Teksti suurus:

E-saatelehe menetlemise kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 24.10.2017, 4

E-saatelehe menetlemise kord

Vastu võetud 15.03.2010 nr 18
RTL 2010, 13, 252
jõustumine 01.04.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.03.2012RT I, 04.04.2012, 707.04.2012
17.10.2017RT I, 24.10.2017, 101.01.2018

Määrus kehtestatakse «Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse» § 45 lõike 13 alusel.

1. peatükk TOIMINGUD SAATELEHE ELEKTROONILISES SÜSTEEMIS 

§ 1.   E-saatelehe täitmise täpsustatud kord

  (1) Lisaks Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 684/2009 alusel kohustuslikuks täitmiseks ette nähtud e-saatelehe lahtritele kuuluvad kohustuslikule täitmisele lahtrid 3b–3f, 9f, 15a ja 17p.

  (2) E-saatelehe lahtrisse 17p märgitakse lisaks komisjoni määruses nr 684/2009 nõutavale:
  1) aktsiisikauba müügipakendi maht;
  2) [kehtetu – RT I, 24.10.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]
  3) [kehtetu – RT I, 24.10.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]
  4) diislikütuse erimärgistatus;
[RT I, 24.10.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]
  5) diislikütuse liik, kas see on talvine või suvine;
  6) bensiini oktaaniarv;
  7) biokütuse nimetus, selle kombineeritud nomenklatuuri kaubakood ja koodile vastav kauba kirjeldus ning biokütuse kogus liitrites mõõdetuna temperatuuril +15 °C.
[RT I, 24.10.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

§ 2.   E-saatelehe numbri andmise kord

  (1) Maksuhaldur teatab aktsiisikauba lähetajale e-saatelehe numbri saatelehe elektroonilise süsteemi kaudu.

  (2) Maksuhaldur ei väljasta e-saatelehe numbrit järgmistel juhtudel:
  1) saatelehe täitmisel on tehtud vigu;
  2) aktsiisilaopidaja tegevusloa kehtivus on peatatud;
  3) aktsiisilao tegevusluba on tunnistatud kehtetuks;
  4) registreeritud kaubasaatja tegevusluba ei ole kehtiv;
  5) kauba vastuvõtjaks on märgitud isik, kellele ei ole õigust aktsiisikaupa lähetada ajutises aktsiisivabastuses.

§ 3.   E-saatelehe andmete muutmisest teatamise kord

  (1) Aktsiisikauba lähetaja peab teatama maksuhaldurile kehtivaks tunnistatud e-saatelehe andmete muutmisest enne aktsiisikauba lähetamist, välja arvatud aktsiisikauba sihtkoha muutmise korral aktsiiskauba veo ajal. Aktsiisikauba lähetaja peab teatama aktsiisikauba sihtkoha muutmisest veo ajal enne selle muutmist.

  (2) Aktsiisikauba sihtkoha muutmise korral saab muuta lisaks aktsiisikauba saaja, transpordikorralduse, veokestuse ja kaubaarve andmeid ilma e-saatelehte tühistamata. Aktsiisikauba lähetamise aega saab sihtkoha muutmise korral muuta enne aktsiisikauba lähetamist. Aktsiisikauba lähetamise kellaaega saab muuta ilma sihtkoha muudatust tegemata. Andmete muutmiseks täidab aktsiisikauba lähetaja kehtivaks tunnistatud e-saatelehe vastavad andmeväljad ja esitab e-saatelehe uuesti kinnitamiseks.

  (3) Maksuhaldur kontrollib e-saatelehele märgitud andmed ja vigade puudumisel kinnitab andmete muutmist saatelehe elektroonilise süsteemi kaudu, omistades e-saatelehele järgmise versiooni numbri. E-saatelehe number ei muutu.

  (4) Maksuhaldur teavitab aktsiisikauba sihtkoha liikmesriiki e-saatelehe andmete muutmisest saatelehe elektroonilise süsteemi kaudu.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud andmetest erinevate andmete muutmisel peab aktsiisikauba lähetaja tühistama kehtivaks tunnistatud e-saatelehe ja esitama maksuhaldurile uue eeltäidetud e-saatelehe enne aktsiisikauba lähetamist.

§ 4.   E-saatelehe tühistamise kord
[RT I, 04.04.2012, 7 - jõust. 07.04.2012]

  (1) E-saateleht loetakse tühistatuks momendist, mil saatelehe elektrooniline süsteem on omistanud e-saatelehe olekuks «tühistatud».

