HALDUSÕIGUSMaksuõigus

Teksti suurus:

Hasartmängumaksu seadus (lühend - HasMMS)

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT I, 24.10.2018, 2

Hasartmängumaksu seadus

Vastu võetud 22.04.2009
RT I 2009, 24, 146
jõustumine 01.06.2009, osaliselt 1.01.2010. a.

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.04.2010RT I 2010, 22, 10801.01.2011 jõustub päeval, mis on kindlaks määratud Euroopa Liidu Nõukogu otsuses Eesti Vabariigi suhtes kehtestatud erandi kehtetuks tunnistamise kohta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 lõikes 2 sätestatud alusel, Euroopa Liidu Nõukogu 13.07.2010. a otsus Nr 2010/416/EL (ELT L 196, 28.07.2010, lk 24–26).
19.06.2014RT I, 08.07.2014, 101.02.2015
19.06.2014RT I, 29.06.2014, 10901.07.2014, Vabariigi Valitsuse seaduse § 107³ lõike 4 alusel asendatud ministrite ametinimetused alates 2014. aasta 1. juulil jõus olevast redaktsioonist.
11.06.2015RT I, 30.06.2015, 401.09.2015, osaliselt 01.07.2015
13.06.2018RT I, 06.07.2018, 216.07.2018, osaliselt 01.09.2018
17.10.2018RT I, 24.10.2018, 101.01.2019

§ 1.  Hasartmängumaksu objekt

  (1) Hasartmängumaksuga maksustatakse:
  1) õnnemängu korraldamiseks kasutatav mängulaud, välja arvatud mängulaud, mida kasutatakse õnnemänguturniiri korraldamiseks, ning osavusmängu korraldamiseks kasutatav mänguautomaat;
[RT I, 08.07.2014, 1 - jõust. 01.02.2015]
  11) õnnemängu korraldamiseks kasutatavad hasartmängukorraldaja mänguautomaadid ning nendel tehtud panustest laekunud summa, millest on maha arvatud võidud;
[RT I, 08.07.2014, 1 - jõust. 01.02.2015]
  2) loterii korraldamisel loteriipiletite müügist saadud summa;
  3) kaubandusliku loterii korraldamisel võidufond, kui võidufondi väärtus ületab 10 000 eurot;
  4) toto korraldamisel tehtud panustest laekunud summa, millest on maha arvatud võidud;
  5) õnnemängu ja osavusmängu kaughasartmänguna korraldamisel tehtud panustest laekunud summa, millest on maha arvatud võidud;
  6) hasartmänguseaduse § 7 lõike 1 punktis 1 nimetatud õnnemänguturniiri korraldamisel osalustasude summa, millest on maha arvatud võidufondi laekuv osa;
[RT I, 08.07.2014, 1 - jõust. 01.02.2015]
  7) hasartmänguseaduse § 7 lõike 1 punktis 1 nimetatud õnnemänguturniiri korraldamisel kaughasartmänguna osalustasude summa, millest on maha arvatud võidufondi laekuv osa;
[RT I, 08.07.2014, 1 - jõust. 01.02.2015]
  8) hasartmänguseaduse § 7 lõike 1 punktis 2 nimetatud õnnemänguturniiri korraldamisel osalustasude summa;
[RT I, 08.07.2014, 1 - jõust. 01.02.2015]
  9) hasartmänguseaduse § 7 lõike 1 punktis 2 nimetatud õnnemänguturniiri korraldamisel kaughasartmänguna osalustasude summa.
[RT I, 08.07.2014, 1 - jõust. 01.02.2015]

  (2) Käesolevas seaduses lähtutakse hasartmängude ja nende liikide määratlemisel hasartmänguseadusest.

§ 2.  Hasartmängumaksu maksja

  Hasartmängumaksu maksab hasartmängukorraldaja.

§ 3.  Maksustamisperiood

  (1) Hasartmängumaksuga maksustamise periood on kalendrikuu.

