Teksti suurus:

Rahandusministri 19. veebruari 2003. a määruse nr 35 „Aktsiisideklaratsiooni vormid ja nende täitmise kord“ muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2018
Avaldamismärge:RT I, 24.10.2017, 2

Rahandusministri 19. veebruari 2003. a määruse nr 35 „Aktsiisideklaratsiooni vormid ja nende täitmise kord“ muutmine

Vastu võetud 17.10.2017 nr 78

Määrus kehtestatakse alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 25 lõike 9 alusel.

§ 1. Määruse muutmine

Rahandusministri 19. veebruari 2003. a määruses nr 35 „Aktsiisideklaratsiooni vormid ja nende täitmise kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:
„Kaugmüügil aktsiisikauba vastuvõtja puhul märgitakse selle isiku nimi ja isikukood või mitteresidendi registrikood.“;

2) paragrahvi 3 lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:
„Kaugmüügil aktsiisikauba vastuvõtja puhul märgitakse selle isiku elukoha aadress.“;

3) paragrahvi 5 lõike 1 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„Tubakatoodetelt makstava aktsiisi puhul märgitakse maksmisele kuuluva aktsiisi andmed tubakatootele kinnitatud maksumärgi andmete alusel. Maksumärgi puudumisel märgitakse sigarettide, sigarite või sigarillode maksimaalseks jaehinnaks maksukohustuse tekkimise ajal kehtinud levinuim hind.“;

4) paragrahvi 5 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Veergudesse B1–B3 märgitakse maksumärgi liik. Veergu B1 märgitakse maksumärgile trükitud trükitäht, mis tähistab tubakatoote liiki, ja veergu B2 tubakatoote kogus müügipakendis. Veergu B3 märgitakse sigarettide, sigarite ja sigarillode maksumärgile trükitud maksimaalne jaehind. Sigareti, sigarillo ja sigari kogus märgitakse tükkides (1 sigaret on 1 tükk). Suitsetamistubaka, tubaka tahke aseaine ja muu alternatiivse tubakatoote kogus märgitakse grammides. Tubakavedeliku kogus märgitakse milliliitrites. Nikotiiniga ja nikotiinita tubakavedelike andmed esitatakse eraldi real. Maksumärkidelt makstav aktsiis märgitakse eraldi reale tubakatoote liikide, jaehindade ja müügipakendi mahtude lõikes.“;

5) paragrahvi 5 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Veergu C märgitakse maksumärkide arv veergudes B1–B3 märgitud maksumärgi liikide lõikes.";

6) lisa 2 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.

Toomas Tõniste
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa Tubaka aktsiisideklaratsioon

/otsingu_soovitused.json