  (2) Maksuhaldur tühistab e-saatelehe, kui enne aktsiisikauba lähetamist:
  1) peatati aktsiisilao tegevusloa kehtivus;
  2) tunnistati kehtetuks aktsiisilao tegevusluba;
  3) registreeritud kaubasaatja tegevusluba ei ole kehtiv;
  4) tunnistati kehtetuks e-saatelehele märgitud aktsiisikauba vastuvõtja õigus võtta vastu ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikaupa.

§ 5.   E-saatelehe liikumise kord

  (1) Maksuhaldur edastab e-saatelehe saatelehe elektroonilise süsteemi kaudu pärast selle kehtivaks tunnistamist:
  1) aktsiisikauba sihtkoha liikmesriigi maksuhaldurile;
  2) aktsiisikauba saajale, kui aktsiisikauba lähetaja ja saaja asuvad samas liikmesriigis, või
  3) selle liikmesriigi maksuhaldurile, kuhu esitati Euroopa Nõukogu määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 161 lõiget 5 kohaldades ekspordi tollideklaratsioon.

  (2) Maksuhaldur edastab teise liikmesriigi maksuhaldurilt saadud e-saatelehe sellele märgitud aktsiisikauba vastuvõtjale saatelehe elektroonilise süsteemi kaudu.

§ 51.   E-saatelehe menetluse katkestamise kord

Aktsiisikauba veo katkestamisel katkestab maksuhaldur saatelehe elektroonilises süsteemis selle aktsiisikauba e-saatelehe menetluse. Saatelehe elektrooniline süsteem omistab e-saatelehe olekuks „katkestatud”.
[RT I, 04.04.2012, 7 - jõust. 07.04.2012]

§ 6.   Aktsiisikauba saadetise jagamine mitme saaja vahel

  Aktsiisikauba lähetajal, sealhulgas teisest liikmesriigist Eestisse aktsiisikauba lähetajal, ei ole lubatud muuta aktsiisikauba sihtkohta, jagades aktsiisikauba saadetist Euroopa Nõukogu direktiivi 2008/118/EÜ artikli 23 mõistes mitme saaja vahel.

§ 61.   Aktsiisikauba veol toimunud juhtumist teatamise kord

  (1) Aktsiisikauba lähetaja teatab maksuhaldurile aktsiisikauba veo ajal toimunud juhtumist, esitades talle sündmuse teatise saatelehe elektroonilise süsteemi kaudu. Aktsiisikauba vastuvõtja teatab maksuhaldurile veo ajal toimunud juhtumist, kui selle kohta ei ole sündmuse teatist varem esitatud.

  (2) Maksuhaldur edastab sündmuse teatise saatelehe elektroonilise süsteemi kaudu:
  1) aktsiisikauba sihtkoha liikmesriigi maksuhaldurile, kui teatis saabus aktsiisikauba lähetajalt Eestis;
  2) aktsiisikauba vastuvõtjale Eestis, kui teatis saabus teisest liikmesriigist;
  3) aktsiisikauba lähtekoha liikmesriigi maksuhaldurile, kui juhtum avastati aktsiisikauba vastuvõtmisel.
[RT I, 04.04.2012, 7 - jõust. 07.04.2012]

§ 62.   E-saatelehe tagasilükkamisest teatamise kord

  (1) E-saatelehele märgitud aktsiisikauba vastuvõtja võib enne aktsiisikauba sihtkohta jõudmist hoiatada aktsiisikauba lähetajat aktsiisikauba vastuvõtmisest keeldumisest, esitades maksuhaldurile e-saatelehe tagasilükkamise teatise saatelehe elektroonilise süsteemi kaudu. E-saatelehe tagasilükkamise teatisele tehakse märge saatelehe vastuvõtmisest keeldumise hoiatuse kohta.

  (2) E-saatelehele märgitud aktsiisikauba vastuvõtja teatab talle lähetatud aktsiisikauba vastuvõtmisest keeldumisest, esitades maksuhaldurile e-saatelehe tagasilükkamise teatise saatelehe elektroonilise süsteemi kaudu. E-saatelehe tagasilükkamise teatisele tehakse märge saatelehe tagasilükkamise kohta.