  (2) Kaubandusliku loterii korraldamisel on maksustamisperiood kaubandusliku loterii korraldamise periood, mis algab mängureeglites märgitud panuste tegemise esimesel päeval ja lõpeb mängureeglites märgitud võitude väljaandmise viimasel päeval.

  (3) Õnnemänguturniiri korraldamisel on maksustamisperiood ühe õnnemänguturniiri korraldamise periood, mis algab õnnemänguturniiri reeglites märgitud osavõtutasude vastuvõtmise esimesel päeval ja lõpeb õnnemänguturniiri reeglites märgitud osavõtutasude vastuvõtmise lõpetamise päeval.

§ 4.  Hasartmängumaksu deklareerimine ja tasumine

  (1) Hasartmängukorraldaja esitab Maksu- ja Tolliametile hasartmängumaksu deklaratsiooni ja tasub hasartmängumaksu maksustamisperioodile järgneva kalendrikuu 15. kuupäevaks.
[RT I, 08.07.2014, 1 - jõust. 01.02.2015]

  (2) [Kehtetu - RT I, 08.07.2014, 1 - jõust. 01.02.2015]

  (3) Hasartmängumaksu deklaratsioon tuleb esitada ka käesoleva seaduse § 1 lõike 1 punktides 2 ja 4–9 sätestatud summade puudumisel.
[RT I, 08.07.2014, 1 - jõust. 01.02.2015]

  (4) Hasartmängumaksu deklaratsioonide vormid ja nende täitmise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

§ 5.  Otsus hasartmängumaksu tasumise kohta
[Kehtetu - RT I, 08.07.2014, 1 - jõust. 01.02.2015]

§ 6.  Maksumäär

  Hasartmängumaksu määr on:
  1) 1278,23 eurot ühe mängulaua kohta;
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]
  2) 300 eurot õnnemängu korraldamiseks kasutatava ühe mänguautomaadi kohta ja 10 protsenti hasartmängukorraldaja õnnemängu korraldamiseks kasutatavatel mänguautomaatidel tehtud panustest laekunud summast, millest on maha arvatud võidud;
[RT I, 08.07.2014, 1 - jõust. 01.02.2015]
  3) 31,95 eurot ühe osavusmängu mänguautomaadi kohta;
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]
  4) 18 protsenti § 1 lõike 1 punktis 2 sätestatud summast;
  5) 18 protsenti § 1 lõike 1 punktis 3 sätestatud summast;
  6) 5 protsenti § 1 lõike 1 punktis 4 sätestatud summast;
  7) 5 protsenti § 1 lõike 1 punktis 5 sätestatud summast;
  8) 5 protsenti käesoleva seaduse § 1 lõike 1 punktide 6–9 alusel arvestatud summast.
[RT I, 08.07.2014, 1 - jõust. 01.02.2015]

§ 7.  Hasartmängumaksu laekumine ja kasutamine

  (1) Hasartmängumaks laekub riigieelarvesse.

  (2) Riigieelarves nähakse ette järgmised kulud:
  1) Eesti Kultuurkapitalile – summas, mille suurus vastab 47,8 protsendile hasartmängumaksu kavandatavast laekumisest ning millest 60,6 protsenti eraldatakse kultuuriehitistele ja 3,8 protsenti kunstide ja rahvakultuuri valdkondade õppejõudude loometöö edendamiseks;
  2) Rahandusministeeriumile või valdkonna eest vastutava ministri määratud Rahandusministeeriumi valitsusasutusele – summas, mille suurus vastab 12,7 protsendile hasartmängumaksu kavandatavast laekumisest ja mida kasutatakse regionaalsete investeeringutoetuste andmiseks;
  3) Haridus- ja Teadusministeeriumile – summas, mille suurus vastab 10,1 protsendile hasartmängumaksu kavandatavast laekumisest ning mida kasutatakse teadus-, haridus-, laste- ja noorteprojektide toetamiseks;
  4) Sotsiaalministeeriumile – summas, mille suurus vastab 15,3 protsendile hasartmängumaksu kavandatavast laekumisest ning millest 93,5 protsenti eraldatakse meditsiini, hoolekande, perede, vanurite ja puuetega inimestega seotud projektide toetamiseks ja 6,5 protsenti hasartmängusõltuvusega inimestega seotud tegevuste toetamiseks;
  5) Kultuuriministeeriumile – summas, mille suurus vastab 14,1 protsendile hasartmängumaksu kavandatavast laekumisest ja millest 58,2 protsenti eraldatakse olümpiaettevalmistusprojektide toetamiseks, 3,5 protsenti puuetega inimeste spordikatusorganisatsioonide võistlusspordi projektide toetamiseks, 26,2 protsenti muude spordiprojektide toetamiseks, 10,5 protsenti kultuuriprojektide toetamiseks ning 1,6 protsenti spordivõistlustega manipuleerimise vastase võitlusega seotud tegevuste toetamiseks.
[RT I, 24.10.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

