitteläbilaskva inertse materjaliga.

  (3) Juhul kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud piirde rajamine ei ole võimalik, tuleb rajada reservmahuti, mis täitub isevoolu teel ja mille maht on võrdne hoidla suurima mahuti projektijärgse mahuga.

  (4) Käesoleva paragrahvi nõudeid ei kohaldata bituumenihoidlale, kuid ehitusprojektis tuleb ette näha naftabituumeni kogumise abinõud avarii korral.

§ 5.  Nõuded hoidla peale-, maha-, ümberlaadimis- või tankimiskoha ja maa-aluse mahuti kohta

  (1) Suure ja keskmise hoidla peale-, maha-, ümberlaadimis- või tankimiskoht peab olema ümbritsetud aiaga ja olema betoneeritud või kaetud vett ja naftasaadusi, põlevkiviõli, selle saadusi või biokütust mitteläbilaskva inertse materjaliga.

  (2) Suure ja keskmise hoidla maa-alused mahutid ja torustikud peavad olema varustatud lekete avastamise kontrollseadmetega.

  (3) Hoidla maa-alune mahuti mahuga alates 1000 m³ peab olema kahekordse seinaga.

§ 6.  Hoidlast sademevee ärajuhtimise nõuded

  (1) Hoidla sademevee kogumissüsteem peab olema isoleeritud või seda peab olema võimalik kiiresti ühiskanalisatsioonist või veekogust isoleerida.

  (2) Hoidla sademevesi tuleb juhtida läbi kohtreoveepuhasti suublasse või ühiskanalisatsiooni kaudu reoveepuhastisse.

  (3) Kohtreoveepuhasti koormuse vähendamiseks tuleb eraldada võimaliku saastatuse tekke piirkond, kust saastus kõrvaldatakse kuivpuhastusega.

  (4) Naftasaaduse hoidla kohtreoveepuhasti peab koosnema vähemalt õlipüünisest ja siibrikaevust, mida peab saama suurema saastatuse korral sulgeda, et saastus lokaliseerida.

3. peatükk Hoidla kasutamise nõuded 

§ 7.  Hoidla kasutamise üldnõuded

  (1) Hoidla mahutite täite- ja tühjendamisavad peavad olema lukustatud ning hoidmisehitise ümbrus peab võimaldama tõkestada saastatuse levikut või põlevkiviõli, selle saaduse või biokütuse laialivalgumist.

  (2) Hoidla peab olema varustatud selgelt nähtavate ning ohu liigist teavitavate hoiatussiltide või -tahvlitega.

  (3) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatule, peab hoidlal olema nähtavas kohas silt, millel on märgitud:
  1) mahuti number, kui mahuteid on rohkem kui üks;
  2) mahuti valmistaja ja valmistamise aasta;
  3) mahuti maht;
  4) hoidla tehnilise kontrolli teostamise aeg.

§ 8.  Hoidla tehniline dokumentatsioon

  Hoidla valdajal peab olema hoidla tehniline dokumentatsioon, mis peab sisaldama:
  1) hoidla ja seadmete ehitusprojekti;
  2) teavet hoidla ja seadmete paigaldamise, kasutamise ja hooldamise nõuete kohta;
  3) ülevaadet tehnilise kontrolli tulemusest;
  4) teavet tehnilise kontrolli sageduse ja meetodite kohta.

§ 9.  Hoidla lekke tõkestamine ja sellest teatamine

  (1) Hoidla lekke korral peab hoidla valdaja või käitaja kohe asuma saastatuse levikut tõkestama ning keskkonnaohtlikust lekkest teatama Häirekeskusele, hoidla asukohajärgsele kohalikule omavalitsusüksusele ja Keskkonnainspektsioonile.

  (2) Juhul kui valdaja ei ole hoidla omanik, tuleb valdajal viivitamata teatada hoidla lekkest ka selle omanikule.

  (3) Hoidla juures peab olema võimaliku saastuse piiramiseks vajalikus koguses absorbenti.

§ 10.  Veekaitse eesmärkidel hoidla avarii likvideerimise kava

  (1) Sellise hoidla valdajal, mille mahutite maht on üle 100 m³, peab olema veekaitse eesmärkidel avarii likvideerimise kava, mis peab sisaldama:
  1) hoidla asukohaplaani ning veekogude ja põhjavee kaitstuse kirjeldust;
  2) saastatuse leviku võimalikke suundi;
  3) saastatuse levikut tõkestavate abinõude kirjeldust, sealhulgas saastatuse leviku tõkestamise ja saastatuse ohutuks muutmise peamiste tehniliste võtete ülevaadet;
  4) teavet saastatuse tõkestamise ja ohutuks muutmisega tegelevate isikute kohta.

  (2) Avarii likvideerimise kava tuleb ajakohastada vähemalt iga kolme aasta tagant ja pärast saastatuse põhjustanud vahejuhtumit.

  (3) Avarii likvideerimise ja likvideerimisabinõude ajakohastatud kava tuleb enne selle kasutuselevõttu kooskõlastada Keskkonnaametiga.

§ 11.  Hoidla hoolduspäevik

  Üle 100 m³ mahuga hoidla käitaja peab pidama hoolduspäevikut, mis peab sisaldama vähemalt:
  1) teavet hoidla kohta tehtud Keskkonnainspektsiooni ja tehnilise kontrolli ettekirjutustest ning nende täitmisest;
  2) teavet hoidlas oleva naftasaaduse, põlevkiviõli, selle saaduse või biokütuse koguse kohta;
  3) teavet hoidla hooldusseadmete ja igapäevaste hooldustööde kohta.

4. peatükk Hoidla kuja 

§ 12.  Hoidla kuja

  (1) Väikese hoidla kuja ulatus peab olema vähemalt 25 m.

  (2) Keskmise hoidla kuja ulatus peab olema:
  1) vähemalt 50 m, kui hoidla maht on kuni 1000 m³;
  2) vähemalt 100 m, kui hoidla maht on üle 1000 m³.

  (3) Suure hoidla kuja ulatus peab olema vähemalt 150 m.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 13.  Määruse 2. ja 3. peatüki kohaldamine

  Käesoleva määruse 2. ja 3. peatükki rakendatakse põlevkiviõli, selle saaduse või biokütuse hoidmisehitiste suhtes, mis on rajatud alates 1. septembrist 2013.

§ 14.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2019. aasta 1. oktoobril.

Rene Kokk
Minister

Meelis Münt
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json