  (3) Maksuhaldur edastab e-saatelehe tagasilükkamise teatise saatelehe elektroonilise süsteemi kaudu aktsiisikauba lähtekoha liikmesriigi maksuhaldurile või aktsiisikauba lähetajale Eestis, kui teatis saabus teisest liikmesriigist.
[RT I, 04.04.2012, 7 - jõust. 07.04.2012]

§ 7.   Aktsiisikauba vastuvõtmisest teatamise kord

  (1) Aktsiisikauba vastuvõtja teatab talle teisest liikmesriigist või läbi teise liikmesriigi ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikauba vastuvõtmisest esitades maksuhaldurile aktsiisikauba vastuvõtmise teatise saatelehe elektroonilise süsteemi kaudu. Aktsiisikauba vastuvõtja esitab maksuhaldurile aktsiisikauba vastuvõtmise teatise saatelehe elektroonilise süsteemi kaudu ka siis, kui ta võtab kauba vastu osaliselt või keeldub kauba vastuvõtmisest.

  (2) Aktsiisikauba vastuvõtja märgib vastuvõtmise teatisele lisaks muudele nõutavatele andmetele:
  1) need andmed aktsiisikauba kohta, mis on erinevad saatelehel märgitust või mida ei ole saatelehele märgitud, kuid mis on Eestis täitmiseks kohustuslikud;
  2) vastuvõetud tubakatoodete maksumärkide koguse maksumärkide koodide, maksumärkide liikide ning sigarettide, sigarite ja sigarillode maksimaalse jaehinna lõikes ning alkoholi puhul maksumärkide koguse ja numbrid.
[RT I, 24.10.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

  (3) Maksuhaldur kinnitab aktsiisikauba vastuvõtjale aktsiisikauba vastuvõtmise teatise kättesaamist, kui vigu teatise täitmisel ei avastatud. Maksuhaldur teatab aktsiisikauba vastuvõtjale avastatud vigadest aktsiisikauba vastuvõtmise teatises viivitamata. Aktsiisikauba vastuvõtmise teatis on maksuhalduri poolt kätte saadud ja kinnitatud, kui teatise olekuks saatelehe elektroonilises süsteemis on «vastu võetud», «osaliselt vastu võetud» või «vastuvõtmisest keeldutud».

  (4) Maksuhaldur edastab saatelehe elektroonilise süsteemi kaudu aktsiisikauba vastuvõtmise teatise aktsiisikauba lähetaja liikmesriigi maksuhaldurile, kui aktsiisikaup lähetati teisest liikmesriigist.

  (5) Maksuhaldur edastab aktsiisikauba sihtkoha liikmesriigist saadud aktsiisikauba vastuvõtmise teatise aktsiisikauba lähetajale saatelehe elektroonilise süsteemi kaudu.

  (6) «Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse» § 27 lõike 1 punktides 1 ja 11 nimetatud isik peab maksuhaldurile kirjalikult teatama talle teisest liikmesriigist ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikauba vastuvõtmisest viivitamata, kuid mitte hiljem kui viiendal päeval aktsiisikauba vastuvõtmise päevast arvates. Aktsiisikauba vastuvõtja allkirjaga kinnitatud teatis sisaldab järgmisi andmeid:
  1) aktsiisikauba kirjeldus e-saatelehel nõutavate andmete täpsusega, kui vastuvõetud aktsiisikauba andmed on erinevad e-saatelehel kirjeldatust;
  2) aktsiisikauba e-saatelehe number;
  3) aktsiiskauba vastuvõtmise koha aadress ja kuupäev.

  (7) Maksuhaldur täidab aktsiisikauba vastuvõtmise teatise käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud andmete alusel ja edastab teatise saatelehe elektroonilise süsteemi kaudu aktsiisikauba lähtekoha liikmesriigi maksuhaldurile või aktsiisikauba lähetajale, kui aktsiisikauba lähetamise ja vastuvõtmise liikmesriik on sama.

§ 71.   Aktsiisikauba puudu- või ülejäägi põhjendamise kord

  (1) Kui müügipakendisse villimata või pakendamata aktsiisikauba koguse mõõtetulemus erineb saatelehele märgitud aktsiisikauba kogusest alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 331 lõike 6 alusel kehtestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri määruses sätestatud mõõtetulemuse lubatud laiendmääramatuse ulatuses, teeb aktsiisikauba vastuvõtja aktsiisikauba vastuvõtmise teatisele asjaomase märke, märgib mõõdetud koguse ja lisab mõõteakti numbri ja kuupäeva.
[RT I, 24.10.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatust erinevatel juhtudel märgib aktsiisikauba vastuvõtja aktsiisikauba puudu- või ülejäägi tekkimise põhjused aktsiisikauba erinevuste selgitamise teatisele. Kui aktsiisikauba vastuvõtjal puudub teave aktsiisikauba puudu- või ülejäägi tekkimise asjaolude kohta, sest ta ei korraldanud aktsiisikauba vedu, ei vastutanud veo ajal aktsiisi maksmise eest ega saanud teavet aktsiisikauba puudu- või ülejäägi tekkimise põhjuste kohta aktsiisikauba lähetajalt, teeb ta erinevuste selgitamise teatisele märke teabe puudumise kohta.