  (21) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 3–5 nimetatud ministeeriumid võivad kasutada kuni 0,5 protsenti neis punktides nimetatud summadest samades punktides nimetatud toetuste administreerimisega seotud kulude katteks.
[RT I, 24.10.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

  (3) [Kehtetu - RT I, 24.10.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

  (31) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 2 nimetatud toetuse taotlemise, andmise, kasutamise ning tagasinõudmise tingimused ja korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.
[RT I, 24.10.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

  (4) [Kehtetu - RT I, 24.10.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

  (5) [Kehtetu - RT I, 24.10.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

  (6) [Kehtetu - RT I, 24.10.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

  (7) [Kehtetu - RT I, 06.07.2018, 2 - jõust. 01.09.2018]

  (8) Valdkonna eest vastutav minister võib volitada regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi elluviimisega seotud haldusülesannet täitma riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse sihtasutuse või mittetulundusühingu, kohaldamata halduskoostöö seaduse § 5 lõikeid 2 ja 3, § 6 lõikeid 1 ja 2 ning § 14 lõiget 1.
[RT I, 06.07.2018, 2 - jõust. 01.09.2018]

  (9) Kui käesoleva paragrahvi lõike 8 alusel volitatud haldusülesannet hakkab täitma teine asutus või muu juriidiline isik, kohaldatakse sellise ülesande täitmisega seotud töötajate töölepingute üleandmisel teisele asutusele või muule juriidilisele isikule töölepingu seaduse § 112 lõiget 1.
[RT I, 06.07.2018, 2 - jõust. 01.09.2018]

§ 8.  Rakendussätted

  (1) Enne käesoleva seaduse jõustumist Maksu- ja Tolliameti poolt hasartmängukorraldajale väljastatud maksumärgid kehtivad maksustamisperioodi lõpuni.

  (2) Kuni 2009. aasta 31. detsembrini on hasartmänguseaduse § 36 lõikes 6 nimetatud õnnemängu korraldamiseks kasutatava mänguautomaadi maksumäär 50 protsenti käesoleva seaduse § 6 punktis 2 sätestatud määrast.

  (3) Hasartmängukorraldaja, kes korraldab osavusmänge mänguautomaadil, esitab Maksu- ja Tolliametile hasartmängumaksu deklaratsiooni ning tasub hasartmängumaksu käesoleva seaduse jõustumisele järgneva kalendrikuu 15. kuupäevaks.

  (4) Enne käesoleva seaduse jõustumist antud korraldusloa alusel korraldatava arvloterii hasartmängumaksu määr on kuni 2009. aasta 31. detsembrini 10 protsenti arvloterii loteriipiletite müügist saadud summast.

  (5) Käesoleva seaduse § 7 lõiget 9 kohaldatakse ka enne 2018. aasta 1. septembrit kehtivast halduslepingust tulenevate ülesannete üleandmise korral.
[RT I, 06.07.2018, 2 - jõust. 01.09.2018]

§ 9. – § 13. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 14.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2009. aasta 1. juunil.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 lõike 1 punkt 5 ning § 6 punkt 7 jõustuvad 2010. aasta 1. jaanuaril.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json