Teksti suurus:

Rahandusministri 4. veebruari 2010. a määruse nr 8 "Aktsiisikauba liikumise ja laoseisu aruande vormid ja nende täitmise kord" muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2018
Avaldamismärge:RT I, 24.10.2017, 3

Rahandusministri 4. veebruari 2010. a määruse nr 8 "Aktsiisikauba liikumise ja laoseisu aruande vormid ja nende täitmise kord" muutmine

Vastu võetud 17.10.2017 nr 79

Määrus kehtestatakse alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 37 lõike 2 alusel.

§ 1. Määruse muutmine

Rahandusministri 4. veebruari 2010. a määruses nr 8 „Aktsiisikauba liikumise ja laoseisu aruande vormid ja nende täitmise kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 tekst sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Tubakatoodete liikumise ja laoseisu aruande (lisa 2) tabeli veergudesse 3–6 ja 8–11 märgitakse tubakatoodete kogused vastavalt veergudes toodud tubakatoodete liigitusele. Tabeli veergu 7 märgitakse toortubaka, sealhulgas taastatud tubaka kogus, mida kasutatakse või mis on mõeldud kasutamiseks tubakatoote toorainena. Sigareti, sigarillo ja sigari kogus märgitakse tükkides. Suitsetamistubaka ja toortubaka kogus märgitakse kilogrammides. Tubakavedeliku kogus märgitakse liitrites ning tubaka tahke aseaine ja muu alternatiivse tubakatoote kogused märgitakse kilogrammides.
(2) Aruande tabeli reale 1 märgitakse tabeli veergudes 3–6 ja 8–11 nimetatud tubakatoodete ja veerus 7 nimetatud toortubaka kogus aktsiisilaos aruandeperioodile eelneva kalendrikuu viimase kalendripäeva lõpu seisuga.“;

2) paragrahvi 7 lõigetes 18–21 asendatakse sõna „tekkinud“ sõnadega „aktsiisilaos tekkinud“;

3) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 30 järgmises sõnastuses:
„(30) Aktsiisikauba aruannete reale 8.3 märgitakse aktsiisikauba veol tekkinud või avastatud aktsiisikauba kao kogus, millelt on tekkinud aktsiisi maksmise kohustus aruandeperioodi jooksul.“;

4) paragrahv 8 tunnistatakse kehtetuks;

5) määruse lisad 1–3 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.

Toomas Tõniste
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa 1 Alkoholi liikumise ja laoseisu aruanne

Lisa 2 Tubakatoodete liikumise ja laoseisu aruanne

Lisa 3 Kütuse liikumise ja laoseisu aruanne

/otsingu_soovitused.json