  (3) Aktsiisikauba lähetaja märgib aktsiisikauba puudu- või ülejäägi tekkimise põhjused erinevuste selgitamise teatisele viivitamata, kuid mitte hiljem kui viiendal päeval aktsiisikauba vastuvõtmise teatise saamise päevast arvates.
[RT I, 04.04.2012, 7 - jõust. 07.04.2012]

§ 8.   Aktsiisikauba eksportimisest teatamise kord

  (1) Maksuhaldur võrdleb tolli koostatud ekspordikinnituse andmeid e-saatelehe andmetega ja täidab saatelehe elektroonilises süsteemis aktsiisikauba eksportimise teatise, kui ekspordikinnituse andmed kinnitavad e-saatelehele märgitud aktsiisikauba eksportimist. Ekspordikinnitus tõendab aktsiisikauba väljumist ühenduse territooriumilt.

  (2) Maksuhaldur edastab aktsiisikauba eksportimise teatise aktsiisikauba lähetamise liikmesriigi maksuhaldurile, kui aktsiisikauba lähetamise liikmesriik on eksportimise liikmesriigist erinev.

  (3) Maksuhaldur edastab teisest liikmesriigist saadud eksportimise teatise aktsiisikauba lähetajale saatelehe elektroonilise süsteemi kaudu.

2. peatükk ASENDUSTOIMINGUD 

§ 9.   Asendustoimingute rakendamine

  (1) Aktsiisikauba lähetaja või vastuvõtja peab kasutama asendustoiminguid, kui maksuhalduri e-saatelehe elektrooniline süsteem ei tööta või e-saateleht ei ole saatelehe elektroonilise süsteemi kaudu aktsiisikauba vastuvõtmise otsuse teatamiseks kättesaadav.

  (2) Asendustoimingud on e-saatelehe asendamine pabersaatelehega ja saatelehe elektroonilises süsteemis saadetavate teatistega samasisuliste teatiste saatmine muid maksuhalduri heakskiidetud andmesidekanaleid kaudu.

§ 10.   Pabersaatelehe number

  (1) Maksuhaldur kontrollib aktsiisikauba lähetaja esitatud pabersaatelehele märgitud andmed ja annab saatelehe numbri, kui vigu pabersaatelehe täitmisel ei avastatud. Maksuhaldur teavitab aktsiisikauba lähetajat viivitamata avastatud vigadest pabersaatelehe täitmisel.

  (2) Maksuhaldur keeldub pabersaatelehe numbri väljastamisest samadel põhjustel, mis e-saatelehe numbri puhul.

§ 11.   Saatelehe tühistamisest, aktsiisikauba sihtkoha muutmisest ja aktsiisikauba vastuvõtmisest teatamise asendustoiming

  (1) E-saatelehe või pabersaatelehe tühistamise ja e-saatelehe või pabersaatelehe andmete muutmise tingimused asendustoimingu korral on samad, mis e-saatelehe puhul. Asendustoiminguna esitatavad teatised esitatakse ja edastatakse samadel põhimõtetel, mis saatelehe elektroonilises süsteemis saadetavate teatiste puhul.

  (2) Aktsiisikauba lähetaja peab e-saatelehe või pabersaatelehe tühistamisel, e-saatelehe või pabersaatelehe andmete muutmisel või aktsiisikauba vastuvõtmisel täitma asendustoiminguna saatelehe elektroonilises süsteemis täidetava teatisega samasisulise teatise ja esitama selle maksuhaldurile viivitamata. Saatelehe andmete muutmise teatiseks loetakse uuesti täidetud saatelehte.

  (3) Pabersaateleht loetakse tühistatuks maksuhalduri poolt tühistamise teatise kättesaamise päevast arvates. Aktsiisikauba sihtkoha muutmise või aktsiisikauba vastuvõtmise teatis loetakse esitatuks maksuhalduri poolt kättesaamise kuupäevast arvates.

§ 12.   Teatise esitamise või edastamise viis asendustoimingute korral

  (1) Aktsiisikauba lähetaja või vastuvõtja esitavad asendustoiminguna koostatud teatised maksuhalduri heaks kiidetud andmeside kanaleid kaudu.

  (2) Maksuhaldur teatab aktsiisikauba lähetajale pabersaatelehe numbri e-kirja teel, faksiga või muid andmete taasesitamist võimaldava andmesidekanaleid kaudu.

