Teksti suurus:

Rahandusministri 20. septembri 2005. a määruse nr 64 „Kohustusliku pensionifondi osakute kord” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2013
Avaldamismärge:RT I, 24.10.2012, 2

Rahandusministri 20. septembri 2005. a määruse nr 64 „Kohustusliku pensionifondi osakute kord” muutmine

Vastu võetud 17.10.2012 nr 42

Määrus kehtestatakse kogumispensionide seaduse § 12 lõike 3, § 22 lõike 4, § 26 lõike 6, § 31 lõike 5 ja § 35 lõike 4 ning sotsiaalmaksuseaduse § 11 lõike 3 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Rahandusministri 20. septembri 2005. a määruses nr 64 „Kohustusliku pensionifondi osakute kord” (RT I, 29.12.2011, 76) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 1. Reguleerimis- ja kohaldamisala”;

2) paragrahvi 1 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Määruses kohustatud isiku kohta sätestatut kohaldatakse ka „Kogumispensionide seaduse” § 10 lõikes 13 nimetatud kuni kolmeaastast Eestis elavat last kasvatava residendist vanema suhtes.”;

3) paragrahvi 2 punktid 4 ja 5 sõnastatakse järgmiselt:

„4) sotsiaalmaksu kogumispensioni osa – „Sotsiaalmaksuseaduse” § 10 lõigetes 4 ja 41 sätestatud sotsiaalmaksu määra osa 4 protsenti, § 13 lõikes 9 sätestatud sotsiaalmaksu määra osa 2 protsenti ning § 13 lõigetes 11 ja 12 sätestatud sotsiaalmaksu määra osa 6 protsenti;
5) täiendav sissemakse – seaduse § 10 lõikes 1 sätestatud sissemakse kohustuslikku pensionifondi kuni kolmeaastase Eestis elava lapse kasvatamise korral ning seaduse § 661 lõigetes 2 ja 3 sätestatud sissemaksed kohustuslikku pensionifondi vanemahüvitise saamise korral;”;

4) paragrahvi 22 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „§ 11 lõike 1 punktis 4” tekstiosaga „§ 11 lõike 1 punktis 4 või § 661 lõikes 6”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 2013. aasta 1. jaanuaril.

Jürgen Ligi
Minister

Veiko Tali
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json