Teksti suurus:

Hasartmängumaksu seaduse ja Eesti Kultuurkapitali seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2019
Avaldamismärge:RT I, 24.10.2018, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
18.10.2018 otsus nr 316

Hasartmängumaksu seaduse ja Eesti Kultuurkapitali seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 17.10.2018

§ 1.  Hasartmängumaksu seaduse muutmine

Hasartmängumaksu seaduse §-s 7 tehakse järgmised muudatused:

1) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Riigieelarves nähakse ette järgmised kulud:
1) Eesti Kultuurkapitalile – summas, mille suurus vastab 47,8 protsendile hasartmängumaksu kavandatavast laekumisest ning millest 60,6 protsenti eraldatakse kultuuriehitistele ja 3,8 protsenti kunstide ja rahvakultuuri valdkondade õppejõudude loometöö edendamiseks;
2) Rahandusministeeriumile või valdkonna eest vastutava ministri määratud Rahandusministeeriumi valitsusasutusele – summas, mille suurus vastab 12,7 protsendile hasartmängumaksu kavandatavast laekumisest ja mida kasutatakse regionaalsete investeeringutoetuste andmiseks;
3) Haridus- ja Teadusministeeriumile – summas, mille suurus vastab 10,1 protsendile hasartmängumaksu kavandatavast laekumisest ning mida kasutatakse teadus-, haridus-, laste- ja noorteprojektide toetamiseks;
4) Sotsiaalministeeriumile – summas, mille suurus vastab 15,3 protsendile hasartmängumaksu kavandatavast laekumisest ning millest 93,5 protsenti eraldatakse meditsiini, hoolekande, perede, vanurite ja puuetega inimestega seotud projektide toetamiseks ja 6,5 protsenti hasartmängusõltuvusega inimestega seotud tegevuste toetamiseks;
5) Kultuuriministeeriumile – summas, mille suurus vastab 14,1 protsendile hasartmängumaksu kavandatavast laekumisest ja millest 58,2 protsenti eraldatakse olümpiaettevalmistusprojektide toetamiseks, 3,5 protsenti puuetega inimeste spordikatusorganisatsioonide võistlusspordi projektide toetamiseks, 26,2 protsenti muude spordiprojektide toetamiseks, 10,5 protsenti kultuuriprojektide toetamiseks ning 1,6 protsenti spordivõistlustega manipuleerimise vastase võitlusega seotud tegevuste toetamiseks.”;

2) paragrahvi täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 3–5 nimetatud ministeeriumid võivad kasutada kuni 0,5 protsenti neis punktides nimetatud summadest samades punktides nimetatud toetuste administreerimisega seotud kulude katteks.”;

3) lõiked 3 ja 4–6 tunnistatakse kehtetuks;

4) lõige 31 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(31) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 2 nimetatud toetuse taotlemise, andmise, kasutamise ning tagasinõudmise tingimused ja korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”.

§ 2.  Eesti Kultuurkapitali seaduse muutmine

Eesti Kultuurkapitali seaduse § 41 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kultuurkapitali aastatulust eraldab Kultuurkapitali nõukogu pärast põhikapitali täiendamist ja hasartmängumaksu seaduse alusel sihtotstarbeliselt laekunud summade eraldamist 75 protsenti sihtkapitalide käsutusse ning 25 protsenti maakondlike ekspertgruppide käsutusse kultuurivaldkondade vaheliste ja maakonna kultuurivaldkonna projektide finantseerimiseks ning halduskuludeks.”.

§ 3.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2019. aasta 1. jaanuaril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json