  (3) Maksuhaldur edastab asendustoiminguna saadud teatise saatelehe elektroonilise süsteemi kaudu selle töö taastumisel, kui vastav teatis on esitatud elektrooniliselt. Vastavalt vajadusele edastab või saadab maksuhaldur asendustoiminguna esitatud või koostatud teatise, kasutades Euroopa Nõukogu määrusega (EÜ) nr 2073/2004 aktsiisimaksude valdkonnas halduskoostöö kohta (EÜT L 359, 4.12.2004, lk 1–10) ette nähtud alternatiivseid andmesidekanaleid.

§ 13.   Asendustoimingute kajastamine saatelehe elektroonilises süsteemis

  Saatelehe elektroonilise süsteemi töö taastumisel peavad aktsiisikauba lähetaja, vastuvõtja ja maksuhaldur viivitamata koostama tagantjärele kõik asendustoimingutena koostatud dokumendid saatelehe elektroonilises süsteemis vastavalt toimingute kronoloogilisele järjekorrale.

§ 14.   Asendustoimingud aktsiisikauba ajutises aktsiisivabastuses lähetamise korral Poola, Taani ja Kreekasse

  (1) Aktsiisikauba lähetaja esitab maksuhaldurile Euroopa Komisjoni määrusega (EMÜ) nr 2719/92 kehtestatud saatelehe (edaspidi haldussaateleht) esimese eksemplari elektrooniliselt või saatelehe esimese eksemplari koopia paberkandjal hiljemalt aktsiisikauba lähetamisel, kui aktsiisikaup lähetatakse Poola, Taani või Kreekasse ajutises aktsiisivabastuses. Haldussaatelehe koopia peab esitama kuni 2010. aasta 31. detsembrini aktsiisikauba lähetamiste korral Poola ja Taani ning kuni 2010. aasta 31. maini aktsiisikauba lähetamiste korral Kreekasse.

  (2) Haldussaatelehe lahtrisse 18a ja samasisulistesse täiendavatesse lahtritesse märgitakse lisaks muudele nõutavatele andmetele aktsiisikauba liik, nagu vein, õlu, sigaretid, bensiin vms toote nimetus, müügipakendite liik, pakendite arv ja maht, alkoholi puhul etanoolisisaldus, sigarettide puhul nende maksimaalne jaehind ning alkoholi ja tubakatoodete puhul tootjapoolne partii tähistus selle olemasolul. Kerge kütteõli ja diislikütuse puhul tuleb märkida selle erimärgistatus, diislikütuse puhul märgitakse täiendavalt, kas see on talvine või suvine. Bensiini puhul tuleb märkida selle oktaaniarv. Kütuse segu puhul biokütusega tuleb märkida segus sisalduva biokütuse nimetus, kombineeritud nomenklatuuri vähemalt kaheksakohaline kaubakood ja sellele vastav kauba kirjeldus ning biokütuse kogus liitrites mõõdetuna temperatuuril +15 °C.

  (3) Haldussaatelehele märgitakse saatelehe nimetuse järele saatelehe number kasvavas järjekorras vastavalt kalendriaasta jooksul välisriiki lähetatud aktsiisikauba haldussaatelehtede arvule kokku, kaldkriips ja aastaarvu kaks viimast numbrit.

  (4) Aktsiisikauba lähetaja teatab maksuhaldurile viivitamata aktsiisikauba sihtkoha muutmisest selle vedamise ajal ajutises aktsiisivabastuses. Teatis sisaldab samu andmeid, mis elektrooniline teatis.

§ 15.   Asendustoimingud teisest liikmesriigist haldussaatelehe alusel lähetatud aktsiisikauba vastvõtmisel

  (1) Aktsiisikauba vastuvõtmisel märgitakse haldussaatelehe nimetuse järele selle number kasvavas järjekorras vastavalt kalendriaasta jooksul välisriigist vastuvõetud aktsiisikauba haldussaatelehtede arvule kokku, kaldkriips ja aastaarvu kaks viimast numbrit.

  (2) Maksumärgistatud aktsiisikauba vastuvõtmisel märgib aktsiisikauba vastuvõtja haldussaatelehele lisaks muudele nõutavatele andmetele vastuvõetud aktsiisikauba maksumärkide väljastamise saatelehe numbri, maksumärkide koguse, alkoholi puhul maksumärkide numbrid ja sigarettide puhul nende maksimaalse jaehinna.

3. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 16.   Määruse jõustumine

  Käesoleva määrus jõustub 2010. aasta 1. aprillil.

/otsingu_soovitused.json