Teksti suurus:

Piimatoodete kasutustoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord, taotluse vorm ning taotluse menetlemise ajal väljastatavate dokumentide ja toetuse maksmise aluseks olevate dokumentide vormid

Piimatoodete kasutustoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord, taotluse vorm ning taotluse menetlemise ajal väljastatavate dokumentide ja toetuse maksmise aluseks olevate dokumentide vormid - sisukord
Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.11.2015
Avaldamismärge:RT I, 24.11.2010, 4

Piimatoodete kasutustoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord, taotluse vorm ning taotluse menetlemise ajal väljastatavate dokumentide ja toetuse maksmise aluseks olevate dokumentide vormid

Vastu võetud 16.06.2010 nr 70
RT I 2010, 37, 228
jõustumine 02.07.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.11.2010RT I, 23.11.2010, 101.01.2011

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 4 lõike 3 ja § 28 lõike 2 ning komisjoni määruse (EÜ) nr 2799/1999, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad loomatoiduks mõeldud lõssi ja lõssipulbri jaoks toetuse andmise osas ja kõnealuse lõssipulbri müügi osas (EÜT L 340, 31.12.1999, lk 3–27), artikli 22 lõike 4 ja artikli 25 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse piimatoodete kasutustoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord, taotluse vorm ning taotluse menetlemise ajal väljastatavate dokumentide ja toetuse maksmise aluseks olevate dokumentide vormid.

§ 2.   Segusid, segasööta või denatureeritud lõssipulbrit tootva ettevõtte heakskiitmine

  Komisjoni määruse (EÜ) nr 2799/1999 artikli 9 lõikes 1 nimetatud toiminguid teha sooviv isik, kelle ettevõtet on «Söödaseaduse» alusel ja korras Veterinaar- ja Toiduamet tunnustanud või kelle ettevõte on «Söödaseaduse» alusel ja korras registreeritud, esitab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) heakskiidu taotlemiseks lisas 1 toodud vormi kohase taotluse.

§ 3.   Kasutustoetuse taotlemine

  (1) Kasutustoetuse taotleja (edaspidi taotleja) andmed peavad olema kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 90 kohaselt.

  (2) Lõssi ja lõssipulbri söödana kasutamise kohta kasutustoetuse taotlemiseks esitab taotleja PRIA-le lisas 2 toodud vormi kohase taotluse.

  (3) Sekkumislaos oleva lõssipulbri alandatud hinnaga müügi korral söödana kasutamise eesmärgil kasutustoetuse taotlemiseks esitab taotleja PRIA-le lisas 3 toodud vormi kohase ostupakkumise.

  (4) Komisjoni määruses (EÜ) nr 2921/90, lõssist kaseiini ja kaseinaatide tootmiseks antava abi kohta (EÜT L 279, 11.10.1990, lk 22–27), sätestatud lõssist kaseiini ja kaseinaatide tootmiseks antava kasutustoetuse taotlemiseks esitab taotleja PRIA-le lisas 4 toodud vormi kohase taotluse.

§ 4.   Tootmiskava esitamine

  (1) Komisjoni määruse (EÜ) nr 2799/1999 artikli 17 lõike 4 kohaselt edastab isik, kelle ettevõttes ei kasutata segasööda valmistamisel lõssi ja lõssipulbrit muutmata kujul või seguna pidevalt, PRIA-le hiljemalt kümme päeva enne segasööda valmistamise algust lisas 5 toodud vormi kohase tootmiskava.

  (2) Muudatustest tootmiskavas teavitab lõikes 1 nimetatud isik PRIA-t vähemalt viis päeva enne asjakohase toimingu tegemise algust.

§ 5.   Segasööda vedu

  Komisjoni määruse (EÜ) nr 2799/1999 artiklis 12 nimetatud kasutustoetuse saaja, kes soovib tarnida segasööta lõpptarbijani paagis või konteineris, esitab selle kohta loa saamiseks PRIA-le lisas 6 toodud vormi kohase taotluse.

§ 6.   Kasutustoetuse maksmine ja ettemakse tegemine

  (1) Komisjoni määruse (EÜ) nr 2799/1999 artikli 22 lõikes 3 nimetatud lõssi ja lõssipulbri söödana kasutamise toetust maksab PRIA üks kord kalendrikuu kohta.

  (2) Komisjoni määruse (EÜ) nr 2799/1999 artiklis 25 nimetatud tingimuste täitmise korral lõssi ja lõssipulbri söödana kasutamise toetuse ettemakse saamiseks võib toetuse saaja esitada PRIA-le lisas 7 toodud vormi kohase taotluse.

§ 7.   Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Lisa 1 Heakskiidutaotlus piimatoodete kasutustoetuse eesmärgil

Lisa 2 Taotlusvorm kasutustoetuse taotlemiseks lõssi ja lõssipulbri söödana kasutamise korral

Lisa 3 Pakkumisvorm kasutustoetuse taotlemiseks lõssi ja lõssipulbri söödana kasutamise korral

Lisa 4 Taotlusvorm kasutustoetuse taotlemiseks lõssist kaseiini ja kaseinaatide tootmise korral

Lisa 5 Tootmiskava lõssi ja lõssipulbri muutmata kujul või seguna segasööda valmistamisel kasutamise korral

Lisa 6 Taotlusvorm segasööda tarnimiseks paagis või konteineris

Lisa 7 Taotlusvorm lõssi ja lõssipulbri söödana kasutamise toetuse ettemaksuks

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json