Teksti suurus:

Kohtunikuabi ettevalmistuskava täitja konkursi kord ja tingimused ning konkursikomisjoni töökord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.10.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 24.10.2014, 4

Kohtunikuabi ettevalmistuskava täitja konkursi kord ja tingimused ning konkursikomisjoni töökord

Vastu võetud 22.10.2014 nr 31

Määrus kehtestatakse kohtute seaduse § 1161 lõigete 4 ja 5 ning § 1171 lõike 1 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse kohtunikuabi ettevalmistuskava täitja konkursi (edaspidi konkurss) kord ja tingimused, kohtunikuabi konkursi komisjoni (edaspidi konkursikomisjon) töökord ning kohtunikuabi ettevalmistuskava täitjaks kandideerija poolt konkursikomisjonile esitatavate andmete koosseis.

§ 2.  Konkursiteade

  (1) Konkursiteates (edaspidi teade) märgitakse:
  1) konkursi korras täidetavate kohtunikuabi ettevalmistuskava täitja kohtade arv ja paiknemine kinnistusosakonnas, maksekäsuosakonnas või registriosakonnas;
  2) avaldusega koos esitatavate dokumentide loetelu;
  3) avalduse esitamise tähtpäev.

  (2) Avalduse esitamise tähtaeg peab olema vähemalt kaks nädalat arvates teate avaldamise päevast.

§ 3.  Konkursil osalemine

  (1) Konkursil osalemiseks esitatakse avaldus valdkonna eest vastutavale ministrile.

  (2) Koos avaldusega esitatakse järgmised dokumendid:
  1) isikut ja kodakondsust tõendava dokumendi koopia;
  2) haridust tõendava dokumendi ja akadeemilise õiendi või hinnetelehe koopia;
  3) kohtunikuabi ettevalmistuskava täitjaks kandideerija ankeet (lisatud);
  4) omakäeline kinnitus, et kandideerija vastab kohtute seaduses ja avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele.

  (3) Avalduse esitanud isikule teatatakse kahe nädala jooksul arvates avalduse esitamise tähtpäevast, kas ta on lubatud konkursile.

§ 4.  Konkursi läbiviimine

  Konkursi viib läbi ja kohtunikuabi ettevalmistuskava täitjaks kandideerijaid hindab konkursikomisjon.

§ 5.  Konkursi osad

  (1) Konkursi osad on õigusteadmiste test ja vestlus.

  (2) Õigusteadmiste testi küsimused kinnitab konkursikomisjon. Õigusteadmiste test koostatakse valikvastustega.

  (3) Õigusteadmiste testiga kontrollitakse kohtunikuabi ettevalmistuskava täitjaks kandideerija üldisemat laadi teadmisi järgmistes valdkondades:
  1) tsiviilõiguse üldosa;
  2) tsiviilkohtumenetlus registrimenetluse osas;
  3) asjaõigus ning vastavate kohturegistrite tähendus;
  4) abieluregistri tähendus;
  5) ühinguõigus ning vastavate kohturegistrite tähendus.

  (4) Konkursil osaleja kirjutab õigusteadmiste testile ainult märgusõna ja esitab konkursikomisjonile koos testiga kinnise ümbriku, milles on märgusõna ja konkursil osaleja nimi.

  (5) Õigusteadmiste testi lahendamisel abimaterjalide või kõrvalise abi kasutaja kõrvaldatakse konkursilt.

  (6) Vestlusele kutsutakse üksnes need konkursil osalejad, kelle õigusteadmiste testi hindab konkursikomisjon arvestatuks.

  (7) Konkursil osalejale teatatakse vestluse toimumise aeg ja koht hiljemalt kaks päeva enne vestluse toimumist.

  (8) Vestlusel hinnatakse konkursil osaleja sobivust kohtunikuabi ametikohustuste täitmiseks. Hindamisel võetakse arvesse isiku üldist silmaringi, tema kõlbelisi omadusi, kõne-, argumenteerimis- ja suhtlemisoskust, oskust mõtteid loogiliselt ja arusaadavalt väljendada, riigikeele oskust, senist haridusteed ja töö- ning teenistuskäiku. Vestlusel võidakse arutada ka kohtunikuabi ettevalmistuskava täitjaks kandideerija õigusteadmiste testi tulemusi.

  (9) Konkursi osade kestuse määrab konkursikomisjon.

§ 6.  Õigusteadmiste testi hindamine

  Õigusteadmiste test loetakse arvestatuks juhul, kui selle vastuste eest saadud punktide osakaal moodustab üle 60% konkursikomisjoni kinnitatud maksimumpunktide arvust.

§ 7.  Konkursi tulemused

  (1) Konkursil osalenutele tehakse tulemused teatavaks kahe nädala jooksul arvates konkursi viimase osa toimumisest.

  (2) Konkursikomisjon valib konkursi tulemuste alusel kohtunikuabi ettevalmistuskava täitjad ja otsustab nende jagunemise osakondade vahel.

§ 8.  Konkursikomisjoni tehniline teenindamine

  Konkursikomisjoni esimees võib konkursi ettevalmistamiseks, konkursikomisjoni töö koordineerimiseks, protokollimiseks ja teisteks konkursikomisjoni tööga seotud tehnilisteks töödeks kasutada konkursikomisjoni mittekuuluvaid isikuid.

Andres Anvelt
Minister

Norman Aas
Kantsler

Lisa Kohtunikuabi ettevalmistuskava täitjaks kandideeriva isiku ankeet

/otsingu_soovitused.json